Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen

2 Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad

3 Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många människor hjälp, vård, stöd och omsorg varje dag, året runt. Hjälpen och stödet kan variera från enstaka insatser till mera omfattande hjälp under en stor del av dagen. Flera av de personer som vi ger insatser till har också behov av hjälp och stöd med att hantera sina privata pengar. Vi behöver därför ha klara och tydliga riktlinjer för vilka pengar som vi kan ansvara för och hur vi ansvarar för dessa pengar. Vi behöver sådana riktlinjer för att säkerställa hanteringen av privata medel dels för att våra kunder ska känna sig trygga i vår hantering, dels för att våra medarbetare ska känna sig säkra i hur de privata medlen ska hanteras. Under våren 2010 har en arbetsgrupp med representanter från hemtjänst, LSS-boenden, daglig verksamhet, personlig assistans och omvårdnadsboenden tillsammans med en revisor från PWC tagit fram dessa riktlinjer med tillhörande blanketter. Basen i systemet är att det alltid ska finnas en underskriven överenskommelse, om hantering av privata medel, där kunden eller dennes företrädare har skrivit under tillsammans med en behörig medarbetare inom förvaltningen. Hela systemet med riktlinjer och blanketter följer de nationella direktiv som finns inom området och vårt system fastställdes av vård- och omsorgsnämnden Uppskattningsvis hanterar vi nästan 10 miljoner kronor i privata medel varje år. Jag tycker att det är mycket bra att vi nu har ett gemensamt system inom hela förvaltningen så att vi alla kan känna oss trygga i att vi gör rätt. Marie Palmgren Chef för vård- och omsorgsförvaltningen

4 Rutiner för hantering av privata medel Målsättning och ansvarsfördelning Målsättningen med rutinerna för hantering av privata medel inom vård- och omsorgsförvaltningen är att skydda kundens privata medel samt förtydliga personalens ansvar och skyldigheter inom området. Rutinerna ska vidare vara formade så att hanteringen är så rationell som möjligt, tillgodoser kundens krav på service, säkerhet och integritet samt karakteriseras av god intern kontroll. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska inom detta ansvar fastställa rutiner för hantering av privata medel samt tillse att uppföljning görs kring tillämpningen av dessa. Beträffande ekonomisk förvaltning av privata medel är det kunden, om denne är kapabel till detta eller annars närstående med fullmakt eller brukarens legale företrädare, det vill säga god man eller förvaltare som har det övergripande ansvaret för den privata medels-hanteringen. Personal får inte vara god man åt kund som man genom sin anställning har kontakt med. Kommunens ansvar innebär att kunden ska hållas skadeslös vid eventuell kassabrist när det gäller privata medel, inom ramen för åtagande enligt den skriftliga överenskommelsen. Arbetsgivare kan efter sedvanlig utredning utkräva ansvar av den anställde som sköter den privata medels-hanteringen. Detta sker inom ramen för det arbetsrättsliga regelverket och/eller via polisanmälan. Befintlig personal ska informeras om innehållet i detta regelverk. Nyanställd personal ska informeras om regelverket inom ramen för introduktionen. Ansvaret att så sker ligger på resultatenhetschefen, som även ska tillse att löpande uppföljning sker lokalt kring tillämpningen av regelverket på enheten. Överenskommelse Det är vanligt att personal hjälper till med hanteringen av kundens privata medel, främst när det gäller fickpengar. Denna hantering sker normalt i samråd med kund, god man eller närstående. I dessa fall är det kommunen, via personalens försorg, som ansvarar för penninghanteringen för den enskilde kundens räkning. Personalens hantering av kundens privata medel ska begränsas så långt som möjligt och alltid grundas på en skriftlig överenskommelse

5 med kund, god man eller närstående och alltid under dennes huvudansvar. Uppgifterna i överenskommelsen kan variera beroende på kundens speciella behov, men följande grunduppgifter ska alltid finnas med: Kundens namn Kontaktman eller motsvarandes namn Omfattningen på åtagandet Beloppsgränser och vad medlen ska användas till Om kvittolösa inköp får genomföras och till vilket belopp Redovisning/utlämning Underskrift av behöriga Till överenskommelsen bifogas kopia av förordnade som god man (registerutdrag) alternativt närståendes fullmakt. Underskriven originalblankett förvaras i genomförandeakt/ kundpärm. Kopia på underskriven blankett lämnas tillsammans med dessa riktlinjer till den som man träffar överenskommelsen med, det vill säga kund, god man eller närstående. Blankett för överenskommelse redovisas i bilaga 1. Huvudregeln är alltså att om anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen ska få hantera kundens privata medel ska resultatenhetschefen ha träffat en skriftlig överenskommelse med kund eller dennes företrädare, det vill säga god man eller närstående. Resultatenhetschefen kan skriftligen delegera denna arbetsuppgift till annan medarbetare inom enheten, till exempel utsedd kontaktman. Grunden för åtagandet måste alltid vara att den enskilde kunden inte, på ett självständigt sätt, kan klara denna uppgift. Allmänna regler Den kund som själv klarar hanteringen av privata medel avgör om kvitton ska sparas och om bokföring/redovisning behövs. Detta ligger utanför personalens ansvarsområde. När kunden inte klarar hanteringen själv ska de privata medlen hanteras enligt den upprättade överenskommelsen med kund, god man eller närstående. Hanteringen av de privata medlen ska vidare begränsas till så få anställda som möjligt. Anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen har inte rätt att befatta sig med följande uppgifter i sin relation till kunden: Överta god mans eller närståendes ansvar och särskilda uppgifter Använda bankkort och butikskort om detta inte finns upptaget i överenskommelsen mellan verksamheten och kund, god man eller närstående Med fullmakt ta ut pengar på bankkonton Låna eller låna ut pengar Utföra deklarationer Köpa fastighet, lägenhet eller annan egendom Ta emot pengar eller gåvor av större ekonomiskt värde (inklusive sådant som eventuellt testamenterats) Medverka till att upprätta testamente, fullmakter eller annan juridisk handling (inklusive bevittnande av sådana dokument) Sälja varor eller tjänster Förvara värdeföremål eller handlingar, till exempel smycken eller värdepapper Kunden, god man eller närstående ska rekommenderas att använda bankfack om förmågan till eget ansvar saknas hos kunden. Lån mellan olika kunder som inte själv kan ge uttryck för att de vill låna eller låna ut pengar, får inte ske. Kontanter, butikskort och/eller bankkort som handhas av anställda inom vård- och omsorgs-

6 förvaltningen ska: Förvars på enheten i låsbart skåp och där tillgång till nyckel eller kombination begränsas till ett fåtal personer Redovisas enligt dessa rutiner Som högst motsvara kundens behov av kontanter under en månad (maximalt kr) Om det i överenskommelsen finns upptaget att verksamheten har tillgång till kundens bankkort gäller följande: Det får som högst finnas kr på bankkontot Bankkontot ska endast användas för att anställda ska kunna ta ut pengar till enskild kund och kontot får ej användas för andra transaktioner Bankkontot får inte tillåta att bankkortet kan användas till att göra överföringar mellan konton Bankkortet får endast användas för att ta ut pengar i bankomat och inte som betalningsmedel Bankkortet får endast användas i bankomat som har fungerande service med minneslapp Endast kundens namngivne kontaktman eller motsvarande får använda bankkortet. Om denne person är sjuk eller på semester, kan ansvarig chef medge ersättaren att ta ut pengar på bankkontot Minneslapp med bankkortets kod får inte förvaras tillsammans med kortet. Minneslappen ska förvaras inlåst Kvittens skrivs när enheten tar emot bankkortet Om det i överenskommelsen finns upptaget att verksamheten har tillgång till kundens butikskort gäller följande: Det får som högst finnas kr på butikskortet Det butikskort som i första hand hanteras är ICA-kort och Med Mera-kort Butikskortet ska endast användas av anställda, ej av god man eller närstående Kontantuttag får endast göras om det framgår av överenskommelsen Endast den namngivne kontaktmannen eller motsvarande får använda butikskortet. Om denne person är sjuk eller på semester, kan ansvarig chef medge ersättaren att använda butikskortet Minneslapp med butikskortets kod får inte förvaras tillsammans med kortet. Minneslappen ska förvaras inlåst. Kvittens skrivs när enheten tar emot butikskortet Om verksamheten disponerar både ett bankkort och ett butikskort som tillhör samma kund, får det sammanlagda värdet av innestående medel inte överstiga kr. Måltider för personal får aldrig subventioneras av kunden. Detta gäller gemensamma/pedagogiska måltider. Redovisningssystem Redovisningssystemet består av: Kvittens Verifikationslista Kvittoblad Utkvittering Utlämning Samtliga blanketter ska fyllas i med varaktig text, det vill säga med bläck/kulspetspenna och inte med blyertspenna. Kvittens Kvittens används både vid mottagande av

7 kontanter, bankkort eller butikskort. När kontanter tas emot av god man eller närstående lämnas kopia på kvittensen till vederbörande, medan orginalkvittensen klistras upp på kvittoblad och mottaget belopp noteras på verifikationslistan. Kvittensen skrivs under av både god man eller närstående och den som är mottagare av pengarna. När bankkort eller butikskort tas emot lämnas originalkvittensen till god man eller närstående, medan kopia på kvittensen förvaras tillsammans med överenskommelsen, det vill säga i akt eller boendepärm. Blankett för kvittens framgår av bilaga 2. Verifikationslista Alla transaktioner ska skrivas in på verifikationslistan, det vill säga samtliga in- och utbetalningar. Listan innehåller kolumnerna verifikationsnummer, transaktion, datum, summa, saldo och signatur. På verifikationslistan, längst upp till höger, anges ett identifikationsnummer (löpnummer och årtal). Samma identifikationsnummer anges senare vid redovisning och utlämning av materialet till god man eller närstående. Verifikationsnumrering sker löpande (1, 2, 3 och så vidare) och samma verifikationsnummer anges på verifikationslista samt underliggande kvitto eller kvittens, som klistras upp på kvittoblad. Samtliga transaktioner signeras på verifikationslistan. I de fall hanteringen omfattar både butikskort och kontakter åt en kund ska två verifikationslistor användas parallellt. På verifikationslistan kryssas för om den avser butikskort eller kontanter. På verifikationslistan butikskort förs alla inköp och kontantuttag in där butikskortet använts. På verifikationslistan kontanter förs alla inköp och inbetalningar in som skett med kontanter, det vill säga även uttag i bankomat med bankkort. Vid felräkning eller skrivning på verifikationslistan får inte Tipp-Ex användas för att rätta. Istället ska rättningen göras på följande sätt: Det felaktiga stryks över med ett streck så att det fortfarande är läsbart och datum/signatur skrivs vid det strukna Ny notering skrivs så som det skulle ha skrivits första gången Verifikationslistan kontrollräknas och stäms av mot kvittoblad löpande och senast vid påfyllning av medel. Slutgiltig avstämning sker innan redovisning och utlämning till god man eller närstående. Blankett för verifikationslista framgår av bilaga 3. Kvittolista Kvittolistan är ett vanligt vitt A4-ark där alla kvitton klistras upp (inklusive kvittens på överlämnade kontanter). Kvittona numreras med samman nummer som anges på verifikationslistan (kolumnen verifikationsnummer). Kvitton signeras av den som gjort eller medverkat vid inköpet. Utkvittering Utkvittering sker vid användning av butikskort eller bankkort. På blanketten noteras datum och klockslag för uthämtning och inlämning av kort, inkl signatur av den som använder kortet. Blankett för utkvittering framgår av bilaga 4.

8 Utlämning I överenskommelsen finns angivet med vilken frekvens redovisning och utlämning av verifikationslista och kvittoblad ska ske till god man eller närstående. När det är dags för utlämning gäller följande arbetsgång: Kontrollräkna samt spärra med streck eventuell tom del av verifikationsblanketten Fyll i utlämningsblankett och överlämna den för påskrift. När mottagaren, god man eller närstående, kontrollerat redovisningen skriver han eller hon under blanketten, både när det gäller mottagande och godkännande av redovisningen Tillsammans med utlämningsblanketten överlämnas kopia på den eller de verifikationslistor och kvittoblad som tillhör redovisningen (verifikationsmaterialet) Originalet av utlämningsblanketten och original av verifikationslistor förvaras tillsammans med överenskommelse i genomförandeakt/kundpärm Redovisning och utlämning av material är en viktig del av rutinen, särskilt där det finns en god man utsedd. Det är den person som har huvudansvaret för förvaltningen av kundens medel. Det är även viktigt att denna del av rutinen även fungerar gentemot närstående, eftersom när det formella överlämnandet har skett upphör kommunens ansvar för materialet. Blankett för utlämning framgår av bilaga 5. Intern kontroll Ansvaret för att den lokala hanteringen av privata medel kontrolleras åligger resultatenhetschef, men uppgiften kan delegeras. I kontrollen ingår en uppföljning av att: Det finns skriftliga överenskommelser för alla som enheten handhar privata medel för Blanketterna används på föreskrivet sätt Kontrollräkningar utförs löpande Utlämningar/redovisning sker så som föreskrivits Fastställda rutiner i övrigt följs I vård- och omsorgsnämndens årliga plan för intern kontroll tas ställning till om och i så fall i vilken omfattning urvalsmässiga kontroller ska ske av följsamheten till regelverket kring privata medel. I dessa fall utses en person som är ansvarig för kontrollen och att den dokumenteras. Hantering vid misstanke om oegentligheter Om misstanke finns om oegentligheter när det gäller hantering av privata medel ska detta omedelbart anmälas till resultatenhetschefen, som ansvarar för att en intern utredning inleds och att förvaltningschefen informeras. Utredningen genomförs i samverkan med kommunens personalfunktion. Utifrån resultatet av internutredningen tas ställning till polisanmälan. Beslut om polisanmälan tas av förvaltningschef och verkställs av resultatenhetschef. Övrigt Inom hemtjänsten ska detta regelverk tillämpas utifrån de överenskommelser som ingåtts med kund, god man eller närstående. En stor del av hemtjänstens verksamhet riktar sig dock gentemot kunder som är kapabla att själva hantera den ekonomiska förvaltning av sina privata medel, men som behöver hjälp med vissa praktiska sysslor. Kunden ska i dessa fall själv sköta sina ekonomiska angelägenheter, vilket bland annat innefattar att ansvara för uttag av kontanter och betalning av räkningar. Detta förhållande gäller även inom verksamhetsområdet personlig assistans (se ansvarsfördelningen i avsnitt 1).

9 Personalens hantering av privata medel ska dock alltid utgå från en skriftlig överenskommelse. Om en kund går på daglig verksamhet, dagverksamhet eller liknande och använder 500 kr eller mindre i fickpengar per månad behöver inte redovisningssystemet i avsnitt 4 tillämpas. I de fall avvikelser från detta regelverk måste ske för en enskild kund ska detta alltid diskuteras med och godkännas av resultatenhetschef samt dokumenteras i genomförandeakt/kundpärm. Alla bilagor finns att hämta på Insidan.

10 Bilaga 1 Överenskommelse - om hantering av privata medel parter - överenskommelse mellan Resultatenhetens namn samt verksamhetens namn Kund/god man/närstående Överenskommelsen avser (kundens namn och personnummer) Följande person ansvarar för inköp och redovisning av medlen (kontaktmans eller motsvarandes namn) Omfattning av åtagande De privata medlen ska i huvudsak användas till Kläder Dagligvaror Hygienartiklar Övrigt Verksamheten tar endast emot medel (kontant eller via bankkort och/eller butikskort) motsvarande en månads förbrukning Kvittolösa inköp får ske (belopp max kronor kontant och/eller kronor via kort). Ja (belopp per gång alternativt per månad). Nej butikskort I överenskommelsen ingår att namngiven kontaktman eller motsvarande får hantera butikskort Ja (typ av kort). Nej Om hanteringen av butikskort medges gäller att högst kronor får finnas på kortet samt att kortet saknar kredit. bankkort I överenskommelsen ingår att namngiven kontaktman eller motsvarande får hantera bankkort Ja (typ av kort). Nej Om hanteringen av butikskort medges gäller att högst kronor får finnas på kortet samt att kortet saknar kredit. Kortet får endast användas för uttag i bankomat och inte som betalningsmedel.

11 redovisning och utlämning Kontaktman eller motsvarande ska redovisa använda medel till kund/god man/närstående En gång per månad En gång per kvartal I detta sammanhang överlämnas kvittoblad och kopia på verifikationslista och kvittoblad till kund/god man/närstående. regelverk Hantering av privata medel sker i enlighet med de rutiner inom området som fastställts inom vård- och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. övrigt giltighet Överenskommelsen gäller tillsvidare från och med omedelbar verkan av båda parter. (ååmmdd) och kan sägas upp med Underskrift av kund/god man/närstående Datum Namnförtydligande Underskrift av resultatenhetschef eller av denne delegerad person Datum Namnförtydligande

12 Bilaga 2 kvittens Kontanter Kort Annat Typ av kort samt kortnummer Var god och ange vad Belopp i bokstäver Kunds namn Belopp Personnummer Inlämnat av (närstående, kund, god man eller annan), underskrift Datum Namnförtydligande Mottaget av (anställd personal), underskrift Namnförtydligande Denna blankett ska bifogas verifikationskällan

13 Bilaga 3 Löpnummer/år verifikationslista Kontanter Bankkort Namn Personnummer Verifikations nr. Transaktion Datum Summa Saldo Signatur Ingående Transport

14 utkvitteringsblankett för butiks- och bankkort bilaga 4 Namn på kund Personnummer Typ av kort Utlämning av kort markera med kryss Inlämning av kort markera med kryss Namn (anställd personal) Datum Klockslag Signatur Observera. När denna blankett är fullskriven, ska den förvaras på för enheten bestämd plats för dessa blanketter. Blanketten ska inte lämnas ut till närstående. Vill de däremot ha ett exemplar av denna, får ni kopiera originalet, och ge ut kopian.

15 bilaga 5 Utlämning - saker, tillhörigheter, kopia av verifikationslistor Kundens namn Personnummer Beskrivning av utlämnade saker, tillhörigheter, kopia av verifikationslistor Mottaget av (underskrift) Datum Namnförtydligande Mottagaren godkänner överlämnade räkenskaper (underskrift) Datum Namnförtydligande Utlämnat av (anställd personals underskrift) Datum Namnförtydligande

16

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Social- och omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 2 1.1 Definition... 2 1.2 Behovet styr... 2 1.3 Kommunens

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Hantering av privata medel. Jan Nilsson. Augusti 2011

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Hantering av privata medel. Jan Nilsson. Augusti 2011 Revisionsrapport Hantering av privata medel Botkyrka kommun Jan Nilsson Augusti 2011 2011-08-24 Jan Nilsson Projekt/uppdragsledare Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Information Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Avdelningen för LSS-verksamhet Juli 2009 Välkommen till Avdelningen För LSS-verksamhet Inom LSS-verksamheten är mötet med olika människor

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Erbjudande till UF-företag

Erbjudande till UF-företag Erbjudande till UF-företag Välkommen som UF-företagare. I samarbete med UF erbjuder Swedbank och Sparbankerna följande banktjänster. Rådgivning i företags- och privatekonomi Företagskonto för företagets

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Bilaga 8. Reviderat med ny text på sidan 2 i maj 2013

Bilaga 8. Reviderat med ny text på sidan 2 i maj 2013 1 (8) Bilaga 8 Omsorgsnämnden 2012-10-01 Reviderat med ny text på sidan 2 i maj 2013 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2009-05-18 Dnr VON/2009:2-759

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2009-05-18 Dnr VON/2009:2-759 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Per Enarsson, handikappomsorgschef, 0150-57599 Vård- och omsorgsnämnden Utredning enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen (SoL) och 24a

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. Huvudman Personnummer God man/förvaltare/förmyndare Personnummer Viktigt! Denna redogörelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar e ' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 15[36) 201 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80 INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Förvaltning av fideikommisskapital

Förvaltning av fideikommisskapital FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Avdelningsdirektören Eva Birath 08-700 08 15 1(5) 2003-12-02= Dnr 49-03 Förvaltning av fideikommisskapital (OBS! Denna PM är under översyn) Allmänt Fideikommisskapital förvaltas ofta

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts)

FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Överförmyndaren FÖRTECKNING över huvudmans tillgångar och skulder (Huvudman = underårig eller den för vilken förvaltare/god man utsetts) Örnsköldsviks kommun Överförmyndaren 891 88 Örnsköldsvik Huvudman.

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå Detta är din formella ansökan om. Posta denna blankett i original till Ancoria Insurance, P.O. Box 23415, 1683 Nicosia, Cypern, tillsammans med en kopia av din och eventuell fondförvaltarens id-handling

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning/sluträkning Årsräkning/sluträkning Insändes senast 1 mars till Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm Kalenderår Del av år, datum, från och med till och med Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Postort Vistelseadress,

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer