VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen."

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata medel. Denna hantering skall ha en redovisningsrutin som skall tillgodose samtliga parters krav på säkerhet, service och integritet. Rutinen måste vara sådan att de ekonomiska transaktionerna skall kunna redovisas på ett enkelt och överskådligt sätt. Utgångspunkten är att den enskilde själv ska ta hand om och sköta sin privata ekonomi. När detta inte är möjligt är det anhörig eller god man som, inom ramen för sitt uppdrag, ska ansvara för att ta hand om privatekonomin. I praktiken och till vardags kan det även vara så att omsorgsförvaltningens personal blir tvungna att hjälpa till med den enskildes ekonomi. Det är vid dessa tillfällen när omsorgsförvaltningens personal hanterar den enskildes medel som dessa rutiner blir aktuella. Det är då viktigt att man vid dessa tillfällen klargör att det är kommunen som åtar sig att förvalta den enskildes privata medel genom ett skriftligt avtal. Riktlinjer När övergår ansvaret för den enskildes privata medel till omsorgsnämnden? Det är alltid svårt att bedöma när en person inte längre kan hantera sina pengar men utgångspunkten måste vara att personalen känner sig säker i hanteringen av den enskildes pengar. Om personal gör inköp för den enskildes räkning med dennes pengar så måste man kunna redovisa inköpet med kvitto och eventuella pengar tillbaka, den enskilde skall då på ett sätt som personalen känner sig trygg med tar emot redovisning och pengar. Hanteringen av omsorgstagares privata medel innebär risktagande dels för omsorgsnämnden och dess personal, dels för den enskilde omsorgstagaren. För omsorgsnämnden avser risken främst kommunens förtroendekapital som kan sjunka radikalt om brott och brister i hanteringen kan påvisas. För omsorgstagaren är risken att förlora medel. Mot den bakgrunden är det av stor vikt att regler och rutiner gällande hantering av privata medel är klara, tydliga samt är kända i organisationen. Om personalen inte känner att denna hantering är tillfredsställande skall behov av god man anmälas till överförmyndarnämnden av närmsta chef. God man eller förvaltare har oftast inte möjlighet att hjälpa omsorgstagarna med dagliga kontanta utgifter. Omsorgsnämnden kan då åta sig att förvalta en Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Stadshuset VIMMERBY E-post:

2 del av omsorgstagarens privata medel. 2 När omsorgsnämndens personal hanterar omsorgstagarens medel Överenskommelse En överenskommelse skall alltid upprättas när kommunen övertar ansvaret för den enskilde omsorgstagarens privata medel. När personal anställd av omsorgsnämnden sköter den enskilde omsorgstagarens privata medel är detta att anse som en ekonomisk händelse i kommunen. Där av gäller kravet på god redovisningssed och internkontroll. Det är därför viktigt att klargöra vilka pengar som omsorgsnämnden ansvara för och vad de skall användas till. (Se bilaga) Kontanta medel Kontanter som lämnas till omsorgsnämndens personal skall förvaras i låsbart skåp i låsbara kassaskrin. Nyckeln till kassaskrinet skall två av kontaktpersonalen kvittera och ansvara för. Om nyckeln skall överlåtas till annan personal exempelvis vid sjukdom eller semester skall denna kvittera ut denna i samband med kvittensen skall man även underteckna att man tagit dela av dessa riktlinjer. Kontanter i kassaskrinet får inte överstiga kronor. När pengar lämnas till kassaskrinet skall den som tar emot pengarna lämna kvitto på den summa som man tagit emot. Utgifter förs löpande på bifogat kassablad där samtliga in och utbetalningar löpande redovisas, signeras och verifieras med kvitto. Noteringar i kassaboken eller på kassabladet skall göras med kulspetspenna. Rättelse av felaktig notering skall ske genom överstrykning (inte Tipp-Ex), ny notering, datum för rättelsen samt signatur. Radering på kvitton och kassabok eller kassablad får inte förekomma. Överstrykning skall göras så att den ursprungliga texten fortfarande är läsbar. De kvitton som utgör ett verifikat till räkenskaperna skall klistras upp på ett lösblad och numreras löpande. Kassablad, verifikationer samt kassaskrin skall förvaras på ett sätt som är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt. Bankkort mm För att klara månadens löpande utgifter kan en lösning vara att god man eller anhörig öppnar ett bankkonto som speciellt utsedd personal (vanligt vis kontaktpersonalen) får göra uttag på med bankkort eller fullmakt. Viktigt är då att det enbart är personalen som får göra uttag från detta konto. På detta konto får behållningen max uppgå till kronor, om behållningen i samband med insättning kommer att överstiga max beloppet, förs automatiskt överskjutande belopp tillbaka till annat konto som inte disponeras av personal. Det är den som öppnar kontot (god man eller anhörig) som ska sköta detta. Vid inköp överstigande kronor skall alltid god man/förvaltare kontaktas för godkännande av köpet. Kontakten antecknas och sparas tillsammans med inköps kvitto. (se bilaga) Transaktioner redovisas löpande i kassabok/kassablad en för varje omsorgstagare. Kvitton arkiveras i kronologisk ordning och i separat pärm för varje vårdtagare. (Se kontanta medel) Uttag från bankomatkort eller köp på betalkort som även disponeras av brukaren får inte förekomma. Fickpengar

3 3 Även om omsorgstagaren inte kan klara att ha hand om de pengar som behövs för löpande utgifter under en månad, klarar han/hon ofta att ha hand om den liten summa. Hur dessa pengar skall hanteras skall framgå av överenskommelsen med omsorgstagarens god man/förvaltare. När personal överlämnar fickpengar till omsorgstagaren skall denne kvittera den mottagna summan. Om omsorgstagaren inte kan kvittera summan eller att han/hon inte förstår innebörden av kvittensen skall någon annan i personalgruppen intyga att omsorgstagaren fått sina pengar. (inte kassaansvarig) (Se bilaga). Inventarier Vid inflyttning i något av kommunens särskilda boende bör en inventarieförteckning över dyra inventarier upprättat i de fall där kommunen hanterar privata medel. Exempel på dyrare inventarier är smycken, antikviteter, konst. Gåvor 20 kap. 2 brottsbalken (BrB): en arbetstagare gör sig skyldig till mutbrott om han/hon tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning 17 kap. 7 BrB: den som till en arbetstagare lämnar utlovar, eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen kan dömas för bestickning. Vad är en otillbörlig gåva/belöning? Om gåvan är ägnad att påverka arbetstagaren i utövningen av arbetsuppgifterna eller på annat sätt sätta honom/henne i tacksamhetsskuld till givaren. Gåvans art och omständigheterna vid överlämnandet ger anledning till misstanke om särbehandling av vårdtagaren. Exempel på otillbörliga gåvor/belöningar: Kontanter Andra gåvor av ekonomiskt värde t ex smycken, konstverk och kläder. Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde (choklad, blommor, tårtor, frukt etc) är inte att anse som otillbörlig belöning om det inte sker vid upprepade tillfällen och endast sker vid särskilda tillfällen. Förmåner och testamente Lån från brukare till personal får ej förekomma Affärer mellan vårdtagare och personal får ej förekomma Personal får ej medverka vid upprättande av brukares testamente även om personalen ej direkt berörs av testamentets innehåll. Personalen får

4 ej heller ställa upp som testamentsvittnen. 4 Den enskilde personalen har själv det juridiska ansvaret om denne mottar gåva, förmån eller testamentes förordnande. Internkontroll Enhetschefen: Enhetschefen ansvarar för att stickprov görs av bokföring och verifikationer kontrollerat att kvittounderlag överensstämmer med gjorda inköp att regelbunden bokföring sker att nämndens regler efterföljs Enhetschefen signerar efter utförd revision. Controller: Controllern ansvara för att en gång per år utföra stickprov för att se om fastställda riktlinjer följs Resultatet skall sedan återrapporteras till omsorgsnämnden.

5 Vimmerby kommun Handikappomsorgen 5 Fullmakt Härmed befullmäktigar jag Omsorgsnämnden, Handikappomsorgen, att genom särskilt utsedd kontaktpersonal teckna uttag på mitt konto med kontonummer:.. Jag medger även att omsorgsnämnden, handikappomsorgen, genom särskilt utsedd kontaktpersonal får förvalta de medel som tagits ut från kontot. Jag förbinder mig att den.:e varje månad, med början den. sätta in. kronor ovanstående konto för privata utgifter enligt separat överenskommelse. Behållningen på kontot får högt uppgå till kronor. Överskjutande belopp skall automatiskt föras över till ett annat av mina bankkonton. Brukare. Personnummer Fullmakten gäller under tiden jag har insatser från omsorgsnämnden Vimmerby kommun. Datum Underskrift brukare alt god man/förvaltare

6 Vimmerby kommun Handikappomsorgen 6 Kontakt med god man/förvaltare.. som är god man/förvaltare för Namn på god man/förvaltare Namn på brukare har vid telefonsamtal/besök godkänt köp av. Vara/tjänst som beräknas kosta. kronor... Datum. Underskrift kassa ansvarig kontaktperson

7 Vimmerby kommun Handikappomsorgen 7 Överlämnande av fickpengar Jag har tagit emot.. kronor av. Namn personal.. Datum.. Underskrift brukare alt. intygas av annan personal ej samma som ovan.

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer