Fritidshus nära Grisslehamn i konkurs Häverö-Bergby 6: Advokat Sten Sjöstedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidshus nära Grisslehamn i konkurs 2014-05-26 Häverö-Bergby 6:38. 2014-05-26 Advokat Sten Sjöstedt"

Transkript

1 Fritidshus nära Grisslehamn i konkurs Advokat Sten Sjöstedt

2 Sida 2 Innehållsförteckning... 1 Tomtritning... 2 Fastighets information... 3 Hammarskogen... 4 Hammarskogen samfällighetsförening... 5 Kallelse... 6 Verksamhetsberättelse... 7

3 Sida 3 1. I ett fridfult litet område ligger denna pärla i Norrtälje. Området omges av ca 70 ha skog för friluftsliv eller så kan man besöka den väl underhållna badstranden endast 750 meter från stugknuten för sol och bad. båthamn med för närvarande 100 båtplatser med 4,5 m Y-bommar och en bredd på 2,5 m. Enligt statuterna är varje fastighetsägare berättigad till en båtplats. Figur 1 Grisslehamn fastighetsritning

4 Sida 4 2. Tomtritning Figur 2 Grisslehamn tomtritning

5 Sida 5 3. Fastighetsinformation Figur 3 Grisslehamn fastighet info

6 Sida 6 4. Hammarskogen Avgifter Hammarskogen i nutid eller framtid I de kontakter styrelsen haft med såväl lokala som rikstäckande mäklarfirmor har det framkommit att köparna bl.a. reagerat på det enligt deras uppfattning höga samfällighetsavgifterna. Enligt mäklarna kan detta sannolikt härledas till en bristfällig och/eller utebliven information om vad som ingår i våra samfällighets- och vägföreningsavgifter, som för närvarande är sammantaget 5538 kr per år varav 4400 kr i samfällighetsavgift och 800 kr respektive 338 kr i vägföreningsavgifter. Styrelsen vill därför rekommendera var och en som avser att sälja sin fastighet att upplysa sin mäklare om vilka förmåner avgifterna svarar upp mot. I de totala samfällighets- och vägavgifterna ingår: Åretruntvatten och avlopp Kontinuerlig drift och underhåll av samfällighetens gemensamma reningsverk Anlagd och underhållen badplats Garanterad båtplats i samfällighetens marina för båtar med maxlängd 6 meter och max bredd 2,4 meter Vägunderhåll såväl sommar som vinter fram till fastighetens infart Inga övriga kostnader tillkommer för ovanstående.

7 Sida 7 5. Hammarskogen samfällighetsförening Hammarskogen samfällighetsförening Avlopps- och dricksvattenanläggningar Avloppssystem Samfälligheten äger och sköter ett privat reningsverk under överinseende av Norrtälje kommuns miljökontor. Anläggningen består av två separata delar, dels ett vacuumsysten för toalettavlopp och dels ett system för gråvatten. Ledningsnäten för bägge systemen är framdragna från reningsverk till tomtgränsen för varje fastighet och ingår i föreningens ansvarsområde. Inom varje fastighet ansvarar ägaren själv för ledningsnätet. Gråvatten rinner med självfall genom ledningsnätet till reningsverket där det pumpas in i en biobädd för biologisk rening och därefter sker ett steg med kemisk rening för att minimera innehållet av fosfor. Det slam som bildas pumpas ut till en slamsilo som töms av Norrtälje kommun vid behov. Vacuumsystemet fungerar så att det i reningsverket är placerat dubbla vacuumpumpar som håller ett konstant undertryck i ledningsnätet. Vacuumledningen i varje fastighet är kopplade till en vacuumtoalett. Toalettavloppet samlas i en cistern i reningsverket där det sker en sedimentering av tyngre partiklar vilka pumpas ut till slamsilon medan det flytande skickas vidare till biologisk och kemisk rening enligt ovan. Prov på det utgående vattnet tas 8 gånger per år och skickas till ett analyslaboratorium för kontroll av att de gränsvärden som gäller inte överskrids. Provresultaten skickas dels till samfälligheten och dels till Norrtälje kommuns miljökontor. Driften av reningsverket sköts av en tillsynsman som anlitas av samfälligheten.

8 Sida 8 Nedan följer en ritning på reningsverket. Dricksvattenanläggningar Samfälligheten äger och sköter en dricksvattenanläggning under överinseende av Norrtälje kommuns miljökontor. Distributionen av dricksvatten sker från tre separata pumphus som vardera försörjer ca en tredjedel av fastigheterna men kan ihopkopplas i händelse av haveri. Varje pumphus består av en borrad brunn varifrån vattnet pumpas upp till en reservoar och därifrån pumpas ut i ledningsnätet via en hydroforanläggning. Ledningsnätet är framdraget till fastighetsgränsen på samma sätt som gäller för vacuum och gråvatten. Från tomtgränsen till hus ansvarar varje fastighetsägare för ledningsnätet. Vid varje tomtgräns finns en vattenavstängare som ingår i fastighetsägarens ansvar. Slangvattning av trädgårdar är inte tillåtet under sommarperioden. Prov på det utgående dricksvattnet tas 4 gånger per år och skickas till ett analyslaboratorium för kontroll av att gränsvärden enligt livsmedelsverkets normer inte överskrids. Provresultaten skickas dels till samfälligheten och dels till Norrtälje kommuns miljökontor. Driften av dricksvattenanläggningarna sköts av en tillsynsman som anlitas av samfälligheten.

9 Sida 9

10 Sida Kallelse KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BOKSLUT 2013 REVISIONSBERÄTTELSE MOTIONER BUDGETFÖRSLAG FÖR 2014

11 Sida 11 Fridlysta växtarter i Stockholms län Här har bara växter som har känd förekomst i länet tagits med. För en komplett förteckning på arter som är fridlysta i hela landet hänvisas till >>Naturvårdsverket. Växterna är fridlysta med stöd av miljöbalken och artskyddsförordningen. Kärlväxter Förbud mot att plocka, gräva upp eller skada växten eller att ta frön Orkidéer samtliga arter (familjerna Orchidaceae och Cypripediaceae) Avarönn (Sorbus teodori) Backsippa (Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla) Blåsippa (Hepatica nobilis) Buskvicker (Vicia dumetorum) Dvärglåsbräken (Botrychium simplex) Finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) Grenigt kungsljus (Verbascum lychnitis) Humlesuga (Stachys officinalis) Hällebräcka (Saxifraga osloënsis) Kalvnos (Misopates orontium) Kattmynta (Nepeta cataria) Knippnejlika (Dianthus armeria) Knölvial (Lathyrus tuberosus) Kärrnäva (Geranium palustre) Murgröna (Hedera helix) Mistel (Viscum album) se undantag nedan Parksmörblomma (Ranunculus acris ssp. friesianus) Raggarv (Cerastium brachypetalum) Rutlåsbräken (Botrychium matricariifolium) Småsvalting (Alisma wahlenbergii)

12 Sida 12 Spetsfingerört (Schistophyllum bifurcum) Stor tofsäxing (Koeleria grandis) Ängslosta (Bromus racemosus) Förbud mot att gräva upp växten eller plocka växten för försäljning Gullviva (Primula veris) Liljekonvalj (Convallaria majalis) Lummerväxter samtliga arter (familjen Lycopodiaceae) Hammarskogens Samfällighetsförening Kallelse Medlemmarna i Hammarskogens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. PLATS FÖR FÖRENINGSSTÄMMAN ÄR BERGBY BYGDEGÅRD Tid: Lördag den 10:e maj 2014 kl Kaffe serveras från Stämmorna kommer att börja med vägföreningen. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av röstlängd 3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två justeringsmän 8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning

13 Sida Revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Reningsverk och avloppssystem, status och åtgärder 12. Motion från styrelsen ang. kostnader för gemensam mark 13. Motion om hemsida för Hammarskogen 14. Beslut om kompletterande skogsgallring 15. Fråga om ersättning till styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda 16. Styrelsens förslag till utgifts- inkomststat för 2013 a. Styrelsen föreslår sänkt avgift till 4400 kr per år och fastighet b. Ny debiteringslängd för år 2014* 17. Val av styrelse: a. Tre ledamöter för två år b. Tre suppleanter för ett år 18. Val av ordförande för ett år 19. Val av revisorer a. Två ordinarie för ett år b. En suppleant för ett år 20. Val av båthamnskommitté 21. Val av sportkommitté 22. Val av valberedning 23. Val av välkomstkommitté 24. Övriga frågor 25. Meddelande om tid och plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt 26. Avslutning *Debiteringslängden finns tillgänglig vid årsstämman, eller tidigare genom kontakt med kassör eller ordförande.

14 Sida 14 Välkomna! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HAMMARSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅR 2013 Styrelsen för Hammarskogens Samfällighetsförening, som har som uppgift att förvalta de gemensamma anläggningarna dvs. vatten- och avloppssystem inklusive reningsverk samt båthamnen, får härmed avge följande berättelse för samfällighetsföreningens verksamhet år Föreningen hade vid årets utgång 163 anslutna medlemmar. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Förtroendevalda Styrelsen Christer Horn Ordförande Lennart Grün Vice ordförande Åke Källström Kassör samt tekniskt ansvarig Åsa Edström Sekreterare Jan Söderlind Ledamot Lars Bäckman Suppleant Mirja Åbom - - Max Gustafsson - - Revisorer Ramdhane Boumedienne Christer Edström Monica Fröling Suppleant I tur att avgå ur styrelsen är Lennart Grün, Åsa Edström och Jan Söderlind samt suppleanterna

15 Sida 15 Lars Bäckman, Mirja Åbom och Max Gustafsson. Valberedning Thomas Franzén, sammankallande Nils Nyström Välkomstkommitté Thomas Franzén Nils Nyström Christer Horn Åke Källström Båthamnskommitté Sportkommitté Lars-Göran Larsson, sammankallande Gunnar Jansson, sammankallande Kjell Boman Nils Nyström Bruno Bergqvist Kalle Fahlander Jimmy Åbom Sven-Gunnar Norrsell FASTIGHETER Samfälligheten har i sin ägo fastigheterna Häverö-Bergby 6:173, 6:174 och 6:175. Dessa fastigheter omfattar badplats, båthamn och reningsverk. Under året har 4 fastigheter bytt ägare. RENINGSVERK, VATTENVERK OCH LEDNINGSNÄT Reningsverket har fungerat väl under året med några pump- och ventilbyten. Åtta gånger per år skickas prover på det renade avloppsvattnet till ett analyslaboratorium som i sin tur skickar provresultatet till kommunens miljökontor. Resultatet av 2013 års provtagning har alla underskridit de av kommunen satta gränsvärdena. Miljörapporten för 2012 godkändes av kommunens bygg- och miljökontor utan anmärkning. Vakuumsystemet: En större läcka på vacuumstammen inträffade nära Havsvägens norra vändplan. Grävare anlitades och läckan tätades under april månad.

16 Sida 16 Vattensystemet Vattendistributionen har fungerat utan anmärkning under året utan pumphaverier eller andra kostsamma reparationer. I mitten av juli började vattenförbrukningen närma sig kritiska gränser men som tur var hörsammade ni den varning som skickades ut per mail och vattenförbrukningen sjönk till en acceptabel nivå. Vi förstår att ni vill använda vårt dricksvatten för bevattning i era trädgårdar under torra perioder men tyvärr är tillgången begränsad och vårt ledningssystem inte dimensionerat för detta. Konsekvensen blir dels att de som bor i ytterändarna av ledningsnätet får väldigt dåligt tryck på vattnet och värst av allt är att vi riskerar att få in saltvatten i våra borrhål med väldigt höga kostnader som följd. Antalet provtagningstillfällen av dricksvattnet från våra olika brunnar har efter överenskommelse med kommunens miljökontor utökats till att ske 3 gånger per år i enlighet med livsmedelsverkets normer. Proverna skickas till ett analyslaboratorium som skickar provresultatet till kommunens miljökontor. För övrigt har vi fortsatt arbetet med att begränsa mängden inträngande smält- och grundvatten i våra gråvattenledningar genom att vi tätat ett antal rensbrunnar. Tillsynsman under året har varit Tommy Fröling. BÅTHAMNEN Under året har två av gummidämparna på yttre sidobryggan bytts ut. Arbetet utfördes med hjälp av egna insatser eftersom firman som levererat bryggorna inte klarade av bytet. Stort tack till Lars-Göran Larsson, Lennart Grün och Kjell Klang för deras fantastiska insats. BADPLATSEN Vid årets föreningsstämma beslutades att kostnaderna för badplatsen i fortsättningen skall tas av samfälligheten och inte som tidigare av vägföreningen. I god tid innan midsommar och badbryggornas iläggning anlitade vi en grävare som rensade upp badstranden genom att ta bort grästuvor, vass och buskar. Därefter samlades ett antal medlemmar en helg för att göra en sista finputsning så nu har vi en mycket finare strand med betydligt mer sand som tidigare var dold under grästuvorna. SPORTKOMMITTÉN Sportåret inleddes med Morsdagsboule, en partävling, där fem par deltog och Lena Jacobsson och Gunnar Jansson vann. Lördagsfotbollen startades som vanligt på midsommardagen och de c:a 50 deltagande spelarna indelades i tre åldersgrupper i vilka två lag varvade treminutersspel inför ögonen på en lika stor publik. Midsommardagen innehöll också en mycket spännande brännbollsmatch med c:a 25 deltagare. Hammarskogens Dag inleddes i ett strålande väder med en fotbollsmatch mellan Hammarskogens veteraner och unga. Efter en jämn och välspelad match stod de unga som segrare med 2 1. I den efterföljande straffsparkstävlingen tog veteranerna revansch och vann med 6 5. Dagen fortsatte med en 5-kampstävling för de yngre och i den stod Jesper Strand som segrare. Solen strålade även över golfarna och i årets poängbogey vann Åsa Edström damklassen och Roger Orrstenius herrklassen. Hammarskogsmästerskapen i boule lockade ett rekordstort startfält bestående av 10 damer och 10 herrar. Efter många

17 Sida 17 spännande matcher stod Gun Elgstam som segrare i damklassen och Göran Thelin i herrklassen. Fotbolls- VM arrangerades traditionsenligt sista lördagen i juli. Efter många spännande matcher och inför en entusiastisk publik kunde Sandvik i finalen besegra Havsvägen efter den jämnaste matchen på många år, där det krävdes 15 straffar innan allt var klart. William Stignäs, som förra året utsågs till bästa ungdomsspelare fick detta år priset som turneringens bäste spelare. Stort grattis till pristagarna och tack till alla som deltog. FESTKOMMITTÉN Hammarskogens 40-årsjubileum satte en liten extra festprägel på året, som inleddes med det traditionella midsommarfirandet på badplatsen och i det fina vädret var det som vanligt många som deltog. För musiken vid dansen runt midsommarstången svarade Ann-Marie Spång och Anitta Siltala. Femkampen lockade ett åttital deltagare. Midsommarkvällen fortsatte på dansbanan till levande musik, framförd av en mycket välspelande duo. Den 13 juli firades Hammarskogens 40-års jubileum och efter förmiddagens fotboll var det dags för kaffekalas och dagens huvudattraktion, Håkan Walander, som väldigt trevligt kåserade om Hammarskogens 40 år, inför en publik på mer än 120 personer. Håkan stod även för frågorna till den efterföljande tipspromenaden. Vilken Anders Persson vann. För kvällens dansmusik svarade Lennix. Avslutningsvis anordnades datummässigt mycket nära den gamla kräftpremiärdagen för tredje året ett kräftknytkalas på dansbanan. Till detta kalas kom ett 20-tal person, som åt gott, sjöng och dansade. Ett stort tack vill festkommittén rikta till alla som gjort det möjligt att anordna dess aktiviteter. Festkommitténs aktiviteter finansieras helt med hjälp av lottförsäljning och frivilliga gåvor. Stöd festkommittén, och ställ gärna upp och delta i aktiviteter, så att vi kan fortsätta att ha dessa trevliga kvällar vid dansbanan med levande musik och även andra tillställningar. EKONOMI Årets resultaträkning visar ett överskott på kr. Överskottet berodde till största delen på att vi inte hade några pumphaverier eller andra kostsamma utgifter för dricksvattenanläggningarna. Även kostnaderna för vakuumsystemet blev väsentligt lägre än budget. Till underhållsfonden avsattes stadgeenliga Reningsverket avskrevs med resterande kr och är nu helt avskrivet. Värdet av fonder och eget kapital uppgår nu till kronor. ÖVRIGT Föreningen ger varje år ett bidrag till Bergby Skolas Bygdegårdsförening, som anordnar en mängd aktiviteter. Se efter på anslagstavlorna vad som erbjuds. Bygdegården kan även hyras av medlemmar för olika typer av aktiviteter. Samfälligheten håller, sedan ett par år tillbaka sina styrelsemöten och föreningsstämma I bygdegården. SLUTORD I år liksom tidigare vill styrelsen rikta ett varmt tack till samfällighetens samtliga kommittéer och tillsynsmannen för ett stort engagemang och stora insatser som gör Hammarskogen till ett levande och trevligt område att bo och vistas I. Som varje år avslutar vi med några uppmaningar. För att vi skall ha ett fungerande vatten- och avloppssystem krävs att varje medlem iakttar vissa enkla regler

18 Sida 18 Som det står på toalettdekalerna får inget annat än det som passerat genom kroppen och toapapper spolas ner. Inga trosskydd, tvättlappar, bomullstussar, öronpinnar kondomer etc. Låt aldrig vatten rinna för att undvika frysning när ni inte är på plats och var sparsam med vatten under hela året men speciellt under sommaren Vid omdragning eller nyinstallation av vakuumrör inom fastigheten skall ledningarna ovillkorligen provtryckas. Kontakta tillsynsman för mer information Kontrollera funktionen hos vattenavstängaren vid tomtgränsen. Det är absolut nödvändigt att den fungerar vid felsökning även om ni har en egen avstängare närmare huset. Byt avstängaren vid behov. Föreningen och den enskilde fastighetsägaren kan undvika många kostsamma felsökningar och driftstopp med dessa enkla åtgärder. Tänk på att enskilda fastighetsägare är, enligt stadgarna, ersättningsskyldiga för felsökning på grund av skada på vatten och vakuumsystem som kan härledas till medlemmens fastighet. RESULTATRAPPORT HAMMARSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Räkenskapsår Ackumulerat Årsbudget Ack/årsbudg Rörelsens intäkter Avgifter samfälligheten , ,00 100,0% Intäktsräntor samfälligheten 28080, ,00 117,0% Övriga intäkter samfälligheten 180,00 0,00 S:a Intäkter , ,00 100,5% Rörelsens kostnader Service/nyanskaffning reningsverk 44828, ,00 112,1% Service/nyanskaffning vakuumsyst , ,00 56,7% Felsökning reparation vakuumsyst , ,00 128,9% El reningsverk o vakuum 86920, ,00 96,6% Kemikalier (Pax-21) 22508, ,00 90,0%

19 Sida 19 Analyser avloppsvatten 20633, ,00 98,3% Slamsugning 75550, ,00 94,4% Tillsyn/jour , ,00 100,6% Övriga kostnader reningsanläggning 0, ,00 Miljöavgift kommunen 14100, ,00 128,2% Grävning, tätning avloppssystem 8325, ,00 55,5% Material avloppssystem 187, ,00 3,8% El pumphus 22710, ,00 113,6% Underhåll reparation vattensystem 4163, ,00 9,3% Dricksvattenanalyser 5964, ,00 99,4% Övrigt vattensystemet 1175, ,00 29,4% Underhåll mtrl båthamn 27053, ,00 135,3% Underhåll av badplats 10749, ,00 71,7% Sportkommittén 12324, ,00 103,3% Företagsförsäkring 19402, ,00 88,2% Övriga kostnader samfälligheten 5458, ,00 109,2% Administration, samf. andel 78308, ,00 108,8% Ersättning båt- och sportkommittéer 7360, ,00 73,6% S:a kostnader , ,00 90,6% Avskrivningar Avskrivning reningsverk 93864, ,00 100,0% Resultat före bokslutsdispositioner , ,00 96,2% Bokslutsdispositioner Avsättning till underhållsfond 30000, ,00 100,0% S:a Bokslutsdispositioner 30000, ,00 100,0%

20 Sida 20 Redovisat resultat 68584,40 0,00 BALANSRAPPORT HAMMARSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Räkenskapsår Ing. balans Period Utg. balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader reningsverk ,00 0, ,00 Ack avskrivn reningsverk , , ,00 S:a Anläggningstillgångar 93864, ,00 0,00 Omsättningstillgångar Pax-21 lager 23260, , ,00 Avgifsfordringar samfälligheten 16900, , ,00 Förutbetalda kostnader samfälligheten 5287,00-182, ,00 Kassa 333,50 166,50 500,00 PlusGiro 25801, , ,29 Roslagens sparbank 16397,56 41, ,27 Handelsbanken affärskonto 12625,00-309, ,00 Riksgälden 8544,55 63, ,81 Hoist sparkonto , , ,44 Marginalen sparkonto , , ,85 Skatteverket skattekonto 10564, ,00 1,00

21 Sida 21 S:a Omsättningstillgångar , , ,66 S:A TILLGÅNGAR , , ,66 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital samfälligheten , , ,52 Årets resultat samfälligheten , , ,40 Underhålls och förnyelsefond , , ,00 Båthamnsfond ,00 0, ,00 Summa eget kapital , , ,92 Kortfristiga skulder Diverse kortfristiga skulder samfälligh , , ,74 Källskatt -5160, , ,00 Sociala avgifter -5404, , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,74 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,66 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 Föreningsstämman Motion från styrelsen angående gemensam mark År 2003 överfördes kostnaden för skötsel av den gemensamma marken från samfälligheten till vägföreningen. Detta innebar att exempelvis kostnader I samband med våra städdagar och för övrig skogsskötsel har belastat vägföreningens budget. En konsekvens av detta blev följdriktigt att intäkter från den skogsgallring som skedde tillföll vägföreningen det vill säga att även fastigheterna i Sandviksområdet och Västerkulla fick ta del av dessa trots att marken ägs av samfälligheten. Vi anser att detta var ett felaktigt beslut och anser att vi bör återgå till vad som tidigare gällde dvs att

22 Sida 22 kostnader för och intäkter från samfällighetens mark ingår i samfällighetens budget från och med Däremot föreslår vi att ersättningen till parkkommitténs medlemmar fortsatt ligger kvar i vägföreningens budget eftersom administrationen av den gemensamma marken åligger vägföreningen enligt anläggningsbeslutet. Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med förslaget Styrelsen för Hammarskogens samfällighetsförening Styrelsens yttrande Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med förslaget. HAMMARSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BUDGETFÖRSLAG FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Budget 2014 kronor Resultat 2013 kronor Budget/utfall % Intäkter Avgifter samfälligheten , ,00 92 Intäktsräntor samfälligheten 25000, ,95 89 Övriga intäkter samfälligheten 9176,00 180, Summa intäkter , ,95 93 Kostnader Service/nyanskaffning reningsverk , ,00 56 Service/nyanskaffning vakuumsystem , , Felsökning reparation vakuumsystem , , El reningsverk o vakuum , ,71 104

23 Sida 23 Kemikalier (Pax21) , , Analyser avloppsvatten , , Slamsugning , , Tillsyn/jour , , Övriga kostnader reningsanläggning , Miljöavgift kommunen , Grävning, tätning avloppssystem ,50 0 Material (grus,rör mm) avloppssystem 0-187,50 0 El pumphus , ,09 88 Underhåll reparation vattensystem , , Dricksvattenanalyser -6000, , Övrigt vattensystemet , , Summa kostnader VA-system , , Övriga kostnader Underhåll mtrl båthamn , ,00 37 Sportkommittén -5000, ,00 41 Skötsel av badplats -5200, ,00 48 Gemensam mark -9000, Företagsförsäkring , , Övriga kostnader samfälligheten -4000, ,00 73 Ersättning båt-,sportkommittér , , Administration, samfällighetens andel , ,00 89 Summa kostnader , Över/underskott före avskrivningar och fonder 40000, ,40 55 Avsättning till underhålls- o reparationsfond , , Återföring av underhålls och reparationsfond

24 Sida 24 Avsättning båhamnsfond Avskrivning reningsverk ,00 0 Summa avskrivningar och fonder , , Över/underskott ,

25 Sida Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HAMMARSKOGENS VÄGFÖRENING FÖR ÅR 2013 Styrelsen för Hammarskogens Vägförening, som har som uppgift att förvalta områdets vägar och gemensam mark, får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden och dess vägfogde har varit Lennart Grün. FÖRTROENDEVALDA Styrelsen Christer Horn Ordförande Lennart Grün Vice ordförande och vägfogde Åke Källström Kassör Åsa Edström Sekreterare Jan Söderlind Ledamot Lars Bäckman Suppleant Mirja Åbom - - Max Gustafsson - - Revisorer Ramdhane Boumedienne Christer Edström Monica Fröling Suppleant I tur att avgå ur styrelsen ärlennart Grün, Åsa Edström och Jan Söderlind samt supplean-

26 Sida 26 terna Mirja Åbom, Lars Bäckman och Max Gustafsson. Parkkommitté Leif Lundin, sammankallande. Ersattes under augusti av Kjell Klang Pauli Siltala Anitta Siltala Mirja Åbom Kenneth Bengtsson GEMENSAM MARK/ALLMÄNNING Hammarskogens vägförening förvaltar alla grönområden inom Hammarskogen; Häverö- Bergby 6:6, Häverö-Bergby 1:22 och Västerkulla 1:8. Parkkommitténs budget och verksamhet ingår i vägföreningen från och med Vägföreningen ingår i skogsägarföreningen Mellanskog samt i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar. Lisbeth och Bosse Sundberg har även under 2013 disponerat ett mindre markområde mellan Ängbyvägen och reningsverket för fårhållning. Fåren innebär ett trevligt inslag särskilt för barnen i vårt område och de håller även området fritt från det sly som annars hade växt upp. Lisbeth och Bosse har som tack skänkt ett frivilligt bidrag till festkommittén. PARKKOMMITTÉN

27 Sida 27 Arbetet vid årets röjdagar koncentrerades huvudsakligen till området mellan reningsverket och Ängbyvägens vändplan. En del röjde sly medan flertalet släpade ris och eldade. Anslutningen första röjdagen (28 sept.) var 47 personer från 34 fastigheter, helgen efter (5 okt) deltog 47 personer från 32 fastigheter. Det var en förbättring jämfört med föregående år med 1 person och vi hoppas att vi år 2014 passerar 100 deltagare totalt för de bägge röjdagarna. Vi anser att var och en borde kunna delta minst en dag per år om man inte har medicinska skäl att utebli. Hammarskogsvägen lade i badbryggorna helgen före midsommar och i samband med första röjdagen tog Bäckvägen upp badbryggorna och lägger även i dem igen lördagen den 14:e juni Upptagningen av bryggorna 2014 sköter Åbyvägen lördagen den 27 september i samband med första höströjningsdagen. MEDLEMMAR Vid verksamhetsårets slut hade vägföreningen 170 anslutna fastigheter. Medlem i vägföreningen är samtliga fastighetsägare inom Hammarskogens fritidsområde samt ägarna till de angränsande fastigheterna i Sandviksområdet och Västerkulla. BIDRAG Som statligt bidrag till föreningens vägar erhölls för året kronor. UNDERHÅLL Vintern var liksom år 2012 ovanligt snörik varför kostnaden för plogning och sandning blev betydligt högre än genomsnittet för de senaste åren. Området plogades 17 gånger och sandades 5 gånger. Totalt spreds 14 ton sand.

28 Sida 28 Snökäpparna sätts upp efter Hammarskogsvägen och Sandviksslingan av vår vägfogde och på övriga vägar ansvarar de boende själva för uppsättningen. Spett för uppsättning finns att låna. Sommarunderhållet innebar att samtliga vägar hyvlades, grusades och saltades den 15:e maj. Då spreds 90 ton grus och 5 ton salt för dammbindning. Ytterligare en hyvling av Hammarskogsvägen och Sandviksslingan gjordes den 25:e september men någon ytterligare saltning behövdes inte. EKONOMI I samband med septemberdebiteringen skickades ett tiggarbrev med önskemål om bidrag till miljöfonden som skall användas till miljöfrämjande åtgärder som inte ryms i ordinarie budget. Medlemmarna bidrog med anledning av brevet med 8400 kronor som överfördes till fonden Miljöfonden utnyttjades i år enbart med ca kronor mot budgeterat ca kronor och saldot var vid årsskiftet kronor ÖVRIGT Under våren slutfördes de av deltagarna mycket uppskattade kurserna i hjärt-lungräddning som påbörjades under november Totalt utbildades 64 personer vid tre kursdagar, en under 2012 och två SLUTORD Det är något tröttsamt att varje år behöva avsluta med uppmaningen att hålla nere hastigheten i områden till max 30 km i timmen men det beror naturligtvis på att vissa av

29 Sida 29 er tror att det inte gäller er. Ni bör även informera de personer som besöker er om vikten av att hålla ner hastigheten. Om ni sänker hastigheten från 50 km/tim till 30 km/tim så förlorar ni maximalt 48 sekunder om ni bor längst in i området så ni hinner nog ändå. Det är ju främst med tanke på att skydda barnen som leker i området och som ofta gör ogenomtänkta saker men inte minst det obehag ni förorsakar de boende efter huvudvägarna genom allt damm ni river upp. Vi vill också informera om att alla medlemmar är skyldiga att hålla sina diken och området mellan diket och tomtgränsen klippta. Detta av två skäl dels så alla som bor och rör sig i området upplever Hammarskogen som ett välskött och trevligt område, dels för att våra vägentreprenörer skall kunna utföra sina åtaganden på ett så rationellt sätt som möjligt. Hammarskogen i mars 2014

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 2014-05-26 Sida 10 6. Kallelse KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 BOKSLUT 2013 REVISIONSBERÄTTELSE MOTIONER BUDGETFÖRSLAG FÖR 2014 2014-05-26 Sida 11 Fridlysta växtarter

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 814000-2653 Räkenskapsåret 2015-16 Innehåll: Resultaträkning Balansräkning Budget och utfall Tilläggsupplysningar HSVF-000117 1.1

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160

ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160 Bilaga 1 sid 1 Edesö samfällighet ÅRSREDOVISNING 2011 EDESÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org.nr. 716417-2160 FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för sförening avger härmed förvaltningsberättelse för

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende Årsredovisning Raftötångens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 1 maj 2012-30 april 2013 Förvaltningsberättelse. Styrelsen för Raftötångens Samfällighetsförening avger härmed följande berättelse

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening

Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Svensboda den 5 september 2016 Till medlemmarna i Svensboda samfällighetsförening och Svensboda natur- och fritidsförening Välkommen till arbetsdagen och föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF lördagen

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2013-04-01 2014-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2013 beslutade, införlivande av Vattenföreningen samt underhåll

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016 Tjällmora-Forsviks tomtägareförening. Tid: Söndagen den 17 april 2016, kl. 10.00 Plats: Brunns skola, matsalen Dagordning :

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016 Tjällmora-Forsviks tomtägareförening. Tid: Söndagen den 17 april 2016, kl. 10.00 Plats: Brunns skola, matsalen Dagordning : KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2016 Tjällmora-Forsviks tomtägareförening Tid: Söndagen den 17 april 2016, kl. 10.00 Plats: Brunns skola, matsalen Dagordning : 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Rydbo Vägförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Rydbo Vägförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Rydbo Vägförening Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Rydbo Vägförening 1(5) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Rydbo Vägförening avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30.

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse Långvreten-Näshagens Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse Långvreten-Näshagens Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse Långvreten-Näshagens Samfällighetsförening 2013-04-01 2014-03-31 Styrelse Ordförande Gertrud Attling Vice ordförande Zoran Celper Sekreterare Bengt Jansson Kassör Gun Eriksson Ledamot/Kontaktperson

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende

Årsredovisning. Raftötångens Samfällighetsförening. avseende Årsredovisning Raftötångens Samfällighetsförening avseende verksamhetsåret 1 maj 2011-30 april 2012 Förvaltningsberättelse. Styrelsen för Raftötångens Samfällighetsförening avger härmed följande berättelse

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 24 mars 2012, kl 13.00. Närvarande: 102 deltagare.

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Blåkragevägens Samfällighet

Blåkragevägens Samfällighet Blåkragevägens Samfällighet Org.nr. 716420-6216 ÅRSBOKSLUT Omfattar 2013-01-01-2013-12-31 Åresredovisningen omfattar sid -Verksamhetsberättelse 2 -Resultaträkning 3 -Balansräkning 4 -Tilläggsupplysningar

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer