Kritik på teknik Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning"

Transkript

1 Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

2

3 Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning/avfallshantering. Enkätundersökningarna samordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med hjälp av konsulten Bylund Tjänsteutveckling AB. Liknande undersökningar genomfördes 1987, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 och Undersökningarna 1987 och 1989 genomfördes under ledning av Örebro tekniska förvaltning. Kommunernas syfte med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om man lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som måste åtgärdas. Alla kommuner som deltog i årets kundenkäter har utöver datalistor från Statistiska centralbyrån beställt och fått skriftliga rapporter som överskådligt sammanfattar och illustrerar de viktigaste resultaten för den egna kommunen. Av samma konsult som utformat dessa rapporter har Sveriges Kommuner och Landsting beställt denna sammanfattande och jämförande redovisning för samtliga 84 deltagande kommuner. Avsikten med denna redovisning är att ge kommunerna möjlighet att jämföra sina resultat med andra kommuners. Den ger en samlad bild av vad medborgarna i kommunerna tycker om den egna kommunens service. Till vår glädje visar undersökningarna att en stor del av befolkningen även i år är nöjd med kommunens service, även om det i vissa avseenden finns stora skillnader kommunerna emellan. Vi tror att kundenkäter är ett effektivt sätt att följa upp verksamhetens resultat och en hjälp vid prioriteringar och avvägningar mellan olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. Vi hoppas också att denna skrift ska öka intresset för kundenkäter som ett uppföljningsinstrument i kommunerna och skapa en god grund för ännu en omgång gemensamma kundenkäter om några år. Rapporten har skrivits av Elisabeth Bylund och Jan Lille vid Bylund Tjänsteutveckling AB. Stockholm i september 2007 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Bengt Westman och Ulf Johansson Kundenkäter i teknisk förvaltning

4 Innehåll Förord... 1 Nyttan av kundenkäter... 3 Så redovisar vi resultaten från 2007 års kundenkäter... 4 Standarden på gator, vägar och cykelvägar... 6 Renhållning av gator och vägar... 9 Vinterväghållning...12 Trafiksäkerhet...16 Prioriteringar inom gatuverksamheten...18 Belysning Parkernas skötsel...21 Parkernas användning Prioriteringar inom parkverksamheten Vattenkvalitet Hushållsavfall Grovsopor Förpackningsavfall och tidningar Farligt avfall Elektroniskt avfall Källsortering Kontakter med kommunen...41 Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm ISBN : Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille Omslagsfoto: Björn Hårdstedt Diagram, form och produktion: Björn Hårdstedt & Birgitta Granberg Tryck: EO Grafiska, Stockholm-Skarpnäck Distribution: Tfn , fax , Kritik på teknik 2007

5 Nyttan av kundenkäter Kommunerna har mycket starka krav på sig att bli effektivare och att styra resurserna dit de gör mest nytta. För att klara detta på ett bra sätt behöver man ha kunskap om kommunmedborgarnas önskemål och prioriteringar. Den kunskapen kan man få bl a genom att fråga kommuninvånarna om vilken service de vill ha och hur mycket de är villiga att betala för denna. Man tar helt enkelt kunderna till hjälp för att prioritera på bästa sätt. Det handlar inte om att ersätta det politiska systemet med enkätundersökningar, men kundenkäterna ger de politiska beslutsfattarna värdefull vägledning. Svarsprocenten på kundenkäterna är 61 procent och resultaten är därför relativt tillförlitliga. Många kommuner har också använt sig av resultaten från tidigare enkäter för att göra omprioriteringar av verksamheten. Förhoppningsvis får man i årets enkätresultat ett kvitto på att man har tolkat kommunmedborgarnas önskemål rätt och förbättrat servicen där medborgarna tyckte att det var mest angeläget. Det är viktigt att undersökningarna genomförs med viss regelbundenhet. Några kommuner har deltagit i alla sju undersökningarna och kan därför följa eventuella förändringar i medborgarnas uppfattningar om verksamheten. För andra kommuner är årets kundenkäter det första försöket att ta reda på vad medborgarna tycker om den kommunala servicen inom gator/vägar, parker, vatten/avlopp och sophämtning/avfallshantering. Det finns även kommuner som regelbundet genomför egna kundenkäter för att kontrollera att man lever upp till målen för sin verksamhet. Från både årets och tidigare års kundenkäter vet vi att de flesta är nöjda med den kommunala servicen när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. Att presentera dessa resultat för personalen kan ge bra motvikt mot den ofta onyanserade kritiken mot den kommunala verksamheten i massmedia, men det är naturligtvis också viktigt att ta till sig de svar som visar på en sämre service. De svaren pekar ju ut de områden som kommunen måste bli bättre på att sköta. Man kan kanske säga att de många positiva omdömena ger inspiration och kraft att ta itu med bristerna. Om kundenkäterna ska kunna bli denna kraft är det naturligtvis mycket viktigt att kommunerna samlar personalen och informerar om samt diskuterar och analyserar resultaten av undersökningarna. Läs mer om detta i SKL:s skrift Teknik med öppna öron. Kundtjänst i teknisk förvaltning från Rätt använda kan således kundenkäterna vara ett bra instrument för att förbättra servicen och använda de begränsade resurserna på det för kommunens invånare bästa sättet. Det är också viktigt att kommunen använder kundenkäterna och resultaten från dessa i marknadsföringen av sig själva och sin verksamhet. Kommunen måste visa invånarna att man faktiskt bryr sig om deras åsikter och önskemål. Man får inte heller tveka att visa upp bra resultat och goda omdömen. Man kan ordna presskonferenser, skicka ut pressmeddelanden eller direktinformation till kommuninvånarna. De som har gjort det har haft framgång. Kundenkäter i teknisk förvaltning

6 Så redovisar vi resultaten från 2007 års kundenkäter De gemensamma kundenkäterna 2007 genomfördes av 84 kommuner. Frågorna har setts över inför årets undersökning. De största förändringarna har gjorts inom avsnittet om avfallshantering, där frågorna anpassats till de förändringar som ägt rum i verksamheten. Frågorna omfattade således kommunernas service när det gäller gator/vägar, parker, vatten/ avlopp samt avfallshantering. I varje kommun gjordes ett urval av minst 500 personer i åldern 18- år, vilka fick besvara enkäterna. I årets undersökning och den som genomfördes 2004 gjordes tre skriftliga påminnelser, jämfört med tidigare år, då två skriftliga påminnelser samt telefonintervjuer med ett urval av de som inte svarat efter de skriftliga påminnelserna gjordes. Motivet till metodbytet var att det var svårt att få de utvalda att svara på telefonintervjuerna, samt att resultaten blir mer osäkra (d.v.s. större felmarginaler) då resultatet måste vägas när denna metodansats används. Däremot blir inte svarsandelen lika hög som vid den gamla metodansatsen. Kommunerna kunde välja en enklare undersökning med frågor om alla de fyra verksamhetsområdena i samma frågeformulär eller en mer detaljerad undersökning med fler frågor om två områden i samma frågeformulär. Det ena detaljerade formuläret gällde gator/vägar och parker och det andra vatten/avlopp samt avfallshantering. Vid jämförelser av värden mellan åren där flera kommuner ingår bör man tänka på att de deltagande kommunerna varierar från år till år. Av diagrammen i rapporten framgår vilka kommuner som deltog i de olika undersökningarna. Totalt ställdes mellan 50 och 100 frågor beroende på vilket/vilka frågeformulär som användes. I alla frågeformulär fanns frågor inom flera olika områden och av olika art, t ex: Frågor om information och kontakter med kommunen, t ex Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen? Attitydfrågor som t ex Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? Prioriteringsfrågor som t ex Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då främst använda pengarna? Dessutom fanns utrymme för egna lokala frågor i respektive kommun. I de följande avsnitten finns resultaten från samtliga kommuner samlade. Resultaten redovisas i diagram och text under följande rubriker: Standarden på gator, vägar och cykelvägar Renhållning av gator och vägar Vinterväghållning Trafiksäkerhet Prioriteringar inom gatuverksamheten Belysning Kritik på teknik 2007

7 Parkernas skötsel Parkernas användning Prioriteringar inom parkverksamheten Vattenkvalitet Hushållsavfall Grovsopor Förpackningsavfall och tidningar Farligt avfall Elektroniskt avfall Källsortering Kontakter med kommunen I diagrammen är det möjligt att jämföra svaren från den egna kommunen med resultaten från andra kommuner som har använt samma frågeformulär. Svaren på frågorna om prioriteringar redovisas samlat för alla kommuner. Svaren på frågorna om medborgarnas kontakter med kommunen och erfarenheterna av dessa redovisas också samlat. Orsaken till detta är att antalet kontakter är så få att resultatet för respektive kommun är mycket osäkert. Genom att behandla alla kommuner gemensamt ökar säkerheten i resultaten väsentligt. Kundenkäter i teknisk förvaltning

8 Standarden på gator, vägar och cykelvägar Alingsås Avesta Boden Bräcke Eda Enköping Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Forshaga Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Höganäs Katrineholm Kinda Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Lerum Lomma Mariestad Mellerud Motala Mölndal Nacka Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Strängnäs Svedala Tierp Trollhättan Tyresö Uddevalla Vansbro Varberg Vellinge Vänersborg Västervik Växjö Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår) det enklare formuläret. Bland samtliga 48 kommuner som använt sig av det enklare frågeformuläret där gator, vägar och cykelvägar bedömdes tillsammans är det 35 procent som tycker att standarden är bra. Det är ungefär samma nivå som år 2004, då 37 procent tyckte att standarden var bra. Jämförs uppfattningen mellan olika grupper framgår det att kvinnorna är något mer nöjda än vad männen är. De som bor mer centralt är mer nöjda med standarden än vad de som bor mindre centralt är. Vidare framgår det att boende i flerbostadshus är något mer nöjda än vad boende i småhus är. De som kör bil inom kommunen mindre än några gånger i veckan är nöjdare med standarden än vad de som kör bil inom kommunen minst någon gång i veckan är. Kommunerna med den största andelen (50 procent eller mer) nöjda invånare är Vellinge där procent är nöjda. Därefter följer Kävlinge (58 procent), Sjöbo (54 procent), Gotland (53 procent) och Staffanstorp (50 procent). Även 2004 hörde Vellinge och Kävlinge till de kommuner som hade störst andel nöjda invånare. Diagram 1. Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår), enklare formuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Kritik på teknik 2007

9 Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår) det detaljerade formuläret Invånarna i de 34 kommuner som har använt det mer detaljerade formuläret har bedömt standarden på de stora gatorna, gatorna/vägarna där de bor samt gång- och cykelvägar var för sig. Bland samtliga kommuner som har använt sig av det detaljerade formuläret är det 45 procent som tycker att standarden på de stora gatorna är bra. 41 procent tycker att standarden är bra på gatan/ vägen där de bor. 44 procent tycker att standarden är bra på gång- och cykelvägar. När det gäller gång- och cykelvägar är det dock 20 procent som inte har någon uppfattning. Det är överlag ungefär samma resultat som år De stora gatorna Jämförs olika grupper när det gäller synen på standarden hos de stora gatorna så framgår det att de i åldern 18 till 39 år är mer nöjda med standarden än de som är äldre än 39 år. De som bor i centrum av en tätort är något mer nöjda än de som bor mindre centralt. Boende i flerbostadshus är också något mer nöjda med standarden på de stora gatorna än vad de boende i småhus är. Dessutom framgår att de som dagligen kör bil inom kommunen inte är lika nöjda som de som inte kör bil lika ofta. De kommuninvånare som är nöjdast med standarden hos de stora gatorna bor i Danderyd ( procent), Landskrona (60 procent) och Mjölby (60 procent). Diagram 2. Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår), detaljerade fomuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Mark Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund De stora gatorna Gatan/vägen där man bor Gång- och cykelvägar Kundenkäter i teknisk förvaltning

10 Gatan/vägen där man bor Studeras resultaten för gatan/vägen där invånarna bor framgår det att det är samma grupper som är mer nöjda, d.v.s. de i åldern 18 till 39 år, de som bor i centrum samt de som bor i flerbostadshus. Dessutom är kvinnorna mer nöjda med standarden än vad männen är. De som dagligen kör bil inom kommunen är inte lika nöjda med denna som de som inte kör bil lika ofta. I 10 kommuner är 50 procent eller mer nöjda med standarden. De kommuner som har flest nöjda invånare är Lund med 57 procent, Landskrona (55 procent) och Lidingö (55 procent). Gång- och cykelvägar Det är många (20 procent) som saknar uppfattning om standarden på gång- och cykelvägar. Andelen som saknar uppfattning varierar mellan 8 och 35 procent i de olika kommunerna. I Falkenberg och Lund har invånarna i störst omfattning besvarat frågan. Förhållandevis stora andelar av invånarna i dessa kommuner är också nöjda. I samtliga kommuner återfinns de största andelarna som har en uppfattning bland dem som cyklar dagligen under sommarhalvåret. Även bland dem som cyklar några gånger i veckan är det många som har en uppfattning. I dessa båda grupper återfinns också de som är mer nöjda med standarden på gång- och cykelvägar. Kommuner med störst andel nöjda är Köping med 60 procent nöjda och Nybro med 59 procent nöjda. Kritik på teknik 2007

11 Renhållning av gator och vägar Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning det enklare formuläret. Bland samtliga kommuner som har använt det enklare formuläret är det procent av invånarna som tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det är samma resultat som förra gången då procent tyckte att det var rent och snyggt. De som bor i småhus tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus gör. Det framgår även att de som bor mindre centralt är mer nöjda än de som bor i centrum. De som åker kollektivt flera gånger i veckan är inte riktigt lika nöjda med renhållningen som de som inte nyttjar allmänna färdmedel lika ofta. Slutligen framgår det att ju oftare invånarna kör bil inom kommunen, desto nöjdare är de med renhållningen av gator och vägar. De kommuner som har störst andel nöjda med renhållningen är Essunga (90 procent), Olofström (88 procent), Bräcke (87 procent), Gotland (87 procent), Kinda (86 procent), Hagfors (85 procent) och Sjöbo (85 procent). Diagram 3. Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning, enklare fomuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Alingsås Avesta Boden Bräcke Eda Enköping Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Forshaga Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Höganäs Katrineholm Kinda Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Lerum Lomma Mariestad Mellerud Motala Mölndal Nacka Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Strängnäs Svedala Tierp Trollhättan Tyresö Uddevalla Vansbro Varberg Vellinge Vänersborg Västervik Växjö Kundenkäter i teknisk förvaltning

12 Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Marks Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund I centrum Utanför centrum Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning det detaljerade formuläret. Bland samtliga kommuner som har använt det detaljerade formuläret, där renhållningen av gator/vägar i centrum respektive utanför centrum bedömts var för sig, är det 61 procent av invånarna som tycker att det är rent och snyggt i centrum och 55 procent som tycker att det är rent och snyggt utanför centrum. Andelen som är nöjda har minskat något sedan 2004 både när det gäller gator/ vägar i centrum och gator/vägar utanför centrumområdet. Invånarna anser att renhållningen av gator och vägar i centrum fungerar bättre än renhållningen utanför centrumområdet. Ju yngre man är, desto nöjdare verkar man vara med renhållningen både i centrum och utanför centrumområdet. De som bor i flerbostadshus är inte lika nöjda med renhållningen, varken i centrum eller utanför centrumområdet, som de som bor i småhus. Ju mindre centralt de bor, desto mer nöjda är invånarna både med renhållningen i centrum och utanför centrumområdet. De som dagligen kör bil inom kommunen är mer nöjda med renhållningen, både av gatorna i centrum och utanför centrumområdet, än de som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen. Renhållningen av gator och vägar i centrum fungerar bäst i Mjölby (84 procent nöjda), Falun ( procent) och Nybro ( procent). Falun hörde även år 2004 till de kommuner som fick bra omdömen. Diagram 4. Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning, detaljerade fomuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". 10 Kritik på teknik 2007

13 Renhållningen av vägarna utanför centrumområdet fungerar bäst i Mjölby ( procent nöjda), Danderyd ( procent), Nybro ( procent), Örnsköldsvik ( procent), Luleå ( procent), Borlänge ( procent), Lidingö ( procent), Mark ( procent), Vetlanda ( procent), Falun (71 procent), Falkenberg ( procent) och Östersund ( procent). Även vid undersökningen år 2004 hörde Luleå, Falun och Östersund till de kommuner som fick bra omdömen för renhållningen av gatorna/ vägarna utanför centrumområdet. Kundenkäter i teknisk förvaltning 11

14 Vinterväghållning Alingsås Avesta Boden Bräcke Eda Enköping Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Forshaga Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Höganäs Katrineholm Kinda Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Lerum Lomma Mariestad Mellerud Motala Mölndal Nacka Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Strängnäs Svedala Tierp Trollhättan Tyresö Uddevalla Vansbro Varberg Vellinge Vänersborg Västervik Växjö Diagram 5. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning, enklare formuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning det enklare formuläret. Bland samtliga kommuner som har använt det enklare formuläret är det 57 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra. Det är ett något sämre resultat än år 2004 då procent var nöjda. Om olika grupper jämförs framgår det att de som bor mer centralt är mer nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen än de som bor minst centralt. Dessutom framgår det att de som är mellan 39 år och 59 år är något mindre nöjda än både de yngre och de äldre. Mest nöjda med snöröjning och halkbekämpning är invånarna i Bräcke (79 procent nöjda), Forshaga ( procent), Essunga ( procent), Tyresö ( procent) och Kristinehamn ( procent). En fråga ställdes om var man ska börja snöröja. Svaren fördelade sig på de olika alternativen enligt nedan: 48 procent svarar att det är viktigast att börja med de stora gatorna 19 procent svarar viktiga gångvägar till t ex busshållplatser och skolor 10 procent svarar bostadsgatorna 9 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum 1 procent svarar busshållplatserna 11 procent svarar att de inte vet 2 procent har inte besvarat frågan eller angett flera svarsalternativ Nästan alla grupper som jämförs tycker att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Undantaget är de som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen, vilka tycker att det är un 12 Kritik på teknik 2007

15 gefär lika viktigt att börja med viktiga gångvägar som med de stora gatorna. Ju mindre centralt man bor, desto viktigare tycker invånarna det är att börja snöröja/ halkbekämpa de stora gatorna. Bland dem som bor i flerbostadshus och dem som åker med allmänna färdmedel flera gånger i veckan är det ganska stora andelar som tycker att man ska börja med viktiga gångvägar till t. ex. busshållplatser och skolor. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret tycker även att det är viktigt att börja med gång- och cykelvägar in mot centrum. Invånarna som bor mer centralt tycker också att det är viktigt att börja med gång- och cykelvägar. Ju oftare man kör bil inom kommunen, desto fler är det som tycker att det är viktigt att börja med de stora gatorna in mot centrum. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning det detaljerade formuläret I de kommuner som använde det detaljerade formuläret bedömdes de större gatorna/vägarna och gatan/vägen där man bor var för sig. 59 procent av invånarna i samtliga kommuner tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av de större vägarna och gatorna sköts bra och 46 procent tycker att den sköts bra på gatan/vägen där de bor. År 2004 var det 66 procent som var nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna. Här har det alltså skett en försämring. För bostadsgatorna är resultatet på samma nivå som år 2004 då 46 procent var nöjda. Invånarna tycker överlag att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bättre på de stora gatorna/vägarna i kommunen än på gatan/vägen där de bor. De som bor i småhus är mer nöjda med Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Mark Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund Diagram 6. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning, detaljerade formuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". De stora gatorna Gatan/vägen där man bor Cykelvägar Gångvägar Kundenkäter i teknisk förvaltning 13

16 snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna än vad de boende i flerbostadshus är. Det är något större andelar som är nöjda med vinterväghållningen både av de stora gatorna/vägarna och gatan/vägen där man bor ju yngre man är. Möjligen är de som dagligen kör bil inom kommunen inte lika nöjda med vinterväghållningen av de stora gatorna/ vägarna och gatan/vägen där de bor som de som inte kör bil lika ofta. Bäst fungerar snöröjningen av de större vägarna och gatorna i Jönköping ( procent nöjda), Täby ( procent), Mjölby ( procent), Linköping ( procent), Danderyd ( procent), Borlänge (71 procent), Falun ( procent) och Norrköping ( procent). Även år 2004 var Jönköping bland de kommuner som fick goda omdömen. När det gäller gatan/vägen där man bor fungerar snöröjningen och halkbekämpningen bäst i Falun (61 procent nöjda), Linköping (59 procent), Umeå (59 procent), Mjölby (58 procent), Norrköping (57 procent), Danderyd (55 procent), Hudiksvall (55 procent) och Täby (55 procent). Även år 2004 återfanns Falun och Norrköping bland de kommuner som fick bäst omdömen. Cykelvägarna Hela 32 procent saknar uppfattning om snöröjning/halkbekämpning av cykelvägarna. Andelen som saknar uppfattning varierar från 13 till 46 procent i de olika kommunerna. Det är därför svårt att göra några jämförelser mellan kommunerna. Minst andel som svarar att de inte vet finns i Falkenberg (13 procent) och Lund (15 procent). En grupp som i större utsträckning har en uppfattning om snöröjningen/halkbekämpningen av cykelvägar är de som cyklar dagligen under sommarhalvåret. Bland dessa cyklister är 33 procent mycket eller ganska nöjda, procent svarar att snöröjningen varken sköts bra eller dåligt och 43 procent anser att den sköts mycket eller ganska dåligt. 9 procent av dessa cyklister saknar uppfattning. Gångvägar 32 procent tycker att vinterväghållningen av gångvägarna sköts mycket eller ganska bra, 18 procent svarar att den varken sköts bra eller dåligt och 40 procent tycker att den sköts ganska eller mycket dåligt. 10 procent har ingen uppfattning. När det gäller snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägar är det inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägar fungerar den här gången bäst i Falun med 49 procent nöjda, Umeå (49 procent) och Luleå (47 procent). Även år 2004 fanns Luleå bland de kommuner som fick höga procenttal. En fråga ställdes om var man ska börja snöröja. Svaren fördelade sig på de olika alternativen enligt nedan: 45 procent svarar att det är viktigast att börja med de stora gatorna 24 procent svarar viktiga gångvägar till t ex busshållplatser och skolor 12 procent svarar bostadsgatorna 7 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum 2 procent svarar busshållplatserna 8 procent svarar att de inte vet 2 procent har inte besvarat frågan eller angett flera svarsalternativ För de flesta grupper som jämförs är det viktigast att börja med de stora gatorna. De som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen tycker att det är viktigare att börja med viktiga gångvägar än med de stora gatorna. Dessutom framgår att de 14 Kritik på teknik 2007

17 som bor minst centralt och de som bor i småhus tycker att det är viktigare att börja snöröja och halkbekämpa de stora gatorna än de som bor mer centralt och de som bor i flerbostadshus. Ju oftare man kör bil inom kommunen, desto viktigare anser man det vara att snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna/vägarna prioriteras. De som bor mer centralt och i flerbostadshus tycker att det är viktigare med snöröjning/halkbekämpning av viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor än vad de som bor mindre centralt och i småhus tycker. Invånare som åker med kollektivtrafiken flera gånger i veckan tycker att det är viktigt att börja med viktiga gångvägar. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret tycker att det är viktigare att börja snöröja/halkbekämpa cykelvägarna/gångvägarna än vad de som inte cyklar lika ofta tycker. Användning av sand och salt för att minska halkrisken. Det är 9 procent som tycker att man ska salta fler gator. 25 procent vill att man ska salta färre gator och 32 procent anser att man inte ska salta alls. Slutligen vill 33 procent att man ska göra på samma sätt som tidigare. Resultaten visar att det är fler män än kvinnor som anser att man inte ska salta alls. Kvinnorna vill istället i större utsträckning att man ska göra på samma sätt som tidigare. Ju mindre centralt man bor, desto vanligare är det att man inte vill att det ska saltas alls. De som är äldre än 39 år vill i större utsträckning än de yngre inte salta alls. De som kör bil minst någon gång i veckan inom kommunen vill oftare att man slopar saltningen än de som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen. Ytterligare en skillnad är att de som bor i småhus anser att man inte ska salta alls i något större utsträckning än de som bor i flerbostadshus. De kommuner som ligger norrut har större andelar som tycker att man inte ska salta alls. Östersund (65 procent) och Luleå (55 procent) har störst andelar som anser att man inte ska salta alls. Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Mark Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund Diagram 7. Användning av sand och salt för att minska halkrisken. Diagrammet visar andelen som svarat att man inte ska salta alls - det detaljerade formuläret Kundenkäter i teknisk förvaltning 15

18 Trafiksäkerhet Alingsås Avesta Boden Borlänge Borås Botkyrka Bräcke Danderyd Eda Enköping Eskilstuna Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Falkenberg Falun Forshaga Gotland Gävle Göteborgs stad Hagfors Hallsberg Halmstad Helsingborg Hudiksvall Höganäs Jönköping Karlstad Katrineholm Kinda Kristanstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Landskrona Lerum Lidingö Linköping Lomma Luleå Lund Mariestad Mark Mellerud Mjölby Motala Mölndal Nacka Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Stockholm Strängnäs Sundsvall Svedala Södertälje Tierp Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Umeå Vansbro Varberg Vellinge Vetlanda Vänersborg Västervik Växjö Örebro Örnsköldsvik Östersund "Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten?" Diagrammet visar de som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. 25 procent av de svarande tycker att den nuvarande trafiksäkerheten är bra som den är. Männen är mer nöjda med den nuvarande trafiksäkerheten än vad kvinnorna är. Hushåll med barn, och särskilt de med barn upp till 13 år, är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn. Essunga (35 procent), Strängnäs (35 procent) och Gotland (34 procent) är de kommuner som har störst andel invånare som är nöjda med den nuvarande trafiksäkerheten. Diagram 8. Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten? Diagrammet visar de som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. 16 Kritik på teknik 2007

19 "Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten där man bor?" De åtgärder som är mest önskade är hastighetsdämpande åtgärder och förbättring av sikten vid gatukorsningar. Därefter kommer skyltning av lägre hastighet samt bättre snöröjning och halkbekämpning. Hastighetsdämpande åtgärder önskas främst av hushåll med barn upp till 13 år. De som är yngre än 60 år tycker att det är viktigare med hastighetsdämpande åtgärder än vad de som är äldre än 59 år tycker. De över 60 år vill ha snöröjning/halkbekämpning i större utsträckning än de yngre. De som bor mer centralt önskar hastighetsdämpande åtgärder i större utsträckning än vad de som bor mindre centralt gör. Jag tycker trafiksäkerheten är bra som den är Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t ex gupp i gatan Fler varningsskyltar, t ex varning för barn, farliga korsningar Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning 4 Annat 7 Flera svar 4 Ej svar 2 Diagram 9. Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten där man bor? Kundenkäter i teknisk förvaltning 17

20 Prioriteringar inom gatuverksamheten Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gångoch cykelvägar Snöröjning och halkbekämpning av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar Sopning av gator och gång- och cykelvägar Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och dylikt Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi främst använda pengarna? det enklare formuläret. Summan av svaren överstiger 100 procent då det fanns möjlighet att markera flera alternativ. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är det främsta önskemålet i flertalet grupper att medlen ska användas till underhåll av asfalten på gator och Annat Diagram 10. Till vad ska vi främst använda pengarna? (enklare formuläret) därefter snöröjning/halkbekämpning av gatorna. Underhåll av asfalten är mer angeläget för männen och för de som bor i småhus än det är för kvinnor och de som bor i flerbostadshus. Det framgår även att intresset för underhåll av asfalten ökar ju mindre centralt man bor. De som är 60 år och äldre är inte lika intresserade av underhåll av asfalten som de yngre. För dem mellan 60 och år och kvinnorna är det viktigare med snöröjning och halkbekämpning både av gatorna och gång- och cykelvägar än vad det är för männen och de under 60 år. Ju oftare kommuninvånarna kör bil inom kommunen, desto mer angelägna är de om underhåll av asfalten. De som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen tycker att det är lika viktigt med snöröjning och halkbekämpning av gatorna som underhåll av asfalten. Snöröjningen av gångoch cykelvägar är viktigare för dem som bor mer centralt än dem som bor mindre centralt. Den är också viktigare för dem som bor i flerbostadshus än för dem som bor i småhus. Även de som cyklar dagligen under sommarhalvåret prioriterar detta i större utsträckning än de som cyklar mer sällan. Underhåll av gång- och cykelvägar är viktigare för dem som bor mer centralt än för dem som bor utanför tätort. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret önskar också detta i större utsträckning än vad de som cyklar mer sällan gör. I de allra flesta kommuner är det viktigast med underhållet av asfalten. Det förekommer dock att det är lika viktigt eller viktigare med snöröjning och halkbekämpning. 18 Kritik på teknik 2007

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex steg till 142,0 andra kvartalet 2009 husköpkraften har stärkts till tidigare höga nivåer Boindex steg till 142,0 andra kvartalet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 uppgången det senaste året är den största i Boindex historia Boindex steg till 146,7 tredje

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993 Intelligent Infrastructure by Infracontrol Since 1993 Intelligent Infrastruktur Driftövervakning För många tekniska utrustningar lever ensamma Infracontrol Online Korta fakta om Infracontrol 30 personer

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Kommunindex 2015. I två av tre kommuner rekommenderar minst 90 % av de tillfrågade andra att flytta till deras kommun. SKI Kommunindex 2015

Kommunindex 2015. I två av tre kommuner rekommenderar minst 90 % av de tillfrågade andra att flytta till deras kommun. SKI Kommunindex 2015 SKI Kommunindex 2015 REKOMMENDATION TYRESÖ SVEDALA TRANÅS DANDERYD KARLSTAD HJO LOMMA RÄTTVIK KARLSHAMN VALLENTUNA 99% 98% 97% 95% 95% 95% 94% 94% 94% 94% KOMMUNAL SERVICE Betyg 0-100 40 50 60 70 80 90

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuners ansökning av EU-bidrag En intervjustudie av 41 kommuner i Sverige

Kommuners ansökning av EU-bidrag En intervjustudie av 41 kommuner i Sverige Kommuners ansökning av EU-bidrag En intervjustudie av 41 kommuner i Sverige Kort presentation av preliminära resultat Karl W Sandberg Institutionen för informationsteknologi och media Förstudie VINNOVA:

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Energiundersökning 2008 (2005)

Energiundersökning 2008 (2005) Energiundersökning 2008 (2005) 30 augusti 2012 Anders Lingsten 1 Deltagare Energiundersökning: Resultat 2008 (2005) Vattenverk Vattenledningsnät Avloppsledningsnät Avloppsreningsverk Kommuner 68 (39) 71

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer