Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten"

Transkript

1 Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på egen hand eller med stöd av anhöriga. 2. Den enskilde sköter sin ekonomi med omfattande stöd av anhörig som har fullmakt. 3. Den enskilde sköter sina privata medel med stöd av god man eller förvaltare som utsetts av tingsrätten eller överförmyndaren. Under vissa förutsättningar behöver den enskilde ha hjälp av personal att sköta fickpengar eller pengar till andra ändamål. Detta ska ske enligt överenskommelse i avtal om hantering av privata medel. Hanteringen av privata medel skall minimeras. Personal inom hemtjänsten ska inte vara ersättare för anhörig, god man/förvaltare eller agera bank med stora kontanter i kassaskåp eller andra förvaringsställe. Personalen skall enbart ha hand om specificerade medel i enlighet med biståndsbeslut eller efter en överenskommelse enligt avtal om hantering av privata medel. Anmälan till överförmyndare, god man och förvaltare Om den enskilde inte själv kan tillvarata sin rätt och förvalta sina egna medel och/eller egendom ska personal kontakta biståndshandläggare, som ansvarar för anmälan till överförmyndaren. God man eller förvaltarskap beslutas sedan av tingsrätten. Introduktion av nyanställd personal I samband med introduktion/utbildning av nyanställd personal inom hemtjänsten ges information av enhetschef om de riktlinjer och rutiner som gäller privata medel. För att ytterligare tydliggöra betydelsen av detta ska nyanställda underteckna att man tagit del av rutinerna. (bilaga) Personal som skall ansvara för privata medel utses av enhetschef och detta skall dokumenteras. Företrädesvis utses kontaktmannen. Rutiner vid administration av privata medel Transaktioner skall bokföras löpande på kassablad med saldoberäkning för varje transaktion och signatur. Varje inköp/uttag skall styrkas med kvitto/verifikat. Vid avsaknad av kvitto skall en kvittens skrivas. Kvittensen skall vara verifierad av ytterligare en person för att gälla. Kvitto/verifikat ska numreras och förvaras löpande tillsammans med kassablad. Grundregeln är att kvitto/verifikat sparas i 10 år. Överenskommelse kan göras med god man/förvaltare om andra rutiner. Avstämning sker varje månadsskifte (alternativt kvartalsvis)av kassaansvarig (normalt kontaktman)

2 I det följande finns regler för kassahantering: Bokföring i kassabok får inte ske med blyerts. Felskrivna belopp i kassabok/blad får inte raderas/övermålas eller ändras, utan ett streck dras över det felaktiga beloppet och det rätta skrivs intill. Lån mellan olika kassor får inte förekomma. Ur säkerhetssynpunkt skall kontanta medel i den enskildes kassor inte ha ett högre belopp än det som anses nödvändigt, i normalfallet 500 kronor om inte annan skriftlig överenskommelse görs med anhöriga, god man eller förvaltare. Kontanter och bokföringsmaterial skall förvaras i den enskildes hem så att risken för otillbörlighet minimeras. Det är endast kontaktman eller annan kassansvarig personal som äger rätt att hantera kontanter, kort och bokföringsmaterial. Detsamma gäller om inköpskort eller motsvarande förvaras hos butiken. Kontokort, köpkort, kreditkort etc. Har personen kontokort, köpkort, kreditkort eller motsvarande ska dessa förvaras på samma sätt som om det vore kontanter. Möjlighet finns att upprätta avtal om att inköpskort eller motsvarande förvaras i butik där endast kontaktman äger rätt att göra reglerade köp på kortet. Kod till kort betraktas som värdehandling och bör inte finnas nedskriven någonstans. Skulle det förekomma nedskrivna koder skall dessa förvaras separat, d.v.s. inte på samma ställe som kortet. Avtal om hantering av privata medel mellan boende, god man, anhörig En skriftlig överenskommelse mellan den enskilde eller dennes företrädare och kontaktman eller annan kassaansvarig i personalgruppen upprättas. I denna överenskommelse anges: Summa/månad för personliga omkostnader (matinköp, personlig hygien, sjukvårdsavgifter m.m.) Fullmakt för uttag på bank och/eller inköp med kontokort eller motsvarande med belopp gräns Avtalet om hantering av privata medel reglerar vem som äger rätt att hantera medel, inköp eller annat, hur redovisning och avstämning mellan personal och god man ska ske samt annan praktisk hantering. Avtalet om hantering av privata medel skall årligen revideras. Stickprovskotroll Stickprovskontroll skall göras 1 ggr/kvartal på minst 5% av de som har hjälp med privata medel. Ansvarig för stickprovskontrollen är enhetschef för hemtjänst. Denna ska innehålla kontroll av: Att kvitton stämmer med gjorda köp Att regelbundna noteringar gjorts i kassaboken/bladet Verksamhetsansvarig kontrollerar årligen att vård- och omsorgsnämndens riktlinjer följs.

3 Vid dödsfall eller flyttning Om kassaboksinnehavaren avlider lämnas handlingarna till dödsboet med ett kvittensförfattande. Vid flyttning till exempelvis ett särskilt boende i kommunal regi skall allt material som rör kassaboksinnehavarens ekonomi följa med, överlämnas och kvitteras. Inventarier, smycken och värdesaker Smycken och andra värdesaker i den enskildes hem ansvarar inte hemtjänsten för. Vid försvunna föremål hänvisas till den enskildes hemförsäkring. Nedanstående rutiner följs: Rutiner vid stöld 1. Kontrollera att det verkligen saknas pengar, värdeföremål etc. 2. Informera enhetschefen 3. Informera den enskilde, anhöriga, god man och förvaltare 4. Polisanmälan Görs normalt av kommunen 5. Anmälan/utredning enligt Lex Sarah 6. Dokumentera 7. Informera verksamhetschef Övrigt Riktlinjerna ska revideras vart annat år. Hemtjänsten ansvarar för de medel som förvaras i enlighet med ovan angivna rutiner. Övriga medel eller värdeföremål ansvarar hemtjänsten inte för. Förslag till beslut 1. Riktlinjerna fastställs 2. Förvaltningschefen ger rätt att ändra rutiner Bilagor för undertecknande och avtal

4 Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Jag har fått skriftlig och muntlig information angående regler och riktlinjer som gäller för personal anställd inom hemtjänsten i Lekebergs kommun. Datum.. Arbetstagare.. Som kontaktman för Har jag informerats om mitt ansvar när det gäller regler och riktlinjer för privata medel i Lekebergs kommun Avtal om hantering av privata medel kontanter/inköp Den enskildes namn.. Personnummer:.. Kontaktman:.. Påfyllning av kontanter Påfyllning av kassan sker genom at anhörig, god man eller förvaltare, mot kvitto till kontaktman (eller annan personal) inom hemtjänst, regelbundet överlämnar kontanter. Normalt bör kassans behållning ej överstiga 500 kronor. Vid enstaka särskilda behov kan större belopp tillföras. För detta ska särskild överenskommelse med anhörig, god man, förvaltare och kontaktman träffas.

5 Fullmakt Kassan används för inköp av Kompletterande överenskommelse Redovisning av kontanter Kontaktman inom hemtjänsten ansvarar för att redovisning av kontanter sker i enlighet med Lekebergs kommuns riktlinjer vid administration av privata medel. Kontroll av medelshanteringen görs av god man, anhörig eller den enskilde. Detta sker normalt: En gång per månad/kvartal/halvår/år Datum för överenskommelse:. Enhetschef. Kontaktman. Anhörig/godman/förvaltare/den enskilde

6 Avtal om hantering av privata medel konto/kreditkort för inköp Den enskildes namn.. Personnummer:.. Kontaktman:. Korthantering I normalfallet är det ett kort för inköp, där medel sätts in så att det finns täckning för planerade inköp till hushållet. Påfyllning av kortet görs regelbundet av anhörig, god man eller förvaltare som också ansvarar för att kortets saldo inte överstiger 2000 kronor. Vid tillfälliga särskilda behov kan större tillgodohavanden medges. För detta ska särskild överenskommelse mellan anhörig, god man, förvaltare och kontaktman träffas. Fullmakt Kortet används för inköp av Kompletterande överenskommelse Redovisning av kortanvändning Kontaktman inom hemtjänsten ansvarar för att redovisning av kortet sker i enlighet med Lekebergs kommuns riktlinjer vid administration av privata medel. Kontroll av medelshanteringen görs av god man, anhörig eller den enskilde. Detta sker normalt: En gång per månad/kvartal/halvår/år Datum för överenskommelse:.. Enhetschef Kontaktman. Anhörig/ god man/förvaltare/den enskilde

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad 101110. Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer