Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kontanthantering inom kostenheten"

Transkript

1 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsmetod och avgränsning Iakttagelser Dokumenterade rutiner Rutiner för hantering av handkassor Rutiner för försäljningsverksamhet Blankett för kassaredovisning Intern kontroll Tillämpade rutiner Oxhagshemmet Fördjupad granskning Stensberg Enliden Norrlidshemmet Förvaring av kontanter Revisionell bedömning Kontrollmål...6 Kalmar kommun

3 1. Inledning För kommunal verksamhet är det nödvändigt att ha goda rutiner för intern kontroll. Avseende kontanthanteringen är den interna kontrollen särskilt viktig av två skäl; dels för att säkerställa att de intäkter som tillhör kommunen rätteligen kommer kommunen tillgodo, dels för att inte personalen ska utsättas för onödig riskexponering. Risker för personal kan bestå av rånrisk eller att bli oskyldigt misstänkt Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsfrågan som ska besvaras lyder: Tillser servicenämnden att den interna kontrollen avseende kontanthantering är tillräcklig med hänvisning till väsentlighet och risk? Kontrollmålen som granskningen omfattar är följande: Finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor (utlämnande, inventering, avslut)? Tillämpas dessa och är de kända i verksamheten? Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för kontant försäljningsverksamhet? Tillämpas dessa och är de kända i verksamheterna? Förvaras kontanta medel på ett betryggande sätt? När ska pengarna sättas in på konto? Hur blir verksamheten informerad om regler och rutiner, inklusive vikarier? Förekommer dualitet? Granskningen avser kostverksamheten inom servicenämndens ansvarsområde Revisionsmetod och avgränsning Intervjuer har genomförts med kassaansvarig personal vid fyra enheter, kassakontrollant vid serviceförvaltningen samt personal vid ekonomiavdelningen. Granskning har även skett av verksamhetens intäktsredovisning, kassakvitton, kassarapporter, dokumenterade avstämningar och annan räkenskapsinformation. Under granskningen har vi besökt följande enheter: Oxhagshemmet, Stensberg, Enliden och Norrlidshemmet. En djupare analys av kontanthanteringen har gjorts vid Oxhagshemmet. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörd personal. Kalmar kommun 1 av 8

4 2. Iakttagelser 2.1. Dokumenterade rutiner Rutiner för hantering av handkassor I den kommungemensamma verksamhetshandboken finns rutiner för handkassor. Verksamhetshandboken finns tillgänglig på kommunens intranät, som kan nås av anställda inom Kalmar kommun. Rutinbeskrivningen omfattar utlämnande, överlåtelse, löpande redovisning, årsavstämning samt avslut av handkassa. Till samtliga händelser finns framtagna blanketter. Blanketten öppnande/utökning av handkassa samt överlåtelse av handkassa ska undertecknas av ansvarig chef och skickas till förvaltningens kassakontrollant. Vid årsavslut ska förvaltningens kassakontrollant ta fram en aktuell lista och respektive innehavare av handkassa ska bekräfta, via underskrift att beloppet stämmer. Vid avslutning av en handkassa betalas beloppet in på anvisat plusgiro och blanketten sänds till ekonomienheten på kommunledningskontoret. Innehavaren är personligt ansvarig för beloppet Rutiner för försäljningsverksamhet Den kommungemensamma verksamhetshandboken innehåller även regler för kommunen tillhöriga kassor. Följande punkter finns upptagna i dokumentet: En specifik modell av kassaregister och tillhörande kortläsare ska användas. Respektive nämnd ska utse kassaansvarig kassaredogörare och ansvarig för den interna kontrollen kassakontrollant. Kassan ska förvaras i kassaskåp eller i annat låsbart utrymme. Kassan får inte sammanblandas med andra penningmedel. Den som svarar för kassan ska ensam ha tillgång till nyckel där kontanter förvaras. Periodavslut (z2-kvitto) ska tas ut sista försäljningsdagen i månaden. Överstiger behållningen av kontantförsäljningen under månaden 5 tkr måste ytterligare redovisning och insättning ske. Det åligger varje förvaltning att svara för den interna kontrollen. Kassan ska kontrolleras minst två gånger per år, i vissa fall oftare. Kalmar kommun 2 av 8

5 Blankett för kassaredovisning Kassaredovisningen ska skickas till kommunledningskontorets ekonomiavdelning tillsammans med periodavslutet (z2-kvitto). Av kassaredovisningen framgår datum, nummer på z2-kvittot och redovisningsansvarig. Försäljningen delas upp i mat, dryck, avhämning och matkuponger. Kontanter och kortförsäljning summeras och eventuell kassadifferens anges. Om kontanterna i kassan inte stämmer med periodavslutet (z2-kvittot) ska överordnad chef underteckna kassaredovisningen. Den centrala ekonomiavdelningen kontaktar kassaansvarig om iakttagelser gjorts som kräver ändrade rutiner Intern kontroll Kostenheten övergick till servicenämndens ansvarsområde den 1 juli Nämnden har utsett kassaansvariga och kassaredogörare för de kassaregister som finns inom kostenheten(servicenämnden 174/2012). I början av år 2013 besökte kassaredogöraren tillsammans med en kollega samtliga kassaansvariga vid de åtta enheter som har kassaregister. Vid besöket ställdes frågor kring hur kontanterna förvaras, rutiner kring hantering av nycklar, insättningsfrekvens, hur kontanterna transporteras till banken samt vad som görs för att minska kontanthanteringen. Samtliga växelkassor kontrollräknades. Resultatet av kartläggningen rapporterades till nämnden i mars 2013 (Servicenämnden 38/2013) Tillämpade rutiner Samtliga granskade enheter har kassaregister med kortläsare som är godkända av kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Transaktionerna sparas på ett minne (chip) som, vid de större enheterna, byts ungefär en gång om året. Riktlinjerna för handkassor omfattar även växelkassorna. Växelkassorna finns upptagna i kommunens balansräkning och kassaansvarig bekräftar via underskrift att beloppet stämmer vid årsavslut. Några andra handkassor har inte påträffats i samband med granskningen Oxhagshemmet Kassan i restaurangen på Oxhagshemmet hanteras av en personal per dag, men det är fyra stycken som delar på arbetsuppgiften. Vikarier lärs upp genom att gå bredvid den ordinarie personalen. Varje dag görs ett dagsavslut (z1-kvitto) av kassaapparaten. Dagens kassabehållning räknas och stäms av mot uppgifterna på dagsavslutet. Växelkassan skiljs av. Inlämning av kassaredovisning tillsammans med periodavslut (z2-kvitto) görs till kommunledningskontorets ekonomiavdelning två till tre gånger per vecka. Det är två ordinarie personal förutom kassaansvarig som sköter redovisningen av kassan. Kassaansvarig planerar att flera ska göra kassaredovisningarna för att insättningar ska kunna ske oftare. Kalmar kommun 3 av 8

6 Kassaredovisning arkiveras tillsammans med insättningskvittot från banken. I en separat pärm sparas dagsavslut (z1-kvitto)för kontanter och kortbetalningar samt kopia på periodavslutet (z2-kvitto). Felslag, som upptäcks under dagen, rättas i kassaapparaten. Det felaktiga kvittot sparas inte. Positiva differenser som upptäcks när dagskassan räknas, sparas och registreras i kassaapparaten påföljande dag Fördjupad granskning Vi har granskat periodavslut (z2-kvitto) och kassaredovisningar från den 1 januari till den 15 augusti och vi konstaterar följande: Samtliga periodavslut (z2-kvitto) återfanns i nummerordning tillsammans med kassaredovisningen. Enligt kassaredovisningarna har de gjorts av tre olika personer. Signatur fattades på de redovisningar som två av personerna har gjort. Öppning av kassalåda, utan registerat köp, har gjorts enligt de flesta periodavslut (z2-kvitto). Öppningarna varierar mellan 1 upp till 12 stycken. Manuella justeringar har gjorts i kassan regelbundet, men inte överdrivet. Inga differenser har dokumenterats på kassaredovisningarna Stensberg Kassan i restaurangen på Stensberg hanteras av en personal på vardagarna, men på helgerna är de två som arbetar. Totalt är det fyra stycken som delar på arbetsuppgiften. Varje dag görs ett dagsavslut (z1-kvitto) av kassaapparaten. Dagens kassabehållning räknas och stäms av mot uppgifterna på dagsavslutet. Växelkassan skiljs av. Uppgifterna på dagsavslutet förs över på en avstämningsblankett som attesteras av den som gör dagens kassaavstämning. Dagsavsluten sparas i pärm tillsammans med avstämningsblanketten. Inlämning av kassaredovisning tillsammans med periodavslut (z2-kvitto) görs till kommunledningskontorets ekonomiavdelning två till tre gånger per vecka. Det är en ordinarie personal förutom kassaansvarig som sköter redovisningen av kassan. Kopia på kassaredovisningen sparas i datorn Enliden Kassan hanteras av två personal på vardagarna och en på helgerna. Totalt är det tre stycken som delar på arbetsuppgiften. Varje dag görs ett dagsavslut (z1-kvitto) av kassaapparaten. Dagens kassabehållning räknas och stäms av mot uppgifterna på dagsavslutet. Växelkassan skiljs av. Uppgif- Kalmar kommun 4 av 8

7 terna på dagsavslutet förs över i en kassabok och signeras av den som gör dagens kassaavstämning. Kassaböcker och z1-kvitton sparas. Inlämning av kassaredovisning tillsammans med periodavslut (z2-kvitto) görs till kommunledningskontorets ekonomiavdelning en gång i veckan. Det är en ordinarie personal förutom kassaansvarig som sköter redovisningen av kassan. Felslag, som upptäcks under dagen, rättas i kassaapparaten. Det felaktiga kvittot sparas inte. Positiva differenser som upptäcks när dagskassan räknas, läggs åt sidan och utreds Norrlidshemmet Kassan i restaurangen på Norrlidshemmet hanteras av två-tre personal per dag. Vikarier lärs upp genom att gå bredvid den ordinarie personalen. Varje dag görs ett dagsavslut (z1-kvitto) av kassaapparaten. Dagsavslutet sparas inte och ingen avstämning sker av dagens kassabehållning. Inlämning av kassaredovisning tillsammans med periodavslut (z2-kvitto) görs till kommunledningskontorets ekonomiavdelning en gång per månad. Det är en ordinarie personal förutom kassaansvarig som sköter redovisningen av kassan. Felslag, som upptäcks under dagen, rättas i kassaapparaten. Det felaktiga kvittot signeras och sparas. Positiva differenser som upptäcks när dagskassan räknas, sparas och registreras i kassaapparaten påföljande dag Förvaring av kontanter Alla granskade enheter har kassaskåp där fler än kassaansvarig på enheten har tillgång till nyckel. Hanteringen av nycklar skiljer sig åt mellan enheterna. Kalmar kommun 5 av 8

8 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att den interna kontrollen avseende kontanthanteringen inom kostenheten i stor utsträckning är tillräcklig, men att det finns utrymme att stärka den ytterligare. Tillämpade rutiner skyddar inte helt personalen för onödig riskexponering. Vi har identifierat följande brister: endast är en person som stämmer av dagskassan och gör kassaredovisningen per gång differenser inte redovisas enligt de riktlinjer som finns nyckelhanteringen varierar 3.1. Kontrollmål Finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor (utlämnande, inventering, avslut)? Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för hantering av handkassor i den kommungemensamma verksamhetshandboken. Rutinerna omfattar utlämnande, överlåtelse, löpande redovisning, årsavstämning samt avslut av handkassa. Tillämpas dessa och är de kända i verksamheten? Vi bedömer att de dokumenterade rutinerna för hantering av handkassor även tilllämpas för växelkassor inom kostverksamheten. Växelkassorna finns i kommunens balansräkning och kassaansvarig bekräftar via underskrift att beloppet stämmer vid årsavslut. Vi har noterat att avsedda blanketter använts vid utökning av växelkassor. Finns det tydliga och dokumenterade rutiner för kontant försäljningsverksamhet? Vi bedömer att det finns tydliga och dokumenterade rutiner för kontant försäljningsverksamhet i den kommungemensamma verksamhetshandboken. Vi rekommenderar att rutinerna utökas med instruktioner avseende att dagsavstämningarna ska dokumenteras och vilket övrigt räkenskapsmaterial som ska sparas. För att öka den interna kontrollen bör det vara två personer i förening som stämmer av kassan. Avstämningarna bör signeras. Tillämpas dessa och är de kända i verksamheterna? Vi bedömer de dokumenterade rutinerna är kända i verksamheten och att de tilllämpas, men att avvikelser förekommer. Följande avvikelser har konstaterats: Vid samtliga granskade enheter är det flera som har tillgång till nyckeln där kontanterna förvaras. Granskningen visar att differenser inte redovisas enligt de riktlinjer som finns. Rättning av felslag dokumenteras inte. Kalmar kommun 6 av 8

9 Vi anser att antalet personer som har tillgång till nyckeln där kontanter förvaras bör begränsas så långt det är möjligt. Avvägning bör ske så att inte redovisade belopp överstiger 5 tkr. Vi bedömer att dokumenterade rutiner bör anpassas. Differenser, som inte kunnat härledas, bör noteras på kassaredovisningen och redovisas tillsammans med övriga kontanter. Vid rättning av felslag bör det felaktiga kvittot signeras och sparas tillsammans med rättningskvittot. Förvaras kontanta medel på ett betryggande sätt? Vi bedömer att kontanta medel förvaras på ett betryggande sätt. Besökta enheter har kassaskåp. Nyckelhanteringen varierar. Vi bedömer att rutinerna för nyckelhantering bör ses över. När ska pengarna sättas in på konto? Enligt riktlinjerna ska redovisning ske sista försäljningsdagen i månaden, men inbetalning ska ske så ofta att varje redovisning inte överstiger 5 tkr. Hur blir verksamheten informerad om regler och rutiner, inklusive vikarier? Information om regler och rutiner sker i samband med kassaredogörarens besök vid de olika enheterna. Den centrala ekonomiavdelningen kontaktar kassansvarig om iakttagelser gjorts som kräver ändrade rutiner. Vikarier får instruktioner av ordinarie personal. Förekommer dualitet? Det finns en utsedd kassaansvarig vid varje enhet, men det är flera som handhar kassaenheten och minst två som sköter redovisningen till ekonomiavdelningen. Kalmar kommun 7 av 8

10 Caroline Liljebjörn Projektledare Pär Sturesson Uppdragsledare Kalmar kommun 8 av 8

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisionsrapport Kontanthantering Östersund kommun 2010-12-16 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund...

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2013-01-31 2 (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling. Jämtlands läns landsting januari 2004

Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling. Jämtlands läns landsting januari 2004 Rapport över granskning avseende Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling i Ås Jämtlands läns landsting januari 2004 1 SAMMANFATTNING...2 2 INLEDNING...3 2:1 UPPDRAG...3 2:2 METOD...3 2:3 KORT

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningen Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Jonas Skoglund Elin Möllborg Richard Vahul Granskning av kvalitet i redovisningen Botkyrka kommun Granskning av kvalitet i redovisningen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer