Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av privata medel inom socialtjänsten"

Transkript

1 RIKTLINJE Lillemor Johansson, Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen i Kils kommun syftar till att klargöra kommunens åtagande och förtydliga vilket ansvar kommunens utförare kan ta för den enskildes ekonomi och vad som ankommer på juridisk företrädare. HUVUDREGEL Huvudregeln är att en enskild som får stöd från kommunen ska sköta sina ekonomiska angelägenheter på egen hand. Om den enskilde på grund av sjukdom eller av annan orsak inte klarar detta ska företrädare ta över ansvaret. Det förekommer dock att privata medel måste hanteras av personal inom socialtjänsten. INLEDNING KIL1000, v1.0, Anställda inom verksamheter som socialnämnden är huvudman för ska aldrig ansvara för enskildas privata tillgångar som till exempel smycken, värdepapper och bankböcker. Däremot behöver personal ibland involveras i någon form av vardaglig hantering av brukares egna medel. Tillgången ska begränsas till personal som stödjer den enskilde i situationer som involverar hantering av privata medel. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post Org.nr Sida 1 av 5

2 ANSVARSFÖRDELNING FÖRETRÄDARE Ta ut pengar från den enskildes bankkonto, lämna pengar till personal. Hålla regelbunden kontakt med kontaktpersonal. KONTAKTPERSONAL Kontaktpersonalen ska i sin kontakt med företrädare överenskomma att det finns kontanta medel tillgängliga för den enskildes dagliga behov samt överlåta huvudansvaret till annan personal vid semester eller annan längre frånvaro. Ta emot kontanta medel från företrädare. Ha det övergripande ansvaret att förvaring och redovisning sker på ett säkert sätt. ENHETSCHEF Utse kontaktpersonal. Ansvara för att personal har information och utbildning om rutinen. Ansvara för att internkontroll och stickprovskontroller genomförs. Vid misstanke om stöld ansvarar enhetschef för att polisanmälan görs. ÖVRIG PERSONAL Ha kunskap om och följa kommunens rutin kring privata medel. SKRIFTLIGT SAMRÅDSAVTAL RÖRANDE HANTERINGEN Det ska finnas ett skriftligt samrådsavtal mellan den enskilde och den aktuella verksamheten (se bilaga 1). Överenskommelsen ska skrivas ut i två exemplar och undertecknas av båda parter, enhetschef samt den enskilde eller dennes företrädare. Ett exemplar sätts i den enskildes ekonomipärm. Överenskommelsen kan när som helst sägas upp av någon av parterna. Vid uppsägning, dödsfall, överflyttning till annat boende eller hemgång ska slutredovisning ske inom en månad och återstående kontanter återlämnas mot kvitto. FAKTUROR OCH KORT Anställda inom socialförvaltningen bör inte ansvara för eller hjälpa till med enskildas ekonomiska transaktioner som till exempel betalning av fakturor. Enskilda ska hänvisas till att ansöka om god man/förvaltare eller att ge fullmakt till någon anhörig eller annat ombud. Sida 2 av 5

3 KUNDKORT Den enskilde kan välja att lämna ett kundkort och en kod i stället för kontanter. Detta förutsätter att den enskilde, anhörig eller företrädare löpande gör insättningar på kortet. Det ska anges på samrådsavtalet en gräns för det innestående beloppet på kortet. Användning av kundkort med tillhörande kod ska alltid noteras på en kvittenslista (se bilaga 2) och kvitton ska klistras upp på ett A4-ark med verifikationsnummer. Livsmedelsaffärers kort rekommenderas vara betalkort utan kredit. Personal får ovillkorligen inte ta ut kontanta medel på livsmedelsaffärers kort. BANKKORT Bankkort får inte användas av personal. Vid uttag på bankkort krävs att den enskilde är ansvarig eftersom det är personligt. Personal kan följa med den enskilde som stöd när den enskilde själv hanterar sitt kort. HANTERING AV DEN ENSKILDES KONTANTER När verksamheten ansvarar för hantering av enskildas kontanter förvaras dessa tillsammans med kassablad (se bilaga 3)/kassabok i värdeskåp. De privata medlen får ej överstiga 5 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar kr/månad för Vid större utgifter skall faktura skickas till den enskilde eller dennes företrädare. Uttag och insättning noteras med bläckpenna i kassablad/kassabok och där ska framgå: Före och efter insättning och uttag ska personal kontrollera att saldot stämmer. Kontrollen ska signeras på kassabladet. Insatt belopp med datum, signerats av insättare (t.ex. god man) och mottagande personal. Uttag eller inköp noteras, signeras och verifieras med kvitto av den personal som hjälper den enskilde. Noteringen och kvittot ska påföras ett löpande verifikationsnummer och kvittot klistras upp på ett A4-ark. Uttag eller inköp då kvitto inte kan erhållas får endast ske i undantagsfall. Transaktionen noteras i kassaboken och signeras av två anställda. Sida 3 av 5

4 Vid felskrivning ska det felaktiga strykas över med ett tunt streck. Överstrykningen ska göras så att texten fortfarande är fullt läsbar. Tippex får aldrig användas och raderingar får heller aldrig förekomma. Den person som rättar ska skriva datum, eventuell förklaring och signatur. Därefter skrivs den noteringen så som den skulle ha skrivits första gången, med signatur. INTERNKONTROLL Avstämning av kassablad/kassabok görs månadsvis av två personal och signeras av båda. Om avvikelser upptäcks, t.ex. att det saknas pengar, ska detta omedelbart anmälas till enhetschefen. Kvitton och kassablad sparas och överlämnas till företrädare/god man vid årsskiftet. Alla kontanta medel kontrollräknas av enhetschef eller av denne utsedd person två gånger per år, inför sommaren och vid årsskiftet (bil.4). UTBETALNING AV KONTANTER TILL DEN ENSKILDE När enskilda klarar av att göra vissa egna inköp men behöver stöd att hushålla med sina kontanter kan personal löpande låta den enskilde kvittera ut mindre summor. I och med att den enskilde har kvitterat ut pengarna behöver inga inköpskvitton redovisas i kassaboken. FÖRVARING AV KONTANTER OCH KORT Huvudregeln är att kontanter och betalkort ska förvaras i den enskildes bostad. Enskilda personer som bor i gruppbostäder, äldreboenden eller motsvarande kan dock behöva hjälp med förvaring i låst värdeskåp. Nyckeln till värdeskåpet förvaras i låst nyckelskåp. SÄRSKILDA OCH/ELLER AKUTA SITUATIONER Vid särskilda, enstaka eller akuta situationer uppstår ibland behov av att frångå ovanstående rutiner. Till exempel kan personalen i undantagsfall vara den enskilde behjälplig under en kort period med att exempelvis betala räkningar. Det är då viktigt att skyndsamt hitta en permanent lösning. Permanenta lösningar kan vara att den enskilde utnyttjar de banktjänster som finns tillgängliga eller att den enskilde erhåller hjälp från närstående, legal företrädare alternativt lämnar Sida 4 av 5

5 fullmakt till någon att sköta ekonomiska angelägenheter. Slutligen kan anmälan om behov av god man vara en lösning. Sida 5 av 5

6 Bilaga 1 Samrådsavtal privata medel Samrådsavtal gäller fr.o.m... Den enskildes namn och personnummer Verksamhet... Tel... God man/förvaltare/anhörig... Tel... ÖVERENSKOMMELSEN AVSER Verksamheten skall bistå den enskilde med hantering av privata medel. De kontanta medlen som överenskommelsen avser skall ej överstiga... kr. De privata medlen får ej överstiga 5 % av prisbasbeloppet, vilket motsvarar kr/månad för Vid större utgifter skall faktura skickas till den enskilde eller dennes företrädare. De kontanta medlen ska användas till; De kontanta medlen ska inte användas till; Ort och datum... Underskrift den enskilde... Underskrift God man/förvaltare/anhörig... Underskrift verksamhetschef... KIL1000, v1.0, Överenskommelsen kan när som helst sägas upp av någon av parterna. Samrådsavtalet uppsagt, datum... Sign... Original till vårdtagare 1 ex god man/förvaltare/anhörig 1 ex personakt

7 Bilaga 2 Sid.. KVITTENSLISTA FÖR HANTERING AV KUNDKORT Den enskildes namn... Pers.nr... Verksamhet... Datum Kvittens ut/sign Kvittens in/sign Ver.nr KIL1000, v1.0,

8 Bilaga 3 Sid KASSABLAD FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL Den enskildes namn... Pers.nr... Verksamhet... Ingående saldo: Mån: År: Datum Ver.nr Ändamål In Ut Saldo Sign KIL1000, v1.0,

9 INTERNKONTROLL Bilaga 4 Kontroll av kontanta medel Verksamhet... Datum... Följs rutiner och riktlinjer för hand- och intäktkassa samt den enskildes privata medel? Stämmer saldo i kassaboken med vad som finns i kontanter? Handkassa Ok Ej ok Ej aktuellt Ev. avvikelse... Intäktskassa Ok Ej ok Ej aktuellt Ev. avvikelse... Privata medel Ok Ej ok Ej aktuellt Ev. avvikelse... Kontrollant: Underskrift... Namnförtydligande... Rapport till enhetschef, datum... \\samit.local\mappar\kk-hemkataloger\lijoh02\rutiner riktlinjer\privata medel\kils kommun\bilaga 4 internkontroll kontanta medel.doc

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad 101110. Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer