Innehållsförteckning Kontanta medel... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3"

Transkript

1 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel Inledning Kontanta medel, in- och utbetalning Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa Ansvarsfrågor Inventering Kontantkassa Allmänt Metoder och rutiner för hantering av kontantkassa Kontanter från kaffe- och dryckesautomater Inbetalning (bankning) av kontantkassa Handkassa Allmänt Rekvisition, återfyllnad och återbetalning av handkassa Utbetalning från handkassa Bokföring/redovisning 10

2 Sid 2 (14) 7.6 Inlösen av checkar Depositioner Externa förordningar och bestämmelser Interna föreskrifter och anvisningar 12 Bilagor 7.a Konteringsregler.. 13

3 Sid 3 (14) 7 Kontanta medel 7.1 Inledning Avgiftsförordningen (1992:191), Förordning om myndigheters bokföring (2000:606), Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd ställer höga krav på redovisning, säkerhet, reviderbarhet och god intern kontroll vad gäller hantering av likvida medel och intäkter av kontantförsäljning. Rektor har i beslut , Dnr UmU , fastställt interna regler för hantering av kontanta medel vid Umeå universitet. Detta kapitel innehåller tillämpningsanvisningar och rutinbeskrivningar som bygger på gällande externa och interna regler. 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning Kontanta medel kan vara av två olika slag, dels sådana kontanta medel som erhålls i samband med försäljning, dels sådana som erhålls efter särskild rekvisition från. Dessa två olika slag av kontantkassor, en för in- och en för utbetalningar, ska hanteras helt åtskilda från varandra och medel ur en kassa får inte tillföras den andra kassan. I dessa anvisningar benämns kontanta medel som kommer in till institution/enhet i samband med försäljning kontantkassa medan kontanta medel som används för utbetalning till anställd som haft utlägg för köp av varor och tjänster benämns handkassa. 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa Ansvarsfrågor Det yttersta ansvaret för institutionens/enhetens ekonomiadministration ligger på prefekt/motsv. God ordning och säkra rutiner ska upprätthållas. Vid fördelning av arbetsuppgifter och ansvar ska prefekt/ motsv därför tillse att ingen person ensam hanterar en ekonomisk transaktion från början till slut. Prefekt/motsv ska formellt utse en kassaansvarig för såväl kontant- som handkassa. Ansvaret avser den fysiska hanteringen av kontanterna såväl som den ekonomiska redovisningen. Beslut om kassaansvar ska vara skriftligt och gälla från och med visst datum och tillsvidare. Då kassaansvar upphör ska prefekt/motsv fatta beslut om från vilket datum ansvaret ska upphöra. Vid beslut om vikarierande kassaansvarig, vid ordinarie kassaansvarigs semester eller annan frånvaro, ska det framgå för vilken period överlåtelsen av kassaansvaret gäller. Beslutshandling ska vara underskriven av såväl kassaansvarig/vikarierande kassaansvarig som prefekt/motsv. Då det gäller ansvarig för kontantkassa ska blankett Kassaansvarig kontantkassa användas. Då det gäller ansvarig för handkassa ska blankett Kassaansvarig handkassa användas. Blanketterna i original ska sändas till. Kopia av besluten förvaras vid respektive institution/enhet.

4 Sid 4 (14) Kassaansvarig ansvarar för att kontantjournaler och inbetalningsrapporter är fullständigt ifyllda, daterade och numrerade, samt underskrivna av behöriga personer, att det finns verifikationer till samtliga ekonomiska transaktioner. Till Kontantjournal kontantkassa ska kassaremsa, kvittenser och kurslista bifogas. Till Kontantjournal handkassa ska kvitton i original bifogas, att kontanta medel, kontantjournaler och verifikationer förvaras på betryggande sätt i brandsäkert kassaskåp. Regler för arkivering framgår av kapitel 1, Grundläggande bestämmelser och anvisningar, avsnitt 1.3.3, att uppföljning av respektive balanskonto för kontant- och handkassa sker samt att inventering genomförs Inventering I samband med bokslut och delårsbokslut, byte av kassaansvarig samt vid avslut av handkassa eller växelkassa (se avsnitt 7.4.1) ska inventering utföras. Inför bokslut ska inventering alltid utföra, vid delårsbokslut per den 30/6 och vid årsbokslut per den 31/12. Inventeringen ska utföras av annan person än kassaansvarig och dokumenteras. Endast vid delårs- och årsbokslut ska inventeringsdokument i original sändas till, kopia ska arkiveras vid respektive institution/enhet. Syftet med inventeringen är att kontrollera att det som finns i handkassa respektive växelkassa stämmer med bokfört värde. Till inventeringsdokumenten ska en Analyslista som visar bokfört värde bifogas (se kapitel 1, bilaga 1.b, Kontroller och avstämningar i Raindance ). Exempel inventering växelkassa Växelkassa räknas och stäms av mot bokfört belopp på konto Det bokförda beloppet ska också stämma överens med det beslut som tagits om växelkassans storlek. Exempel inventering handkassa Handkassa räknas och stäms av mot bokfört belopp på konto En handkassa på kronor har tagits ut i januari. Därefter har man gjort uttag på kronor och detta har bokförts löpande genom att kontot för handkassa har krediterats och ett eller flera kostnadskonton respektive momskontot debiterats. När inventering görs per den 30/6 ska det finnas 500 kronor kvar i handkassan. Handkassa behöver inte avslutas vid delårs- och årsbokslut om inte dispositionstiden gått ut. Däremot ska bokföring göras varje period som uttag gjorts ur handkassa. Om uttag ur handkassa inte bokförs kommer, enligt exemplet ovan, konto 1573 att visa ett debetsaldo på kronor trots att kontanterna i handkassan inte är mer än 500 kronor. Alltså misstämmer det på kronor.

5 Sid 5 (14) 7.4 Kontantkassa Allmänt Kontantkassa består av intäkter av försäljning samt växelkassa. Begreppet kontantkassa omfattar förutom sedlar och mynt samt checkar som kan omvandlas i sedlar och mynt även betalning med betalkort/cash card. Institution/enhet har rätt att ta betalt av studenter för exempelvis utskrifter och kopior av examensarbeten, uppsatser och övrigt studiematerial, digitala lagringsmedier, kopiering, scanning, depositionsavgifter för nycklar, passerkort, ID-kort och liknande samt avgift som universitetsbiblioteket tar ut vid försening eller när böcker förkommer. Intäkter kan också erhållas från kaffe- och dryckesautomater. För att minska kontanthanteringen vid institution/enhet rekommenderas att försäljningen koncentreras till så få försäljningsställen som möjligt, förslagsvis till något av de servicecentra som finns på campus. Försäljningsintäkter får inte tillföras växelkassa eller handkassa och får inte heller användas för inköp av varor eller tjänster eller till att ersätta utlägg som anställd haft i sin tjänst. Växelkassa Institution/enhet som har kontant försäljning kan ha behov av en växelkassa. Då kassaapparat används ska växelkassa alltid finnas. Då kassaapparat inte används och försäljningsintäkten är låg finns inget krav på växelkassa. Prefekt/motsv fattar beslut om växelkassans storlek. Blankett Växelkassa kontantkassa fylls i och blanketten i original sänds till. Kopia av blanketten förvaras vid institution/enhet. Växelkassa rekvireras från på samma sätt som handkassa (se avsnitt 7.5.2, Rekvisition, återfyllnad och återbetalning av handkassa ). Växelkassa bokförs vid på konto 1574, Växelkassa. I samband med inventering ska kontot stämmas av mot beloppet i växelkassan (se avsnitt 7.3.2, Inventering ) Medel ur växelkassan får inte användas till att täcka eventuell kassabrist och inte heller användas som handkassa för inköp av varor eller tjänster eller till att ersätta utlägg som anställd haft i sin tjänst Metoder och rutiner för hantering av kontantkassa Då intäkt av kontant försäljning i genomsnitt under året uppgår till kronor per månad eller mer ska kassaapparat med kontrollremsa användas. Om försäljningsintäkterna är lägre än genomsnittet får metoden med personligt kvitto användas och då försäljningen enbart avser kompendier till studerande kan kvittens på kurslista vara ett godtagbart alternativ. Nedan ges en rutinbeskrivning för tillämpbara metoder.

6 Sid 6 (14) Kassaapparat 1. Vid försäljning slås försäljningssumman in i kassaapparaten. Kunden erhåller kvitto. 2. Vid dagens slut räknas kassan och kontantjournal upprättas. Kontantjournalen ska skrivas under av kassaansvarig samt ytterligare en person. 3. Kontanter samt kontantjournal tillsammans med numrerade verifikationer, d v s kvitton, förvaras enligt anvisningarna under rubriken "Förvaring". Personligt kvitto 1. Vid försäljning ska personligt kvitto upprättas och lämnas till kunden. För detta ändamål ska numrerat kvittock med ett original och en kopia användas. Originalet lämnas till kunden medan kopian behålls på institutionen och arkiveras tillsammans med kontantjournal. 2. Vid dagens slut räknas kassan och behållningen noteras i kontantjournalen. Kontantjournalen ska skrivas under av kassaansvarig samt ytterligare en person. 3. Kontanter samt kontantjournal tillsammans med numrerade verifikationer, d v s kvitton, förvaras enligt anvisningarna under rubriken "Förvaring". Kurslista 1. Vid försäljning av kompendier till studenter kan kvittens ske direkt på kurslista. Datum för försäljning samt erhållet belopp noteras på kurslistan. 2. Kurslistan fungerar som verifikat till kontantjournal. Då flera listor finns ska dessa numreras. 3. Vid dagen slut räknas kassan och behållningen noteras i kontantjournalen. Uppgift om nummer på kurslista ska också noteras. Kontantjournalen ska skrivas under av kassaansvarig samt ytterligare en person. 4. Kontanter samt kontantjournal tillsammans med numrerade kurslistor förvaras enligt anvisningarna under rubriken "Förvaring" Kontanter från kaffe- och dryckesautomater Vid tömning av automater som inte lämnar något kontrollkvitto ska kassaansvarig samt ytterligare en person närvara. På blankett Intyg automattömning ska det belopp som tömts från automaten i fråga noteras. Intyget, som också fungerar som inbetalningsrapport, dateras och numreras från ett (1) och uppåt under löpande budgetår och skrivs under av kassaansvarig, den person som varit närvarande vid tömningen samt prefekt/motsv. Blanketten i original, som ska användas som kassaverifikation, sänds till i samband med att inbetalning till universitetets Plusgiro görs. Kopia av blanketten förvaras vid institution/enhet.

7 Sid 7 (14) Inbetalning (bankning) av kontantkassa För bankning av kontanta medel köper universitetet tjänst av Loomis, ett företag som erbjuder en säker och effektiv hantering av det fysiska kontantflödet i universitetets verksamhet. Huvudprincipen är att institutioner/enheter som har intäkter i form av kontanter ska anlita denna tjänst. Institutioner/enheter som i mindre omfattning har intäkter i form av kontanter gör sina inbetalningar via bank (Nordea). Banken tar ut en avgift (f n 200 kr) vid varje bankningstillfälle. Prefekt/motsv ansvarar för att säkra rutiner för bankning av kontanta medel upprättas. Hänsyn ska alltid tas till personalens säkerhet samt risk för stöld eller annan oegentlighet. Kontantjournal kontantkassa Enligt Förordning om myndigheters bokföring 9 ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast följande arbetsdag. Kassaansvarig noterar löpande inbetalningar till kontantkassa i Kontantjournal kontantkassa vilket enligt ESV:s föreskrifter till 9 är grundnoteringar. Detta innebär att kravet på tidpunkten för inbetalning och registrering i ekonomisystemet inte blir lika strängt. Kontantjournal dateras och numreras från ett (1) och uppåt under löpande budgetår, intäkterna specificeras och kontantjournalens riktighet intygas av kassaansvarig och den person som varit närvarande då kassan räknades. Blankett Kontantjournal kontantkassa i original tillsammans med kassaremsa, kvittenser, kurslista ska förvaras vid institution/enhet i 10 år varefter gallring sker. Inbetalningsrapport- kontantkassa Under förutsättning att försäljningsintäkterna i form av sedlar och mynt förvaras på betryggande sätt i brandsäkert kassaskåp kan inbetalning och bokföring göras senast inför periodavslut, företrädesvis kring den 25:e i varje månad. Om kravet på betryggande förvaring inte uppfylls ska inbetalning av kontantkassan alltid göras påföljande arbetsdag då beloppet i kassan överstiger kronor. Inbetalning görs till universitetets Plusgiro Innan inbetalning görs ska blankett Inbetalningsrapport kontantkassa fyllas i. Uppgift om de kontantjournaler som ligger till grund för inbetalningen liksom inbetalt belopp i form av sedlar och mynt ska noteras på rapporten liksom fullständig kontering. Inbetalningen ska bokföras som intäkt av försäljning, kontogrupp 31*. Inbetalning får inte bokföras som kostnadsreduktion. Inbetalningsrapporten ska dateras och numreras löpande från ett (1) och uppåt under respektive budgetår och skrivas under av kassaansvarig samt av prefekt/motsv. Rapporten i original ska sändas till då den ska utgöra underlag för bokföring av intäkterna. Kopia av rapporten förvaras vid institution/enhet. Då inbetalning sker via bank (Nordea) ska numret på inbetalningsrapporten noteras på inbetalningstalongen så att inbetalningen kan kopplas ihop med rapporten.

8 Sid 8 (14) Inlösen av checkar Checkar sänds direkt till för inlösen. Anvisning avseende fullständig kontering ska bifogas. Se även avsnitt 7.6, Inlösen av checkar. Betalning med betalkort/cash card Betalning med betalkort/cash card är kopplat till ett konto i Skandinaviska Enskilda Banken. Varje dag medel kommer in på kontot sänder banken ett dagsbesked till. Utifrån de koder som finns noterat på dagsbeskedet bokförs intäkter på rätt institution/enhet och rätt projekt. Depositioner I samband med att studenter kvitterar ut nycklar eller kort till ett datalab eller liknande ska en depositionsavgift lämnas. Depositionsavgiften återbetalas när nyckel eller kort återlämnas. Se även avsnitt 7.7, Depositioner.

9 Sid 9 (14) 7.5 Handkassa Allmänt Handkassa är ett alternativ till betalning då köpesumman är låg eller då det är svårt att få faktura. Hanteringen av handkassa innebär ett stort ansvar för den som är kassaansvarig. För att minimera risken för stöld och missbruk bör handkassorna vara så små som möjligt. Rutinerna kring hanteringen av handkassa är såväl arbets- som kostnadskrävande varför i första hand andra betalningssätt rekommenderas som t ex betalning med betalkort/cash card. Huvudprincipen ska vara att leverantören sänder faktura. Ersättning ur handkassa är endast tillåten då den som yrkar ersättning kan lämna kvitto i original som styrker gjorda utlägg. Handkassa får inte användas för utbetalning av lön/arvode, resersättning/traktamente/lönetillägg eller ersättning för personliga utlägg i samband med intern eller extern representation. Utbetalningar som genererar skatt och lönekostnadspålägg eller av andra skäl ska rapporteras till skattemyndigheten ska alltid utbetalas av Personalenheten via lönesystemet. Handkassa får inte heller användas för att ersätta personliga utlägg för inköp som avser anläggningstillgångar. Medel ur handkassa får inte tillföras annan kassa som t ex växelkassa. Om handkassa används på felaktigt sätt eller i övrigt missbrukas kan handkassa återkrävas Rekvisition, återfyllnad och återbetalning av handkassa Rekvisition För att erhålla en handkassa eller växelkassa måste den kassaansvarige göra ett personligt besök på Kassan,. En skriftlig rekvisition samt underlag för bokföring lämnas till kassören som utanordnar en PG-anvisning som inlöses på Nordea. Rekvisition av handkassa eller växelkassa ska innehålla uppgift om belopp, period och kontering. Rekvisitionen ska vara underskriven av såväl kassaansvarig som prefekt/motsv. Bokföringsunderlag upprättas på blankett Manuell utbetalning ej reseförskott. Som mottagare anges kassaansvarig. Fullständig kontering ska anges. Såväl den som upprättat bokföringsunderlaget som prefekt/motsv ska skriva under blanketten. Återfyllnad Om medlen i handkassan förbrukats innan dispositionstiden gått ut eller att kostnaderna blivit högre än beräknat kan återfyllnad av handkassan göras. Begäran om återfyllnad av handkassa sker på rekvisitionsblankett och erhålls på samma sätt som den ursprungliga rekvisitionen. Återbetalning Handkassa slutredovisas då dispositionstiden gått ut eller då kassan förbrukats för avsett ändamål. Slutredovisning innebär att samtliga grundnoteringar i Kontantjournal handkassa ska vara bokförda i ekonomisystemet. Eventuella oförbrukade medel ska återbetalas. På inbetalningstalongen ska kontot för handkassa anges liksom projekt och motpart. Motpart är alltid privatperson och anges med kod

10 Sid 10 (14) Växelkassa slutredovisas då kontantförsäljning inte längre är aktuell. Återbetalning av handkassa eller växelkassa görs till Umeå universitets Plusgiro Utbetalning från handkassa Ersättning ur handkassa är endast tillåten då den som yrkar ersättning kan lämna kvitto i original som styrker gjorda utlägg. Av kvittot ska det framgå vad som inköpts, varans belopp med särredovisning av moms samt när och var inköpet gjorts. Kvittot ska påföras ett löpnummer (verifikationsnummer) och den ekonomiska händelsen ska noteras i kontantjournal för handkassa. Kontantjournal handkassa Enligt Förordning om myndigheters bokföring 9 ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast följande arbetsdag. Institution/enhet noterar löpande uttag ur handkassa i kontantjournal vilket enligt ESV:s föreskrifter till 9 är grundnoteringar. Detta innebär att kravet på tidpunkten för registrering och bearbetning i ekonomisystemet inte blir lika strängt. Bokföring ska dock ske minst en gång per månad inför periodavslut, förslagsvis kring den 25:e i månaden. När det gäller uttag ur handkassa ska gjorda inköp och/eller utbetalda ersättningar noteras i Kontantjournal - handkassa samma dag som uttaget ur kassan görs. I kontantjournalen ska det noteras vem som erhållit ersättningen, datum för utbetalningen och vilket belopp som utbetalats. Till journalen ska kvitton och andra verifikationer bifogas. Samma kontantjournal kan användas under flera dagar dock längst till dess utläggen bokförs. Kontantjournaler ska dateras och numreras från ett (1) och uppåt under löpande budgetår. Journalerna ska undertecknas av den kassaansvarige samt prefekt/ motsv Bokföring/redovisning Institution/enhet upprättar underlag (blankett Bokföring/omföring ) för avräkning av kassakontot utifrån de noteringar som gjorts i kontantjournalen. Kontot för handkassa (1573) krediteras och olika slag av kostnadskonton samt kontot för ingående moms (1541) debiteras. Konteringsregler för handkassor framgår i bilaga 7.a, Konteringsregler. Bokföringsunderlaget, tillsammans med kontantjournal och kvitton i original, sänds till för registrering i Raindance Classic (EK). Kopia av bokföringsunderlaget, kontantjournal och kvitton förvaras vid respektive institution/enhet. Kontot för handkassan ska följas upp löpande och alltid i samband med inventering och stämmas av mot grundnoteringarna i kontantjournal för handkassa och oförbrukade kontanter. Hur avstämningen ska göras framgår av kapitel 1, bilaga 1.b, Kontroller och avstämningar i Raindance.

11 Sid 11 (14) 7.6 Inlösen av checkar Då institution/enhet erhåller check i svensk eller utländsk valuta som betalning för vara eller tjänst måste checken lösas och betalningen bokföras. Sänd checken snarast möjligt, tillsammans med anvisning om hur inbetalningen ska konteras (organisatorisk enhet, konto, verksamhet och projekt), till kassören vid. Om checken är utställd på anställd vid universitetet måste denne/-a skriva på checken innan den sänds till. sänder checken för lösen till Plusgirot och bokför inbetalningen enligt anvisningarna. 7.7 Depositioner I samband med att studenter kvitterar ut nycklar eller kort till ett datalab eller liknande ska en depositionsavgift lämnas. Depositionsavgiften återbetalas när nyckel eller kort återlämnas. Institution/ enhet upprättar förteckning över vilka personer som kvitterat ut nyckel/kort och lämnat depositionsavgift härför. Lämnade depositioner är kontanta medel och ska inbetalas till universitetets Plusgiro Depositioner bokförs vid på konto Anvisningar för inbetalning av kontantkassa ges i avsnitt 7.4.4, Inbetalning av kontantkassa. Återbetalning av depositioner i samband med återlämnande av nyckel/kort sker ur handkassa. Anvisningar för rekvisition av handkassa, utbetalning och bokföring av förbrukade medel m.m. framgår av avsnitt 7.5, Handkassa. I samband med delårs- och årsbokslut ska kontot för depositioner stämmas av mot förteckning över lämnade depositioner. Förteckningen ska sändas till och användas som specifikation i delårs- respektive årsbokslut. Hur avstämningen ska göras framgår av kapitel 1, bilaga 1.b, Kontroller och avstämningar i Raindance.

12 Sid 12 (14) 7.8 Externa förordningar och bestämmelser Avgiftsförordningen (1992:191) Förordning (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 7.9 Interna föreskrifter och anvisningar Rektors beslut avseende hantering av kontanta medel, UmU , daterat

13 Sid 13 (14) Bilaga 7.a - Konteringsregler Rekvisition Kassaansvarig vid institutionen/enheten rekvirerar en handkassa på kronor. Medlen ska användas till diverse inköp. Vid rekvisition bokför utbetalningen av handkassan enligt exemplet nedan. De objekt som anges med normal stil registreras manuellt medan de som anges med kursiv still bokförs med automatik. Konto Projekt Org enhet V-het Motpart Finansiär Belopp D+/K , = D, - = K Grundnoteringar i kontantjournal handkassa Under månaden har 1 441,00 kronor förbrukats ur handkassan. Inköpt vara Belopp exkl moms Moms Totalsumma Litteratur 175,00 43,75 218,75 Kontorsmaterial 265,00 66,25 331,25 Disketter 712,94 178,06 891,00 Summa 1 152,94 288, ,00 Redovisning av förbrukade medel Kontantjournalens grundnoteringar utgör underlag för redovisning. Kontering av de ekonomiska händelserna utförs på blankett Bokföring/Omföring. Kontot för handkassa ska nu avräknas samtidigt som kostnaderna ska bokföras på ett eller flera projektkonton. Glöm inte att bokföra eventuell moms. Bokföringsunderlag, tillsammans med kontantjournal och kvitton, sänds till för registrering i ekonomisystemet (EK).

14 Sid 14 (14) De objekt som anges med normal stil registreras manuellt medan de som anges med kursiv stil bokförs med automatik. Konto Benämning Projekt Org enhet V-het Motpart Finansiär Belopp D+/K Handkassa , Böcker, tidskrifter, tidningar , Kontorsmaterial , Kemikalier , Ingående mervärdesskatt 288, = D, - = K

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) Innehållsförteckning INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 2 HANDLÄGGNING 2 BETALNING AV RÄKNINGAR 3 BANKMEDEL 3 FÖRVARING 3 INFORMATION 3 ÅRSAVSLUT OCH ARKIVERING 3 ANNAN

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 1 (6) Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 2 (6) Anvisningar om förvaltning av privata medel Socialtjänstlagen ger socialtjänsten en skyldighet att tillse

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (31) om myndigheters rätt till kompensation för ingående

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen 1 Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ärende: Hantering av privata medel Datum: 2014-05-07 Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet 2014-02-21 Ansvarig: Förvaltningsschef

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen:

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen: Klubbens rutiner för ut- och inbetalningar Upprättad av Gunilla Mellgren 2016-07-24. Fastställd av styrelsen 2016-08-16. Kompletterad genom beslut i styrelsen 2016-09-19. Innehållsförteckning 1. Våra principer

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel - Sociala resursförvaltningen Fastställd Datum: Avdelning: 2013-12-17 Ekonomiavdelningen Hantering av privata medel inom LSS-verksamheten i Sociala resursförvaltningen Fråga

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE RUTIN 1(9) 2004-12-08 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Syfte Syftet med denna rutin för hantering av vårdtagares

Läs mer

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag. Fastställd av rektor Dnr: FS Ekonomienheten

Handläggningsordning för externa forskningsbidrag. Fastställd av rektor Dnr: FS Ekonomienheten Handläggningsordning för externa forskningsbidrag Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-807-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning Rektor 2015-05-26

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Signera utlägg i GiroVision

Signera utlägg i GiroVision 2008-06-12 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Signera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av utlägg

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Granskning av Försvarshögskolan 2010

Granskning av Försvarshögskolan 2010 Revisionsrapport Försvarshögskolan Box 27 805 115 93 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-04-19 32-2010-0703 Granskning av Försvarshögskolan 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarshögskolan

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS Särskilt boende äldreomsorg och LSS Centrala kvalitetsrådet Privata medel inom särskilt boende Datum för beslut 2013 Reviderad Dnr Version 1 Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer