Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner"

Transkript

1 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN 3 4 PROJEKTREDOVISNING 3 5 FAKTURAHANTERING 4 6 HANDKASSA 4 7 BOKFÖRING AV IN- OCH UTBETALNINGAR 5 8 ARVODEN 5 9 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 6 10 DIREKTUPPHANDLING AV VAROR, TJÄNSTER ELLER KONSULTTJÄNSTER UTANFÖR KOMMUNENS RAMAVTAL, HÖGST 2 BASBELOPP DIREKTUPPHANDLING AV VAROR, TJÄNSTER ELLER KONSULTTJÄNSTER UTANFÖR KOMMUNENS RAMAVTAL, ÖVER 2 BASBELOPP RESERUTINER, KOLLEKTIVA RESOR 7 13 RESERUTINER, EGEN BIL I TJÄNSTEN 7 14 UPPRÄTTANDE AV VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 7 15 EKONOMISK UPPFÖLJNING 8 16 UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNING 8 17 MOMSRUTINER 9 18 REKVIRERING AV ANSLAG FRÅN FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 9 19 REDOVISNING AV EKONOMISKT RESULTAT TILL SCB 9 Sida 1 av 10

3 Det här är ett dokument för intern kontroll inom förbundet som beskriver de rutiner som tillämpas. 1 Ansökan om medel 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idén diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen beslutar om att idén ska vidareutvecklas och utser lämpliga personer för att skriva projektansökan. Beredningsgrupp 4. Projektägare utses. Beredningsgrupp 5. Projektansökan tas fram enligt fastställd mall. Kontinuerlig dialog sker med samordnare. Utsedd tjänsteman 6. Redovisningsansvarig utses Projektägare 7. Projektansökan presenteras för beredningsgruppen. Utlåtande tas fram av beredningsgruppen. 8. Undertecknad projektansökan skickas till samordnaren Utsedd tjänsteman 9. Projektansökan tas upp i styrelsen för beslut. Styrelsen 10. Ansökan/projektplanen publiceras på hemsidan 2 Aktivitet/projekts genomförande 1. Upprättande av skriftlig överenskommelse mellan de samverkande myndigheterna och Samordningsförbundet Västerås. 2. Information till redovisningsansvarig projektägare om rutiner för rekvirering av medel 3. Bildande av styrgrupp för projekt Projektägare 4. Medverkande i styrgrupp för samverkansstöd 5. Kontroll och uppföljning; sker enligt självvärderingsmodellen för projekt som riktar sig till individer. 6. Registrering av aktivitet i SUS 7. Information om SUS till registreringsansvarig för individinriktade projekt 8. Registrering av deltagande individer i SUS Projektägare 9. Stöd till projektledare i samordning, samverkan, måluppfyllelse och uppföljning 10. Kontinuerlig rapportering om projektets utveckling till styrelsen Sida 2 av 10

4 3 Utbetalning av medel beviljade av styrelsen 1. Rekvisitionsblankett med anvisningar skickas digitalt till redovisningsansvarig projektägare vid starten 2. Redovisningsansvarig projektägare fyller efter varje kvartal i rekvisition, undertecknar den och bifogar samtliga underlag som skickas till Samordningsförbundet Västerås. 3. Rekvisition och underlag inkommer till Samordningsförbundet Västerås. Ankomststämpling sker. 4. Rekvisition kontrolleras mot underlag och budgeterade kostnader till vilka beviljats medel. 5. Rekvisition justeras vid behov, godkänns och belopp beslutas med undertecknande av rekvisition. 6. Beslut kommuniceras till redovisningsansvarig projektägare Projektägaren / sekr. 4 Projektredovisning Projekt som vänder sig till individer rapporteras halvårsvis projektets process och resultat enligt självvärderingsmodellen. Vid avslut lämnas en slutrapport. 1. Rapport inkommer från redovisande projektägare 2. Granskning av rapport 3. Rapport presenteras i förbundsstyrelsen 4. Styrelsen beslutar att godkänna rapport eller begär komplettering Styrelse 5. Rapporten publiceras på hemsidan 6. Projektet beskrivs i Samordningsförbundet Västerås hel- och halvårsredovisning. Graden av måluppfyllelse redovisas och analyseras 7. Dokumentationen arkiveras /sekr. Sida 3 av 10

5 5 Fakturahantering Utbetalning av fakturor: - fakturor utbetalas via filöverföring från bokföringssystem till bank - registrering av faktura attesteras av - inloggning till bankgiro utförs av 1. Faktura inkommer till Samordningsförbundet där den ankomststämplas /sekr. 2. Faktura kontrolleras 3. Faktura konteras och registreras. Revisionsbyrå 4. Leverantörsfakturajournal skrivs ut Revisionsbyrå 5. Granskningsattest och kontroll sker av faktura Revisionsbyrå 6. Utanordning av faktura attesteras 7. Faktura betalas Revisionsbyrå 8. Bankens transaktionslista bevakas för att kontrollera att överföring skett 9. Utbetalning bokförs Revisionsbyrå 10. Utbetalningsjournal och bokföringsunderlag upprättas Revisionsbyrå 11. Faktura arkiveras i särskild pärm Revisionsbyrå 6 Handkassa Handkassan består av kreditkort NORDEA/VISA med en köpgräns på kr/tillfälle. Över 5000kr/tillfälle i samråd med ordförande Kortinnehavare är. 1. Underlag i form av kvitto, betalningsbekräftelse o dyl. bevaras i särskild pärm för handkassa 2. Faktura inkommer från banken 3. Fakturan kontrolleras mot underlag 4. Samtliga av förbundets kontokortsbetalningar dras via autogiro direkt från penningmarknadskonto /NORDEA 5. Transaktionslista för förbundets konto granskas 6. Kostnaden konteras Revisionsbyrå 7. Attestering sker 8. Bokföring sker och verifikationsnummer sätts Revisionsbyrå 9. Arkivering sker i kronologisk ordning i bokföringspärm Revisionsbyrå Sida 4 av 10

6 7 Bokföring av in- och utbetalningar Bokföring av in- och utbetalningar sker löpande. Bokföring av utbetalning av fakturor: - fakturor utbetalas via filöverföring från ekonomi- och bokföringssystem till bank - inloggning till bankgiro utförs av men kan även utföras av Ordförande 1 Inloggning sker på förbundets bankkonto, e-tjänst 2 Transaktionslista skrivs ut 3 Utbetalningsunderlag, transaktionslista och leverantörsfakturajournal jämförs och kontrolleras mot varandra 4 Inloggning sker i ekonomi- och bokföringssystem och bokföring sker av in- och utbetalningar 5 Utbetalningsfakturajournal och bokföringsunderlag över avstämda registreringar skrivs ut 6 Journal och underlag sätts in i särskild bokföringspärm 8 Arvoden Beslut i styrelsen Sammanträde eller möte sker i någon form Styrelsen 2. 2 Revisorer meddelar Samordningsförbundet Västerås arbetad tid för revision i förbundet Revisorer 3. 3 Underlag för utbetalning av arvode upprättas enligt förbundets arvodesbestämmelser 4. 4 Underlag skickas till LöneCenter 5. 5 Arvoden förs in i lönesystemet LöneCenter 6. 6 Specifikationer ur lönesystemet skickas till Samordningsförbundet Västerås LöneCenter 7. Specifikationer skickas till mottagare LöneCenter 8. Kopior av specifikationer bevaras hos Samordningsförbundet Västerås LöneCenter 9. Utbetalning godkänns och attesteras på banklista Lönecenter 10. Utbetalning sker via bankgiro LöneCenter 11. Transaktionslista skrivs ut LöneCenter 12. Inloggning sker i ekonomi- och bokföringssystem LöneCenter Sida 5 av 10

7 och bokföring sker 13. Underlag sätts in i särskild bokföringspärm LöneCenter 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning utgår enligt bestämmelser för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda styrelseledamöter inom Samordningsförbundet Västerås. Antagna av styrelsen Underlag för förlorad arbetsinkomst mm inkommer 2 Underlaget kontrolleras mot faktiskt medverkande i styrelseuppdrag 3 Underlag kan kontrolleras med intygande arbetsgivare LöneCenter 10 Direktupphandling av varor, tjänster eller konsulttjänster utanför kommunens ramavtal, högst 2 basbelopp. Avrop, upphandling och direktupphandling sker enligt förbundets Delegations- och attestordning, beslutad av styrelsen Samordningsförbund ansvarar inte för rehabiliteringsinsatser och upphandlar därför inte heller sådana (prop.2002/03:132 s 74). 1 Kvalitet och prisnivå på marknaden undersöks 2 Inköp av tillgängliga varor eller tjänster med önskad kvalitet och till bästa pris 11 Direktupphandling av varor, tjänster eller konsulttjänster utanför kommunens ramavtal, över 2 basbelopp. 1 Kvalitet och prisnivå på marknaden undersöks 2 Inköp av tillgängliga varor eller tjänster med önskad kvalitet och till bästa pris 3 Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen Sida 6 av 10

8 12 Reserutiner, kollektiva resor 1. Beslut om resa tas 2. Vid resa med tåg 3. Betalning med kontokort som är förbundets handkassa 4. Biljetterna kontrolleras och skrivs ut /sekr. 5. Bekräftelse av bokning och betalning inkommer via e-post och överlämnas till sekr. 6. Bekräftelsen bevaras i pärm för handkassa 7. Rutiner för handkassa tillämpas 13 Reserutiner, egen bil i tjänsten År 2011 ersätts skattefritt 1,85 kr och skattepliktigt 0,45 kr per km. 1.. Beslut om resa tas 2.. Antal km noteras av den resande Den resande 3.. Resan redovisas på särskild blankett Den resande 4. Redovisningen kontrolleras och attesteras 5. Redovisningen skickas till löneadministratör 6. Ett ex av redovisningen arkiveras hos förbundet 7. Ersättning utbetalas i samband med utbetalning av lön LöneCenter eller arvode, enligt gällande avtal 14 Upprättande av verksamhets- och budgetplan Styrelsen ska enligt lag fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år och ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. Beslut om beviljade anslag från medlemmarna meddelas först i början av december. 1. Dialog med förbundsstyrelsen september-november 2. Förslag till budgetplan upprättas utifrån kostnader innevarande år, uppräkning av kostnader, beslut om finansiering av aktiviteter och planerad verksamhet. Upprättas under september-november 3. Förslag till verksamhetsplan upprättas utifrån resultat av dialog 4. Verksamhets- och budgetplan, beslut november Styrelse 5. Verksamhets- och budgetplan publiceras på hemsidan 6. Eventuell revidering av planen mot bakgrund av med- Sida 7 av 10

9 lemmars beslut om anslag till förbundet, december 7. Eventuellt beslut om reviderad plan Styrelse 8. Budget förs in i system under januari-februari 15 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning sker varje gång styrelsen sammanträder. 1. Ekonomisk sammanställning 2. Månadsrapport upprättas 3. Månadsrapport inkommer till Samordningsförbundet 4. Månadsrapporten kontrolleras 5. Rapport sker till styrelsen 6. Ärendet protokollförs /sekr. 16 Upprättande av årsredovisning Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och ska enligt lag om finansiell samordning, årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. 1. Det ekonomiska bokslutet upprättas / 2. Räkenskaper sammanfattas 3. Bokslutspärm färdigställs i två exemplar varav revisorer erhåller ett 4. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse upprättas 5. Sammanställning görs av verksamhetsberättelse och det ekonomiska bokslutet 6. Årsredovisning föredras i styrelsen 7. Beslut fattas om årsredovisning och styrelse undertecknar Styrelse 8. Årsredovisningen skickas till revisorerna för granskning 9. Revisionsberättelse skrivs och undertecknas Utsedda revisorer 10. Årsredovisningen publiceras på hemsidan 11. Årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till kommunfullmäktige Västerås stad, Västmanlandsläns landsting samt Försäkringskassan 12. Årsredovisning och revisionsberättelse arkiveras Sida 8 av 10

10 17 Momsrutiner Ansökan om moms görs löpande för varje kalendermånad. Regler enligt s.k. Ludvikamoms tillämpas, d v s förbundet får tillbaka utbetalad moms. 1. Momsrapport skrivs ut Blanketten Ansökan om ersättning för mervärdesskatt 2. fylls i 3. Ansökan attesteras. 4. Ansökan skickas till skatteverket 5. Momsfordran bokförs Inbetalningen sker på Samordningsförbundet Västerås 6. bankkonto eller skattekonto Skatteverket 7. Inbetalningen konteras 8. Inbetalningen attesteras 9. Bokföring sker och verifikationsnummer sätts 10. Handlingarna arkiveras 18 Rekvirering av anslag från förbundets medlemmar Huvudmännen betalar in sin andel tillsamordningsförbundet Västerås konto kvartalsvis i förskott. Anslaget betalas ut fyra gånger per kalenderår utan rekvirering från förbundet.. 1 Beslut om anslag tas. Medlemmen 2 Medel sätts in på Samordningsförbundet Västerås Medlemmen bankkonto 3 Kontroll och bokföring sker av inbetalningen 19 Redovisning av ekonomiskt resultat till SCB 1. Inkommer 1 från SCB, begäran om inlämnande av räkenskapssammandrag för kommunalförbund 2. Räkenskapssammandrag 2 upprättas elektroniskt enligt SCB:s anvisningar, och skickas till SCB 3. Kopia tas ut på papper och arkiveras Sida 9 av 10

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer