Bilaga 8. Reviderat med ny text på sidan 2 i maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 8. Reviderat med ny text på sidan 2 i maj 2013"

Transkript

1 1 (8) Bilaga 8 Omsorgsnämnden Reviderat med ny text på sidan 2 i maj 2013 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder. Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. Rutinens innehåll Del 1: Allmänna bestämmelser och riktlinjer gällande hanteringen av privata medel. Del 2: Praktisk hantering, säkerhet och uppföljning vid hantering av privata medel. Del 3: Hantering av gemensamma hushållskassor alternativt fakturering av matkostnad. Del 4: Bilagor att användas i arbetet med privata medel och hushållskassor. Definitioner av återkommande begrepp i texten: Brukare: Boende/omsorgstagare i bostad med särskild service Utförare: Kommunal eller privat utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av omsorgsnämnden. Verksamhetschef: Den som operativt ansvarar för verksamheten. Privata medel: Pengar som ägs av enskild brukare men som till del, under vissa angivna omständigheter, kan hanteras/förvaltas av utförare. Förvaltningskonto: Särskilt bankkonto, utställt på enskild brukare, för den del av privata medel för vilka utförare åtagit sig visst ansvar enligt samrådsavtal mellan utförare och god man/förvaltare. Rutinen ska vara väl känd av all personal som arbetar i bostäder med särskild service på uppdrag av omsorgsnämnden, dvs. både kommunala och privata utförare. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen är känd av personalen och är ytterst ansvarig för att den följs. Alla som har befogenhet att ansvara för brukares privata medel har också ansvar för att rutinen efterlevs. Rutinen syftar till att skapa: - trygghet för brukaren - trygghet för personalen - trygghet för Linköpings kommun samt resp. utförare I:\KLK\Omsorg\Insatser psykiatri\kravspecifikationer\förfrågningsunderlag boende 2014\Bilaga 9 Rutin privata medel Omsorgnämnden.docx

2 2 Del 1, Allmänna bestämmelser och riktlinjer gällande hantering av privata medel 1. Allmänt ang. hanteringen av privata medel Utgångspunkten för hanteringen av privata medel ska vara brukarens behov. I första hand bör god man eller förvaltare hjälpa brukaren med hanteringen av privata medel om brukaren själv inte kan göra detta. Om brukaren inte vill eller uppfyller kriterierna för att kunna få en god man/förvaltare kan utföraren/personalen hjälpa brukaren under förutsättning att hanteringen sker enligt rutinen. Brukaren tecknar då själv samrådsavtal och ger utföraren/personalen fullmakt att hantera medel på brukarens förvaltningskonto. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att brukaren förstår innebörden av samrådsavtalet. Om så inte är fallet åvilar det utföraren att motivera och vara behjälplig med ansökan om god man. 2. Ansökan om god man/förvaltare Ansökan om god man/förvaltare kan göras av den enskilde själv, hans eller hennes närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden. Ansökan görs till Tingsrätten. Socialtjänsten och sjukvården har i vissa fall en skyldighet att anmäla behov av ställföreträdare till överförmyndarnämnden. Vid anmälan är det överförmyndarnämnden som utreder om det finns tillräcklig grund för nämnden att ansöka om ställföreträdarskap hos tingsrätten för den person anmälan avser. Blanketter (anmälan till överförmyndarnämnden, ansökan om god man egen ansökan, ansökan om god man från anhörig) finns på kommunens hemsida (sökväg: stöd och omsorg God man och förvaltare). För att ha rätt till god man eller förvaltare krävs att huvudmannen har en sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. En eller flera av dessa fyra grunder ska föreligga och det ska vara orsaken till att huvudmannen behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för person. En förordnad god man eller förvaltare ska alltid kunna visa upp ett registerutdrag från Överförmyndarenheten av vilket framgår att han/hon är förordnad som god man/förvaltare för en viss person och vilka delar godman/förvaltarskapet omfattar. Om det finns tveksamheter om uppdragets omfattning ger den gode mannen/förvaltaren rätt att agera enligt denna rutin ska Överförmyndarenheten kontaktas för klarläggande. 3. Överenskommelse om förvaltning av privata medel Gode män och förvaltare kan ibland ha svårigheter att bistå brukaren med exempelvis regelbundna utgifter för den dagliga livsföringen. Utföraren kan därför åta sig att förvalta en del av brukarnas privata medel. Överenskommelsen om detta ska då ske skriftligen i ett så kallat samrådsavtal.

3 3 Del 2, Praktisk hantering, säkerhet och uppföljning vid hantering av privata medel 4. Samrådsavtal Hantering av brukares privata medel får endast ske efter undertecknande av samrådsavtal. Hanteringen ska ske på ett sätt som främjar största möjliga delaktighet och självbestämmande för brukaren utifrån dennes förmåga. Vidare ska brukaren efter förmåga ges möjlighet att förstå innebörden i pengar och pengars värde samt vilka ekonomiska resurser han/hon förfogar över. Samrådsavtal ska upprättas mellan utföraren (verksamhetschef) och brukaren/god man/förvaltare när utföraren ska bistå brukaren i hanteringen av privata medel. Av samrådsavtalet ska framgå vad åtagandet omfattar och vilka individuella överenskommelser som görs. Utföraren ansvarar för vad som överenskommits i samrådsavtalet. Utföraren får inte åta sig större ansvar än vad denna rutin medger. Hanteringen av privata medel ska i största utsträckning ske på sådant sätt att hanteringen av kontanter minimeras. Regelbundna köp kan med fördel skötas av god man/förvaltare via autogiro eller fakturaförfarande utan att kommunens utförare åtar sig ansvaret för detta. Frågor som ska regleras i samrådsavtalet framgår av bilaga Förvaltningskonto God man/förvaltare sätter in det belopp som utförare ska förvalta på ett speciellt konto (förvaltningskonto). Oftast sker detta månadsvis genom automatisk överföring. Överenskommelse om summa ska ingå i samrådsavtalet. Utföraren ska som mest förvalta ett månatligt tillskott som motsvarar 5% av prisbasbeloppet. (motsvarar kr/månad år 2012). Utöver detta belopp tillkommer avtal om ev. deltagande i gemensam hushållskassa. På förvaltningskontot får behållningen högst uppgå till 15 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal (motsvarar kr år 2012). Om behållningen överstiger detta maximibelopp förs automatiskt överskjutande belopp tillbaka till konto som förvaltas av omsorgstagarens god man/förvaltare. Ansvar vilar på god man/förvaltare att bevaka att överföring sker enligt ovanstående. Med stöd av samrådsavtalet kan verksamhetschef utfärda fullmakt till personal att ta ut pengar från förvaltningskontot. Antalet personal som ges fullmakt att göra uttag från förvaltningskonto skall vara så få som möjligt, dock maximalt 3 per förvaltningskonto. Den personal som får uttagsrätt för förvaltningskonto erhåller ett betal- /uttagskort (kontokort) med en personlig kod som gör det möjligt att göra uttag i automat samt inköp för brukarens räkning. Koden får under inga omständigheter röjas eller lånas ut till annan person. När personal som erhållit fullmakt slutar eller går på längre ledigheter (6 veckor eller mer) ska fullmakten upphöra att gälla och kontokort lämnas in till verksamhetschef för att makuleras. Vid inget tillfälle får antalet kort per förvaltningskonto överstiga 3. Brukaren svarar för eventuella kostnader för ett kontokort medan respektive utförare svarar för kostnaden för övriga (högst 2) kort.

4 4 När personal erhåller fullmakt för förvaltningskonto samt dispositionsrätt för betal- /uttagskort ska skriftlig överenskommelse mellan verksamhetschef och aktuell personal undertecknas. Överenskommelsen reglerar villkor och ansvar i samband med nyttjandet av kontokort (bilaga 2). 6. Hantering av fickpengar Även om brukaren inte klarar att ta hand om de pengar som behövs för alla löpande utgifter klarar han/hon ofta av att ha hand om en liten summa (fickpeng). Överenskommelse om summa samt former för överlämnande ska ingå i samrådsavtalet. Om brukaren kvitterar mottagandet av fickpengar från utföraren används bilaga 3. I annat fall används bilaga 4 där personal bekräftar att brukaren mottagit kontanta medel. Utföraren ansvarar inte för kontanter som lämnats till brukaren som fickpengar. 7. Särskilda köp Överenskommelse med god man/förvaltare om inköp som överstiger 1000 kr, så kallade särskilda köp, ska dokumenteras enligt vad som framgår av bilaga 5 om inte detta är bortskrivet i samrådsavtalet. 8. Kassaansvarig Verksamhetschef ansvarar för förvaltningen av brukarens privata medel i enlighet med samrådsavtalet. Verksamhetschefen kan dock uppdra åt annan personal att ta hand om bokföring och förvaring av omsorgstagarens kontanter. Den/de personer som ansvarar för bokföring och förvaring av kontanter benämns kassaansvariga. Oftast är kontaktmännen även kassaansvariga. Kassaansvarig personal ska alltid utses bland någon av de personer som har fullmakt för att teckna uttag på förvaltningskonto. Det åligger verksamhetschef att ansvara för att kassaansvariga utses. 9. Fullmakt För personal som ska vara behjälplig med uttag av kontanter från bank måste fullmakt utfärdas. Se ovan pkt Förvaring av kontanter Kontanter, kontokort, kassabok och övriga värdehandlingar ska förvaras säkert i ett låsbart kassaskåp eller värdeskåp. Varje brukares kontanter ska förvaras åtskilt från andra brukares privata medel. För att förvaras åtskilt skall låst kassaskrin/motsvarande finnas i kassaskåp/värdeskåp. Nyckel till detta kassaskrin/motsvarande får endast respektive kassaansvarig ha tillgång till. Lokal rutin för nyckelhantering ska finnas. Om annan personal än den kassaansvarige behöver få tillgång till begränsade summor av brukarnas privata medel ska interna rutiner finnas som reglerar hur detta ska ske. 11. Löpande bokföring i kassabok Bokföring ska ske i kassabok för varje brukare. Allt som påverkar kassans storlek eller behållningen på förvaltningskonto, både inkomster och utgifter, ska bokföras.

5 5 Det ska klart framgå vems privata medel kassan avser och alla kassablad ska sid- och årsnumreras. Sidnumrering sker årsvis, en kassabok kan omfatta flera år. Kassaböckerna ska vara inbundna i A4-storlek. Utföraren ska svara för kostnaden för kassaböckerna. Bokföring ska ske dels av transaktioner (uttag, insättningar, inköp) i förvaltningskontot, dels av kontanter som tagits ut från förvaltningskonto eller på annat sätt tillförts brukarens kassa för privata medel. (Se exempel i bilaga 6) Varje transaktion (uttag, insättning, inköp) som görs gentemot förvaltningskonto bokförs i kassabok under rubrikerna Förvaltningskonto respektive Förvaltningskonto, behållning. Vid inköp som betalas med kontokort bokförs samma uppgifter angående inköpet som vid kontantinköp. Inköpen ska även styrkas med verifikationer på motsvarande sätt.(se nedan) Varje tillskott/uttag ur kassan eller inköp med kontokort bokförs i kassabok med: 1. datum 2. vad inkomsten/utgiften avser 3. verifikations nummer 4. belopp 5. kassabehållning 6. signatur Anteckningarna ska göras med bläck- eller kulspetspenna och varje transaktion ska ovillkorligen signeras av den som utfört transaktionen. Det som införs får inte utplånas eller göras oläsligt. Vid rättelse anges när det har skett och av vem som har gjort rättelsen. Varje nytt år börjar med verifikationsnummer 1. Alla kvitton nitas fast på A4-papper och numreras med verifikationsnummer. Separat pärm för varje brukares verifikationer skall finnas. Normalt sett ska privata medel tillföras brukaren genom överföring mellan konton. Om kontanter från anhörig, god man/förvaltare eller annan undantagsvis tas emot för brukarens räkning ska detta verifieras genom att den person som tar emot pengarna skriver ut kvitto. (bilaga 7) Den som överlämnat kontanterna får originalet på kvittot och en kopia sparas som verifikation. Mottagna kontanter redovisas i kassabok. Vid inköp ska det av kassakvittot framgå belopp, när och var inköpet skett samt vad inköpet avser. Om det inte framgår av kvittot vad som avses, begärs skrivet kvitto. Då kvitto ev. kommit bort, ska orsaken till detta anges skriftligt och styrkas av två personer. Samtidigt ska redovisning ske av motsvarande uppgifter som ska finnas på kvitto. (bilaga 8) Den personal som gjort inköp signerar varje transaktion. Signaturen innebär att personalen tagit ansvar för transaktionen och att saldobeloppet stämmer med kvarvarande kontanter alternativt behållning på konto. Kassaansvariga ansvarar för att löpande bokföring sköts.

6 6 Vid inköp för brukarens räkning får endast bonuskort/motsvarande som tillhör brukaren användas. God man/förvaltare ska från banken beställa att månatliga kontoutdrag skickas till utföraren för respektive brukares förvaltningskonto. 12. Intern kontroll Kassaansvarig ska stämma av samt kontrollera kassaboken löpande men minst en gång i månaden. Saldokolumnerna i kassaboken stäms av mot vad som finns i kontanta medel i kassaskåpet resp. behållning på konto. Alla uttag, kvitton och saldon kontrolleras samt rimligheten i vad som köpts. Avstämningen dateras och signeras i kassabok. Om differenser uppkommer i kontoutdrag, kassabok, kvitton eller kontanta medel, ska verksamhetschef kontaktas. Om oegentligheter eller stöld kan misstänkas ska detta polisanmälas av verksamhetschefen. Handläggning ska ske i enlighet med den av omsorgsnämnden antagna anmälningsrutinen. Verksamhetschef ansvarar för att internkontroll genomförs. Internkontrollen skall ske genom att annan vårdpersonal minst en gång per halvår växelvis kontrollerar hur kassaansvarig kollega genomfört sitt uppdrag. Kontrollen ska bl.a. innefatta kontroll av kassabehållning samt saldon i bokföringen. Minst en gång per halvår ska verksamhetschef granska verifikationer för att se att endast relevanta och troliga kostnader finns på verifikationerna. Dessutom ska verksamhetschefen göra en allmän översikt om verifikationer och kassaböcker sköts på ett tillfredsställande sätt. Notering med signering ska ske i kassabok när internkontroller genomförts. God man/förvaltare har alltid rätt att ta del av räkenskaper, få upplysningar samt kontrollera den del av brukarens ekonomi som hanteras av utföraren. Utföraren är skyldig att utan dröjsmål redovisa det god man/förvaltare efterfrågar. Om god man/ förvaltare önskar kontrollera kassabok och/eller verifikationer får detta ske på plats i boendet alternativt att kopior överlämnas till god man/förvaltare. 13. Extern revision/kontroll Varje utförare är skyldig att initiera att minst en årlig extern revision för samtliga kassor och all hantering av privata medel samt ev. hushållskassor inom verksamheten genomförs. Revisionen ska genomföras enligt god revisionssed av person/er som kan agera självständigt och inte är direkt lokalt organisatoriskt kopplad till respektive verksamhet/utförare. Utföraren svarar för kostnader för revisionen. Den externa revisionen ska minst omfatta de punkter som anges i bilaga 9. Då verksamhetschef fått del av revisionsrapporter från den externa revisionen ska denne ansvara för att åtgärder omedelbart vidtas gällande de brister som eventuellt påtalats i rapporterna. När revision/kontroll genomförts vid genomförts vid samtliga verksamheter inom en verksamhetschefs ansvarsområde ska en samlad skriftlig rapport överlämnas till omsorgskontoret. I rapporten ska redovisas eventuella fel/brister

7 7 som framkommit samt vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till dessa. Rapport skall redovisas även i de fall inga fel/brister uppmärksammats. Omsorgskontoret ska årligen avlämna en samlad rapport till omsorgsnämnden angående inkomna redovisningar. 14. Arkivering mm. Allt räkenskapsmaterial för brukares räkning hos utförare ska arkiveras i 10 år enligt gällande regler. Med räkenskapsmaterial avses allt ekonomiskt underlagsmaterial såsom kassaböcker, kvitton, kontoutdrag och liknande. Vid byte av utförare för verksamhet överförs inte räkenskapsmaterial till den nya utföraren utan överlämnas till god man/förvaltare. Del. 3, Hantering av gemensamma hushållskassor alternativt fakturering av matkostnader Om alla eller vissa måltider i särskilda boenden enligt LSS tillagas och intas gemensamt finns två alternativa former för att hantera kostnader för detta: 1. Gemensam hushållskassa enligt denna rutin 2. Möjlighet att få matkostnad debiterad i efterskott enligt ersättningsnivå fastställd av omsorgsnämnden. Vilket av alternativen som ska tillämpas i respektive grupp av brukare (gruppbostad/motsvarande) måste överenskommas gemensamt mellan brukare/gode män/förvaltare och verksamhetschef. Det alternativ som väljs för respektive grupp måste tillämpas för samtliga brukare som tillhör gruppen. 15. Avtal om gemensam hushållskassa I de fall gemensamt beslut tagits om att tillaga och inta måltider gemensamt samt ha gemensam hushållskassa kan utföraren åta sig att förvalta denna kassa. Skriftligt avtal ska då träffas mellan utföraren och de brukare (gode män/förvaltare) som har gemensam hushållskassa (bilaga 10). Om betalning till hushållskassa ska hanteras av utförare ska överenskommelsen även ingå i samrådsavtalet. Brukarna och deras gode män/förvaltare kommer överens om hur stora belopp som ska tillföras den gemensamma hushållskassan och vilka utgifter som ska betalas ur kassan. Brukarna (gode män/förvaltare) betalar den överenskomna summan till den gemensamma hushållskassan. Alla som deltar i den gemensamma hushållskassan i respektive grupp ska komma överens om en gemensam standard/summa och betala lika stor summa till den gemensamma hushållskassan förutsatt att samma antal mål intas gemensamt. Om det finns generella skillnader i antalet intagna måltider regleras ersättningen till hushållskassan utifrån detta. Vid utebliven måltid/måltidsdag, exempelvis vid hemresa över helg, ska brukaren ersättas för utebliven måltid. Av samrådsavtalet och avtalet mellan brukarna om den gemensamma hushållskassan ska framgå när och hur ersättning ska ske. Om man

8 8 kommer överens om kontantutbetalning bifogas underskrivet kvitto angående överlämnande av kontanter till kassaboken för gemensam hushållskassa. Alla inkomster och utgifter redovisas i en kassabok. Se regler i del 2 gällande löpande bokföring, internkontroll, externkontroll, arkivering mm. Motsvarande regler gäller även för gemensamma hushållskassor. Två personal skall utses som ansvariga för gemensam hushållskassa, varav en ska vara huvudansvarig. Revision/kontroll av hushållskassor ska ske enligt samma principer som gäller för privata medel (se ovan). Om differens i kassan uppstår kontaktas verksamhetschef. 16. Kompensation för personalens sociala måltider Utföraren ansvarar för att rutin för sociala måltider finns samt att hushållskassan ersätts för beräknade råvarukostnader för måltider som intagits av personal. Ersättningsnivån för detta fastställs årligen av omsorgsnämnden och kan betalas genom löneavdrag för berörd personal eller på annat sätt som utföraren bestämmer. 17. Debitering av matkostnader i efterskott (fakturering). Om brukare/gode män/förvaltare gemensamt så beslutar kan debitering av matkostnader ske i efterskott enligt en ersättningsnivå som årligen fastställs av omsorgsnämnden. Ersättningen fastställs som pris för heldygn samt priser för resp. måltidstyp. Utföraren ansvarar för att inrapportering sker enligt fastställda rutiner så att matkostnaden faktureras samtidigt med bl.a hyran. Om personal intar sociala måltider har utföraren rätt att debitera personal kostnaden för detta enligt samma nivå som gäller för verksamheter som har gemensam hushållskassa. Del 4, Bilagor att användas i arbetet med privata medel och hushållskassor 1. Samrådsavtal 2. Överenskommelse mellan personal och utförare ang. fullmakt/dispositionsrätt för förvaltningskonto samt kontokort 3. Kvitto på mottagna fickpengar 4. Intyg av personal angående överlämnade fickpengar 5. Överenskommelse angående inköp som överstiger 1000 kronor 6. Exempel på bokföring 7. Kvitto på pengar som mottagits för brukares räkning 8. Underlag då kvitto saknas 9. Kontrollpunkter vid extern revision 10. Avtal om gemensam hushållskassa

9 Bilaga 1 SAMRÅDSAVTAL PRIVATA MEDEL Samrådsavtal gäller fr o m Namn på brukare Enhet och adress Anhörig/Godman/Förvaltare Personnummer Telefon Telefon Härmed befullmäktigar jag Utförare anlitad av Linköpings kommun att genom verksamhetschef/enhetschef utse särskild personal att teckna uttag på mitt förvaltningskonto Kontonummer inkl clearingnr Bank Jag medger också att Utföraren genom särskilt utsedd personal får förvalta de medel som tagits ut från kontot. Uttag från kontot samt vissa inköp sker genom nyttjande av betal-/uttagskort. Överenskommelsen avser Utföraren ska bistå omsorgstagaren med hantering av privata medel med följande belopp per månad + Kr Varav brukaren själv får disponera följande summa per månad i form av fickpengar (Utföraren ansvarar inte för överlämnade fickpengar) Kr Därutöver eventuell summa till gemensam hushållskassa + Kr Totalt belopp = Kr Överföring till förvaltningskonto ska ske en gång/månad Datum Belopp Kontonummer inkl clearing nr Om brukaren deltar i gemensam hushållskassa ersätts brukaren vid utebliven måltid i form av (Sätt X i lämplig ruta) Kontanter Minskad avgift nästkommande månad Kostnad för mat ska faktureras god man/förvaltare i efterskott enligt det pris som fastställs av omsorgsnämnden Ja Nej

10 2 Pengarna på förvaltningskontot ska användas till Begränsningar För inköp som överstiger kronor ska särskild kontakt ske med god man/förvaltare. Överenskommelse om särskilda inköp ska dokumenteras på särskild blankett Ja Nej Övrigt Samrådsavtalet gäller under den tid som jag bor i bostad som Utföraren på uppdrag av Linköpings kommun har driftsansvar för eller tills annat förordnas. Underskrift brukare Datum Namnteckning Underskrift God man/förvaltare Datum Namnteckning Underskrift verksamhetschef/enhetschef Datum Namnteckning Namnteckningen bevittnas Namn Namn Adress Adress Original till god man/förvaltare Kopia till brukare Kopia till enhet

11 Bilaga 2 ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE FULLMAKT/DISPOSITIONSRÄTT Mellan..(utförare) företrädd av..(verksamhetschef/motsv.) och..(personal) har följande överenskommelse tecknats ang. fullmakt/dispositionsrätt samt nyttjande av betal-/ uttagskort för förvaltningskonto med kontonummer i..(bank). Kontot tillhör. (brukare). I samband med att fullmakten tecknas utfärdas ett kontokort som kan användas för betalning av varor/tjänster för brukarens räkning samt för uttag av kontanter. Kontokort och kontanter kan endast användas inom ramen för vad som föreskrivs i av omsorgsnämnden fastställd Rutin för förvaltning av privata medel mm för personer i bostäder etc. Alla transaktioner samt handhavande i övrigt skall ske enligt vad som föreskrivs i denna rutin. För kontokort gäller följande: Koden är strikt personlig och får under inga omständigheter röjas eller lämnas ut till annan person Kontokort ska förvaras på ett betryggande sätt Om kontokortet förkommer skall det omgående spärras. Förlusten ska även omgående anmälas till verksamhetschef/motsv. Om personal slutar eller går på ledighet längre än 6 veckor ska fullmakt och kontokort upphöra att gälla. Personal är skyldig att vid sådana tillfällen lämna kontokort till verksamhetschef/motsv. Kontokort får endast användas för inköp, betalning samt uttag för brukarens räkning. Personal med fullmakt samt dispositionsrätt för kontokort ska ha full kännedom om innehållet i Rutin för förvaltning. etc Genomgång av ovanstående överenskommelse samt nämnda rutin har skett. (datum)..(underskrift, verksamhetschef) Undertecknad..(personal) är medveten om innehållet i denna överenskommelse samt i Rutin för förvaltning.etc. (datum).(underskrift, personal) Överenskommelsen upphör att gälla. (datum)..(underskrift, verksamhetschef)..(underskrift, personal)

12 Bilaga 3 MOTTAGNA FICKPENGAR -kvittering Brukare intygar själv mottagande av fickpengar. Summan av överlämnade fickpengar får inte överstiga den som anges i samrådsavtal Härmed kvitteras/intygas att Namn på brukare Personnummer tagit emot fickpengar Datum Ver nr Summa Underskrift av brukare Underskrift av personal

13 Bilaga 4 ÖVERLÄMNADE FICKPENGAR -intyg av personal När brukaren själv inte kan intyga mottagandet av fickpengar ska överlämnande bevittnas av annan personal som också signerar listan. Summan av överlämnade fickpengar får inte överstiga den som anges i samrådsavtal Härmed intygas att Namn på brukare Personnummer tagit emot fickpengar Datum Ver nr Summa Underskrift av överlämnande personal Underskrift av annan personal

14 Bilaga 5 ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE KÖP SOM ÖVERSTIGER KRONOR Överenskommelse angående inköp/beställning av tjänster har gjorts mellan företrädare för..(utförare) och (god man/förvaltare) för..(brukare) angående nedanstående God man/förvaltare har godkänt inköp/beställning av Vara/tjänst Kostnad Datum Överenskommelse vid tel- kontakt (kryss) Underskrift av god man/förvaltare alt personal När överenskommelser om särskilda inköp/beställningar sker per telefon, görs underskriften av ansvarig personal. När överenskommelse sker vid personligt möte görs underskriften av god man/förvaltare

15 Bilaga 6 Förvaltningskonto Förvaltkonto sign Kontanthantering Kassa- sign Datum ver Transaktion in ut behålln in ut behålln Ingående balans 2 525, /2 1 Inköp av kläder 1 250, ,00 12/2 2 Matinköp /2 3 Bio- och cafebesök /2 4 Fickpeng /2 5 Bankomatuttag 900,00 375, /2 6 Apotek /2 7 Matinköp /2 8 Överfört från god man 4 000, ,00 28/2 9 Uttag bet. till gem matkassa 2 000, ,00 29/2 Månadsavstämning ok LL ok LL 2/3 10 Inköp av CD-skiva 169, ,00 5/3 11 Matinköp /3 12 Fickpeng /3 13 Bankomatuttag 900, , Ny sida i bokföringen Förvaltningskonto Förvaltkonto sign Kontanthantering Kassa- sign Datum ver Transaktion in ut behålln in ut behålln Transport 1 306,00 933

16 Bilaga 7 KVITTO Undertecknad har idag mottagit. kronor från..(god man/förvaltare/anhörig) för.(brukare) räkning. Pengarna bokförs och hanteras enligt regler för hantering av privata medel. Linköping den... Underskrift av personal Original på detta kvitto lämnas till den som överlämnat pengarna. Kopia behålles för redovisning.

17 Bilaga 8 UNDERLAG DÅ KVITTO SAKNAS Datum för inköp/beställning Verifikationsnummer Företag/motsvarande där inköp/beställning av tjänst skett.. Inköpet/beställning av tjänst avser.. Summa erlagd betalning...kronor för.(brukare) räkning. Orsak till att kvitto saknas. Datum.. Underskrift, av person som gjort inköp/beställning. Underskrift av annan personal. Underskrift av verksamhetschef/ motsv

18 1 (2) Omsorgskontoret Bilaga 9 EXTERN KONTROLL Minimikrav på extern kontroll av privata medel Att verksamheten följer den av omsorgsnämnden beslutade rutinen för förvaltning av privata medel m.m. Stämma av bokförda behållningar på bankkonto och kassa mot kontoutdrag samt räkna befintlig kassa. Att det finns kvitton till samtliga verifikationer. Kvittona/kostnaderna är relevanta för personen. Anteckna synpunkter, brister och fel som uppmärksammats. Granska, notera och ange om och när internkontroll har skett. Avsluta med att ta ställning till om den externa kontrollen bedöms medföra att hanteringen får godkänt eller ej godkänt. Granskningsrapporten överlämnas till verksamhetschef för vidare hantering. Exempel på utseende: Extern kontroll av privata medel Granskningen avser perioden: Verksamhet/Utförare Brukare: Avstämning bankkonto och kassa Saldo bankkonto enligt bokföring: Saldo bankkonto enligt kontoutdrag: Differens: Saldo kassakonto enligt bokföring: Saldo kassakonto enligt inventering: Differens: Synpunkter/brister/fel

19 2 Internkontroll Internkontroll har skett: Nej Ja När Av personal:.. Av v-chef:.. Extern kontroll Godkänd Ej godkänd.. Namnunderskrift, funktion, tel.nr Datum

20 Bilaga 10 AVTAL OM GEMENSAM HUSHÅLLSKASSA Brukare vid (gruppbostad/motsvarande) Adress Utförare har kommit överens om att ha en gemensam hushållskassa som förvaltas enligt fastställd rutin. Kassan ska användas vid inköp av dagligvaror till vårt gemensamma hushåll. Härutöver ska följande utgifter förutom dagligvaror betalas ur kassan Inga utgifter förutom dagligvaror betalas ur kassan Personal får äta social måltid Ja Nej Om personal får äta social måltid ersätts hushållskassan med belopp som fastställs av Omsorgsnämnden Medel förs över från god man/förvaltare till respektive förvaltningskonto den 25:e varje månad och tas ut från varje konto till den gemensamma hushållskassan enligt detta avtal alternativt betalas kontant. Betalningssätt (sätt X) Namn på brukare Månadsbelopp kronor Från god mans konto Kontant Det månatliga tillskottet minskas om brukaren/företrädaren meddelar att han/hon ej avser att delta i den gemensamma måltiden. Kompensation sker då med Frukost Lunch Kvällsmål Kr Kr Kr Kompensation sker antingen genom minskad avgift nästkommande månad eller genom utbetalning av kontanta medel vid månadsskiftet enligt överenskommelse i samrådsavtalet. Underskrifter Datum Brukare/god man/förvaltare För utföraren Datum Utförarens namn Verksamhetschef/motsvarende

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Hantering av enskildes medel och ekonomi

Hantering av enskildes medel och ekonomi Diarienummer: Verkställighet/genomförande Rutin Hantering av enskildes medel och ekonomi Gäller från: 2018-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen 1 Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ärende: Hantering av privata medel Datum: 2014-05-07 Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet 2014-02-21 Ansvarig: Förvaltningsschef

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Riktlinjer hantering av Privata medel inom Gruppboende/bostad med särskilt stöd och service LSS

Riktlinjer hantering av Privata medel inom Gruppboende/bostad med särskilt stöd och service LSS Robertsfors kommun Socialtjänst Riktlinjer hantering av Privata medel inom Gruppboende/bostad med särskilt stöd och service LSS Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 Reviderad 2017-01-31

Läs mer

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE RUTIN 1(9) 2004-12-08 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Syfte Syftet med denna rutin för hantering av vårdtagares

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Hantering av privata medel inom socialförvaltningen Dnr 2017/135.730 Id 24790 Hantering av privata medel inom socialförvaltningen Antagen av socialförvaltningens ledningsgrupp 2017-04-26 Innehållsförteckning HANTERING AV PRIVATA MEDEL... 3 LÖPANDE INFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Särskilt boende enligt SoL

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Särskilt boende enligt SoL Robertsfors kommun Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Särskilt boende enligt SoL Riktlinjer antagna i kommunstyrelsen socialutskott 8 KS SU 2013-02-04 Reviderade 2017-01-31 ROBERTSFORS KOMMUN

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Social- och omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 2 1.1 Definition... 2 1.2 Behovet styr... 2 1.3 Kommunens

Läs mer

Hantering av omsorgstagares medel och ekonomi

Hantering av omsorgstagares medel och ekonomi Rutin för hantering av omsorgstagares medel och ekonomi Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Överförmyndarnämnden, kommun jurist Plats i ledningssystemet Rutiner A-Ö Beslutad av Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 1 (6) Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 2 (6) Anvisningar om förvaltning av privata medel Socialtjänstlagen ger socialtjänsten en skyldighet att tillse

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) Innehållsförteckning INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 2 HANDLÄGGNING 2 BETALNING AV RÄKNINGAR 3 BANKMEDEL 3 FÖRVARING 3 INFORMATION 3 ÅRSAVSLUT OCH ARKIVERING 3 ANNAN

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel - Sociala resursförvaltningen Fastställd Datum: Avdelning: 2013-12-17 Ekonomiavdelningen Hantering av privata medel inom LSS-verksamheten i Sociala resursförvaltningen Fråga

Läs mer

Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS

Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS Rutin Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS Gäller för verksamhetsområde/enhet: Säbo och VPF Framtagen av: Karin Lindblad Rådeklint, Johanna Gustafsson, Anna Magnell,

Läs mer

Robertsfors kommun Socialtjänst. Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Robertsfors kommun Socialtjänst. Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun Socialtjänst Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 Reviderad 2017-01-31

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom vård och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för hantering av privata medel inom vård och omsorgsförvaltningen Riktlinje för hantering av privata medel inom vård och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) Beslutsdatum: 2018-08-31 Enhet: Central Administration Reviderad: Inledning För

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS Särskilt boende äldreomsorg och LSS Centrala kvalitetsrådet Privata medel inom särskilt boende Datum för beslut 2013 Reviderad Dnr Version 1 Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Revisionsrapport. Bollnäs kommun. Granskning av Privata medel. Mars Hantering av privata medel inom LSS

Revisionsrapport. Bollnäs kommun. Granskning av Privata medel. Mars Hantering av privata medel inom LSS Revisionsrapport Mars 2004 Lena Forssell Granskning av Privata medel Hantering av privata medel inom LSS Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Uppdrag...1 1.2 Revisionsfråga...1 1.3

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare När en anmälan om behov kommer in tar överförmyndarnämnden ställning till om förutsättningar finns för att nämnden ska ansöka hos

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7

Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 1. Person ansökan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-06 DNR: Antagen av KS den 15 september 2015 187 Gäller från och med den 15 september 2015 tillsvidare Riktlinjer för kontanthantering Syftet med riktlinjerna... 2 Allmänt

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Anmälan/Underrättelse till Överförmyndarenheten

Anmälan/Underrättelse till Överförmyndarenheten Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltning Information om Ansökan/anmälan, se sista sidan Datum... Anmälan/Underrättelse till Överförmyndarenheten Avseende behov av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

Anmälan / Underrättelse till Överförmyndarenheten

Anmälan / Underrättelse till Överförmyndarenheten Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltning Information om Ansökan/anmälan, se sista sidan Datum... Anmälan / Underrättelse till Överförmyndarenheten Avseende behov av god man eller förvaltare enligt 11 kap

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Rutin: Hantering av brukares privata medel av personalen inom hemtjänsten Antagen av socialnämnd , förtydligande

Rutin: Hantering av brukares privata medel av personalen inom hemtjänsten Antagen av socialnämnd , förtydligande sida 1 (6) Rut: Hanterg av brukares privata medel av personalen om hemtjänsten Antagen av socialnämnd 2014-06-18, förtydligande 2014-08-26 Huvudregel: Personal om hemtjänsten och hemsjukvården hanterar

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

1.Person anmälan gäller (den som har behov av god man eller förvaltare) Personnummer

1.Person anmälan gäller (den som har behov av god man eller förvaltare) Personnummer Se information på sista sidan om vart anmälan ska skickas ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man (enligt 11 kap 4 föräldrabalken) Förvaltare

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. Huvudman Personnummer God man/förvaltare/förmyndare Personnummer Viktigt! Denna redogörelse

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Arvika och Eda kommuner ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) Ansökan tillsammans med bilagor skickas till: Värmlands

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap 7 samma lag

Läs mer

Förnamn: Efternamn: Personnummer: Gatuadress: Postnummer: Postort: Vistelseadress (om annan än ovanstående): Postnummer: Postort:

Förnamn: Efternamn: Personnummer: Gatuadress: Postnummer: Postort: Vistelseadress (om annan än ovanstående): Postnummer: Postort: Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom överförmyndarnämnden. Du har rätt att begära information,

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Information från Anmälan om behov av god man eller förvaltare Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Anmälan om behov av god man

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Anmälan om behov av god man Sida 1(5) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Anmälan om behov av god man Ansökan om god man (se mer information sista sidan) Anmälan om behov av god man (se mer information sista sidan) 1. Person

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Vid uppdagat behov av ställföreträdarskap ska Socialnämnd och Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan)

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Kryssa för det ansökan gäller God man Förvaltare Ansökan om förordnande av

Läs mer

Hantering av privata medel. Söderhamns kommun

Hantering av privata medel. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av privata medel Hanna Franck Larsson Erika Brolin Ellen Håkansson Juni 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Information Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Avdelningen för LSS-verksamhet Juli 2009 Välkommen till Avdelningen För LSS-verksamhet Inom LSS-verksamheten är mötet med olika människor

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda. ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) - Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN/FÖRVALTARE

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN/FÖRVALTARE ANHÖRIGS ANSÖKAN 1(6) ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN/FÖRVALTARE Ifylls av tingsrätten: Läs upplysningar och information på sidan 5-6 innan du fyller i blanketten. SÖKANDE HUVUDMAN (den som

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN/FÖRVALTARE

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN/FÖRVALTARE ANHÖRIGS ANSÖKAN 1(6) ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV GOD MAN/FÖRVALTARE Ifylls av tingsrätten: Läs upplysningar och information på sidan 5-6 innan du fyller i blanketten. SÖKANDE HUVUDMAN (den som

Läs mer

1.Person ansökan gäller (den som har behov av god man eller förvaltare) Personnummer

1.Person ansökan gäller (den som har behov av god man eller förvaltare) Personnummer Se information på sista sidan om vart ansökan ska skickas ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN - Från anhörig Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man (enligt 11 kap 4 föräldrabalken)

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Anmälan om behov av god man eller förvaltare Kryssa för det anmälan avser (se sid 4 om skillnaden mellan god man och förvaltare) God man Förvaltare Person som anmälan gäller Namn Personnummer

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Anmälan om behov gäller: Godmanskap Förvaltarskap Person anmälan gäller

Läs mer

Anmälan om behov av god man

Anmälan om behov av god man Anmälan om behov av god man Här följer instruktioner för hur du anmäler behov av god man till överförmyndarnämnden. För att överförmyndarnämnden skall kunna göra en ansökan om godmanskap till tingsrätten

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer