Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel"

Transkript

1 Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Sekretess och tystnadsplikt Sid 4 Gåvor och testamenten Sid 5 Pengagåvor Sid 5 Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde Sid 5 Gåvor med realiserbart ekonomiskt värde Sid 6 Affärstransaktioner Sid 6 Testamentariskt förordnande Sid 6 Upprättande och bevittnande av testamente och andra handlingar Sid 7 God Man Sid 7 Att tänka på Sid 7 Hantering av privata medel Sid 8 Anhöriga, närstående och God Man Sid 8 Skriftligt samrådsavtal Sid 8 Handkassa Sid 8-9 Områdeschefens ansvar Sid 10 Kontaktpersonals ansvar Sid 10

3 INLEDNING Att arbeta inom äldreförvaltningen medför ständigt nya möten och nya situationer som ställer krav på etik, inlevelseförmåga och engagemang. Hur man reagerar och agerar i dessa situationer beror till stor del på tidigare upplevelser och erfarenheter, vilka referensramar man har eller vad man har med sig i ryggsäcken. I denna information redovisas grundläggande regler som alla anställda som arbetar inom Karlskrona kommuns äldreförvaltning skall följa i frågor gällande: Sekretess och tystnadsplikt Mottagande av gåva, belöning, förmåner m m från brukare Låne- och affärstransaktioner, testamentariskt förordnande mellan brukare, personal, samt hantering av privata medel. Sid 3

4 Sekretess och tystnadsplikt All personal inom äldreförvaltningen har tystnadsplikt. Att sekretess och tystnadsplikt är en viktig och självklar etisk regel är nog alla överens om. Ibland måste man kanske fråga sig själv och sina arbetskamrater: Klarar vi det här med tystnadsplikt? Är vi säkra på dess innebörd och ställer vi tillräckligt höga krav på oss själva? Sekretesslagen är till för att skydda brukarens integritet och självbestämmande. Sekretessen innebär att du inte får berätta för någon om en brukares förhållanden. Det kan handla om t ex hälsa, boendestandard, vanor, sociala relationer och eventuella missbruksproblem. Du får inte heller tala om att brukaren är inlagd på lasarett. Till chefen eller arbetskamrater i arbetsgruppen som behöver uppgifter i sitt arbete samt berörda anhöriga får du lämna uppgifter. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Brott mot sekretesslagen kan leda till böter och fängelse. Sekretessen gäller även efter det att du slutat din anställning inom äldreförvaltningen. Sid 4

5 Gåvor och testamenten Du kan som tack för god vård få enklare gåvor, t ex tårtor, blombuketter, frukt och chockladaskar från brukaren. En vägran att ta emot en gåva kan uppfattas sårande av brukaren. Mot detta skall ställas risken för missbruk och utnyttjande av den beroendeställning som brukaren kan befinna sig i. Detta särskilt om gåvan överlämnas under den tid som brukaren får omvårdnad. Att ta emot gåvor med realiserbart värde kan medföra straff för mutbrott enligt brottsbalken. Även om befattningshavaren inte handlat uppsåtligt, men väl oaktsamt, kan ansvar för tjänstefel enligt brottsbalken förekomma. Arbetsgivaren kommer aldrig att acceptera avsteg från nedanstående regler. Penninggåvor Du får under inga förhållanden för eget bruk ta emot penninggåvor. Även om brukaren insisterar på att visa sin tacksamhet genom att ge en penninggåva, skall du tacka nej till gåvan. Avsteg kan accepteras om en mindre penninggåva ges till personalens gemensamma kaffekassa, det måste då framgå att gåvan går till detta ändamål. Information lämnas till områdeschefen. Drickspengar får aldrig tas emot! Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde kan räknas, t ex tårtor, frukt, blommor och chocklad, men även mindre saker som en brukare själv har tillverkat. Sådana gåvor bör du som regel kunna ta emot av en brukare. Sid 5

6 Gåvor med realiserbart ekonomiskt värde Till gåvor med realiserbart ekonomiskt värde räknas smycken, prydnadsföremål, böcker, konstverk, mattor, möbler, dukar, husgeråd och kläder. Det är inte tillåtet att ta emot gåvor med realiserbart ekonomiskt värde. Du får inte heller ta emot gåvor med realiserbart ekonomiskt värde efter det att omvårdnaden avslutats. Om tvivel uppstår om vad som räknas som realiserbart ekonomiskt värde skall alltid din närmaste chef kontaktas. Affärstransaktioner Affärstransaktioner, av vilket slag det än kan vara, mellan brukaren och personal, får inte förekomma. Detta med tanke på brukarens beroendeställning. T ex skall inte terapialster som tillverkas av brukaren köpas direkt av personal, utan ske i en mer organiserad form, som vid terapiförsäljning. Det är inte tillåtet att personal säljer varor eller gods (även om det kan uppfattas som en god affär) till brukaren. Att låna pengar av brukaren eller att satsa pengar i olika typer av spel är, under inga omständigheter, tillåtet. Testamentariskt förordnande Mellan brukaren och personal kan speciella vänskapsförhållanden växa fram. Det kan då vara naturligt att brukaren, genom t ex ett testamentariskt förordnande, visar sin uppskattning. Kan det inte bevisas att brukaren och personalen haft en nära relation utanför tjänsten, kan mottagandet av testamentet komma att jämställas med annan belöning och falla under brottsbalken. Sid 6

7 Upprättande och bevittnande av testamente och andra handlingar Om du får vetskap om att brukaren gjort testamentariskt förordnande till någon inom personalgruppen, skall närmaste chef omedelbart informeras. Detta för att inga juridiska, moraliska eller etiska problem skall uppstå. Du skall inte medverka till upprättande av testamente. Detsamma gäller om du blir ombedd att ställa upp som testamentsvittne eller bevittna underskrift av andra handlingar. Om detta blir aktuellt, hänvisa till närmaste chef. God Man Du skall aldrig låta dig utses som God Man för brukaren. Att tänka på Om du som anställd kommer i situationer där det uppstår oklarheter skall du alltid kontakta din närmaste chef för vidare diskussioner. Det får aldrig uppstå, ens misstankar om, något som kan ändra förtroendet för den verksamhet vi utför och i vilken vi har att ge trygg och säker vård och omsorg. Skulle någon bryta mot reglerna kommer ovillkorligen åtgärder att vidtagas. Åtgärderna kan, beroende på regelbrottet, bli av såväl arbetsrättslig art som straff enligt brottsbalken. I yttersta läget kan t o m fängelse och/eller avsked från tjänst förekomma. Sid 7

8 Hantering av privata medel Den enskilde ansvarar för sina privata medel och sköter, så långt som möjligt, sin löpande ekonomi själv. Det enklaste sättet att sköta sin ekonomi bör lämpligen vara att använda postgiro/bankgiro som betalningsform. Du som anställd skall aldrig ta på dig att hantera någons privata medel innan samrådsavtal upprättats eller innan du kontaktat områdeschefen. Anhöriga, närstående och God Man När brukaren inte själv klarar att utföra post- eller bankärenden skall anhörig, närstående eller God Man överta ansvaret. Skriftligt samrådsavtal Om brukaren inte kan ha hand om sina pengar för vardagsinköp och önskar att kontaktpersonal skall hjälpa till, skall ett skriftligt samrådsavtal upprättas. Avtalet skall skrivas mellan brukaren, anhörig, närstående eller God Man och kontaktpersonal. Områdeschefen ansvarar för att samrådsavtal upprättas och att en kopia på avtalet förvaras hos områdeschefen. I samrådsavtalet skall det tydligt framgå överenskommet belopp i brukarens handkassa. Beloppet får maximalt uppgå till 1000 kronor. Kontanterna skall förvaras i låst utrymme i den enskildes bostad. Vid mottagande av kontanter skall, om möjligt, kvitto på mottaget belopp lämnas. Sid 8

9 Handkassa Där handkassa finns, skall uttag och insättning noteras med bläck- eller kulspetspenna i särskild kassabok, som du får av din områdeschef. I kassaboken skall framgå: Insatt belopp med datum, signerat av insättare och mottagare. Då insättning sker via försändelse skall kvitto sparas som bekräftelse. Uttag eller inköp noteras, signeras och verifieras med kvitto av den personal som hjälpt den enskilde. Uttag eller inköp då kvitto ej kan erhållas får endast ske i undantagsfall och i samråd med områdeschefen. Transaktionen noteras i kassaboken och signeras av två anställda eller av den anställde som hjälpt den enskilde och områdeschefen. Avstämning av kassaboken görs kvartalsvis tillsammans med anhörig, närstående eller God Man. Då skall noteringar i kassaboken stämma överens med sparade kvitton. När avstämningen är klar skall denna signeras i kassaboken av kontaktpersonal och anhörig, närstående eller God Man. Aktuella kvitton kan därefter makuleras. Om avvikelse uppstår vid avstämning skall detta omedelbart utredas och anmälas till områdeschefen. Kassaboken skall förvaras lättillgänglig för anhörig, närstående eller God Man och anställda. Sid 9

10 Områdeschefen har ansvar: Att informera underställd personal om gällande rutiner. Att underställd personal skriver under Sekretessbevis. Att informera om gällande rutin minst en gång/år till all personal. Att samrådsavtal tecknas med brukaren där detta är aktuellt. Att dokumentera eventuella avvikelser från rutin i den enskildes sociala dokumentation. Att ha rutiner för hur värdeskåpen skall användas vad avser nycklar, koder etc. Kontaktpersonals ansvar är att: I sin kontakt med anhörig, närstående eller God Man överenskomma att det finns kontanta medel tillgängliga för den enskildes dagliga behov. Stämma av kassabok och regelbundet rapportera till anhörig, närstående eller God Man. Överlåta huvudansvaret till annan kontaktpersonal vid semester och annan längre frånvaro. Rapportera eventuell avvikelse i kassabok omgående till områdeschef. Sid 10

11 Äldreförvaltningen, Karlskrona, telefon vx Tryckeri: Psilander Grafiska, Karlskrona kommun, 2009

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen

Privata medel. Vård- och omsorgsförvaltningen Privata medel Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2010 Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag: Sofie Samrell. Reviderad 101110. Förord Vi inom vård- och omsorgsförvaltningen ger många

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun 020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-13 24 2(9) Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syftet med denna policy 3 1.2 Kommunens syn på

Läs mer

Policy mot mutor för Ystads kommun

Policy mot mutor för Ystads kommun Policy mot mutor för Ystads kommun Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Ystads kommun verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Förekomsten av mutor hos en kommunal myndighet eller ett kommunalt bolag, eller misstankar härom, påverkar alla som har en relation till myndigheten eller

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer