INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya möten och nya situationer som ställer krav på etik, inlevelseförmåga och engagemang. Hur man reagerar och agerar i dessa situationer beror till stor del på tidigare upplevelser och erfarenheter, vilka referensramar man har eller vad man har med sig i ryggsäcken. Denna broschyr är en vägledning för dig som arbetar inom socialförvaltningen i Kils kommun i frågor gällande: Sekretess och tystnadsplikt Mottagande av gåvor, belöning, förmåner mm från enskilda riktat till personal Låne- och affärstransaktioner, testamentariska förordnande mellan enskilda och personal, samt hantering av privata medel. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. Att sekretess och tystnadsplikt är en viktig och självklar etisk regel är nog alla överens om. Men ibland måste man kanske fråga sig själv och sina arbetskamrater Klarar vi det här med tystnadsplikt? Är vi säkra på dess innebörd och ställer vi tillräckligt höga krav på oss själva? Lagen om offentlighet och sekretess är till för att skydda den enskildes integritet och självbestämmande. Sekretessen innebär att du inte får berätta för någon om enskildas personliga förhållanden. Det kan handla om t ex hälsa, boendestandard, Sida 1 av 6

2 vanor, sociala relationer och eventuella missbruksproblem. Du får inte heller tala om att en person är inlagd på sjukhus. Till enhetschefer eller arbetskamrater i arbetsgruppen som behöver uppgifterna i sitt arbete samt berörda anhöriga får du lämna uppgifter. Lagen om offentlighet och sekretess omfattar både muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. OM GÅVOR OCH TESTAMENTEN Du kan i egenskap av personal som tack för bod vård och service få enklare gåvor, t ex tårtor, blombuketter, frukt och chokladaskar från enskild. En vägran att ta emot en gåva kan uppfattas sårande av den enskilde, men mot detta ska ställas risken för missbruk och utnyttjande av den beroendeställning som han/hon kan befinnas sig i. Detta särskilt om gåvan överlämnas under den tid som hjälp ges. Att ta emot gåvor med realiserbart värde kan medföra straff för mutbrott enligt brottsbalken. Även om befattningshavaren inte handlat uppsåtligt, men väl oaktsamt, kan ansvar för tjänstefel enligt brottsbalken förekomma. Arbetsgivaren kommer aldrig att acceptera avsteg från nedanstående regler. PENNINGGÅVOR Du får under inga omständigheter för eget bruk ta emot penninggåvor. Även om den enskilde insisterar på att visa sin tacksamhet genom att ge en penninggåva, ska du tacka nej till gåvan. Avsteg kan accepteras om en mindre penninggåva ges till personalens gemensamma kaffekassa, men det måste då framgå att gåvan går till detta ändamål. Drickspengar får aldrig tas emot! GÅVOR UTAN EGENTLIGT EKONOMISKT VÄRDE Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde kan räknas, t ex tårtor, frukt, blommor och choklad, men även mindre saker som den enskilde själv har tillverkat. Sådana gåvor bör du som regel kunna ta emot. Sida 2 av 6

3 GÅVOR MED REALISERBART EKONOMISKT VÄRDE Till gåvor med realiserbart ekonomiskt värde räknas smycken, prydnadsföremål, böcker, konstverk, mattor, möbler, dukar, husgeråd och kläder. Det är inte tillåtet att ta emot gåvor med realiserbart ekonomiskt värde. Du får heller inte ta emot gåvor med realiserbart ekonomiskt värde efter det att hjälpen och eller stödet avslutats. Om tvivel uppstår om vad som räknas som realiserbart ekonomiskt värde ska alltid enhetschefen kontaktas. AFFÄRSTRANSAKTIONER Affärstransaktioner, av vilket slag det vara må, mellan den enskilde och personal, får inte förekomma med tanke på eventuell beroendeställning. Att låna pengar av den enskilde eller att satsa pengar i olika typer av spel är, under inga omständigheter tillåtet. TESTAMENTARISKT FÖRORDNANDE Mellan enskild i behov av hjälp och personal kan speciella vänskapsförhållanden växa fram. Det kan då vara naturligt att den enskilde, genom t ex ett testamentariskt förordnande visar sin uppskattning. Kan det inte bevisas att han/hon och personalen haft en nära relation utanför tjänsten, kan mottagandet av testamentet komma att jämställas med annan belöning och falla under brottsbalken. UPPRÄTTANDE OCH BEVITTNANDE AV TESTAMENTE OCH ANDRA HANDLINGAR Om du får vetskap om att en enskild gjort testamentariskt förordnande till någon inom personalgruppen, ska enhetschefen omedelbart informeras. Detta för att inga juridiska, moraliska eller etiska problem ska uppstå. Du ska inte medverka till upprättande av testamente. Detsamma gäller om du blir ombedd att ställa upp som testamentsvittne eller bevittna underskrift av andra handlingar. Om detta blir aktuellt, hänvisa till enhetschefen. Sida 3 av 6

4 GOD MAN Du ska aldrig låta dig utses som god man för en enskild som du träffar i egenskap av personal. ATT TÄNKA PÅ Om du som anställd kommer i situationer där det uppstår oklarheter ska du kontakta din enhetschef för vidare diskussioner. Det får aldrig uppstå ens misstankar om något som kan ändra förtroendet för den verksamhet vi utför och i vilken vi ska ha trygga och säkra kontakter med den enskilde. Skulle någon bryta mot reglerna kommer ovillkorligen åtgärder att vidtas. Åtgärderna kan, beroende på regelbrott, bli av såväl arbetsrättslig art som straff enligt brottsbalken. I yttersta läget kan t o m fängelse och/eller avsked från tjänst förekomma. HANTERING AV PRIVATA MEDEL Den enskilde ansvarar för sina privata medel och sköter, så långt som möjligt, sin ekonomi själv. Det enklaste sättet att sköta ekonomin bör lämpligen vara att använda postgiro/bankgiro som betalningsform. ANHÖRIGA, NÄRSTÅENDE OCH GOD MAN När det enskilde inte själv klarar att utföra post- och bankärenden ska anhöriga, närstående eller god man överta ansvaret. SKRIFTLIGT SAMRÅDSAVTAL Om den enskilde inte kan ha hand om sina pengar för vardagsinköp och önskar att kontaktpersonalen ska hjälpa till, ska ett skriftligt samrådsavtal upprättas. Avtalet ska skrivas mellan den enskilde, anhörig, närstående eller god man och kontaktpersonal (se bilaga). Enhetschefen ansvarar för att samrådsavtal upprättas och en kopia på avtalet förvaras hos enhetschefen. I samrådsavtalet ska det tydligt framgå överenskommet belopp i handkassa. Beloppet får maximalt uppgå till 1000 kr. kontanterna ska förvaras i låst utrymme i den enskildes bostad. Vid mottagande av kontanter ska, om möjligt, kvitto på mottaget belopp lämnas. Sida 4 av 6

5 Betalkort bör om möjligt användas. Anhörig, närstående eller god man ansvarar för att pengar sätts in på kortet och lämnar kortkoden till kontaktpersonalen. HANDKASSA AVSEDD FÖR ENSKILD PERSONA Där handkassa finns ska uttag och insättning noteras med bläck- eller kulspetspenna i särskild kassa bok, som du får av din enhetschef. I kassaboken ska framgå: Insatt belopp med datum, signerat av insättare och mottagare. Då insättning sker via försändelse ska kvittot sparas som bekräftelse Uttag eller inköp noteras, signeras och verifieras med kvitto av den personal som hjälper den enskilde. Uttag eller inköp då kvitto inte kan erhållas får endast ske i undantagsfall och i samråd med enhetschefen. Transaktionen noteras i kassaboken och signeras om möjligt av två anställda eller av den anställde som hjälpt den enskilde och enhetschefen Avstämning av kassabok görs kvartalsvis tillsammans med anhörig, närstående eller god man. Då ska noteringar i kassaboken stämma överens med sparade kvitto. När avstämningen är klar ska den signeras i kassaboken av kontaktpersonal och anhörig, närstående eller god man. Aktuella kvitton kan därefter makuleras. Om avvikelser uppstår vid avstämning ska detta omedelbart utredas och anmälas till enhetschefen Kassaboken ska förvaras lätt tillgänglig för anhöriga, närstående eller god man och anställda KONTAKTPERSONALENS ANSVAR I sin kontakt med anhörig, närstående eller god man överenskomma att det finns kontanta medel tillgängliga för den enskildes dagliga behov Stämma av kassabok och regelbundet rapportera till anhörig, närstående eller god man Sida 5 av 6

6 Överlåta huvudansvaret till annan personal vid semester eller annan längre frånvaro. Sida 6 av 6

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad 101110. Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Policy mot mutor för Ystads kommun

Policy mot mutor för Ystads kommun Policy mot mutor för Ystads kommun Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Ystads kommun verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.

Läs mer

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun 020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-13 24 2(9) Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syftet med denna policy 3 1.2 Kommunens syn på

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Förekomsten av mutor hos en kommunal myndighet eller ett kommunalt bolag, eller misstankar härom, påverkar alla som har en relation till myndigheten eller

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2006-10-18. SAMMANFATTNING Många medarbetare

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer