Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten"

Transkript

1 Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr Inventarier årets anskaffning Datorer och utrustning årets anskaffning Term.glasögon o övriga hjälpmedel Kurs/konferensavg externt Kurs/konferensavg internt Personalrepr avdragsgill moms Livsmedel, övrigt Övriga personalkostnader Hyra/Leasing av inventarier Korttidshyra av inventarier Mobiltelefon inköp Datorer och utrustning < Övrigt stöldbegärligt Kontorsmateriel Disketter och videoband mm Övriga datortillbehör Förbrukningsinvent < Trycksaker Övriga förbrukn.varor Tandvårdsmaterial Lab.materiel Apoteksvaror Tidningar & tidskrifter Facklitteratur Toner för skrivare och kopiering Serviceavtal kontorsmaskiner Rep och underhåll övrigt Kopieringskostnader Konsultarvoden, icke statliga Utbildn.tjänster,icke statliga Övriga tjänster,icke statliga Övriga tjänster statliga Mobiltelefon Frakter och transporter Resekostn biljetter inrikes Resekostnader, bilj utrikes Hotell och logi, Sverige 6 1

2 5953 Hotell och logi, utlandet Buss och taxi Hyrbilskostnader Övriga resekostnader Representation avdragsgill moms Representation, gåvor Medlems/föreningsavgifter Räntekostnader leverantörsskulder 7 2

3 Kontogrupp 18 Maskiner och inventarier I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier, som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgångar som redovisas här skall ha en livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde uppgående till minst kr exklusive mervärdesskatt Inventarier årets anskaffning 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning I en anläggningstillgångs anskaffningsvärde, (eller anskaffningsutgift), ingår samtliga kostnader som krävs för att göra tillgången brukbar, det vill säga förutom inköpspris även kostnader för frakt, tull, importavgifter, installation, provkörning mm. Kontogrupp 47 Kostnader för sjuk- och hälsovård I denna grupp bokförs myndighetens kostnader för sjuk- och hälsovård avseende egen personal. Här bokförs även kostnader för fritidsverksamhet (friskvård) och förebyggande hälsovård samt personliga hjälpmedel såsom till exempel terminalglasögon Term.glasögon o övriga hjälpmedel Kontogrupp 48 Kostnader för utbildning I kontogrupp 48 bokförs alla kostnader för utbildning avseende till exempel vidareutbildning, fortbildning och omskolning, samt avgifter för externt arrangerade kurser och konferenser Kurs/konferensavg externt 4820 Kurs/konferensavg internt Måltider i samband med externa kurser/konferenser (konto 4810) som anordnas av högskolan betraktas ej som representation utan som driftskostnad. Därmed föreligger full avdragsrätt för moms, det vill säga hela momsbeloppet får lyftas av. Observera dock att eventuella kostnader för resor och logi som inte ingår i kursavgiften i samband med externa kurser bokförs i kontogrupp 59. Intern representation i form av interna kurser och interna konferenser (konto 4820) ses som driftskostnader, inkluderat måltider och logi. Därmed föreligger full avdragsrätt för moms vilket betyder att hela momsen får lyftas. Interna kurser och konferenser räknas som internt även om externa personer deltar, givet att syftet är internt för verksamheten. I samband med att konferensen planeras ska ett detaljerat program upprättas över hela konferensen. Konferensprogrammet ska bifogas som bilaga till verifikationen (fakturan), vilket kan göras via bilagefunktionen i programmet IM. 3

4 Kontogrupp 49 Övriga personalkostnader I kontogrupp 49 bokförs kostnader för personalrepresentation samt övriga personalkostnader som till exempel uppvaktningar samt gåvor till anställda, och personaltidningar Personalrepr avdragsgill moms 4975 Livsmedel, övrigt 4990 Övriga personalkostnader Intern representation (konto 4971) får uppgå till högst 200 kr/person exklusive moms. Vatten, saft, öl och vin får ingå i representationskostnader, däremot inte sprit. Representationsbeloppet avser pris inklusive serveringsavgift, entréavgift till restaurang och liknande kostnader, men exklusive mervärdesskatt. Undantagsvis kan detta belopp få överskridas vid tillfällen som uppenbart kan anses vara ett tack för det gångna årets arbete, exempelvis julbord. Det får dock inte överskrida 300 kr/person exklusive moms. Observera avdragsrätten för moms på 90 kr/person. Detta innebär att när beloppet vid representation överstiger 90 kr exklusive moms får endast 22,50 kr konteras mot ingående momskontot (i det fall det gäller 25 % moms). Resterande belopp konteras som en kostnad mot representationskontot. När representation understiger 90 kr exklusive moms bokförs den faktiska momsen mot ingående momskontot och resterande belopp mot representationskontot. I de fall då det är 12 % moms på fakturan (kioskverksamhet etc) gäller momsavdraget 10,71 kronor per person på fakturor upp till 90 kronor. För fakturor avseende representation skall det omedelbara sambandet med högskolans verksamhet tydligt framgå. Underlag skall därför bifogas fakturan med följande kompletterande uppgifter: Datum för representationen Syfte med representationen Namn, yrke eller funktion på samtliga personer som deltagit samt vilket företag/organisation de representerar Uppgifterna lämnas i programmet IM antingen på fliken Anv. meddelande i faktura fönstret eller som en bifogad fil, i word- excel-, eller pdf-format på fliken Bifogade dokument. Kontogrupp 51 Hyra/leasing av anläggningstillgångar I kontogrupp 51 bokförs hyra samt operationell leasing av inventarier Hyra/Leasing av inventarier 5190 Korttidshyra av inventarier Kontogrupp 53 Förbrukningsinventarier I kontogrupp 53 bokförs stöldbegärliga förbrukningsinventarier vars värde understiger kr exklusive moms. Dessa ska stöldmärkas och registreras i Nilex. Övriga förbrukningsinventarier, det vill säga sådana som ej är stöldbegärliga, bokförs i kontogrupp Mobiltelefon inköp 4

5 5330 Datorer och utrustning < Övrigt stöldbegärligt Kontogrupp 54 Förbrukningsvaror I kontogrupp 54 bokförs inköp av förbrukningsmaterial och förbrukningsvaror med ett värde understigande kr, och som inte behöver stöldmärkas Kontorsmateriel 5421 Disketter och videoband mm 5422 Övriga datortillbehör 5430 Förbrukningsinventarier < Trycksaker 5460 Övriga förbrukn.varor 5461 Tandvårdsmaterial 5467 Lab.materiel 5468 Apoteksvaror 5471 Tidningar & tidskrifter 5472 Facklitteratur 5491 Toner för skrivare och kopiering Kontogrupp 55 Rep och underhåll av inventarier I kontogrupp 55 bokförs kostnader för reparation och underhåll av inventarier samt serviceavtal avseende maskiner, apparater och övriga inventarier Serviceavtal kontorsmaskiner 5590 Rep och underhåll övrigt Kontogrupp 56 Diverse främmande tjänster I kontogrupp 56 bokförs kostnader för diverse främmande tjänster Konsultarvoden, icke statliga 5652 Utbildn.tjänster,icke statliga 5691 Övriga tjänster,icke statliga 5692 Övriga tjänster, statliga Konto 5692 används mot bland annat etiska prövningsnämnden. OBS! glöm inte då inte motpart Kontogrupp 57 Telefon Post Datakommunikation I kontogrupp 57 bokförs löpande utgifter avseende mobiltelefon Mobiltelefon 5

6 Kontogrupp 59 Frakter, transporter och resor I kontogrupp 59 bokförs kostnader för frakter samt resekostnader av olika slag Frakter och transporter 5950 Resekostn biljetter inrikes 5951 Resekostnader, bilj utrikes 5952 Hotell och logi, Sverige 5953 Hotell och logi, utlandet 5954 Buss och taxi 5958 Hyrbilskostnader 5959 Övriga resekostnader OBS! att konto 5958 Hyrbilskostnader, avser korttidshyra av personbilar/lätta lastbilar från t ex AVIS och liknande. Notera även att endast halva momsen är avdragsgill vid hyra/leasing av personbil/lätt lastbil. Konto 5959 används med parkeringsbiljetter. Fakturor avseende resor och logi ska kompletteras med uppgifter om syfte. Uppgifterna lämnas antingen i fliken Anv.meddelande i fakturafönstret och/eller som bifogad i wordexcel-, eller pdf-format på fliken Bifogade dokument. Kontogrupp 60 Representation (extern) I kontogrupp 60 bokförs kostnader för extern representation. Sådan representation ska ha direkt samband med myndighetens verksamhet. De kostnader som kan förekomma här kan avse mat, dryck, biljetter till olika evenemang och dylikt. I denna grupp bokförs även kostnader för representationsgåvor. Representation mot anställda i form av personalfester, informationsmöten etc redovisas inte här utan skall bokföras i kontogrupp 49, Övriga personalkostnader Representation avdragsgi moms 6075 Representation, gåvor Kostnaden för extern representation får uppgå till högst 300 kronor per person exklusive moms. Vatten, saft, öl och vin får ingå i representationskostnader, däremot inte sprit. Representationsbeloppet avser pris inklusive serveringsavgift, entréavgift till restaurang och liknande kostnader, men exklusive mervärdesskatt. Vid representation för utländska gäster kan kostnadstaket överskridas även om 300 kronor också då bör räcka i normalfall. Observera avdragsrätten för moms på 90 kr/person. Detta innebär att när beloppet vid representation överstiger 90 kr exklusive moms får endast 22,50 kr konteras mot ingående momskontot (i det fall det gäller 25 % moms). Resterande belopp konteras som en kostnad mot representationskontot. När representation understiger 90 kr exklusive moms bokförs den faktiska momsen mot ingående momskontot och resterande belopp mot representationskontot. I de fall då det är 12 % moms på fakturan (kioskverksamhet etc) gäller momsavdraget 10,71 kronor per person på fakturor upp till 90 kronor. 6

7 För fakturor avseende representation skall det omedelbara sambandet med högskolans verksamhet tydligt framgå. Underlag skall därför bifogas fakturan med följande kompletterande uppgifter: Datum för representationen Syfte med representationen Namn, yrke eller funktion på samtliga personer som deltagit samt vilket företag/organisation de representerar Uppgifterna lämnas i programmet IM antingen på fliken Anv. meddelande i faktura fönstret eller som en bifogad fil, i word- excel-, eller pdf-format på fliken Bifogade dokument. Regler gällande för gåvor kan ekonomihandboken konsulteras, kapitel (sidan 49-49). Kontogrupp 62 Diverse kostnader I kontogrupp 62 bokförs diverse kostnader såsom medlems/föreningsavgifter m.m Medlems/föreningsavgifter Kontogrupp 81 Diverse kostnader 8130 Räntekostnader leverantörsskulder Detta konto används då räntekostnader i samband med förfallen betalning. 7

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Ekonomihandbok Anläggningshantering Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Representation. Extern representation

Representation. Extern representation Det finns en mängd olika representationsformer. Direkt i lagtexten räknas ett antal exempel på representationsformer upp: inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och liknande (se mer om det längre

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer