Elektronisk handel i Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk handel i Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utgåva (1)12 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Elektronisk handel i Västra Viktiga utgångspunkter inför projektplaneringen av införandet av en ny e-handelsmodell för Västra Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Ida Wernered Bjarne Tveitan Elektronisk handel i Västra Projektbeskrivning

2 1.0 Utgåva (2)12 Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Syfte MÅLBESKRIVNING Effektmål Redovisning av nyttan Resultatmål Förutsättningar BESKRIVNING Omfattning Organisation och bemanning Tidsram Kostnad Finansiering Beroenden och avgränsningar Förvaltning... 12

3 1.0 Utgåva (3)12 1 Inledning 1.1 Bakgrund En ny e-handelsmodell ska införas i Västra enligt regionfullmäktige beslut och e-handelslösningen innebär att regionen får ordning och reda i extern och intern handel av varor och tjänster. Beslutet baserar sig underlag från en omfattande förstudie som genomfördes under åren (RSK ). I Västra pågår en omfattande extern och intern handel av varor och tjänster (produkter). Handeln understöds via en mängd e-handelssystem och eller portallösningar vilka avviker från standardiserade handelsprocesser med risker för felaktig information på order, produkt, prisuppgift, faktura med mera. Vidare - försvårar dagens divergerade handelslösningar intern kontroll och framtida effektivisering. Det bidrar också till att uppföljningen av handel är undermålig och kräver en mängd personella och finansiella resurser. Handlingsutrymmet för verksamheterna att agera när konsumtionskostnaderna skenar i väg är begränsade eller möjligheten att följa upp om en ny upphandling verkligen är en bra affär eller inte och så vidare. Projekets ska lösa följande problem: Bristande uppföljning av utfall handel eftersom det saknas möjlighet till en sammanhållen uppföljning. Svårkontrollerad prisutveckling eftersom prisuppdateringar sker lokalt utan inköps insyn och kontroll, och kontrollen gentemot gällande avtal är låg. Bristande avtalstrohet eftersom avtalssituationen för produkter i lokala beställningsstöd inte går att kontrollera via inköpsprocessens rutiner. Det finns också brister i administrationen av pris/avtalsinformation och förutsättningar för kontroll av handel gentemot avtal saknas. Det sker snarare av leverantör än av Västra själv. Olika rutiner för beställning till betalning eftersom det inte finns en sammanhållen produktkatalog, beställningsstöden är olika och därmed varierar rutinerna för inleverans och betalning. Höga kostnader för e-handelslösningar i Västra eftersom bristande samordning av befintliga och nya e-handelslösningar inte skett har också lett till subpotimeringar och brister i hur standardiserade handelsflöden används.

4 1.0 Utgåva (4) Syfte Sammantaget så försvårar dagens divergerade handelskoncept intern kontroll, framtida effektivisering och en vidareutveckling mot effektiva arbets- och handelsprocesser. Ett viktigt projekt är det nya Läkemedelsförsörjningsprojektet där elektronisk handel ska lösa handelsflödet avseende rekvisitionsläkemedel. Projektet har kravställt ett gränssnitt gentemot logistik. Logistiken omfattar materialadministrativa processer som drivs som ett projekt i Västra. Materialförsörjning av lager och beställningar av lagerförda varor kräver ett väl definierat och entydigt gränssnitt mellan handel och logistik oavsett verksamhet. Det kravställda gränssnittet ska vara tillämpligt för depåverksamhet, läkemedelsförråd, samt övriga idag befintliga verksamhetsnära lager med IT-stöd (RSK ). Syftet är att realisera beslutad e-handelslösning, marknadsföra, utbilda, utforma och införa nya regelverk med rutiner samt skapa en lösning för uppföljning av handel. Ytterst handlar det om att höja kvaliteten i handelsprocesserna. Elektronisk handel ska effektivisera handelsprocesserna som ingår i Västra s handelsarkitektur och därmed skapa nytta för hela verksamheten. Projekt berör hela Västra s organisation.

5 1.0 Utgåva (5)12 2 Målbeskrivning 2.1 Effektmål De väsentligaste förbättringsområdena i den nya e-handesmodellen utgörs av: Effektivare processer och minskade ledtider Effektivare inköp med stöd av E-handelslösning Regiongemensam produktkatalog Enkelhet att beställa produkt Beställningsattest och automatiserad fakturahantering Sammankopplat informationsflöde för inleverans Sammanhållen realisering för uppföljning av handel Effekterna är många och här nedan ett urval av dessa: Den största förändringen som användarna kommer att märka är att det är lättare att beställa och hitta varor och tjänser och att antaler ikoner minskar allt eftersom projektet fasar in sortiment. Det gränssnitt som möter användaren ska vara intiutiv och användarvänlig. Det utbud som exponeras i den regiongemensamma produktkatalogen ska vara avtalade och utformade på det sätt som verksamheterna kravställt under förstudien med trygga och säkra handelsflöden och korrekt information. För de som är intresserade av att följa handel/konsumtion för en enskild enhet, för en förvaltning eller på koncernnivå möjliggörs en uppföljning produkt mot konto. Ambitionen på sikt är att kunna följa konsumtionen (handel) i detalj kopplat till produktionsprocsser eller vårdplaner. Lägsta nämnaren är konsumtion på patientnivå, diagnosgrupp eller andra parametrar. Inköpsorganisation erbjuds en kunskap om avtalets effekter både ekonomiska som kvalitativa, vilket inte är möjligt idag. Handelslösningen innefattar en automatisk uppföljning av produkt eller leverantör. Till följd av en bra uppföljning av handel kommer en utvecklad analys att kunna ske som framledes stödjer utvecklingen av Västra s inköpsstrategi. Leverantörerna kommer att märka förändringen genom att våra krav ökar avseende handelsstandarder för säkrare elektroniskt informationsutbyte med oss. Detsamma gäller också för våra kunder.

6 1.0 Utgåva (6)12 Vi befrämjar till ökad tilläxt genom att möjliggöra för fler avtal med smarta lösningar där bland annat små leverantörer kan själva sköta produktunderhållet Redovisning av nyttan Beslutad handelslösning grundar sig i beräkningar ekonomiska antaganden (nytta) - avseende pengar som är möjliga att frigöra till regionens olika verksamheter främst baserat på stöd till sortimentsstyrning. Detta utgör grunden för avtalstrohet. Hemtagning av de nyttor som e-handelslösningen verkar till kommer att kunna påbörjas under åren beroende på vilken ordning produkter görs beställningsvara i e-handelslösningen. Nyttan frigörs när sortimenten är beställningsbara elektroniskt. Först ut enligt plan är beställa rekvisitionsläkemedel och tätt efter de sortiment som i dags dato finns i Beställningsportalen. Ett fördjupat nyttokalkyleringsarbete pågår för att identifiera var nytta uppstår, vad den består av och till värde samt för att utse hemtagningsansvariga. 2.2 Resultatmål Resultatmål avser konkreta leveranser vilka är: Färdigställ och avsluta två Nutekfinansierade projekt avseende e-faktura och anslutningar av produktinformation till den regiongemensamma produktkatalogen. Upphandla en leverantör som levererar e-tjänster som krävs för uppfyllande av ett fullödigt e-tjänstekoncept för elektronisk handel för kunder och leverantörer och intern handel med gränssnitt till Avantra Tender & Contract och Raindance. Inför upphandlad leverantörs e-handelslösning mot den regiongemensamma produktkatalogen och fasa in sortiment enligt prioriterad ordning. Förbättra intern kontrollen genom att upprätta och införa nya eller uppdatera befintliga regelverk, rutiner för att uppnå ordning och reda i handelsflödena, säkerställa spårbarhet stödja till en korrekt redovisning även av kvalitet. Detta har också betydelse för att få en tillförlitlig uppföljning av handel. För uppfyllnaden av en säker handel ska lösningar för kunder och leverantörer införas.

7 1.0 Utgåva (7)12 En lösning och en metodik ska utvecklas för uppföljning av handel. Till skillnad mot ovanstående nämnda leverabler är nedanstående mer oprecisa och relaterar mer till verksamhetsutveckling. En realisering av hemtagningsarbete av identifierade nyttor ska införas och fortsatt utvecklas. Arbetet grundar sig en ett fortsatt kalkyleringsarbete av nyttor från förstudiens resultat. En processfokuserad förvaltningsmodell ska införas under projektiden med ärendegång, rutiner, uppföljning och fortsatt utveckling. Utbildningsinsatser ska genomföras utifrån roll och krav på rollen för en effektiv handelsprocess. En utvecklingsfunktion/ remissinstans som samordnar och stödjer verksamheters initiativ avseende handel/beställningar/bokningar 2.3 Förutsättningar En upphandling av en e-handelslösning startade efter IT-rådetsbeslut 18 december Upphandlingen refererar till marknadsplatsen, beställningsstödet, godkänna leverans av vara eller tjänst och betalningshanteringen. Slutligen upphandlas en lösning för uppföljning av handel. Risken för att överprövningar kan ske och leda till allvarliga förseningar är utanför projektets makt att påverka, mer än att vi löpande identifiera möjligheter till risker och vidtar riskförebyggande åtgärder. Projektet följer en mängd lagar, regleverk, riktlinjer med mera. Här nedan de viktigaste: Arkivlagen Bokföringslagen Personuppgiftslagen Sekretesslagen Revidering av riktlinjer för informationssäkerhet i Västra (RSK ). Gällande standards för Elektronisk handel ska gälla för projeket (GS1, SFTI, ESAN och så vidare) och standarder för informationsöverföring av medellanden tillämpas i projektet och Nationella IT-strategin Attest och utanordnings regelverket

8 1.0 Utgåva (8)12 3 Beskrivning 3.1 Omfattning Projektet är ett projekt som berör hela Västra. 3.2 Organisation och bemanning Projektbeställare Johan Assarsson Det är regiondirektören som utser processägare för e-handelsmodellen tillika projektägare. Det är regiondirektören som godkänner bemanningen av styrgruppen. Projektet har valt en processfokuserat projektorganisation i enlighet med fattade beslut (RSK ). Ordförande är projektägare tillika processägare för e-handelsmodellen och agerar på regiondirektörens mandat. Styrgruppen är bemannad i huvudsak av processägare och personer som har makt och mandat att påverka utvecklingen i sina uppdrag och på så sätt stödja projektet till ett lyckat resultat. Till sin hjälp har styrgruppen en kvalitetscontroller var viktigaste uppdrag är att förebygga att risker förverkligas. Processägare Bjarne Tveitan Peter Tellberg Alf Oskarson Harriet Larsson Eva Sundström Lisbeth Ericsson Hälso- och sjukvårdavdelningen Regionservice ITstrategiska avdelningen Kvalitetscontroller Hans-Bertil Fransson Erik Hallberg Uno Puhgasmägi Folke Nilsson

9 1.0 Utgåva (9)12 Arbetsutskottet utgör en beslutslänk mellan styrgrupp och projektledningen och syftar till att besluta i ärenden som kräver kort beslutsprocess och projektägarens mandat. Arbetsutskottet Bjarne Tveitan Peter Tellberg Ida Wernered Bo Svensson Beställargrupp för elektronisk handel i Västra är bemannad med processledare vars roll är att vara stöjda processägarnas krav (beställare av resultat) som övergår till en roll som mottagare av resultat och därigenom får en förvaltningsroll Gruppen leds av projektledaren tillika processledare för e-handelsmodellen. Projektledaren har en projektcontroller vars viktigaste uppdrag är att identifiera möjliga risker med hjälp av riskanalyser och föreslå riskförebyggande åtgärder och följa upp dessa. Projektcontroller Minna Skyman Beställargrupp för elektronisk handel i Västra Processledare Ida Wernered Helena Bergquist Carlsson Nina Mathiasson Bo Svensson Projektet har ett antal programområden som berör samtliga processer men på olika sätt. Varje programområde har sitt programupplägg och arbetsgrupper. Programledningen för Elektronisk handel i Västra är bemannad med programområdesansvariga och har rollen som leverantör av resultat baserat på krav från beställarna. Följande programområden finns: Uppföljning av handel Lena Stigrot Upphandling och godkännande Bo Svensson

10 1.0 Utgåva (10)12 Kravställning av införandeordning av berörda handelsstöd Mottagande och Utbildning e-faktura Jan Törnebohm Jörgen Hohlfält, Nina Mathiasson Helena Bergquist Carlsson Projektet har ett antal specialister som utför arbete då behov uppstår. Regelverk, intern kontroll Roy Svensson Eva- Britt Zetterström Informationsssäkerhet Fredrik Rasmusson Projektet styr och följer upp två Nutekfinansierat delprojekt som pågått under 2009 och ska vara avslutat Vi är i planeringsfasen avseende hur fortsättningen kommer att gestaltas. Elektronisk faktura Anslutning av leverantörsinformation Ulf Borg, Helena Bergquist Carlsson Ulf Borg, Bo Svensson 3.3 Tidsram 3.4 Kostnad Projekttid Projektbudgeten är cirka 81 miljoner SEK (RSK ). 3.5 Finansiering Finansieringsprinciperna innebär att de två första åren finansieras via moderförvaltningen och att Västra s verksamheter (förvaltningar) betalar tillbaka år tre till fem för att täcka hela projektkostnaden (81 mkr). Återbetalningsansvaret fördelas mellan förvaltningarna utifrån en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras på kostnader för konsumtionen för respektive förvaltning.

11 1.0 Utgåva (11)12 Ekonomiutskottet ansvarar för uppföljning av återbetalning av investering och hemtagning av ekonomisk nytta. Uppföljning av återbetalning ska ske i samband årsbokslutet under år två till fem det vill säga till avslutad kalkylperiod. Uppföljning av hemtagning av nytta föreslås ske kvartalsvis under år tre till fem under kalkylperioden. 3.6 Beroenden och avgränsningar Projektet avgränsar sig till de kravställda och beslutade processerna i elektronisk handelsmodellen och uppföljning av handel (RSK ). Inköpsprocessen beskriver upphandling som leder till avtalade produkter. De avtalade produkterna hanteras via en regiongemensam produktkatalog. Katalogen är grunden för ett effektivt stöd till sortimenstsstyrning. Processen beskriver hur sortimentsstyrning bedrivs på en regional nivå. Sortimentsstyrning är ett tillvägagångssätt att hantera inköpskostnader och leverantörer i syfte att reducera kostnader samt att skapa möjligheter att driva en inköpsstrategi. Beställa produkt beskriver hur verksamheterna ska beställa varor och tjänster från den regiongemensamma på ett enhetligt sätt och med urval av beställningsbara produkter inom ett verksamhetsnära produktutbud. Sortimentsstyrning på en verksamhetsnära nivå beskrivs liksom hur befintliga beställningsstöd fasas in via anslutning. I samband med beställning sker godkänna beställning - en aktör med budgetansvar godkänner och påtar sig betalningsansvaret. Utför produktleverans beskriver kravställning av gränssnitten för en producerande enhet oavsett intern eller extern samt hur produkter inleveransrapporteras. Vidare beskrivs hur underlag för betalflöde skapas. Ekonomihantering kan även benämnas betalningshantering beskriver bland annat hantering av fakturor och den automatik som kravställs för att i högsta möjliga grad automatisera betalflödet. En beställning som är beställningsattesterad och inleveranskontrollerad ska i största möjliga utsträckning hanteras automatiskt inom ekonomirutinerna. Detta gäller alla varuflöden men även en väsentlig del av tjänsteutbudet. Projektet ansvarar inte för ingående förvaltningarnas mottagaransvar och aktiviteter enligt MBL utan var och en ska tillhandahålla informera och tillhandahålla resurser och vara behjälplig vid införandet av e-handelslösningen. Under projekttiden tar vi ett underhållsansvar eller så kallat förvaltningsansvar tills en mottagarorganisation finns på plats.

12 1.0 Utgåva (12) Förvaltning Projektet har valt ett processfokuserat arbetssätt för att under projektiden öva och pröva oss fram till en processorienterad kostnadseffektiv förvaltningsmodell som fokuserar sig på ett leverera och förädla nytta till Västra s verksamheter. Programområdet som i huvudsak kommer att arbeta med denna utveckling och införandet är Leverans och Mottagning. Ambitionen är att en smidig övergång från projektorganisation övergår till förvaltning under Förvaltningsmodellen ska omfatta processrollernas ansvar, arbetsuppgifter, ärendehanterings- till beslutsprocess, kravhantering relaterat till utvecklingsplanering och uppföljningskrav av nya nyttor.

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Verksamhets- och kvalitetsberättelse. för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen 2014

Verksamhets- och kvalitetsberättelse. för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen 2014 Verksamhets- och kvalitetsberättelse för Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen 2014 2015-04-13, Handläggare: Ledningsgruppen Sjukhusapoteket VGR genom Marie Rasmuson Del 1: Verksamhetsberättelse för

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer