Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel"

Transkript

1 Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

2

3 Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten... 7 Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde...7 Gåvor med realiserbart ekonomiskt värde...7 Affärstransaktioner...8 Testamentariskt förordnande...8 Upprättande och bevittnande av testamente och andra handlingar 8 God man...8 Att tänka på...8 Hantering av privata medel...9 Anhöriga, närstående och god man...9 Skriftligt samrådsavtal...9 Handkassa...10 Kontaktmannens ansvar är att:...10

4

5 Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona Att arbeta inom äldreförvaltningen medför ständigt nya möten och nya situationer som ställer krav på etik, inlevelseförmåga och engagemang. Hur man reagerar och agerar i dessa situationer beror till stor del på tidigare upplevelser och erfarenheter, vilka referensramar man har eller vad man har med sig i ryggsäcken. Denna broschyr är en vägledning för dig som arbetar inom Karlskrona kommuns äldreförvaltning i frågor gällande: sekretess och tystnadsplikt mottagande av gåva, belöning, förmåner m.m. från servicemottagare låne- och affärstransaktioner, testamentariskt förordnande mellan servicemottagare och personal, samt hantering av privata medel. 5

6 Sekretess och tystnadsplikt All personal inom äldreförvaltningen har tystnadsplikt. Att sekretess och tystnadsplikt är en viktig och självklar etisk regel är nog alla överens om. Men ibland måste man kanske fråga sig själv och sina arbetskamrater: Klarar vi det här med tystnadsplikt? Är vi säkra på dess innebörd och ställer vi tillräckligt höga krav på oss själva? Sekretesslagen är till för att skydda servicemottagarens integritet och självbestämmande. Sekretessen innebär att du inte får berätta för någon om en servicemottagares förhållande. Det kan handla om t ex hälsa, boendestandard, vanor, sociala relationer och eventuella missbruksproblem. Du får inte heller tala om att servicemottagaren är inlagd på lasarettet. Till arbetsledare eller arbetskamrater i arbetsgruppen som behöver uppgifterna i sitt arbete samt berörda anhöriga får du lämna uppgifter. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Brott mot sekretesslagen kan leda till böter och fängelse. Sekretessen gäller även efter det att du slutat din anställning inom äldreförvaltningen. 6

7 Om gåvor och testamenten Du kan som tack för god vård få enklare gåvor, t ex tårtor, blombuketter, frukt och chokladaskar från servicemottagare. En vägran att ta emot en gåva kan uppfattas sårande av servicemottagaren. Men, mot detta skall ställas risken för missbruk och utnyttjande av den beroendeställning som servicemottagaren kan befinna sig i. Detta särskilt om gåvan överlämnas under den tid som servicemottagaren får omvårdnaden. Att ta emot gåvor med realiserbart värde kan medföra straff för mutbrott enligt brottsbalken. Även om befattningshavaren inte handlat uppsåtligt, men väl oaktsamt, kan ansvar för tjänstefel enligt brottsbalken förekomma. Arbetsgivaren kommer aldrig att acceptera avsteg från nedanstående regler. Penninggåvor Du får under inga förhållanden för eget bruk ta emot penninggåvor. Även om servicemottagaren insisterar på att visa sin tacksamhet genom att ge en penninggåva, skall du tacka nej till gåvan. Avsteg kan accepteras om en mindre penninggåva ges till personalens gemensamma kaffekassa, men det måste då framgå att gåvan går till detta ändamål. Drickspengar får aldrig tas emot! Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde kan räknas, t ex tårtor, frukt, blommor och choklad, men även mindre saker som en servicemottagare själv har tillverkat. Sådana gåvor bör du som regel kunna ta emot av en servicemottagare. Gåvor med realiserbart ekonomiskt värde Till gåvor med realiserbart ekonomiskt värde räknas smycken, prydnadsföremål, böcker, konstverk, mattor, möbler, dukar, husgeråd och kläder. Det är inte tillåtet att ta emot gåvor med realiserbart ekonomiskt värde. Du får heller inte ta emot gåvor med realiserbart ekonomiskt värde efter det att omvårdnaden avslutats. Om tvivel uppstår om vad som räknas som realiserbart ekonomiskt värde skall alltid arbetsledaren kontaktas. 7

8 Affärstransaktioner Affärstransaktioner, av vilket slag det än kan vara, mellan servicemottagare och personal, får inte förekomma. Detta med tanke på servicemottagarens beroendeställning. T ex skall inte terapialster som tillverkas av servicemottagare köpas direkt av personal, utan ske i en mer organiserad form, som vid terapiförsäljning. Att låna pengar av servicemottagare eller att satsa pengar i olika typer av spel är, under inga omständigheter, tillåtet. Testamentariskt förordnande Mellan servicemottagare och personal kan speciella vänskapsförhållanden växa fram. Det kan då vara naturligt att servicemottagaren, genom t ex ett testamentariskt förordnande, visar sin uppskattning. Kan det inte bevisas att servicemottagaren och personalen haft en nära relation utanför tjänsten, kan mottagandet av testamentet komma att jämställas med annan belöning och falla under brottsbalken. Upprättande och bevittnande av testamente och andra handlingar Om du får vetskap om att servicemottagare gjort testamentariskt förordnande till någon inom personalgruppen, skall arbetsledaren omedelbart informeras. Detta för att inga juridiska, moraliska eller etiska problem skall uppstå. Du skall inte medverka till upprättande av testamente. Detsamma gäller om du blir ombedd att ställa upp som testamentsvittne eller bevittna underskrift av andra handlingar. Om detta blir aktuellt, hänvisa till arbetsledaren. God man Du skall aldrig låta dig utses som god man för servicemottagare. Att tänka på Om du som anställd kommer i situationer där det uppstår oklarheter skall du kontakta din arbetsledare för vidare diskussioner. Det får aldrig uppstå, ens misstankar om, något som kan ändra förtroendet för den verksamhet vi utför och i vilken vi har att ge trygg och säker vård och omsorg. Skulle någon bryta mot reglerna kommer ovillkorligen åtgärder att vidtagas. Åtgärderna kan, beroende på regelbrottet, bli av såväl arbetsrättslig art som straff enligt brottsbalken. I yttersta läget kan t o m fängelse och/ eller avsked från tjänst förekomma. 8

9 Hantering av privata medel Den enskilde ansvarar för sina privata medel och sköter, så långt som möjligt, sin löpande ekonomi själv. Det enklaste sättet att sköta sin ekonomi bör lämpligen vara att använda postgiro/bankgiro som betalningsform. Anhöriga, närstående och god man När servicemottagaren inte själv klarar att utföra post eller bankärenden skall anhörig, närstående eller god man överta ansvaret. Skriftligt samrådsavtal Om servicemottagaren inte kan ha hand om sina pengar för vardagsinköp och önskar att kontaktman skall hjälpa till, skall ett skriftligt samrådsavtal upprättas. Avtalet skall skrivas mellan servicemottagare, anhörig, närstående eller god man och kontaktman. Arbetsledaren ansvarar för att samrådsavtal upprättas och att en kopia på avtalet förvaras hos arbetsledaren. I samrådsavtalet skall det tydligt framgå överenskommet belopp i servicemottagarens handkassa. Beloppet får maximalt uppgå till 500 kr. Kontanterna skall förvaras i låst utrymme i den enskildes bostad. Vid mottagande av kontanter skall, om möjligt, kvitto på mottaget belopp lämnas. 9

10 Betalkort bör om möjligt användas. Anhörig, närstående eller god man ansvarar för att pengar sätts in på kortet och lämnar kortkod till kontaktman. Handkassa Där handkassa finns skall uttag och insättning noteras med bläck- eller kulspetspenna i särskild kassabok, som du får av din arbetsledare. I kassaboken skall framgå: Insatt belopp med datum, signerat av insättare och mottagare. Då insättning sker via försändelse skall kvittot sparas som bekräftelse. Uttag eller inköp noteras, signeras och verifieras med kvitto av den personal som hjälpt den enskilde. Uttag eller inköp då kvitto ej kan erhållas får endast ske i undantagsfall och i samråd med arbetsledaren. Transaktionen noteras i kassaboken och signeras om möjligt av två anställda eller av den anställde som hjälpt den enskilde och arbetsledaren. Avstämning av kassaboken görs kvartalsvis tillsammans med anhörig, närstående eller god man. Då skall noteringar i kassaboken stämma överens med sparade kvitton. När avstämningen är klar skall denna signeras i kassaboken av kontaktman och anhörig, närstående eller god man. Aktuella kvitton kan därefter makuleras. Om avvikelse uppstår vid avstämning skall detta omedelbart utredas och anmälas till arbetsledaren. Kassaboken skall förvaras lätt tillgänglig för anhörig, närstående eller god man och anställda. Kontaktmannens ansvar är att i sin kontakt med anhörig, närstående eller god man överenskomma att det finns kontanta medel tillgängliga för den enskildes dagliga behov stämma av kassabok och regelbundet rapportera till anhörig, närstående eller god man överlåta huvudansvaret till annan personal vid semester och annan längre frånvaro. 10

11 Denna broschyr har efter beslut i äldrenämnden arbetats fram av Birgitta Håkansson, Äldreförvaltningen i samarbete med olika personalkategorier. Våren 2003 Layout, Illustrationer och omslagsbild: Kreativ Design, M. Nilsson K-na

12 Äldreförvaltningen Vill du ha ytterligare information Kontakta kommunens växel tel: Ö. Hamngatan 7 B Karlskrona

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad 101110. Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Strategi mot mutor och jäv

Strategi mot mutor och jäv Datum Strategi mot mutor och jäv Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-04-01, 48 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Strategi mot mutor och jäv Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Eslövs kommun eftersträvar likvärdighet i alla verksamheter och hög integritet för medarbetare och politiker. Vid myndighetsutövning,

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun RIKTLINJER 1 [8] Referens Jannica Ifström Monika Blommark Dnr KS/2013:635 Antagna av kommunfullmäktige 2014-02-20, 31 Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun Syfte Dessa riktlinjer syftar till att

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer