Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111"

Transkript

1 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/ Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning kan motiveras och att all representation ska ha ett direkt samband med högskolans verksamhet. All representation ska företas med måttfullhet och förutsätter en omdömesgill prövning vad gäller genomförande och omfattning. Högskolan har en separat Alkohol- och drogpolicy med handlingsprogram fastställd av högskolestyrelsen. Högskolan har i linje med dessa dokument en restriktiv hållning till alkoholservering i samband med representation. Alkoholfritt alternativ ska alltid finnas och presenteras. All representation ska om möjligt godkännas i förväg av närmast högre chef. Denne attesterar sedan fakturan/motsvarande. Ingen har rätt att attestera kostnader som berör vederbörande personligen. Detta innebär att om t ex prefekt deltagit i en representation ska fakturan godkännas av rektor. När det ska bedömas om en aktivitet ska klassificeras som representation eller inte är syftet med sammankomsten det avgörande. Ett heltäckande regelverk är inte möjligt att åstadkomma. Avser en faktura representation får endast ett begränsat avdrag göras för ingående moms när det gäller måltider och i vissa fall även kringkostnader. 1. Krav på redovisningsunderlag Utgifterna för representation ska verifieras med faktura/motsvarande som ska kompletteras med följande uppgifter: - datum för representationen - syftet med representationen - namn, yrke eller funktion på samtliga personer som har deltagit samt vilken organisation de representerar I förekommande fall ska program bifogas. Om det inte klart framgår av fakturan vilka poster som ingår i fakturabeloppet krävs en särskild specifikation. Högskolan ger inte ersättning för eller accepterar dricks vid representation. Samma krav på redovisningsunderlag gäller för intern och extern representation.

2 2. Intern representation personalfest, jullunch, information mm Konto 4961 Personalrepresentation, hotell och restaurang avdragsgill moms Konto 4962 Personalrepresentation, hotell och restaurang ej avdragsgill moms Konto 4963 Personalrepresentation, kultur och fritidsverksamhet Konto 4964 Personalrepresentation, livsmedel Konto 4966 Personalrepresentation, övrig Intern representation riktar sig inåt mot högskolans personal i syfte att skapa ett trivsamt arbetsklimat. Det kan t ex vara personalfester, julluncher, julgåva, planeringsdagar, informationsmöten samt avtackningar. Personalfester, där arbetsgivaren bjuder på mat, dryck och dylikt, får inte förekomma mer än en gång per år och informationsmöten inte tätare än en gång per månad, för att undvika förmånsbeskattning för de anställda. Som intern representation räknas speciella aktiviter som t ex Akademisk högtid, som visserligen har ett stort antal externa deltagare men som främst har ett internt syfte. Även invigningar av nya lokaler, där avdelningar och institutioner är gäster, räknas som intern representation. Gränsvärde för avdragsrätt för ingående moms är 90 kr per person vad gäller måltidskostnad. Moms på överstigande belopp är inte avdragsgillt utan konteras tillsammans med resterande måltidskostnad på konto Förekommer kringkostnader (t ex lokalhyra, underhållning, teaterbiljett mm) finns ett takbelopp på 180 kr per person för denna typ av kostnad. Det vill säga, avdragsrätten för ingående moms är 90 kr per person vad gäller måltidskostnaden plus 180 kr för kringkostnaden. 3. Kommittéer, nämndmöten, avdelningsmöten mm Konto 4942 Kostnader av enklare personalvårdande karaktär, avdragsgill moms Konto 4943 Kostnader av enklare personalvårdande karaktär, ej avdragsgill moms Kostnader för kaffe, kaffebröd eller enklare förtäringar (smörgås) i samband med arbetsmöten klassificeras inte som representation utan är en del av övriga personalkostnader. Det kan t ex handla om styrelsemöten, nämndmöten, avdelningsmöten och s.k. arbetsluncher. I de fall då måltiden består av tillredd varm eller kall mat (ex. sallad, fylld baguette, bricklunch m.m.) utgår förmånsvärde på måltiden. Fakturan skall innehålla vilka personer som har deltagit i måltiden. I vissa fall, t ex i olika kommittéer, finns externa deltagare men huvuddelen av deltagarna är interna och syftet är inte att utveckla relationer med myndigheter eller företag. Sammankomsterna har mer karaktär av arbetsmöten. Kostnaden för enklare förtäring i dessa fall behandlas som del av verksamhetskostnaderna.

3 Beträffande enklare förtäring finns en gräns på 60 kr per person för full avdragsrätt för ingående moms. Moms på överstigande belopp är inte avdragsgillt utan konteras tillsammans med resterande kostnad på konto Interna kurser, konferenser, arbetsgrupper mm Konto 4821 Interna kurser, hotell och restaurang Konto 4822 Interna kurser, lokalhyra Konto 4825 Interna kurser, övriga främmande tjänster Interna kurser, planeringskonferenser, nätverksträffar och andra liknande arrangemang räknas inte som intern representation utan klassificeras som del av verksamhetskostnaderna och någon skattemässig beloppsgräns finns inte. Oavsett om kursen eller konferensen hålls utomlands eller i Sverige måste den omfatta ett visst antal timmar, normal minst 6 timmar per dag och 30 timmar under en vecka, det måste finnas ett detaljerat program och deltagarna måste ha nytta av den utbildning som ges, Om dessa villkor är uppfyllda blir det ingen förmånsbeskattning för den anställde. För att vara skattemässigt avdragsgill som verksamhetskostnad måste kursen/konferensen vara till nytta för högskolan. Inslaget av nöje och rekreation får inte vara för omfattande. En grupp kan behöva arbeta avskilt med olika frågeställningar. Antingen är man kvar i högskolans lokaler eller så åker man i väg till en annan plats. Ett detaljerat program ska finnas. En intern konferens riktar sig till de anställda men t ex kan en extern föreläsare förekomma. I konferenskostnaden ingår logi, mat mm dessa kostnader konteras konto Förhyrning av konferenslokal eller grupprum konteras konto Kostnader för andra tjänster av typen trivselaktivitet konteras konto OBS! även ett detaljerat program skall bifogas till fakturan. 5. Extern representation Konto 5521 Representation, hotell & restaurang avdragsgill moms Konto 5522 Representation, hotell & restaurang ej avdragsgill moms Konto 5523 Representation, kultur & fritidsverksamhet Konto 5524 Representation, livsmedel Konto 5525 Representation, övrig Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i högskolans marknadsföring. Representationen ska ha ett direkt samband med verksamheten, med avseende på motpart, tidpunkt, geografisk belägenhet och innehåll.

4 Extern representation kan förekomma i form av mat och dryck vid exempelvis konferenser och möten. Det kan också vara gåvor till gäster i samband med t ex studiebesök, utländska besök, invigningar, jubileer etc. Behov av att ge gåva bedöms i varje enskilt fall och bör företrädesvis utgöras av presentartiklar ur högskolans gåvosortiment. Antalet representanter från Högskolan i Skövde bör inte överstiga antalet externa gäster. Representation mot samma motpart bör inte förekomma regelbundet. Gränsvärdet för avdragsrätt för ingående moms är 90 kr per person vad gäller måltidskostnad. Moms på överstigande belopp är inte avdragsgill utan konteras tillsammans med resterande måltidskostnad på konto Förekommer kringkostnader (t ex lokalhyra, underhållning, teaterbiljett mm) finns ett takbelopp på 180 kr per person för denna typ av kostnad. Dessa kostnader skall konteras på konto Avdragsrätten för ingående moms är 90 kr per person vad gäller måltidskostnaden plus 180 kr för kringkostnaden. 6. Anordnade konferenser Konto 5513 Hotell och logi, Sverige Högskolan i Skövde anordnar kurser och konferenser för externa deltagare. Kostnader för detta, t ex lokaler, mat, underhållning, skall konteras på konto Denna typ av kostnad ses som del av verksamhetskostnaden och någon skattemässig beloppsgräns finns inte. Redovisningsunderlag: deltagare samt program ska bifogas vid en av de verifikationer som avser måltider. 7. Studentinformation, öppet hus mm Konto 5538 Övrig information Vissa sammankomster har mer informativ karaktär och ibland finns inte ens särskilt inbjudna gäster ( öppet hus ). Högskolan informerar bl. a gymnasister om de utbildningar som erbjuds. Detta kan inte jämställas med representation och är inte heller någon konferens i egentlig mening. Syftet är att informera om verksamheten. Denna typ av kostnad ses som del av verksamhetskostnaden och någon skattemässig beloppsgräns finns inte. Kostnader för denna typ av arrangemang behandlas som en informationskostnad och konteras på konto 5538.

5 8. Kaffe, förfriskningar, frukt mm Konto 4942 Kostnader av enklare personalvårdande karaktär, avdragsgill moms Konto 4943 Kostnader av enklare personalvårdande karaktär, ej avdragsgill moms Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Denna typ av förmån är skattefria för den anställde. Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring (som inte kan ses som en måltid) i samband med arbete, trivselutflykter samt friskvård. Kostnaden räknas inte som intern representation utan klassificeras som del av verksamhetskostnaden. 9. Konteringsexempel Exempel på kontering för Intern/Extern representation där ej avdragsgill moms ingår i fakturabeloppet: Förutsättning: Fakturan avser middag för fem personer på restaurang. Middag 5 personer x 200 kr 1 000,- Moms 12% 120,- Att betala 1 120,- Kontering: - avdragsgill moms Intern representation 4961/ Extern representation ,- 5 pers x 90 kronor - ej avdragsgill moms Intern representation 4962/ Mellanskillnaden mellan totalbeloppet och Extern representation ,- det avdragsgilla beloppet bokförs alltså på kontot för ej avdragsgill moms. - momskonto 54, ,- I ekonomisystemet går det inte att själv göra ändringar av momsbeloppet utan fakturan skall först skickas Till Ekonomifunktionen för att få denna justering utförd. Deltagarförteckning ska då finnas bifogad samt kommentar att momsen ska ändras. Fakturan kommer sedan tillbaka med momsen ändrad och man får möjlighet att färdigbehandla fakturan. I Agresso bifogar man dokument från sin dator genom att klicka på Dokument och markerar mappen Övriga dokument, bilagor till leverantörsfakturor och klickar på Nytt dokument. Det gäller t ex program och deltagarförteckning där så krävs. Dessa anvisningar gäller från och har fastställts av ekonomichef Stefan Axelsson

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

BUDGET2014 Politisk verksamhet

BUDGET2014 Politisk verksamhet Ordförande: Nämndspecialist: Förvaltningsberättelse Christian Sonesson Ingalill Hellberg BUDGET2014 Politisk verksamhet 2013-11- o 5 Oiarienr 1_0 / D. ZO / Resultaträkning Redovisas i tkr Bokslut Budget

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28

PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2004-09-28 Peder Björn 2004-09-28 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Principer för representation inom landstinget LiÖ 2004-765 151 Landstingsfullmäktige har i beslut LF 134/2000 fastställt principer för representation

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt LIU-IEI-FIL-G--14/01168--SE Studie- och konferensresor i svensk skatterätt En analys av rättsläget avseende avdragsgilla kostnader Study tours and conference travels in Swedish tax law An analysis of the

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor

Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation och gåvor Norrbottens läns landsting November 2007 Carina Olausson Certifierad kommunal revisor Åsa Öberg revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer