Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringsmyndighetens riktlinjer"

Transkript

1 Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig resurs för det svenska samhället. Det är också viktigt att allmänheten känner förtroende för myndigheten och dess personal. Allmänhetens syn på myndigheten baseras till stor del på hur vi uppträder och hur vi bemöter den enskilde. Som medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten har du därför ett stort ansvar. Dessa riktlinjer beskriver det förhållningssätt som myndighetens medarbetare ska iaktta när det gäller - bemötande, jäv, bisysslor, sekretess, gåvor och förmåner, tjänsteresor samt internet och e-post. Av riktlinjerna framgår också vad som gäller om man inte följer dem. Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjerna är inte i första hand att tala om vad som är rätt eller fel. Tanken är snarare att de ska vara ett stöd och öka medvetandet om att man som offentligt anställd många gånger måste göra vissa etiska ställningstaganden. Information till alla nyanställda Varje medarbetare får fördjupad information om innehållet i dessa riktlinjer i samband med att man börjar sin anställning. Dina skyldigheter Som medarbetare är du skyldig att känna till och följa dessa riktlinjer. Du som är chef har ett särskilt ansvar att se till att dina medarbetare känner till och följer riktlinjerna. Bemötande De som kommer i kontakt med Rekryteringsmyndigheten ska vi bemöta professionellt och med respekt. Detta gäller även mellan myndighetens medarbetare i det dagliga arbetet. Verksamheten ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Öppenhet betyder att det ska vara lätt att komma i kontakt med myndighetens medarbetare och få den hjälp som man behöver. Tillgänglighet innebär att verksamheten ska

2 Riktlinjer 2011:4 Sida 2 anpassas så att människor med funktionsnedsättning inte missgynnas i förhållande till andra i sina kontakter med Rekryteringsmyndigheten. Ett bra bemötande av uppdragsgivare, prövande m.fl. är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Som medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten ska du uppträda professionellt i förhållande till de som kommer i kontakt med myndigheten värna om rättsäkerheten och den enskildes integritet informera, vägleda och ge råd och stöd till dem som vänder sig till myndigheten vara saklig och opartisk visa respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, och uppträda så att Rekryteringsmyndighetens eller den övriga personalens anseende inte skadas. Jäv Bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen (1986:223). Jäv är en omständighet, som kan rubba förtroendet för en befattningshavares opartiskhet när han eller hon handlägger ett bestämt ärende. Det innebär att personen på ett eller anat sätt har intressen i saken och det kan påverka hur han eller hon hanterar ärendet. Ett exempel på jäv är när ärendet berör handläggaren själv, maka, make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller någon annan närstående. Den som är jävig får inte delta när ett ärende bereds eller avgörs (vissa undantag gäller). Bestämmelserna om jäv syftar till att garantera att ärenden handläggs på ett sakligt och objektivt sätt. Om du känner till eller misstänker en omständighet som kan vara jäv, ska du omgående och självmant anmäla detta till din närmaste chef. Bisyssla Bestämmelser om bisyssla finns i 7 lagen (1994:260) om offentlig anställning och i 1 kap allmänt löne- och förmånsavtal. Rekryteringsmyndighetens riktlinjer om bisyssla innehåller mer detaljerad information om bisysslor. Med bisyssla menas i princip varje syssla man utövar vid sidan av sin anställning. Det har ingen betydelse om det är en tillfällig eller permanent syssla. Verksamhet som får anses höra till den enskildes privatliv räknas däremot inte som bisyssla.

3 Riktlinjer 2011:4 Sida 3 Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadlig bisyssla Arbetshindrande bisyssla Konkurrensbisyssla Förtroendeskadlig bisyssla Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten. Utgångspunkten är regeringsformens krav på att alla anställda inom den offentliga förvaltningen ska beakta alla medborgares likhet inför lagen och agera på ett sakligt och opartiskt sätt. Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla innebär att en medarbetare inte får ha en bisyssla som kan rubba förtroendet för hans, hennes eller någon annan medarbetares opartiskhet eller som kan skada myndigheten. Arbetshindrande bisyssla Förbuden mot arbetshindrande bisyssla avser främst att skydda arbetsgivarintressen. Förbudet ska motverka att medarbetaren missköter sitt arbete på grund av bisysslan. Konkurrensbisyssla Förbudet mot konkurrensbisyssla avser främst att skydda arbetsgivarintressen och det gäller vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet. Förbudet innebär att en medarbetare inte får ha en bisyssla som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Konkurrensbisysslor kan även medföra risk för förtroendeskada. Förbudet gäller inte om arbetsgivaren går med på att medarbetaren har bisysslan. Om du har eller avser att skaffa dig en bisyssla är du skyldig att lämna uppgifter om bisysslan. Sekretess Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En mycket stor del av de handlingar som hanteras i Rekryteringsmyndigheten är sekretessbelagda. Sådana handlingar får inte lämnas ut eller visas upp (handlingssekretess). Man får inte heller muntligt berätta om innehållet i dem (tystnadsplikt). Syftet är att skydda viktiga intressen, t.ex. den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden. Det är viktigt att allmänheten, våra uppdragsgivare och de som vi prövar har förtroende för att vi hanterar upprättade handlingar på ett rättssäkert sätt. Den som lämnar ut en sekretessbelagd handling eller bryter sin tystnadsplikt kan åtalas och straffas.

4 Riktlinjer 2011:4 Sida 4 Myndigheten utgår ifrån att du tar del av sekretessbelagd information enbart om du behöver den för att utföra dina arbetsuppgifter. Har du tillgång till sekretessbelagd information är du skyldig att se till att ingen obehörig kan få del av uppgifterna. Mutor Bestämmelser om mutor finns i 20 kap. brottsbalken. I Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om representation finns närmare information om hur du ska förhålla dig till personliga gåvor och förmåner från utomstående. Den som tar emot en gåva eller förmån i tjänsten kan bli åtalad och dömd för mutbrott. Mutbrott består i att en arbetstagare tar emot eller begär en otillbörlig förmån för att gynna givaren vid tjänsteutövning. Muta är en belöning, förmån eller gåva, som är otillbörlig. Den kan bestå av vad som helst som är attraktivt för mottagaren: kontanter, presentkort, rabatter, extranatt på hotell, bonusresor, biljetter till idrottsevenemang m.m. Brott kan föreligga även om förmånen inte har lämnats eller tagits emot. Det räcker att en förmån utlovats och att löftet om en förmån har accepterats av mottagaren. Det krävs inte heller att förmånen eller löftet om en förmån verkligen har påverkat mottagarens tjänsteutövning, exempelvis genom en motprestation. Det har inte heller någon betydelse om förmånen kommer arbetstagaren personligen till godo. Även förmåner som med arbetstagarens goda minne lämnas till en anhörig är som regel straffbart. Du får inte ta emot gåvor, belöningar eller förmåner från utomstående. Undantag gäller för enklare reklamartiklar, t.ex. pennor, nyckelringar, eller annat av mindre värde. Värdet av gåvan får dock inte överstiga 400 kronor inklusive moms. Du får aldrig ta emot gåvor i form av kontanter, presentkort eller liknande, oavsett summan. Du får inte heller ta emot gåvor, oavsett värde, som kan anses påverka dig i din tjänsteutövning. Om du blir erbjuden en gåva kan du rådfråga din chef eller chefsjuristen hur du ska göra. Det är ofta lättare att tacka nej till en gåva om man kan förklara vilka regler som gäller. Tjänsteresor Bestämmelser om tjänsteresor finns i Rekryteringsmyndighetens riktlinjer för planering av resor i tjänsten.

5 Riktlinjer 2011:4 Sida 5 Rekryteringsmyndighetens medarbetare har omfattande kontakter med kollegor och representanter för myndigheter och organisationer. För att fullgöra uppdragen är det många gånger nödvändigt att resa i tjänsten. När du bokar transportmedel och logi ska du följa myndighetens riktlinjer. Myndighetens krav på ett etiskt förhållningssätt gäller även under tjänsteresor. Detta betyder bland annat att de angivna kraven på bemötande m.m. ska iakttas. När du bokar logi är utgångspunkten att du ska boka på hotell, som inte erbjuder pornografiska filmer eller kanaler. Internet och e-post Bestämmelser om internet och e-post finns Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av internet och e-post. Internet och e-post är arbetsverktyg som arbetsgivaren tillhandhåller för tjänsten. Under vissa förutsättningar får du använda internet och e-post för privat bruk. Myndigheten utgår ifrån att du använder internet och e-post med gott omdöme. Det är inte tillåtet att söka, lagra eller distribuera material med anstötligt innehåll, t.ex. pornografi, rasistiska eller andra budskap med odemokratiska värderingar. Det är inte heller tillåtet att använda myndighetens externa nätverk för att bedriva föreningsverksamhet eller bisyssla. Överträdelse av riktlinjerna Olika former av sanktioner kan bli följden om du inte följer dessa riktlinjer eller andra bestämmelser som det hänvisas till i riktlinjerna och som ålägger myndighetens medarbetare vissa skyldigheter. Vid vissa överträdelser kan medarbetaren dömas för brott, t.ex. mutbrott eller brott mot tystnadsplikt. Han eller hon kan också bli avskedad eller uppsagd. Vid mindre allvarliga överträdelser kan det bli fråga om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Dessa riktlinjer ska tillämpas från och med den 1 oktober BIRGITTA ÅGREN Kjell Kastman

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I Fastställt av: kommunfullmäktige Datum: 2012-04-19 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 12 februari 2013, 4. Inledning Östhammars kommun har nolltolerans mot korruption

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Strategi mot mutor och jäv

Strategi mot mutor och jäv Datum Strategi mot mutor och jäv Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-04-01, 48 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Strategi mot mutor och jäv Dokumentansvarig:

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag

Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag Regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare i Dals-Eds kommun och kommunala bolag Antagna av Kommunfullmäktige 2004-06-16. Revidering KF 2005-12-14, 103 Innehåll 1 Bisysslor 3 2. Arbetstider

Läs mer

Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet

Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet 1(12) Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet 2(12) Innehåll 1 Motiv för riktlinjerna... 3 2 Finansinspektionens föreskrifter... 3 3 Vilka som omfattas av riktlinjerna...

Läs mer

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR

Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Riktlinjer avseende mutor och andra otillbörliga förmåner RIKTLINJER AVSEENDE MUTOR Eslövs kommun eftersträvar likvärdighet i alla verksamheter och hög integritet för medarbetare och politiker. Vid myndighetsutövning,

Läs mer

Det är viktigt med allmänhetens och medarbetarnas förtroende

Det är viktigt med allmänhetens och medarbetarnas förtroende Riktlinjer mot korruption Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-08 75 Inledning Som anställd, förtroendevald eller uppdragstagare i kommunkoncernen utsätts du för påverkan av andra och utsätter även andra

Läs mer

Regler mot mutor och jäv

Regler mot mutor och jäv 1(11) KS 2012/0133 mot mutor och jäv 1 2(11) Innehåll 1. Till Dig som är verksam i Danderyds kommun... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Tillämpningsområde... 3 1.3 Vad är korruption?... 3 1.2 Kommunens regler

Läs mer

Läkares kontakter med läkemedelsindustri/medicinteknisk industri en etisk vägledning från Sveriges läkarförbund

Läkares kontakter med läkemedelsindustri/medicinteknisk industri en etisk vägledning från Sveriges läkarförbund 1 Läkares kontakter med läkemedelsindustri/medicinteknisk industri en etisk vägledning från Sveriges läkarförbund 2 Nedanstående riktlinjer har antagits av Sveriges läkarförbund den 30 september 2004 (och

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun

020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun 020-01 Policy mot givande och tagande av mutor Nynäshamns Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-13 24 2(9) Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syftet med denna policy 3 1.2 Kommunens syn på

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun RIKTLINJER 1 [8] Referens Jannica Ifström Monika Blommark Dnr KS/2013:635 Antagna av kommunfullmäktige 2014-02-20, 31 Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun Syfte Dessa riktlinjer syftar till att

Läs mer

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1

Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01. Om mutor och jäv 1 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD 2012-09-01 Om mutor och jäv 1 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner, landsting

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

Uppförandekod. Förtroendeingivande. Framtidsinriktad

Uppförandekod. Förtroendeingivande. Framtidsinriktad Uppförandekod Etisk Förtroendeingivande Framtidsinriktad Detta är försvarsexportmyndigheten Försvarsexportmyndighetens uppdrag är att främja svensk försvarsexport, när den är av försvarspolitiskt intresse.

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

1. Grundläggande värden

1. Grundläggande värden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2014-10-01 Beslut: KF 2014-09-01 109 Policy mot mutor och andra oegentligheter Policy mot mutor och andra oegentligheter 1. Grundläggande värden

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m., Avsnitt 11 135 11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Gränsdragning 11.1 Bisysslor I 7 lagen (1994:260) om

Läs mer

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer