Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun."

Transkript

1 Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden... 5 Gåvor... 5 Rutin vid dödsfall... 6 När ingen öppnar... 7 Handlingsberedskap inför ev. Storm... 7 Bilaga Utlåning av nyckel... 9 Nyckel till ovan angiven bostad mottagen... 9 Bilaga Överenskommelseblankett Bilaga Avstämning/Redovisning privata medel Privata Medel Rutinen för hantering av privata medel gäller i de fall personal hanterar kontanter för omsorgstagare. Enhetschefen är ansvarig för att rutinen efterföljs. För mallar se bilaga 2. Personalen ska inte: hantera bankböcker eller större kontantsummor sköta ekonomiska transaktioner som att betala räkningar mm skriva på och mottaga fullmakt I de fall omsorgstagaren inte själv kan klara detta och anhörig eller närstående inte finns ska enhetschefen verka för att frågan löses på ett lämpligt sätt som att t.ex. god man utses eller närstående med fullmakt. I båda ovanstående fall kan kommunens personal komma att behöva ansvara för en viss kontantsumma, som förvaras hemma hos omsorgstagaren. I samtliga av dessa fall skall följande regler gälla i Stenungsunds kommun. I de fall en omsorgstagare själv kan hantera egna kontanter: Rutinen gäller när personal inom hemtjänst hanterar kontanter och/eller betalkort för en omsorgstagares räkning. Huvudregeln är att kommunens personal inte skall hantera bankböcker, betalkort, göra postoch bankärenden eller uttag för omsorgstagares räkning. Personal kan vara behjälplig vid automatuttag då omsorgstagare själv är närvarande. I de fall omsorgstagaren inte själv klarar detta och anhörig ej finns som kan vara behjälplig skall anmälan göras om god man. Hantering av kontanter och betalkort vid inköp 1

2 Huvudregeln är att betalkort och kontanter förvaras hos omsorgstagaren. Oavsett om hanteringen gäller betalkort, kontanter eller inköp via faktura skall alltid kvitto finnas och betalningssätt anges i textkolumnen. Kvittot lämnas till omsorgstagare tillsammans med varorna. I kassabok skall framgå mottaget (uttaget) belopp och återlämnat (insatt) belopp. Detta skall undertecknas av båda parter vid både mottagande och återlämnande. Ange alltid summan för inköpet i kolumnen saldo. I de fall en omsorgstagare inte själv kan hantera egna kontanter: Huvudregeln är att ICA- eller Coopkort ska användas. I undantagsfall kan kontaktperson och god man/anhörig komma överens om att kommunens personal ska ansvara för kontanter. I samtliga fall gäller följande. Kassabok I samtliga fall där kommunens personal hanterar omsorgstagares privata medel, skall kommunens därför avsedda kassabok användas. I kassaboken finns riktlinjer för kontanthantering, samt överenskommelseblanketter och kassablad. I kassaboken dokumenteras alla transaktioner rörande de privata medel som personal inom Vård och Äldreomsorg hanterar enligt dokumenterad överenskommelse. I kassaboken ska alla utgifter och inkomster specificeras. Alla kvitton ska verifieras med signatur, numreras och sparas. När kontantsummor lämnas till personal, för omsorgstagarens räkning, ska alltid detta dokumenteras i kassabok och skrivas under av båda parter. Om personal, enligt dokumenterad överenskommelse, lämnar kontanter till en omsorgstagare (fickpengar) ska två av personalen signera uttaget i kassaboken. Omsorgstagaren behöver då inte spara kvitton. Personal ansvarar inte för pengar som den enskilde själv förvarar i t.ex. sin plånbok. All dokumentation i kassaboken ska göras i bläck. Om man skrivit fel så ska det felskrivna strykas över så att texten fortfarande syns. Den som rättar ska datera och signera. Förvaring av kontanter/kort/kassaböcker God man eller anhörig ansvarar för att ett låsbart skåp inhandlas och placeras i omsorgstagarens hem. Nyckeln till skåpet skall förvaras i personalens lokaler och enhetschef ansvarar för en säker nyckelhantering. Kassaböcker och kvitton ska förvaras inlåst i därför avsett värdefack tillsammans med kontanterna. I de undantagsfall då kortet inte kan förvaras inlåst i omsorgstagarens hem, skall kort och kassabok förvaras inlåst hos respektive distrikts Enhetschef. Signeringslista, som finns hos Enhetschef, skall innehålla information om när och av vem kortet är hämtat och återlämnat. Överenskommelse En skriftlig överenskommelse sker mellan kontaktperson och omsorgstagare/anhörig/god man. I överenskommelsen dokumenteras ansvarsfördelning, summor etc. Särskilt utrymme för detta finns i kassaboken. Redovisning/avstämning 2

3 Redovisning/avstämning ska ske en gång per år, i januari. Avstämning/redovisning kan ske oftare om den boende, anhörig eller god man så önskar. Vid alla tillfällen då kvitto och kassabok överlämnas/redovisas till god man eller anhörig skall en gemensam avstämning göras där både kontaktperson och god man/ anhörig skall signera. Blankett för avstämning och överlämning finns i kassaboken. Vid flyttning till boende eller vid dödsfall ska överlämnandet ske snarast möjligt. Internkontroll En gång per månad ska två av personalen gå igenom kassaboken och kontrollera rimligheten i uttag, insättningar, kvitton och saldo. Kontrollen dokumenteras och signeras av båda i kassaboken (på en rad i kassabladet). Kontaktperson ansvarar för att kontroll sker. Revision Revision sker 2 ggr/år. Revision är en kontroll av att redovisning och avstämning/internkontroll är korrekt gjorda. Detta sker genom stickprov av ett antal kassaböcker och utförs av revisionsombud inom verksamheten. Revisionen dateras och signeras i kassaboken. Revisionsombuden utbildas/handleds 1 ggr/år av ekonomienheten tillsammans med överförmyndarenheten. Enhetschefen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Avvikelser Vid ev avvikelser skall enhetschefen informeras omgående. Vid misstanke om stöld skall enhetschef kontaktas. Enhetschefen avgör om polisanmälan ska göras och om anmälan ska ske enligt 14 kap 2, Lex Sara till myndighetsnämnden. Sekretess Inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten gäller sekretess för den enskildes personliga förhållande. Lagen säger att sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon till honom närstående lider men. Om den enskilde personen samtycker till att uppgifter lämnas ut kan detta ske utom när någon närstående till honom kan lida men. Denna sekretess, tystnadsplikt, innebär förbud att röja uppgifter: Muntligen Genom att allmän handling lämnas ut På annat sätt Det gäller således oavsett om uppgiften är nedskriven eller ej. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter och den omfattar: Den sjukes hälsotillstånd Andra personliga förhållanden till exempel familj, ekonomi och sociala förhållanden Tystnadsplikten är till för att skydda patienten/omsorgstagarens personliga förhållanden. Patienten/omsorgstagaren skall känna sig trygg vid samtal och andra kontakter med dem som vårdar honom. Tystnadsplikten gäller även för dem som är under utbildning eller på annat sätt får del av uppgifter. Det kan till exempel vara vaktmästare eller annan personalkategori som tillfälligt är anställd för uppdrag som inte är vård eller omsorgsarbete. Samtal mellan personalgrupper är endast tillåtet om det har betydelse för vården/omsorgen av den enskilde. Att diskutera patienter/omsorgstagare med arbetskamrater på andra distrikt eller boenden är ett brott mot sekretesslagen. Anhöriga och 3

4 vänner har rätt att få veta hur patienten/omsorgstagaren mår. Fråga alltid den enskilde vad som får lämnas ut. Tystnadsplikten gäller även efter det att Du har slutat din anställning och livet ut. Brott mot sekretesslagen kan bestraffas med böter eller fängelse högst ett år. Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 2 kap 1: "Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet 1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, 2. på grund av tjänsteplikt, eller 3. på annan liknande grund." 26 kap 1: "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Med socialtjänst förstås i denna lag 1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke, och 3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också 1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, 2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå, och 3. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Med socialtjänst jämställs 1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, 2. ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, 3. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 4. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet, och 5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år." Nyckelhantering Rutin för hantering av nycklar: Bilnycklar skall låsas in i nyckelskåpet. Bilarnas registreringsnummer får inte stå på nyckelbrickorna. En sammanställning av registreringsnummer och nyckelnummer förvaras i arkivskåp. Extra nyckel till kontoret förvaras i nyckelskåp på annan plats. Nyckeln är avsedd att använda vid strömavbrott, eller när nyckelkorten inte fungerar av annan anledning. Nyckelkort till vikarie för tillfällig utlåning finns. Koden skall ligga i arkivskåp. Efter fullgjort arbetspass återlämnas nyckelkortet. Omsorgstagarnycklar förvaras i nyckelskåp. Nycklarnas nyckelnummer återfinns i den enskildes akt. Nyckelkvittens se bilaga 1. 4

5 Fel och brister, anmälan om missförhållanden. Tillbudsrapportering enligt Lex Sara/Lex Maria Anmälningsskyldighet föreligger i de fall då uppenbar risk för personskada förelegat. Anmälningsskyldighet enligt föreskrifterna, gäller oavsett om skadan, eller risk för skada, uppkommer genom avsiktligt handlande eller genom olyckshändelse. SOL 14 kap 2, "Lex Sarah" (SOSFS 2000:5) Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall, på särskild blankett (finns i hälso- och sjukvårdspärmen) anmäla detta till verksamhetschefen. Denne tillsammans med berörd enhetschef utreder händelsen. Efter en skyndsam utredning skall anmälan i samtliga fall tillställas myndighetsnämnden. Om inte missförhållandena utan dröjsmål avhjälps, skall nämnden anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lex Maria All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera avvikelser av betydelse för patientsäkerheten. Avvikelser skall rapporteras till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS. Om en vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, skall det inträffade också anmälas till socialstyrelsen. Kommunens MAS ansvarar för att sådan anmälan görs samt att informera berörd nämnd. Utarbetade rutiner för anmälan enligt Lex Maria finns sedan tidigare. Särskild rutin finns för avvikelserapportering av läkemedelstillbud, fallskador och tillbud med medicinteknisk utrustning. Gåvor Anställda inom Vård och Äldreomsorg utsätts ibland för situationer som kan vara svåra att hantera. En sådan är när en omsorgstagare eller deras anhöriga vill ge en gåva till den anställda. Detta görs främst för att visa uppskattning och tacksamhet för den arbetsinsats som den anställde utför. Mottagandet av en sådan gåva kan dock anses som en "muta" eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. Givarens målsättning kan vara att försöka påverka ett beslut eller fä bättre vård. Mottagaren kan helt enkelt se det som en förstärkning av den egna ekonomin. Detta är straffbart enligt brottsbalken 20 kap 2 : "Arbetstagare som tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år." Som exempel kan ges en tjänsteman som tog emot en flaska whisky och en flaska konjak i 50-årspresent och blev fälld för mutbrott. Ur rent mellanmänsklig synpunkt skulle det vara olyckligt om denna regel används i alla situationer. Mindre gåvor som exempelvis frukt eller tårta som vårdtagaren vill ge som tack för en god behandling kan ses som acceptabla. Att vägra ta emot en sådan gåva kan verka sårande mot omsorgstagaren. Det är då bättre att ta emot den och anse den vara till hela gruppen. Penninggåvor får däremot inte tas emot under några som helst omständigheter hur litet beloppet än må vara. Även en liten summa kan uppfattas som att vårdtagaren får betala extra för att få god behandling - något som givetvis alla skall fä oavsett ekonomiska resurser. Även när det gäller andra gåvor måste stor försiktighet iakttagas. Erbjudande om resa, fri logi eller liknande får inte heller tas emot. 5

6 Blir Du erbjuden en gåva av en vårdtagare eller dess anhörig och känner Dig osäker - kontakta alltid din arbetsledare. Rutin vid dödsfall Enligt SOSFS 1996:29 om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården om dödsfall, gäller att den som har hälso- och sjukvårdsansvaret är ansvarig för att ta hand om avlidna. För Stenungsunds kommun gäller ansvaret särskilda boenden inom äldreomsorgen och funktionshinder samt personer inskrivna i hemsjukvården. Att ta hand om avlidna är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Uppgiften skall fullföras med respekt för den avlidne samt att de efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upphör när stoftet lämnas ut för kistläggning eller motsvarande. Läkaren konstaterar dödsfallet och utfärdar dödsbevis samt intyg om dödsorsak När en läkare finner anledning till att en patient snart skall avlida, bör läkaren alltid ge sjuksköterskan klara instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtagas och dokumentera detta i patientjournalen. Om en patient vårdas i ordinärt boende bör lämpligen skiftlig dokumentation också finnas där. Information till närstående Läkaren eller sjuksköterskan informerar anhörig/närstående om dödsfallet. Sjuksköterskan dokumenterar i patient journalen om att information har givits samt till vem den givits. Sjuksköterskan är ansvarig för den döde till dess att borttransport skett. Enhetschefen på särskilt boende är ansvariga för att lägenheten hålls låst. Enhetschefen är ansvarig för att informera närstående om sin personal om hantering av lägenheten, städ, flytt med mera. Sjuksköterskan och enhetschefen kommer överens om vem som beställer transport om det är aktuellt och informerar närstående och omvårdnadspersonal. Omhändertagande av den avlidne Tjänstgörande sjuksköterska instruerar och handleder personal om vad som skall göras med den avlidne. Sjuksköterskan är ansvarig för att arbetsuppgiften utförs. Omhändertagandet skall ske på ett för den avlidnes och dess anhörigas, respektfullt och värdigt sätt. Integritet skall bevaras. Sjuksköterska och enhetschef, tar gemensamt fram en rutin där det tydligt framgår - vem som ansvarar för vad när det gäller omhändertagandet av den avlidne och dess anhöriga. - information till närstående - information till personal och medboende. Enhetschefen ansvarar för att den avlidne kan förvaras i sin lägenhet på ett värdigt sätt till dess att borttransport sker. Att utfärda dödsbevis samt intyg är alltid en läkares uppgift. Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt skall ansvara för att dödsbevis utfördas. Beviset skall lämnas senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterats. Vid väntade dödsfall kan ansvarig läkare skriva dödsbevis dagen efter, om sjuksköterskan varit hos patienten. På dödsbeviset skall det anges om vårdtagaren har pacemaker om den tagits bort. ID-märkning Det är läkaren eller sjuksköterskan som skall utföra identitetskontroll och förse kroppen med identitetsband. Ett identitetsband av plast är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1989:1) ett lämpligt hjälpmedel för att enkelt och säkert ange vårdtagarens identitet. ID-band fästs runt handled och vrist. 6

7 Obligatoriska uppgifter är Namn och Personnummer. Polisanmälan Den läkare som utfärdar dödsbevis avgör om polisanmälan skall göras. Polisanmälan görs till exempel - om döden orsakats eller misstänks ha orsakats av annat än enbart sjukdom, tex någon annan person, olycksfall eller självmord - vid vissa helt oväntade dödsfall hos vuxna och vid sk plötslig spädbarnsdöd - vid framskriden förruttnelse - om en polisutredning krävs för att kunna bestämma om den dödes identitet. Polismyndigheten beslutar om en rättsmedicinsk undersökning skall göras. Obduktion skall helst inte genomföras mot den avlidne eller de anhörigas vilja. Se SOSFS 1996:28 Transport Vid obduktion betalar landstinget transporten till bårhus. Avlider vårdtagare på särskilt boende eller i ordinärt boende och är hemsjukvårdspatient ansvarar kommunen för transporten till förvaringsutrymmet för kistläggning. Det finns inga hinder, snarare att det är att föredra att den avlidne görs i ordning och läggs i kista direkt på det särskilda boendet eller i det ordinära boendet. Det kan upplevas positivt av de anhöriga. Är det aktuellt kontaktar anhöriga/närstående den begravningsbyrå de önskar (i dessa fall betalar inte kommunen transportkostnader). Skall transport som är kommunens ansvar ske mellan boendet och förvaringsutrymmet för kistläggning, i avvaktan på att begravningsbyrån tar över, beställer sjuksköterska eller enhetschef denna transport enligt överenskomelse. Före transport av avliden Skall sjuksköterska eller läkare ge klartecken för transport, samt se till att dödsbevis blir skrivet innan den avlidne hämtas av begravningsentreprenören. Råder minsta tvekan kontakta sjuksköterska. När ingen öppnar Rutin om omsorgstagare ej öppnar på överenskommen tid för insatser i ordinärt boende Om omsorgstagare ej öppnar på överenskommen tid måste följande åtgärder vidtas utan dröjsmål: Kontakta anhöriga eller annan närstående, lyckas ej detta så Kontakta din arbetsledare eller hans/hennes ersättare och diskutera vad nästa åtgärd är. På obekväm arbetstid, kontakta ansvarig sjuksköterska för råd och stöd, oavsett om omsorgstagaren är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård eller inte. Om beslut fattas att gå in i bostaden och vi har nyckel var alltid två personer. Finns ingen nyckel, kontakta polisen. Dokumentera de åtgärder som vidtagits. Handlingsberedskap inför ev. Storm När allmänheten varnas att de skall hålla sig inomhus pga. stormvarning, via radio eller tv gäller följande: SoL/HSL insatser som ej är livsnödvändiga prioriteras om till ringtillsyn om möjlighet finns. Detta skall dokumenteras i omsorgstagarens SoL/HSL dokumentation Fungerar inte telenätet hos omsorgstagaren skall ni försöka nå någon anhörig och meddela att ni ej kan utföra insatsen pga. stormen. Detta skall dokumenteras. 7

8 I de fall ni ej får kontakt med någon anhörig skall undersköterskorna som är i tjänst göra en bedömning om de kan avvakta med att verkställa SoL insatsen. När det gäller HSL insatser tar undersköterskan kontakt med sjuksköterska, som gör en slutgiltig bedömning om HSL insatsen skall verkställas. Kan insatsen ej verkställas skall detta dokumenteras i HSL dokumentationen. I de fall SoL eller HSL insatserna måste verkställas och det är fara för personalens säkerhet skall undersköterskorna/sjuksköterskorna ringa SOS på telefon: 112 och begära kontakt med räddningsledaren i Stenungsunds kommun för att rådgöra om hur de skall gå tillväga. 8

9 Bilaga 1. Utlåning av nyckel Uppgifter person som har lånat ut nyckeln Namn Personnummer Adress Jag samtycker till att personal anställd inom Vård och Äldreomsorg, Stenungsunds kommun får tillträde till min bostad i följande fall för att utföra Social omsorg på tid som har överenskommits för att lämna hjälp i akut nödsituation då jag larmat genom trygghetslarm Underskrift Datum Nyckel till ovan angiven bostad mottagen Den anställdes namn Datum Nyckel återlämnad Den anställdes namn Datum Underskrift Datum 9

10 Bilaga 2 STENUNGSUNDS KOMMUN Överenskommelseblankett Nedanstående överenskommelse träffas mellan följande parter Omsorgstagare. Pers nr Kontaktperson Anhörig/God man Datum... Enhet... Ansvarsfördelning: Hur ofta/när/hur mycket kontanter skall överlämnas? Ex Kontaktar personal berörd part? Stående överlämning 1ggr/månad? etc.... Anvisningar gällande vad kontanterna skall användas till... Hur ofta skall kvitton överlämnas? Sker då i samband med en gemensam Avstämning/redovisning. Kan kvittolösa fickpengar lämnas till omsorgstagaren, i så fall vilken summa? Underskrifter 10

11 Personal Omsorgstagare/Anhörig/God man Bilaga 3 STENUNGSUNDS KOMMUN Avstämning/Redovisning privata medel Omsorgstagare Namn: Pers.nr: Gemensam Avstämning/Redovisning gjord av personal och annan part i samband med att kvitto/kassabok överlämnas. För perioden from - tom Överlämnade kvittonummer from tom, alternativt kassabok nr Saldo vid avstämning Stämt av och godkänt Signatur personal och boende/anhörig/god man 11

12 12

13 Datum Text Belopp Uttag Belopp Insättning Saldo Kvitto nr Personal Underskrift Namnförtyd. Övriga Underskrift Namnförtyd. Exempel Säbo: God man lämnar 900:- 1, till personal. Båda signerar 2. Dagen efter besöker omsorgstagaren frisören. Besöket kostar 400:- 3. Kvar i kassan finns då 500:- 4.Numrera kvittot 5 och signera transaktionen Insättning God man 900: : Frisör 400: : Exempel Hemtjänst: personal kommer till omsorgstagare. Tar emot 500:- 7 för inköp. Handlar för 434,50 8. Återlämnar 65,50 9 till omsorgstagaren efter inköpet. Båda parter signerar transaktionen Inköp ICA 500:- 7 65, , Datum Text Belopp Uttag Belopp Insättning Saldo Kvitto nr Personal Underskrift Namnförtyd. Övriga Underskrift Namnförtyd. Överfört Saldo 13

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS Särskilt boende äldreomsorg och LSS Centrala kvalitetsrådet Privata medel inom särskilt boende Datum för beslut 2013 Reviderad Dnr Version 1 Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Social- och omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 2 1.1 Definition... 2 1.2 Behovet styr... 2 1.3 Kommunens

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) Innehållsförteckning INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 2 HANDLÄGGNING 2 BETALNING AV RÄKNINGAR 3 BANKMEDEL 3 FÖRVARING 3 INFORMATION 3 ÅRSAVSLUT OCH ARKIVERING 3 ANNAN

Läs mer

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 1 (6) Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 2 (6) Anvisningar om förvaltning av privata medel Socialtjänstlagen ger socialtjänsten en skyldighet att tillse

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Information Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Avdelningen för LSS-verksamhet Juli 2009 Välkommen till Avdelningen För LSS-verksamhet Inom LSS-verksamheten är mötet med olika människor

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg

Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Vård och omsorg Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata medel, mottagande av gåvor, testamenten och sekretess inom Vård och omsorg Antagna av socialnämnden 2014-09-30 Vård och omsorg 2 av 7 Inledning

Läs mer

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE RUTIN 1(9) 2004-12-08 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Syfte Syftet med denna rutin för hantering av vårdtagares

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS

Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS Rutin Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS Gäller för verksamhetsområde/enhet: Säbo och VPF Framtagen av: Karin Lindblad Rådeklint, Johanna Gustafsson, Anna Magnell,

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Dagverksamhet. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (5)

Dagverksamhet. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (5) Sida 1 (5) 2016-11-15 Dagverksamhet MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (5) Innehåll Ansvar... 3 Samverkan mellan

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning vid Dödsfall Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL Textförfattare: Jan Dahlström, chefläkare Faktaansvarig: Jan Dahlström, chefläkare Ursprungsdatum: Senast reviderad: våren 2005 Antal sidor: 10 Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård Avsnitt

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall

Omhändertagande vid dödsfall Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive arbetsledare Dokumentets namn: Omhändertagande vid dödsfall. Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Socialnämnden RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Handläggare: Befattning: Eila Medin Socialchef Upprättad: 2015-01-16 Version: 2 SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN VAD ÄR SEKRETESS Alla som arbetar inom

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Dödsfall och omhändertagande av avliden

Dödsfall och omhändertagande av avliden Sida 1 (8) 2016-04-26 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar... 3 Medicinskt Ansvarig

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen 1 Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ärende: Hantering av privata medel Datum: 2014-05-07 Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet 2014-02-21 Ansvarig: Förvaltningsschef

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL 2 RIKTLINJER Följande riktlinjer för dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Omhändertagande vid livets slut och av avlidna

Omhändertagande vid livets slut och av avlidna 1(10) Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (10) Utgåva Ersätter Godkänd och fastställd av 8 081001 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Fastställd Utvärderas 2010-06-09 2011-06 Omhändertagande

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Riktlinjer vid dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens

Riktlinjer vid dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (6) Riktlinjer vid dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter Författningar Begravningslag (1990:1144) HSLF-FS 2016:52. Ändring i Socialstyreslens föreskrifter

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Riktlinje vid dödsfall och omhändertagande av avliden

Riktlinje vid dödsfall och omhändertagande av avliden DIARIENR SIDA 1/8 OMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PROCESS DÖDSFALL OCH GILTIGT INOM DOKUMENTANSVARIG VID DÖDSFALL OCH, VALLENTUNA KOMMUN MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA GODKÄNT AV ERSÄTTER DNR NY GODKÄNT

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer