Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Metod Avgränsning 3 3 Kontanthantering i Mora kommun Tekniska nämnden / fritidsförvaltningen 4 4 Granskningsresultat Regler, riktlinjer och rutiner Kommentarer Löpande hantering Momshantering Arkivering Övrigt Kommentarer Redovisning Kassaredovisningsblankett Differenser Förvaring Redovisning och bokföring hos ekonomiavdelningen Kommentarer 12 Mora kommun

3 1 Sammanfattande bedömning Trots en sjunkande andel hantering av kontanta medel i samhället är hanteringen ändå omfattande inom vissa verksamheter. Inom de kommunala verksamheterna finns det ett antal enheter och anläggningar som hanterar kontanter. Det förekommer till exempel i sporthallar, caféer och matserveringar. Det är därför av vikt, för att ha en säker hantering och korrekt redovisning, att det finns tydliga rutiner kring hanteringen och att dessa är väl kända och följs. Inom Mora kommun aktualiserades frågan kring kontanthantering då det under 2011 uppdagades en förskingring av kontanta medel. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mora kommun har granskat kontanthanteringen i Mora kommun. Revisionell bedömning Sammanfattningsvis är vår bedömning att kommunens rutiner avseende kontanthantering behöver utvecklas och förbättras utifrån ett internkontrollperspektiv för att säkerhetsställa följsamhet mot god redovisningssed. Vi grundar vår bedömning på bland annat nedanstående punkter och lämnar där även rekommendationer kring behov av fortsatt utveckling av kontanthanteringen: Vi konstaterar att: Flödena i stort fungerar Skriftliga regler, riktlinjer och rutiner endast finns i mindre omfattning. Ingen dokumenterad internkontroll har utförts kring kontanthanteringen. Vi rekommenderar att: En genomgång av flöden görs för att säkerhetsställa flödet av kontant medel Övergripande skriftliga regler, riktlinjer samt rutiner upprättas avseende kontanthantering Internkontrollplanen omfattar internkontroll av kontanthantering Rutiner avseende löpande kontroll av kassaredovisningsunderlag från försäljningsställena införs Genomgång av momsredovisningen görs för att säkerhetsställa en korrekt momshantering Rutiner för daglig avstämning av kontanta medel inom alla enheterna införs Mora kommun 1 av 15

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Under en tid har diskussionerna kring det kontantlösa samhället framkommit i olika sammanhang. Trots en sjunkande andel hantering av kontanta medel, är hanteringen ändå omfattande inom vissa verksamheter. Inom de kommunala verksamheterna finns det ett antal enheter och anläggningar som hanterar kontanter. Det förekommer till exempel i sporthallar, caféer och matserveringar. Det är därför av vikt, för att ha en säker hantering, att det finns tydliga rutiner kring hanteringen och att dessa är väl kända och följs. Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet, ekonomi och att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att det är styrelser och nämnder, som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att det finns säkra rutiner som förhindrar felaktigheter och som säkerhetsställer att redovisningen är rättvisande. Från och med den 1 januari 2010 måste, enligt lagen om kassaregister mm (2007:592), de enheter som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha ett certifierat kassaregister. Lagen innebär att all försäljning ska registreras i ett kassaregister. Vid all försäljning ska ett kvitto tas fram och erbjudas kunden. Det finns dock några som är undantagna från dessa regler, däribland kommuner. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mora kommun har granskat kassahanteringen i Mora kommun. 2.2 Syfte och revisionsfråga Granskningen syftar till att analysera och utreda säkerheten i kommunens redovisning av kontanthantering. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är Mora kommuns hantering av kontanthanteringen ändamålsenlig och i överrensstämmelse med god redovisningssed? Utifrån ovanstående revisionsfråga ska följande granskningsfrågor ligga till grund för granskningen: Analys av flödena inom kommunens kontanthantering. Analys av flöden inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Finns det kontrollinstrument som säkerhetsställer en korrekt kontanthantering? Mora kommun 2 av 15

5 2.3 Metod I granskningen har genomgång gjorts av befintliga styrdokument och instruktioner. Intervjuer har genomförts med bland annat representanter från ekonomiavdelningen samt ansvariga för kassahanteringen för de utvalda enheterna. Utöver detta har stickprov genomförts av kassaredovisningen för de utvalda enheterna under Redovisningarna har stämts av mot insättning på konto, avstämning mot Z-kvitto eller dagrapport/dagsavslut. 2.4 Avgränsning Granskningen har avgränsats till kontanthantering vid kommunstyrelsens övergripande arbete med kommunens kontanthantering samt granskning av kontanthanteringen inom tekniska nämnden/fritidskontoret. Mora kommun 3 av 15

6 3 Kontanthantering i Mora kommun Mora kommun har cirka tio enheter som har försäljning och därigenom hanterar kontanta medel. Alla utom en enhet har kassaapparat. Totalt, inkluderande kortförsäljning, hanteras närmare 5 mnkr under ett år via försäljningsenheterna, där den största kontanthanterande enheten är Mora simhall med en försäljning på cirka 2 mnkr per år. Kontanta medel inom Mora kommunen hanteras bland annat genom: Kontanthantering vid försäljningsenheter Kontanthantering genom handkassor i flertalet verksamheter Kontanthantering av kommunens centrala kassa vid ekonomiavdelningen Under våren 2011 uppdagades en större förskingring inom kommunen. Händelsen har påvisat behovet av fungerande hantering och regler, rutiner och riktlinjer avseende kontanta medel. Ett direkt resultat av händelsen är att ekonomiavdelningen har infört interna skriftliga instruktioner kring hur mycket likvida medel som får förvaras vid kommunens centrala kassa samt mer tydliga instruktioner för kontrollräkning och avstämning av likvida medel. 3.1 Tekniska nämnden / fritidsförvaltningen Inom tekniska nämnden finns tre försäljningsställen Mora simhall Gopshus slalombacke Hemus skidstadion Mora simhall har öppet vardagar samt lördagar årligen och erbjuder besökaren att bad, sola i solarium eller ett gymbesök. Gopshus och Hemus har säsongsöppet under vinterhalvåret. De tre försäljningsställena har ett gemensamt kassasystem med kassaapparat och kortläsare för varje försäljningsenhet. Säsongskort kan säljas Mora kommun 4 av 15

7 vid varje försäljningsställe till alla anläggningar. Det är möjligt att betala kontant, med kort eller via faktura. Autogiro finns inte som en möjlighet till betalning. På Mora simhall finns förutom försäljning av entréavgift till bad och gym samt solarium även försäljning av cafeteriavaror i form av juice, läsk, kaffe/te, bröd och smörgåsar samt övrigt i form av simglasögon och badkläder. Vid Gopshus slalomanläggning säljs liftkort. Gopshusbacken sköts i ett samarbete mellan Mora kommun och IFK Mora alpin. Liftkortförsäljning görs från kommunens försäljningsenhet. Alpinklubben har en kiosk i anslutning till försäljningsenheten. Föreningen har inte kortläsare och det förekommer att kortbetalning görs och uttag av kontanter sker från kommunens kassasystem för att växla till kontanta medel för att föreningen ska kunna få kontant betalning. Vid Hemus säljs spårkort för längdskidåkning. Under helger och röda dagar sköter IFK Mora försäljningen. Redovisning av kontanta medel och insättning på bank görs via servicebox veckovis. Från försäljningsställena Gopshus och Hemus lämnas löpande försäljningsmedel (kontanter) och kassaredovisningsblankett till Mora simhall som gör periodsammanställning och insättning för alla tre försäljningsställena. Under 2012 pågår ett arbete att förändra denna rutin, där avsikten är att respektive försäljningsställe själv ska redovisa direkt till bank. Mora kommun 5 av 15

8 4 Granskningsresultat 4.1 Regler, riktlinjer och rutiner Övergripande regler för kommunens hantering av kontanter bör reglera hanteringen av kontanta medel omfattande till exempel uppgifter om krav på förvaring, kassaredovisningsrapportens utformning, vilka underlag som ska finnas, hantering av felslag samt hur avstämning ska ske. Lokala riktlinjer för respektive försäljningsenheterna bör omfatta övergripande för enheten rutiner kring växelkassan, förvaring, kassahantering och försäljning. Riktlinjerna bör även beskriva hur hantering av kassorna ska ske vid öppning och stängning, samt rutiner för insättning av pengar samt uppgift om hur kassahanteringen ska ske vid driftstopp i systemet. Lokala rutiner kan vara mer kortare rutiner i form av steg för steg beskrivningar till exempel så kallade lathundar och kom ihåg lappar. Växelkassan bör vara personlig och utkvitterad av kassaansvarig för respektive enhet. I samband med granskningen har ingen dokumenterad internkontrollplan erhållits. För kommunens försäljningsställen har följande framkommit vid granskningen angående regler, rutiner och riktlinjer: Övergripande regler för hantering av kontanter finns inte Inga centralt utformade särskilda skriftliga riktlinjer finns Lokala rutiner i form av skriftliga lathundar vid kassaapparaterna finns Lokala rutiner motsvarande erfarenhet finns Kassaansvarig finns Rutiner finns för hantering av kontanta medel inom tekniska nämnden som bygger främst på muntliga instruktioner och erfaren personal. För kommunens centrala kontanthantering finns: Utformade skriftlig rutin (upprättad 2011) som beskriver Mora kommun 6 av 15

9 o o o Max kontant belopp som får förvaras på avdelningen Rutin för kontrollräkning av kontanta medel Kassan ska räknas en gång per vecka, bestämd dag Kontrollräkningen ska göras av två personer Alla på ekonomiavdelningen kan vara behjälplig Av rutinen framgår inte hur kontrollräkningen ska dokumenteras eller om och hur dokumentationen ska förvaras eller arkiveras. Under 2011 var avsikten att en genomgång av kommunens kontanthantering och utformning av regler skulle ske under hösten 2011, men arbetet prioriterades bort till förmån för andra projekt. Enligt nuvarande plan är avsikten att regler och riktlinjer kring kontanthantering ska utformas under hösten Kommentarer Det är av vikt att de delar i kassahanteringen som är likartad på de olika enheterna, hanteras på ett enhetligt sätt inom hela kommunen. Vi rekommenderar därför att arbetet med att utforma centralt utformade regler för Mora kommun avseende kontanthantering prioriteras och formuleras skriftligt. Utifrån centrala reglerna är det bra om respektive försäljningsenhet i samråd med till exempel ekonomiavdelningen utformar lokalt anpassade riktlinjer och rutiner som stöd för det dagliga arbetet. Skriftliga regler, riktlinjer och rutiner som underlag i kombination med utbildning säkerhetsställer en korrekt och säker kontanthantering. Ansvar och information Det är vidare av vikt att samtliga personer som hanterar kassor har en tillräcklig grundkunskap om kassahantering. För att säkerhetsställa detta är ett sätt att information lämnas om hanteringen. Det är därför viktigt att det finns skriftliga regler, riktlinjer och rutiner som underlag för hur kassahanteringen ska ske i praktiken. För att tydliggöra ansvaret kan kassapersonalen efter genomförd information skriftligt få intyga att de tagit del av denna. Internkontroll Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap 7 ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Med utgångspunkt i kommunallagen bör det finnas en internkontrollplan där avvikelser dokumenteras. Inga särskilda internkontroller avseende kontanthantering har genomförts eller dokumenterats de granskade enheterna. För närvarande grundas den dagliga Mora kommun 7 av 15

10 löpande kontrollen på erfarna medarbetare som har kunskap kring arbete med kontanthantering. 4.2 Löpande hantering I samband med kassans öppnande hämtas växelkassan från sin förvaring och läggs i kassalådan och inloggning på kassadatorn görs. Den löpande försäljningen hanteras via kassaapparaten som finns på respektive försäljningsenhet. För de granskade enheter registreras beloppet i kassan via: enbart varugrupp (priser förprogrammerat) Priset går att justera i samband med försäljning Kunden betalar och i förekommande fall lämnas växel tillbaka. Det är möjligt att slå in mottaget belopp från kunden och att kassasystemet räknar fram belopp att ge tillbaka. Dock används det i liten omfattning, då hanteringen i kassasystemet upplevs opraktiskt. Tidigare kassasystem medgav ett bättre hantering för inslag av mottaget belopp. Kunden tillfrågas om kvitto önskas. Kvitto skrivs inte med automatik ut vid kontantbetalning, men går att skriva ut i efterhand. Vid kortbetalning skrivs alltid kvitto ut. I det fall det görs felslag, görs det justeringar eller återköp i kassaapparaten. Det sker genom att använda knappen felslag, och ett särskilt kvitto. Rutinen är att en signatur ska skrivas på felslagskvittot. I varierande fall attesteras det felslagna kvittot men kvittot ska alltid sparas och bifogas med eller utan påskrift kassaredovisningen. Kassasystemet medger inte att personalen som står i kassan har en egen identitet, som de kan logga in sig med i systemet. I samband med personalbyte stäms kassan av genom att en periodrapport skrivs ut och kassan räknas. Kunderna kan betala kontant, med kort eller på faktura. I simhallen finns det företag som har listor där besökaren antecknas manuellt samtidigt som registrering sker i kassasystemet med faktura som betalningsmedel. Fakturaunderlag skickas till redovisningsenheten för faktureringen, vilket inte sker med någon särskild periodicitet Momshantering Vid försäljning av varor och tjänster måste olika momssatser beaktas. Vid försäljning av livsmedel, till vilka försäljning i cafeteria räknas, utgår 12 % moms för livsmedel, medan momsen uppgår till 25 % vid försäljning av varor. För försäljning som är momsfri, till exempel entréavgifter till bad och gym, liftkort och spåravgifter används i kassasammanhang 0 % moms. Mora kommun 8 av 15

11 På utskrift av dagrapporten från kassaapparaterna för de granskade försäljningsenheterna specificeras ingen moms. Momsen beräknas manuellt fram på den sammanställning av dagsförsäljningen som görs på avsedd kassaredovisningsblankett. I Mora simhall redovisas moms 25 % respektive 0 % moms. Vid försäljning i cafeterian ska 12 % moms redovisas. Kvitton som skrivs ut från kassaapparaten avseende försäljning från cafeteria specificeras med 25 %, vilket utgör felaktigt underlag för köparen. I samband med bokföring redovisas och bokförs 25 % moms för cafeteriaförsäljning Arkivering I kassasystemen lagras samtlig försäljningsdata elektroniskt. Utskrift av försäljningsstatistik skrivs ut på en så kallad mellanrapport som arkiveras på simhallen. Ingen särskild dokumenthanteringsplan anger hur länge arkiveringen ska ske på simhallen. Redovisningsenheten har uppgivit att mellanrapporten inte ska bifogas dagskassaredovisningen Övrigt Det finns ingen fastställd rutin som beskriver hur verksamheten och försäljningen skall ske i händelse av att kassasystemet inte fungerar. Enligt uppgift löses detta genom att via pinnsystem notera på papper medan systemet inte fungerar. När systemet åter fungerar knappas försäljningen in Kommentarer Mot bakgrund av genomförda intervjuer och stickprov lämnas följande kommentarer och rekommendationer: Växelkassan Vid försäljningsenheterna inom tekniska nämnden räknas kassan av en person. Växelkassan bör räknas både när kassans stänger och vid kassans öppnande. Kommunens centrala kassa kontrollräknas av två personer en gång per vecka. Blankett fylls i som sparas hos kassaansvarig. Av den beslutade rutinen bör framgå hur och var blanketten förvaras. Återbetalning och felslag Det är av vikt att återbetalning och felslag hanteras på ett likartat vis för alla försäljningsenheter. Vi rekommenderar därför att det av kommunens skriftliga regler framgår hur hantering av sådana transaktioner ska behandlas. Om återbetalning ska göras bör den alltid kvitteras av kund med namn samt telefonnummer. Vid felslag bör rättning göras av två personer och skrivas under av Mora kommun 9 av 15

12 den som gjorde felslaget samt kassaansvarig/någon annan medarbetare. Returer och felslagskvitton bör alltid bifogas kassaredovisningsblanketten. Överlämning/Personalbyte I Mora simhall medger inte kassasystemet att respektive användare har en egen identitet. Det är positivt att en preliminär avstämning av kontanta medel görs i samband med personalbyte. Generellt är det bra att det finnas en förteckning via schema eller annan logglista kring vilka som hanterar kassan en viss dag. Momshantering I samband med granskningen har det konstaterats att det finns brister i momshanteringen. Felen omfattar fel redovisad moms på kassaredovisningsrapport samt fel momssats och belopp på kundkvitton. Det är av vikt att det i samband med utveckling av regler och rutiner säkerhetsställs att samtliga enheter hanterar momsredovisningen på ett korrekt sätt. Förprogrammerade knappar i kassaapparater bör redovisa korrekt moms, vilket bör ses över. För att tydliggöra den momspliktiga försäljningen, bör denna redovisas på försäljningskonton som är separerade från övriga konton. Så sker i kommunens redovisning i dag vilket är bra. Vi rekommenderar att en översyn görs att momshanteringen inom kommunen, samt att underlag till dagskasseredovisningen skrivs ut med försäljning per artiklar där helst även momsredovisning framgår. Kvitto Kvitto erbjuds och lämnas regelmässigt till kunden. Mora kommun 10 av 15

13 4.3 Redovisning Rutinerna kring avstämning av dagens försäljning vid dagens slut: Utskrift av periodrapport Avstämning mot dagsavslutet i kortläsaren. o Kontroll av totalsumma för kortförsäljning gentemot summa enligt periodrapport. Ett fel som kan uppstå är att det finns felslag mellan kort och kontant, vilket rättas till. Räkning av kontanta medel sker i låst utrymme Utskrift av dagrapport Avstämning mellan kassasystemets dagrapport och kontanta medel Kassaredovisningsblankett (rubrik dagrapport) fylls i med dagens uppgifter om försäljning Differenser, som i första hand utreds, bokförs som avgifter om de inte går att reda ut. Justeringar och rättningar görs i samband med veckosammanställningen Räknar igenom växelkassan och lägger i kassalådan Dagens försäljning läggs i separat väska Kontanta medel, växelkassa respektive försäljningsmedel låses in i kassaskåp Kassaredovisningsblankett Varje försäljningsenhet har en egen utformade kassaredovisningsblankett. I samband med varje dags avslut ska rapporten fyllas i. Undantag görs för vikarier på Mora simhall, då fylls dagrapporten i dagen efter av kassaansvarig. En gång per vecka skrivs en periodrapport ut från kassasystemet för hela veckan (redovisningsperioden) och summering av veckans kassaredovisningsblanketter sker. En totalsammanställning för veckan räknas fram och summeras i en veckorapport. Veckorapporten attesteras och med den bifogas periodens respektive dags kassaredovisningsblankett, periodrapport samt dagsavslut för kortköp. Underlaget skickas till redovisningsenheten. Insättning av de kontanta medlen i bank görs anslutning till veckoavstämningen. Mora kommun 11 av 15

14 4.3.2 Differenser I det fall differens uppstår sker en genomgång för att försöka reda ut differenserna. Om det uppstår en brist mellan insatta medel och redovisad försäljningen enligt veckoredovisningen, förs en dialog med ekonomiavdelningen. Inom Mora simhall bokförs differenser när de inte kan redas ut mot badavgifter. Vid granskningen har det inte kunnat fastställas hur stora differenser som vanligen förekommer Förvaring Pengarna förvaras inlåsta på ett betryggande sätt när verksamheterna inte är öppen Redovisning och bokföring hos ekonomiavdelningen Enheterna skickar in attesterade kassaredovisningsblankett till redovisningsenheten i samband med att insättning av pengar görs. Kortinbetalningar inkommer löpande till kommunens plusgiro. Varje enhet har ett eget kundnummer för insättning och när insättningarna redovisas på kontoutdraget från banken bokförs insättningen på separat balanskonto för respektive enhet. I samband med att mynt och sedlar redovisas på kontoutdraget från banken bokförs intäkten med kassaredovisningsblanketten som underlag. Vid bokföring av intäkten summeras periodens kortinbetalningar och direktinsättning mot kassaredovisningsblankett. Avstämning sker att totalt redovisade medel stämmer med insatt medel i samband med bokföring. Redovisningsunderlaget kontrolleras i viss mån avseende att redovisad moms är korrekt och att bifogade underlag är kompletta, till exempel dagrapport. Avstämningen av redovisad försäljning och insatta medel försvåras genom att sedlar och mynt som sätts in vid samma tillfälle kan bokföras på bankkontot vid olika tillfällen. Det beror på att räkningen av mynt sker separat och insättningen därför dröjer. Dessutom förs kortförsäljning via fil till bankkontot dagligen. Det innebär att det kan vara upp till tre vid olika tillfällen inkomna insättningar som ska matchas mot en dags kassaredovisning. Avstämningen och bokföring försvåras även när kassaredovisningsblanketten inte inkommer i anslutning till insättning, utan behöver efterfrågas från försäljningsenheterna Kommentarer Mot bakgrund av genomförda intervjuer och stickprov lämnas följande kommentarer och rekommendationer: Redovisning av kassan I dagsläget räknas kassan av en ensam person på försäljningsställena. Dagskassan samt växelkassan bör alltid räknas av två personer. Mora kommun 12 av 15

15 Ekonomiavdelningen bör säkerhetsställa att kontroll av kvitton och moms görs mot försäljningen. Vid stickprov har det framkommit fel i framförallt momshanteringen. Intäktsredovisningen bör bokföras i den period som försäljningen skett enligt god redovisningssed. Vi rekommenderar därför att rutiner upprättas för att säkerhetsställa att redovisning sker enligt god redovisningssed. Av regler och rutiner bör bland annat därför framgå när attesterad kassaredovisning ska lämnas i samband med periodbryt. Differenser I det fall differenser uppkommer, bör överskottet sättas in på banken tillsammans med dagskassan och en utredning av differenser bör företas. Resultatet av utredningen bör redovisas på redovisningsblanketten eller på separat blankett för differensredovisning. Bankning I de gemensamma reglerna bör det framgå vilket är det högsta belopp är som får förvaras på enheterna. Åtkomst till kassa För de enheter som har kassaapparat som går att programmera är åtkomsten i kassan begränsad till vem som har möjlighet att programmera. Arkivering och förvaring Enheterna förvarar kontanta medel på ett betryggande sätt, men en översyn bör göras för att säkerhetsställa att samtliga kontanthanterande enheter i kommunen har förutsättningar för att förvara kontanter på ett betryggande sätt. Åtkomsten till förvaringsskåp bör läggas på så få som möjligt. Periodrapport samt dagrapport utskrivna från kassasystemet samt kortläsarkvitto inklusive dagsavslut bifogas kassaredovisningsblankett. Materialet utgör underlag till bokförda verifikationer och sparas som räkenskapsmaterial i 10 år. Till underlagen från försäljningsenheterna bifogas inte uppgifter om total försäljning per artiklar och det går därför inte möjligt att fullt ut kontrollera bokförd försäljning. Vi rekommenderar att till kassaredovisningsblanketten bifogas en sammanställning som specificerar periodens försäljning per varugrupp som underlag för redovisad försäljning. Det finns även krav på systemdokumentation för kassaregister. Detta innebär att det ska finnas en beskrivning av hur kassaregistret fungerar. Denna beskrivning utgör räkenskapsinformation. I regel kan detta uppfyllas genom att manualen över kassaapparaten bevaras. Mora kommun 13 av 15

16 Mora 13 april Helena Carlson Hans Gåsste Mora kommun 14 av 15

17 Mora kommun 15 av 15

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisionsrapport Kontanthantering Östersund kommun 2010-12-16 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontanthantering

Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Kerstin Sikander, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Daniel Brandt Melleruds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.1.1. Syfte, genomförande och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering"

Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2010-11-02 17 (25) 198 Dnr 2010/186 Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 5 Internkontrolluppföljning 2014, fritidsnämnden (FN 2014.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet.

Konsekvensbeskrivning Konsekvenser för hållbar utveckling är enbart en positiv påverkan på kommunens ekonomi och kostnadseffektivitet. Tjänsteskrivelse 1 (4) 2013-01-24 SN 2012.0026 Handläggare: Anette Lundh Socialnämnden Svar på rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen 1 Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ärende: Hantering av privata medel Datum: 2014-05-07 Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet 2014-02-21 Ansvarig: Förvaltningsschef

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) Innehållsförteckning INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 2 HANDLÄGGNING 2 BETALNING AV RÄKNINGAR 3 BANKMEDEL 3 FÖRVARING 3 INFORMATION 3 ÅRSAVSLUT OCH ARKIVERING 3 ANNAN

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun

Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun 2012-09-11 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomikontoret Carina Gårdlund-Amcoff, 0611-34 80 72 Ann Entall, 0611-34 80 71 Riktlinjer för handkassor i Härnösands Kommun Gäller från och med 15 oktober 2012

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Intern kontroll Kultur och livsmiljö Håbo kommun

Intern kontroll Kultur och livsmiljö Håbo kommun www.pwc.se Intern kontroll Kultur och livsmiljö Granskning av intern kontroll har på uppdrag av kommundirektör utfört en granskning av den interna kontrollen inom: Avdelningen Kultur och livsmiljö, verksamheterna

Läs mer

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten Revisionsrapport Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten mm vid Anders Ljungsteds gymnasium. Linköpings kommun Datum: 2009-02-09 Författare: Stefan Knutsson Lars Edgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 1 (6) Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 2 (6) Anvisningar om förvaltning av privata medel Socialtjänstlagen ger socialtjänsten en skyldighet att tillse

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer