Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner"

Transkript

1 Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig att i sina kontakter med kunder, leverantörer och liknande affärskontakter efterleva dessa riktlinjer. LRF Samköp bedriver en verksamhet inom vilken det är både lämpligt och nödvändigt att vid olika tillfällen representera externt. All representation ska ha ett direkt samband med LRF Samköps verksamhet. LRF Samköp tillämpar Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden) som trädde ikraft den 1 september Mer information om förmåner i näringslivet finns i Näringslivskoden som finns tillgänglig på Givande och tagande av alla typer av förmåner Externa gåvor Medarbetare inom LRF Samköp får ta emot gåva3 som har ett värde under 300 kr för mottagaren. Gåvorna samlas in och lottas ut bland medarbetarna. Medarbetare inom LRF Samköp får ej ta emot gåva som har ett värde överstigande 300 kr såvida inte närmaste chef godkänt detta. Motsvarande regler gäller vid givande av gåva. Interna gåvor För regler, riktlinjer och beloppsgränser se Lathund för representation och förmånsbeskattning. Middagar, nöjesarrangemang samt mindre event Syftet med middagar, nöjesarrangemang samt mindre event ordnade av samarbetspartners ska vara att skapa och bibehålla goda affärsrelationer. Det ska vara en nyttig och naturlig del i arbetet och ske på vardagar. Representation ska i möjligaste mån hållas inom gällande beloppsgränser 4 och kan vara av både extern och intern karaktär och ska vara godkänd av ansvarig chef före representationstillfället. DEFINITIONER 1 Med förmån avses enligt denna instruktion gåva, middagar och andra nöjesarrangemang, resor, studiebesök, utbildningar, konferenser och säljfrämjande arrangemang samt andra liknande förmåner till kund, leverantör eller annan affärskontakt. Med givande av muta och tagande av muta avses förmån som strider mot svensk lag. Med givande och tagande av förmån avses även erbjudande om förmån eller annat sådant initiativ. 2 Med anställda, arbetstagare eller medarbetare avses även uppdragstagare anlitade av LRF Samköp. 3 Gäller både personlig gåva och gåva till företaget. DEFINITIONER Sida 1 av 5

2 Sida 2 av 5 Öl och vin får ingå i representationskostnaden vid middag eller supé i den mån det ryms inom gällande alkohol och drogpolicy. Inbjudningar till middagar, mingel och nöjesarrangemang får accepteras om det rör sig om en normal middag och/eller om arrangemanget är måttfullt och har betydelse för affären. Samtliga aktiviteter ska godkännas av närmaste chef samt redovisas öppet i Outlook och på tavlan. Upprepade inbjudningar från kund, leverantör eller annan affärskontakt till samma person inom LRF Samköp under kortare tidsperioder ska undvikas. Endast i undantagsfall representerar LRF Samköp med anhöriga till anställda. Undantag från detta kan lämnas av närmaste chef, som vid sin bedömning ska iaktta stor restriktivitet. I samband med pågående affärsförhandlingar är middagar och nöjesarrangemang, utöver normala arbetsmåltider förbjudna. All form av representation ska redovisas med kvitton på underlag eller bifogat till faktura (First Card) där det ska framgå datum för och ändamålet/syftet med representationen eller gåvan. Namn på de personer som deltagit i representationen eller mottagit gåvan samt vilken organisation de företräder ska också framgå på redovisningen. Resor, studiebesök, utbildningar och konferenser Resor, studiebesök, utbildningar och konferenser ska vara en nyttig och naturlig del i arbetet och ska godkännas av närmaste chef. Förutsättning för att deltagande ska godkännas är att innehållet är seriöst och att det finns ett fastlagt program. Det är inte tillåtet att acceptera inbjudan för anställdas anhöriga. LRF Samköp ska svara för kostnaderna för resa och logi. För beloppsgränser och riktlinjer hänvisas till Lathund för representation och förmånsbeskattning. Förmåner 5 Förmån får inte ges eller tas emot då syftet är eller misstänks vara att påverka mottagarens beslut. Förmån som lämnas eller tas emot ska vara måttfull och lämnas öppet samt utgöra nytta och vara en naturlig del i tjänsteutövningen. Förmån får aldrig lämnas eller tas emot om den är förenad med villkor om motprestation från mottagaren. 4 Se Lathund för representation och förmånsbeskattning 5 Med förmån avses enligt denna instruktion gåva, middagar och andra nöjesarrangemang, resor, studiebesök, utbildningar, konferenser och säljfrämjande arrangemang samt andra liknande förmåner till kund, leverantör eller annan affärskontakt. Med givande av muta och tagande av muta avses förmån som strider mot svensk lag. Med givande och tagande av förmån avses även erbjudande om förmån eller annat sådant initiativ. Sida 2 av 5

3 Sida 3 av 5 Otillåtna förmåner Förmåner som aldrig är tillåtna: Penninggåvor och liknande. Penninglån, ställande av säkerheter, eftergifter av fordringar och liknande på villkor som inte är marknadsmässiga. Arbete hos mottagaren eller leverans av varor eller tjänster för privat ändamål som inte är på marknadsmässiga villkor. Förmåner som är förenade med villkor att utföra något för givaren. Dold extern provision till anställd. Vid tveksamhet om förmån är tillåten Medarbetare ska redovisa förmåner som riskerar att avvika från denna instruktion till sin närmaste chef för bedömning om förmånen får tas emot. Om tveksamhet kvarstår ska förmånen inte lämnas eller tas emot. Överträdelse Om en medarbetare blir medveten om brott mot dessa riktlinjer måste det rapporteras till närmaste chef eller VD. Att medvetet bryta mot dessa riktlinjer kan resultera i varning och påföljd. VD och avdelningschef inom LRF Samköp är ansvarig för att dessa riktlinjer efterlevs. Avsteg Avsteg från riktlinjerna kan endast medges av LRF Samköps VD. Avsteg görs endast i undantagsfall och skälen för detta ska dokumenteras i varje enskilt fall, dokumentationen ska finnas öppet och tillgängligt för styrelsen. Sida 3 av 5

4 Sida 4 av 5 Lathund för representation och förmånsbeskattning LRF Samköp har beslutat vad som är högsta skäliga belopp att representera för utifrån olika typer av representation. Nedanstående belopp är bestämda till en sådan nivå att förmånsbeskattning inte blir aktuell, se kolumn två i tabellen. Kolumn tre visar Skatteverkets bestämmelser för högsta belopp som man får göra momsavdrag på. D v s det belopp som bokförs på konto för representation intern/anställda respektive representation extern/ej anställda. Den sista kolumnen ger besked om förmånsbeskattning blir aktuell, så länge representationen håller sig inom de gränser som givits innan. Typ av representation Extern representation Måltid (lunch, middag och supé) Enklare måltid (frukost, förfriskningar) Styrelsesammanträde 1 (enklare förtäring) Intern representation LRF Samköps gräns för högsta tillåtna belopp att representera för, exkl. moms Högsta belopp för momsavdrag enligt Skatteverket kr/person 90 kr/pers. Nej 150 kr/person 60 kr/pers. Nej 300 kr/person 60 kr/pers. Nej Förmånsbeskattning Måltid kr/person 90 kr/pers. Ja/Nej 2 (lunch, middag och supé) Enklare måltid 150 kr/person 60 kr/pers. Ja/Nej 2 (frukost, förfriskningar) Personalfest Utifrån lönsamhet Nej (högst 2 ggr per år) måltid 3 90 kr/pers. och kringkostnader 180 kr/pers. Teaterbesök och liknande 600 kr/person 180 kr/pers. Nej Gåvor till ej anställda Representationsgåvor i samband med högtidsdag, helg eller begravning kr Inget moms avdrag Nej Sida 4 av 5

5 Sida 5 av 5 Gåvor till anställda Julgåva kr/person 450 kr inkl. Sedvanlig jubileumsgåva kr/person kr inkl. Minnesgåva 6 (vid 50 års uppvaktning och vid anställningens upphörande) kr/person och tillfälle inkl. blommor kr inkl. 450 kr inkl kr inkl kr inkl. Blomsterbuketter 500 kr/person 500 kr/person Nej Reklamgåvor 4 och kr/person 350 kr inkl. Interna/Externa möten som inte är representation Planeringsdagar Konferenser Utbildning/kurser/seminarium Nej Ja/Nej 2 Ja/Nej 2 Ja/Nej 1 Moms för enklare måltid får dras av vid revision och styrelsesammanträde, ej avdragsgillt för lunch eller middag. 2 Ja, om möte, planeringsdagar och konferens hålls mer frekvent varje eller varannan vecka. 3 Jullunch eller julmiddag betraktas som personalfest. 4 Med reklamgåvor avses artiklar av förhållandevis obetydligt värde och med företagslogga. 5 Annat belopp kan vara aktuellt om momsen är annan än 25 %. 6 Skattefrihet endast om gåva inte ges vid mer än ett tillfälle utöver anställningens upphörande. Beloppsgräns för 25 års gåva beslutas av HR. Sida 5 av 5

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Representationspolicy för Hällefors kommun

Representationspolicy för Hällefors kommun Representationspolicy för Hällefors kommun 2(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Representation... 3 2.1 Alkoholförtäring... 3 2.2 Extern representation... 4 2.3 Intern representation... 4 2.4 Representationskostnader...

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Regler för representation inom Danderyds kommun

Regler för representation inom Danderyds kommun 1(11) KS 2012/0310 för representation inom Danderyds kommun med instruktioner för kontering och redovisning 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1. Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde...

Läs mer

Policy mot mutor för Ystads kommun

Policy mot mutor för Ystads kommun Policy mot mutor för Ystads kommun Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Ystads kommun verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Förekomsten av mutor hos en kommunal myndighet eller ett kommunalt bolag, eller misstankar härom, påverkar alla som har en relation till myndigheten eller

Läs mer

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun 020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-13 24 2(9) Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syftet med denna policy 3 1.2 Kommunens syn på

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner

Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2006-10-18. SAMMANFATTNING Många medarbetare

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28 Peder Björn 2004-09-28 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Principer för representation inom landstinget LiÖ 2004-765 151 Landstingsfullmäktige har i beslut LF 134/2000 fastställt principer för representation

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut.

Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett rektorsbeslut. Sid 1 (7) REPRESENTATION Rekommendationer till beslut på institutionsnivå Representationskostnader inom Umeå universitet regleras av bestämmelserna i Ekonomihandboken kapitel 8 som i sin helhet är ett

Läs mer

Bravidas uppförandekod

Bravidas uppförandekod Bravidas uppförandekod Bravidas värdeord Bravidas uppförandekod har tagits fram för att förtydliga vad våra värderingar betyder i det dagliga arbetet och för att stödja varje enskild medarbetare i sin

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer