Kritik på teknik Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning"

Transkript

1 Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

2

3 Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning/avfallshantering. Enkätundersökningarna samordnades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med hjälp av konsulten Bylund Tjänsteutveckling AB. Liknande undersökningar genomfördes 1987, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 och Undersökningarna 1987 och 1989 genomfördes under ledning av Örebro tekniska förvaltning. Kommunernas syfte med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om man lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som måste åtgärdas. Alla kommuner som deltog i årets kundenkäter har utöver datalistor från Statistiska centralbyrån beställt och fått skriftliga rapporter som överskådligt sammanfattar och illustrerar de viktigaste resultaten för den egna kommunen. Av samma konsult som utformat dessa rapporter har Sveriges Kommuner och Landsting beställt denna sammanfattande och jämförande redovisning för samtliga 84 deltagande kommuner. Avsikten med denna redovisning är att ge kommunerna möjlighet att jämföra sina resultat med andra kommuners. Den ger en samlad bild av vad medborgarna i kommunerna tycker om den egna kommunens service. Till vår glädje visar undersökningarna att en stor del av befolkningen även i år är nöjd med kommunens service, även om det i vissa avseenden finns stora skillnader kommunerna emellan. Vi tror att kundenkäter är ett effektivt sätt att följa upp verksamhetens resultat och en hjälp vid prioriteringar och avvägningar mellan olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. Vi hoppas också att denna skrift ska öka intresset för kundenkäter som ett uppföljningsinstrument i kommunerna och skapa en god grund för ännu en omgång gemensamma kundenkäter om några år. Rapporten har skrivits av Elisabeth Bylund och Jan Lille vid Bylund Tjänsteutveckling AB. Stockholm i september 2007 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Bengt Westman och Ulf Johansson Kundenkäter i teknisk förvaltning

4 Innehåll Förord... 1 Nyttan av kundenkäter... 3 Så redovisar vi resultaten från 2007 års kundenkäter... 4 Standarden på gator, vägar och cykelvägar... 6 Renhållning av gator och vägar... 9 Vinterväghållning...12 Trafiksäkerhet...16 Prioriteringar inom gatuverksamheten...18 Belysning Parkernas skötsel...21 Parkernas användning Prioriteringar inom parkverksamheten Vattenkvalitet Hushållsavfall Grovsopor Förpackningsavfall och tidningar Farligt avfall Elektroniskt avfall Källsortering Kontakter med kommunen...41 Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm ISBN : Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille Omslagsfoto: Björn Hårdstedt Diagram, form och produktion: Björn Hårdstedt & Birgitta Granberg Tryck: EO Grafiska, Stockholm-Skarpnäck Distribution: Tfn , fax , Kritik på teknik 2007

5 Nyttan av kundenkäter Kommunerna har mycket starka krav på sig att bli effektivare och att styra resurserna dit de gör mest nytta. För att klara detta på ett bra sätt behöver man ha kunskap om kommunmedborgarnas önskemål och prioriteringar. Den kunskapen kan man få bl a genom att fråga kommuninvånarna om vilken service de vill ha och hur mycket de är villiga att betala för denna. Man tar helt enkelt kunderna till hjälp för att prioritera på bästa sätt. Det handlar inte om att ersätta det politiska systemet med enkätundersökningar, men kundenkäterna ger de politiska beslutsfattarna värdefull vägledning. Svarsprocenten på kundenkäterna är 61 procent och resultaten är därför relativt tillförlitliga. Många kommuner har också använt sig av resultaten från tidigare enkäter för att göra omprioriteringar av verksamheten. Förhoppningsvis får man i årets enkätresultat ett kvitto på att man har tolkat kommunmedborgarnas önskemål rätt och förbättrat servicen där medborgarna tyckte att det var mest angeläget. Det är viktigt att undersökningarna genomförs med viss regelbundenhet. Några kommuner har deltagit i alla sju undersökningarna och kan därför följa eventuella förändringar i medborgarnas uppfattningar om verksamheten. För andra kommuner är årets kundenkäter det första försöket att ta reda på vad medborgarna tycker om den kommunala servicen inom gator/vägar, parker, vatten/avlopp och sophämtning/avfallshantering. Det finns även kommuner som regelbundet genomför egna kundenkäter för att kontrollera att man lever upp till målen för sin verksamhet. Från både årets och tidigare års kundenkäter vet vi att de flesta är nöjda med den kommunala servicen när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. Att presentera dessa resultat för personalen kan ge bra motvikt mot den ofta onyanserade kritiken mot den kommunala verksamheten i massmedia, men det är naturligtvis också viktigt att ta till sig de svar som visar på en sämre service. De svaren pekar ju ut de områden som kommunen måste bli bättre på att sköta. Man kan kanske säga att de många positiva omdömena ger inspiration och kraft att ta itu med bristerna. Om kundenkäterna ska kunna bli denna kraft är det naturligtvis mycket viktigt att kommunerna samlar personalen och informerar om samt diskuterar och analyserar resultaten av undersökningarna. Läs mer om detta i SKL:s skrift Teknik med öppna öron. Kundtjänst i teknisk förvaltning från Rätt använda kan således kundenkäterna vara ett bra instrument för att förbättra servicen och använda de begränsade resurserna på det för kommunens invånare bästa sättet. Det är också viktigt att kommunen använder kundenkäterna och resultaten från dessa i marknadsföringen av sig själva och sin verksamhet. Kommunen måste visa invånarna att man faktiskt bryr sig om deras åsikter och önskemål. Man får inte heller tveka att visa upp bra resultat och goda omdömen. Man kan ordna presskonferenser, skicka ut pressmeddelanden eller direktinformation till kommuninvånarna. De som har gjort det har haft framgång. Kundenkäter i teknisk förvaltning

6 Så redovisar vi resultaten från 2007 års kundenkäter De gemensamma kundenkäterna 2007 genomfördes av 84 kommuner. Frågorna har setts över inför årets undersökning. De största förändringarna har gjorts inom avsnittet om avfallshantering, där frågorna anpassats till de förändringar som ägt rum i verksamheten. Frågorna omfattade således kommunernas service när det gäller gator/vägar, parker, vatten/ avlopp samt avfallshantering. I varje kommun gjordes ett urval av minst 500 personer i åldern 18- år, vilka fick besvara enkäterna. I årets undersökning och den som genomfördes 2004 gjordes tre skriftliga påminnelser, jämfört med tidigare år, då två skriftliga påminnelser samt telefonintervjuer med ett urval av de som inte svarat efter de skriftliga påminnelserna gjordes. Motivet till metodbytet var att det var svårt att få de utvalda att svara på telefonintervjuerna, samt att resultaten blir mer osäkra (d.v.s. större felmarginaler) då resultatet måste vägas när denna metodansats används. Däremot blir inte svarsandelen lika hög som vid den gamla metodansatsen. Kommunerna kunde välja en enklare undersökning med frågor om alla de fyra verksamhetsområdena i samma frågeformulär eller en mer detaljerad undersökning med fler frågor om två områden i samma frågeformulär. Det ena detaljerade formuläret gällde gator/vägar och parker och det andra vatten/avlopp samt avfallshantering. Vid jämförelser av värden mellan åren där flera kommuner ingår bör man tänka på att de deltagande kommunerna varierar från år till år. Av diagrammen i rapporten framgår vilka kommuner som deltog i de olika undersökningarna. Totalt ställdes mellan 50 och 100 frågor beroende på vilket/vilka frågeformulär som användes. I alla frågeformulär fanns frågor inom flera olika områden och av olika art, t ex: Frågor om information och kontakter med kommunen, t ex Är du nöjd eller missnöjd med din senaste kontakt med kommunen? Attitydfrågor som t ex Vad tycker du om kvaliteten på vattnet? Prioriteringsfrågor som t ex Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då främst använda pengarna? Dessutom fanns utrymme för egna lokala frågor i respektive kommun. I de följande avsnitten finns resultaten från samtliga kommuner samlade. Resultaten redovisas i diagram och text under följande rubriker: Standarden på gator, vägar och cykelvägar Renhållning av gator och vägar Vinterväghållning Trafiksäkerhet Prioriteringar inom gatuverksamheten Belysning Kritik på teknik 2007

7 Parkernas skötsel Parkernas användning Prioriteringar inom parkverksamheten Vattenkvalitet Hushållsavfall Grovsopor Förpackningsavfall och tidningar Farligt avfall Elektroniskt avfall Källsortering Kontakter med kommunen I diagrammen är det möjligt att jämföra svaren från den egna kommunen med resultaten från andra kommuner som har använt samma frågeformulär. Svaren på frågorna om prioriteringar redovisas samlat för alla kommuner. Svaren på frågorna om medborgarnas kontakter med kommunen och erfarenheterna av dessa redovisas också samlat. Orsaken till detta är att antalet kontakter är så få att resultatet för respektive kommun är mycket osäkert. Genom att behandla alla kommuner gemensamt ökar säkerheten i resultaten väsentligt. Kundenkäter i teknisk förvaltning

8 Standarden på gator, vägar och cykelvägar Alingsås Avesta Boden Bräcke Eda Enköping Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Forshaga Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Höganäs Katrineholm Kinda Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Lerum Lomma Mariestad Mellerud Motala Mölndal Nacka Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Strängnäs Svedala Tierp Trollhättan Tyresö Uddevalla Vansbro Varberg Vellinge Vänersborg Västervik Växjö Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår) det enklare formuläret. Bland samtliga 48 kommuner som använt sig av det enklare frågeformuläret där gator, vägar och cykelvägar bedömdes tillsammans är det 35 procent som tycker att standarden är bra. Det är ungefär samma nivå som år 2004, då 37 procent tyckte att standarden var bra. Jämförs uppfattningen mellan olika grupper framgår det att kvinnorna är något mer nöjda än vad männen är. De som bor mer centralt är mer nöjda med standarden än vad de som bor mindre centralt är. Vidare framgår det att boende i flerbostadshus är något mer nöjda än vad boende i småhus är. De som kör bil inom kommunen mindre än några gånger i veckan är nöjdare med standarden än vad de som kör bil inom kommunen minst någon gång i veckan är. Kommunerna med den största andelen (50 procent eller mer) nöjda invånare är Vellinge där procent är nöjda. Därefter följer Kävlinge (58 procent), Sjöbo (54 procent), Gotland (53 procent) och Staffanstorp (50 procent). Även 2004 hörde Vellinge och Kävlinge till de kommuner som hade störst andel nöjda invånare. Diagram 1. Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår), enklare formuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Kritik på teknik 2007

9 Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår) det detaljerade formuläret Invånarna i de 34 kommuner som har använt det mer detaljerade formuläret har bedömt standarden på de stora gatorna, gatorna/vägarna där de bor samt gång- och cykelvägar var för sig. Bland samtliga kommuner som har använt sig av det detaljerade formuläret är det 45 procent som tycker att standarden på de stora gatorna är bra. 41 procent tycker att standarden är bra på gatan/ vägen där de bor. 44 procent tycker att standarden är bra på gång- och cykelvägar. När det gäller gång- och cykelvägar är det dock 20 procent som inte har någon uppfattning. Det är överlag ungefär samma resultat som år De stora gatorna Jämförs olika grupper när det gäller synen på standarden hos de stora gatorna så framgår det att de i åldern 18 till 39 år är mer nöjda med standarden än de som är äldre än 39 år. De som bor i centrum av en tätort är något mer nöjda än de som bor mindre centralt. Boende i flerbostadshus är också något mer nöjda med standarden på de stora gatorna än vad de boende i småhus är. Dessutom framgår att de som dagligen kör bil inom kommunen inte är lika nöjda som de som inte kör bil lika ofta. De kommuninvånare som är nöjdast med standarden hos de stora gatorna bor i Danderyd ( procent), Landskrona (60 procent) och Mjölby (60 procent). Diagram 2. Allmänhetens bedömning av standarden (jämnhet, gropar och spår), detaljerade fomuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Mark Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund De stora gatorna Gatan/vägen där man bor Gång- och cykelvägar Kundenkäter i teknisk förvaltning

10 Gatan/vägen där man bor Studeras resultaten för gatan/vägen där invånarna bor framgår det att det är samma grupper som är mer nöjda, d.v.s. de i åldern 18 till 39 år, de som bor i centrum samt de som bor i flerbostadshus. Dessutom är kvinnorna mer nöjda med standarden än vad männen är. De som dagligen kör bil inom kommunen är inte lika nöjda med denna som de som inte kör bil lika ofta. I 10 kommuner är 50 procent eller mer nöjda med standarden. De kommuner som har flest nöjda invånare är Lund med 57 procent, Landskrona (55 procent) och Lidingö (55 procent). Gång- och cykelvägar Det är många (20 procent) som saknar uppfattning om standarden på gång- och cykelvägar. Andelen som saknar uppfattning varierar mellan 8 och 35 procent i de olika kommunerna. I Falkenberg och Lund har invånarna i störst omfattning besvarat frågan. Förhållandevis stora andelar av invånarna i dessa kommuner är också nöjda. I samtliga kommuner återfinns de största andelarna som har en uppfattning bland dem som cyklar dagligen under sommarhalvåret. Även bland dem som cyklar några gånger i veckan är det många som har en uppfattning. I dessa båda grupper återfinns också de som är mer nöjda med standarden på gång- och cykelvägar. Kommuner med störst andel nöjda är Köping med 60 procent nöjda och Nybro med 59 procent nöjda. Kritik på teknik 2007

11 Renhållning av gator och vägar Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning det enklare formuläret. Bland samtliga kommuner som har använt det enklare formuläret är det procent av invånarna som tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar. Det är samma resultat som förra gången då procent tyckte att det var rent och snyggt. De som bor i småhus tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar i större utsträckning än vad de som bor i flerbostadshus gör. Det framgår även att de som bor mindre centralt är mer nöjda än de som bor i centrum. De som åker kollektivt flera gånger i veckan är inte riktigt lika nöjda med renhållningen som de som inte nyttjar allmänna färdmedel lika ofta. Slutligen framgår det att ju oftare invånarna kör bil inom kommunen, desto nöjdare är de med renhållningen av gator och vägar. De kommuner som har störst andel nöjda med renhållningen är Essunga (90 procent), Olofström (88 procent), Bräcke (87 procent), Gotland (87 procent), Kinda (86 procent), Hagfors (85 procent) och Sjöbo (85 procent). Diagram 3. Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning, enklare fomuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Alingsås Avesta Boden Bräcke Eda Enköping Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Forshaga Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Höganäs Katrineholm Kinda Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Lerum Lomma Mariestad Mellerud Motala Mölndal Nacka Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Strängnäs Svedala Tierp Trollhättan Tyresö Uddevalla Vansbro Varberg Vellinge Vänersborg Västervik Växjö Kundenkäter i teknisk förvaltning

12 Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Marks Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund I centrum Utanför centrum Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning det detaljerade formuläret. Bland samtliga kommuner som har använt det detaljerade formuläret, där renhållningen av gator/vägar i centrum respektive utanför centrum bedömts var för sig, är det 61 procent av invånarna som tycker att det är rent och snyggt i centrum och 55 procent som tycker att det är rent och snyggt utanför centrum. Andelen som är nöjda har minskat något sedan 2004 både när det gäller gator/ vägar i centrum och gator/vägar utanför centrumområdet. Invånarna anser att renhållningen av gator och vägar i centrum fungerar bättre än renhållningen utanför centrumområdet. Ju yngre man är, desto nöjdare verkar man vara med renhållningen både i centrum och utanför centrumområdet. De som bor i flerbostadshus är inte lika nöjda med renhållningen, varken i centrum eller utanför centrumområdet, som de som bor i småhus. Ju mindre centralt de bor, desto mer nöjda är invånarna både med renhållningen i centrum och utanför centrumområdet. De som dagligen kör bil inom kommunen är mer nöjda med renhållningen, både av gatorna i centrum och utanför centrumområdet, än de som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen. Renhållningen av gator och vägar i centrum fungerar bäst i Mjölby (84 procent nöjda), Falun ( procent) och Nybro ( procent). Falun hörde även år 2004 till de kommuner som fick bra omdömen. Diagram 4. Allmänhetens bedömning av gatornas och vägarnas renhållning, detaljerade fomuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". 10 Kritik på teknik 2007

13 Renhållningen av vägarna utanför centrumområdet fungerar bäst i Mjölby ( procent nöjda), Danderyd ( procent), Nybro ( procent), Örnsköldsvik ( procent), Luleå ( procent), Borlänge ( procent), Lidingö ( procent), Mark ( procent), Vetlanda ( procent), Falun (71 procent), Falkenberg ( procent) och Östersund ( procent). Även vid undersökningen år 2004 hörde Luleå, Falun och Östersund till de kommuner som fick bra omdömen för renhållningen av gatorna/ vägarna utanför centrumområdet. Kundenkäter i teknisk förvaltning 11

14 Vinterväghållning Alingsås Avesta Boden Bräcke Eda Enköping Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Forshaga Gotland Hagfors Hallsberg Halmstad Höganäs Katrineholm Kinda Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Lerum Lomma Mariestad Mellerud Motala Mölndal Nacka Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Strängnäs Svedala Tierp Trollhättan Tyresö Uddevalla Vansbro Varberg Vellinge Vänersborg Västervik Växjö Diagram 5. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning, enklare formuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning det enklare formuläret. Bland samtliga kommuner som har använt det enklare formuläret är det 57 procent som tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra. Det är ett något sämre resultat än år 2004 då procent var nöjda. Om olika grupper jämförs framgår det att de som bor mer centralt är mer nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen än de som bor minst centralt. Dessutom framgår det att de som är mellan 39 år och 59 år är något mindre nöjda än både de yngre och de äldre. Mest nöjda med snöröjning och halkbekämpning är invånarna i Bräcke (79 procent nöjda), Forshaga ( procent), Essunga ( procent), Tyresö ( procent) och Kristinehamn ( procent). En fråga ställdes om var man ska börja snöröja. Svaren fördelade sig på de olika alternativen enligt nedan: 48 procent svarar att det är viktigast att börja med de stora gatorna 19 procent svarar viktiga gångvägar till t ex busshållplatser och skolor 10 procent svarar bostadsgatorna 9 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum 1 procent svarar busshållplatserna 11 procent svarar att de inte vet 2 procent har inte besvarat frågan eller angett flera svarsalternativ Nästan alla grupper som jämförs tycker att det är viktigast att börja med de stora gatorna in mot centrum. Undantaget är de som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen, vilka tycker att det är un 12 Kritik på teknik 2007

15 gefär lika viktigt att börja med viktiga gångvägar som med de stora gatorna. Ju mindre centralt man bor, desto viktigare tycker invånarna det är att börja snöröja/ halkbekämpa de stora gatorna. Bland dem som bor i flerbostadshus och dem som åker med allmänna färdmedel flera gånger i veckan är det ganska stora andelar som tycker att man ska börja med viktiga gångvägar till t. ex. busshållplatser och skolor. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret tycker även att det är viktigt att börja med gång- och cykelvägar in mot centrum. Invånarna som bor mer centralt tycker också att det är viktigt att börja med gång- och cykelvägar. Ju oftare man kör bil inom kommunen, desto fler är det som tycker att det är viktigt att börja med de stora gatorna in mot centrum. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning det detaljerade formuläret I de kommuner som använde det detaljerade formuläret bedömdes de större gatorna/vägarna och gatan/vägen där man bor var för sig. 59 procent av invånarna i samtliga kommuner tycker att snöröjningen och halkbekämpningen av de större vägarna och gatorna sköts bra och 46 procent tycker att den sköts bra på gatan/vägen där de bor. År 2004 var det 66 procent som var nöjda med snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna. Här har det alltså skett en försämring. För bostadsgatorna är resultatet på samma nivå som år 2004 då 46 procent var nöjda. Invånarna tycker överlag att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bättre på de stora gatorna/vägarna i kommunen än på gatan/vägen där de bor. De som bor i småhus är mer nöjda med Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Mark Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund Diagram 6. Allmänhetens bedömning av snöröjning och halkbekämpning, detaljerade formuläret. Andel som svarat "ganska bra" eller "mycket bra". De stora gatorna Gatan/vägen där man bor Cykelvägar Gångvägar Kundenkäter i teknisk förvaltning 13

16 snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna än vad de boende i flerbostadshus är. Det är något större andelar som är nöjda med vinterväghållningen både av de stora gatorna/vägarna och gatan/vägen där man bor ju yngre man är. Möjligen är de som dagligen kör bil inom kommunen inte lika nöjda med vinterväghållningen av de stora gatorna/ vägarna och gatan/vägen där de bor som de som inte kör bil lika ofta. Bäst fungerar snöröjningen av de större vägarna och gatorna i Jönköping ( procent nöjda), Täby ( procent), Mjölby ( procent), Linköping ( procent), Danderyd ( procent), Borlänge (71 procent), Falun ( procent) och Norrköping ( procent). Även år 2004 var Jönköping bland de kommuner som fick goda omdömen. När det gäller gatan/vägen där man bor fungerar snöröjningen och halkbekämpningen bäst i Falun (61 procent nöjda), Linköping (59 procent), Umeå (59 procent), Mjölby (58 procent), Norrköping (57 procent), Danderyd (55 procent), Hudiksvall (55 procent) och Täby (55 procent). Även år 2004 återfanns Falun och Norrköping bland de kommuner som fick bäst omdömen. Cykelvägarna Hela 32 procent saknar uppfattning om snöröjning/halkbekämpning av cykelvägarna. Andelen som saknar uppfattning varierar från 13 till 46 procent i de olika kommunerna. Det är därför svårt att göra några jämförelser mellan kommunerna. Minst andel som svarar att de inte vet finns i Falkenberg (13 procent) och Lund (15 procent). En grupp som i större utsträckning har en uppfattning om snöröjningen/halkbekämpningen av cykelvägar är de som cyklar dagligen under sommarhalvåret. Bland dessa cyklister är 33 procent mycket eller ganska nöjda, procent svarar att snöröjningen varken sköts bra eller dåligt och 43 procent anser att den sköts mycket eller ganska dåligt. 9 procent av dessa cyklister saknar uppfattning. Gångvägar 32 procent tycker att vinterväghållningen av gångvägarna sköts mycket eller ganska bra, 18 procent svarar att den varken sköts bra eller dåligt och 40 procent tycker att den sköts ganska eller mycket dåligt. 10 procent har ingen uppfattning. När det gäller snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägar är det inga stora skillnader i uppfattning mellan olika grupper. Snöröjningen och halkbekämpningen av gångvägar fungerar den här gången bäst i Falun med 49 procent nöjda, Umeå (49 procent) och Luleå (47 procent). Även år 2004 fanns Luleå bland de kommuner som fick höga procenttal. En fråga ställdes om var man ska börja snöröja. Svaren fördelade sig på de olika alternativen enligt nedan: 45 procent svarar att det är viktigast att börja med de stora gatorna 24 procent svarar viktiga gångvägar till t ex busshållplatser och skolor 12 procent svarar bostadsgatorna 7 procent svarar cykelvägarna/gångvägarna in mot centrum 2 procent svarar busshållplatserna 8 procent svarar att de inte vet 2 procent har inte besvarat frågan eller angett flera svarsalternativ För de flesta grupper som jämförs är det viktigast att börja med de stora gatorna. De som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen tycker att det är viktigare att börja med viktiga gångvägar än med de stora gatorna. Dessutom framgår att de 14 Kritik på teknik 2007

17 som bor minst centralt och de som bor i småhus tycker att det är viktigare att börja snöröja och halkbekämpa de stora gatorna än de som bor mer centralt och de som bor i flerbostadshus. Ju oftare man kör bil inom kommunen, desto viktigare anser man det vara att snöröjningen/halkbekämpningen av de stora gatorna/vägarna prioriteras. De som bor mer centralt och i flerbostadshus tycker att det är viktigare med snöröjning/halkbekämpning av viktiga gångvägar till t.ex. busshållplatser och skolor än vad de som bor mindre centralt och i småhus tycker. Invånare som åker med kollektivtrafiken flera gånger i veckan tycker att det är viktigt att börja med viktiga gångvägar. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret tycker att det är viktigare att börja snöröja/halkbekämpa cykelvägarna/gångvägarna än vad de som inte cyklar lika ofta tycker. Användning av sand och salt för att minska halkrisken. Det är 9 procent som tycker att man ska salta fler gator. 25 procent vill att man ska salta färre gator och 32 procent anser att man inte ska salta alls. Slutligen vill 33 procent att man ska göra på samma sätt som tidigare. Resultaten visar att det är fler män än kvinnor som anser att man inte ska salta alls. Kvinnorna vill istället i större utsträckning att man ska göra på samma sätt som tidigare. Ju mindre centralt man bor, desto vanligare är det att man inte vill att det ska saltas alls. De som är äldre än 39 år vill i större utsträckning än de yngre inte salta alls. De som kör bil minst någon gång i veckan inom kommunen vill oftare att man slopar saltningen än de som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen. Ytterligare en skillnad är att de som bor i småhus anser att man inte ska salta alls i något större utsträckning än de som bor i flerbostadshus. De kommuner som ligger norrut har större andelar som tycker att man inte ska salta alls. Östersund (65 procent) och Luleå (55 procent) har störst andelar som anser att man inte ska salta alls. Borlänge Borås Botkyrka Danderyd Eskilstuna Falkenberg Falun Gävle Göteborgs stad Helsingborg Hudiksvall Jönköping Karlstad Kristanstad Köping Landskrona Lidingö Linköping Luleå Lund Mark Mjölby Norrköping Norrtälje Nybro Stockholm Sundsvall Södertälje Täby Umeå Vetlanda Örebro Örnsköldsvik Östersund Diagram 7. Användning av sand och salt för att minska halkrisken. Diagrammet visar andelen som svarat att man inte ska salta alls - det detaljerade formuläret Kundenkäter i teknisk förvaltning 15

18 Trafiksäkerhet Alingsås Avesta Boden Borlänge Borås Botkyrka Bräcke Danderyd Eda Enköping Eskilstuna Eslöv Essunga Fagersta/Norberg Falkenberg Falun Forshaga Gotland Gävle Göteborgs stad Hagfors Hallsberg Halmstad Helsingborg Hudiksvall Höganäs Jönköping Karlstad Katrineholm Kinda Kristanstad Kristinehamn Kungsbacka Kungälv Kävlinge Köping Landskrona Lerum Lidingö Linköping Lomma Luleå Lund Mariestad Mark Mellerud Mjölby Motala Mölndal Nacka Norrköping Norrtälje Nybro Nyköping Olofström Partille Sjöbo Skellefteå Sollefteå Staffanstorp Stockholm Strängnäs Sundsvall Svedala Södertälje Tierp Trollhättan Tyresö Täby Uddevalla Umeå Vansbro Varberg Vellinge Vetlanda Vänersborg Västervik Växjö Örebro Örnsköldsvik Östersund "Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten?" Diagrammet visar de som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. 25 procent av de svarande tycker att den nuvarande trafiksäkerheten är bra som den är. Männen är mer nöjda med den nuvarande trafiksäkerheten än vad kvinnorna är. Hushåll med barn, och särskilt de med barn upp till 13 år, är inte lika nöjda med trafiksäkerheten som hushåll utan barn. Essunga (35 procent), Strängnäs (35 procent) och Gotland (34 procent) är de kommuner som har störst andel invånare som är nöjda med den nuvarande trafiksäkerheten. Diagram 8. Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten? Diagrammet visar de som anser att trafiksäkerheten är bra som den är. 16 Kritik på teknik 2007

19 "Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten där man bor?" De åtgärder som är mest önskade är hastighetsdämpande åtgärder och förbättring av sikten vid gatukorsningar. Därefter kommer skyltning av lägre hastighet samt bättre snöröjning och halkbekämpning. Hastighetsdämpande åtgärder önskas främst av hushåll med barn upp till 13 år. De som är yngre än 60 år tycker att det är viktigare med hastighetsdämpande åtgärder än vad de som är äldre än 59 år tycker. De över 60 år vill ha snöröjning/halkbekämpning i större utsträckning än de yngre. De som bor mer centralt önskar hastighetsdämpande åtgärder i större utsträckning än vad de som bor mindre centralt gör. Jag tycker trafiksäkerheten är bra som den är Skylta lägre hastighet Hastighetsdämpande åtgärder som t ex gupp i gatan Fler varningsskyltar, t ex varning för barn, farliga korsningar Fler rondeller Förbättra sikten vid gatukorsningar Bättre snöröjning och halkbekämpning Bättre gatubelysning 4 Annat 7 Flera svar 4 Ej svar 2 Diagram 9. Vad ska kommunen göra för att öka trafiksäkerheten där man bor? Kundenkäter i teknisk förvaltning 17

20 Prioriteringar inom gatuverksamheten Underhåll av asfalten på gatorna Underhåll av gångoch cykelvägar Snöröjning och halkbekämpning av gatorna Snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar Sopning av gator och gång- och cykelvägar Hastighetsdämpande åtgärder som gupp och avsmalningar Trafiksignaler Gatubelysning Bättre skötsel av planteringar och dylikt Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi främst använda pengarna? det enklare formuläret. Summan av svaren överstiger 100 procent då det fanns möjlighet att markera flera alternativ. Vid mindre pengar till underhåll av gator och vägar är det främsta önskemålet i flertalet grupper att medlen ska användas till underhåll av asfalten på gator och Annat Diagram 10. Till vad ska vi främst använda pengarna? (enklare formuläret) därefter snöröjning/halkbekämpning av gatorna. Underhåll av asfalten är mer angeläget för männen och för de som bor i småhus än det är för kvinnor och de som bor i flerbostadshus. Det framgår även att intresset för underhåll av asfalten ökar ju mindre centralt man bor. De som är 60 år och äldre är inte lika intresserade av underhåll av asfalten som de yngre. För dem mellan 60 och år och kvinnorna är det viktigare med snöröjning och halkbekämpning både av gatorna och gång- och cykelvägar än vad det är för männen och de under 60 år. Ju oftare kommuninvånarna kör bil inom kommunen, desto mer angelägna är de om underhåll av asfalten. De som sällan eller aldrig kör bil inom kommunen tycker att det är lika viktigt med snöröjning och halkbekämpning av gatorna som underhåll av asfalten. Snöröjningen av gångoch cykelvägar är viktigare för dem som bor mer centralt än dem som bor mindre centralt. Den är också viktigare för dem som bor i flerbostadshus än för dem som bor i småhus. Även de som cyklar dagligen under sommarhalvåret prioriterar detta i större utsträckning än de som cyklar mer sällan. Underhåll av gång- och cykelvägar är viktigare för dem som bor mer centralt än för dem som bor utanför tätort. De som cyklar dagligen under sommarhalvåret önskar också detta i större utsträckning än vad de som cyklar mer sällan gör. I de allra flesta kommuner är det viktigast med underhållet av asfalten. Det förekommer dock att det är lika viktigt eller viktigare med snöröjning och halkbekämpning. 18 Kritik på teknik 2007

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2010. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2010 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2010 gjordes undersökningar i 94 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning.

Förord. sammanfattande och jämförande redovisning. Förord Under våren 001 gjordes undersökningar i 60 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten & avlopp samt sophämtning & avfallshantering. Enkätundersökningarna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2013. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2013 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET

REDOVISNING AV KUNDENKÄTER I TEKNISK FÖRVALTNING 1998 ~~SVENSKA. KOMMUr-..lFÖRBUNDET REDOVSNNG AV KUNDENKÄTER TEKNSK FÖRVALTNNG 1998 ~~SVENSKA KOMMUr..lFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1998 118 82 STOCKHOLlVl 08772 41 00 www.svekom.se gata@svekom.se Text: Elisabeth Bylund och Jan Lille

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 004 Tyresö kommun Våren 004 genomförde

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2013-03-07 Boindex steg till 133,3 fjärde kvartalet 2012 Lägre ränta och högre inkomster förstärkte husköpkraften Hushållens förutsättningar för

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-06-26 Boindex sjönk till 128,8 första kvartalet 2014 Stigande småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 128,8 första kvartalet

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2014/2015 Antal matematiklärare Ale kommun 37 2 Alingsås kommun 167 9 AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM 15 1 Alvesta kommun 101 5 AMISGO AB 6 1 ANTONSKOLAN

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-03-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-03-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2010-03-03 Boindex steg till 154,4 fjärde kvartalet 2009 husköpkraften stärks ytterligare Boindex steg till 154,4 fjärde kvartalet ifjol, från

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer