Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning"

Transkript

1 Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (i fortsättningen kommuner) kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig. Genom systemet kompenseras också kommuner med en viss procent av priset vid: upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning hyra av lokaler för särskilt boende. Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad för kommunen. Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla dem från privata entreprenörer. Verksamhet som inte är momspliktig Samordningsförbundens administration och kompetensutvecklingsinsatser för parternas medarbetare kan sägas ingå i verksamhet som inte är momspliktig där samordningsförbunden har rätt att ansöka om momsersättning. Samordningsförbunden skall enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inte bedriva egna rehabiliteringsinsatser. Ett samordningsförbund är att betrakta som en myndighet men bedriver således inte myndighetutövning mot enskilda individer. Det innebär att de medel som betalas ut för resursstöd till parterna är att betrakta som ett bidrag. Ett samordningsförbund kan anställa personal för den egna administrativa verksamheten eller projekt, men kan också köpa behovstjänsterna av någon av parterna. De tjänster som kan vara aktuella är: Förbundschef Processtödjare/samordnare, Administratör eller ekonom. Övriga tjänster som kan köpas är ex. ekonomitjänster, revisionstjänster och utvärderingstjänster. Flera samordningsförbund kan gå samman för att erbjuda parternas medarbetare kompetensutveckling. Konferensen/utbildningen är avgiftsfri. Förutom tjänster så finns det utgifter som omfattar: Konferenskostnader för kompetensutveckling (avgiftsfri) lokal/inventarier/lokalvård, telefoni/it,

2 Arbetsgruppen ekonomi/juridik Kontorsmaterial etc., samt övriga serviceavtal samt försäkringar. Dessa administrativa tjänster och varor skall faktureras med mervärdeskatt av parterna eller den organisation som tillhandahåller tjänster och varor. Samordningsförbundet kan då ansöka om momsersättning för dessa tjänster och varor (se bilaga 1 ekonomiskt flöde) Resursstöd till parterna skall inte faktureras Ett utskick av en faktura handlar om att säljaren avser att sälja en tjänst eller vara till en köpare. Resursstöd till parterna skall således inte faktureras samordningsförbunden då dessa inte köper rehabiliteringsinsatser till enskilda. Parterna bör fylla i en rekvisition om utbetalning av medel som motsvarar det beslut som samordningsförbundets styrelse har tagit. Därefter skriver och kommunicera samordningsförbundet ett beslut om utbetalning. Förslag till blanketter finns på NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) webbplats. Verksamhet som är momspliktig Samordningsförbund kan bedriva konferenser eller utbildning som enskilda deltagare betalar avgift för som är skattepliktig omsättning enligt Mervärdeskattelagen (1994:200). Samordningsförbundet måste då göra anmälan till Skatteverket om avsikten att bedriva momspliktig verksamhet. I momsdeklarationen skall det redovisas vilken omsättning verksamheten har haft exklusive moms, hur mycket utgående moms som man fakturerat med avdrag för ingående moms man har haft för sina kostnader. Större organisationer som har ett beskattningsunderlag över 40 miljoner kr ska deklarera moms varje månad. Mindre organisationer som har ett beskattningsunderlag över 1 miljon kronor men högst 40 miljoner kr deklarerar moms var tredje månad (tremånadersredovisning), men kan välja att deklarera momsen varje månad. Organisationer som har beskattningsunderlag för moms som uppgår till högst en miljon kronor behöver bara redovisa moms en gång per år i en momsdeklaration. Ansöka om ersättning Den kommun som vill ansöka om ersättning ska fylla i blanketten "Ansökan om ersättning till kommuner" (SKV 5933) och skicka den till Skatteverket i Jönköping. Ansökan ska vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast andra året efter utgången av det kalenderår som ersättningen gäller. Ansökan ska gälla en kalendermånad eller tre kalendermånader efter varandra under samma kalenderår. Ansökningsblanketten finns bara som en ifyllningsbar pdf-blankett på Skatteverkets webbplats: llkommuner.4.18e1b10334ebe8bc html

3 Arbetsgruppen ekonomi/juridik Årsuppgift Kommuner ska efter utgången av varje kalenderår lämna uppgift till Skatteverket om de belopp för kalenderåret som kommunen bokfört på konton för moms som berättigar till ersättning schablonbelopp som kommunen får ersättning för enligt lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. Kommunen ska lämna in årsuppgiften på blanketten "Årsuppgift, Ersättning för mervärdesskatt" (SKV 5939). Den ska vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast den 30 juni året efter det år som den avser. Om en kommun får ersättning för ett visst kalenderår efter att den har lämnat en årsuppgift ska kommunen lämna en rättad årsuppgift. Även årsuppgiftsblanketten finns endast som ifyllningsbar pdf-blankett på Skatteverkets webbplats. Överklagande En kommun som vill överklaga Skatteverkets beslut om ersättning och ränta ska göra det skriftligt. Brevet ska ställas till Förvaltningsrätten i Falun men skickas till Skatteverket, Jönköping. Brevet ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag som kommunen tagit del av beslutet. Kommunen måste få prövningstillstånd för att kunna överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Vid ett överklagande ska Skatteverket först ompröva det överklagade beslutet. Om Skatteverket vid denna omprövning inte ändrar beslutet som kommunen vill överlämnas överklagandet till förvaltningsrätten i Falun för prövning. Revision Skatteverket har möjlighet att besluta om revision hos kommuner, för att kontrollera att alla uppgifter stämmer som ligger till grund för ersättningsbeslutet. Den föreslagna revisionen ska syfta till att både rätta till eventuella fel och förebygga liknande fel i framtiden. Kontakta Skatteverket i Jönköping:

4 Ekonomiskt flöde för samordningsförbund INBETALNINGAR/INTÄKTER UTGIFTER/UTBETALNINGAR Bil.1 Inbetalning: 1.Skattefinansierat bidrag från: Staten (FK/AF) Landsting Kommun Konferenser/Utbildning Samordnad, ej avgiftsbelagd Utgifter som berör LEMK: 3.Administration: Anställd personal eller Köp av tjänst ex. personal såsom Förbundschef, processtödjare, administratörer och ekonomer. Ekonomi och revisionstjänster Konferenser/Utbildning Samordnad, ej avgiftsbelagd Kostnader för övrig overhead Samordningsförbund Intäkt: 2.Konferenser/ Utbildning avgiftsbelagd Utbetalningar: 4.Bidrag till äskande av medel, beslutad av styrelse Utgifter: 5. Konferenser/Utbildning avgiftsbelagd

5 Samordningsförbund bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet. Ett samordningsförbund är att betrakta som en myndighet men bedriver inte myndighetutövning mot enskilda individer. 1. Samordningsförbunden erhåller skattefinansierade medel från huvudmännen enligt beslutat anslag. (bidrag) Flera samordningsförbund kan gå samman för att erbjuda parternas medarbetare kompetensutveckling. Det innebär att ett samordningsför samlar upp kostnaderna för att sedan samfördela dessa mellan de förbund som samarbetar kring insatsen. Konferensen/utbildningen är avgiftsfri (bidrag). 2. Samordningsförbund kan bedriva konferenser eller utbildning som enskilda deltagare betalar avgift för. (skattepliktig omsättning enligt Mervärdeskattelagen) 3. Administration Ett samordningsförbund kan anställa personal för den egna administrativa verksamheten men kan också köpa behovstjänsterna av någon av parterna. De tjänster som kan vara aktuella är: Förbundschef, processtödjare/samordnare, administratör eller ekonom. Övriga tjänster som kan köpas är ex. ekonomitjänster, revisionstjänster och utvärderingstjänster. Förutom tjänster så finns det utgifter som omfattar: lokal/inventarier/lokalvård, telefoni/it, kontorsmaterial etc., övriga serviceavtal samt försäkringar. (utgifter) 4. Parterna äskar medel för en projektinsats/metodutveckling, bereds av Förbundschef och beredningsgrupp/ beslut av styrelse/underlag för utbetalning. (bidrag) 5. Utgift för avgiftsbelagd konferens/utbildning särredovisas enligt Mervärdeskattelagen

6 Ekonomiskt flöde vid utbetalning av medel (bidrag) till parternas rehabiliteringsinsatser 1. Ansökan om medel 2. Beslut av styrelse 3. Uprättande av samverkansavtal 4. Rekvisitation av medel 5. Beslut om utbetalning av medel 1. Ansökan om medel sker efter de policys som samordningsförbundet har för att ansöka om resursstöd för projekt/insatser. 2. Beslut av styrelse skall framgå av protokoll om vilken insats det gäller, under vilken period och vilka medel som finns till förfogande. 3. Upprättande av samverkansavtal skall framgå syftet med insatsen, vilka mål har man med insatsen, vilken tidsperiod det gäller, vilka medel man har till sitt förfogande, hur utbetalningen skall ske (genom rekvisition enligt samordningsförbundets regler). 4. Rekvisition av medel skall framgå vem som söker medel för resursstöd, till vilket bg/pg som det skall utbetalas till, hur mycket som söks samt undertecknas av firmatecknare/behörig chef eller motsvarande. Förslag om utformning av blankett finns att hämta på NNS hemsida. 5. Kommunicering om utbetalning av medel.

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Metod 3 Granskningsresultat 3.1

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20 Revisionsrapport 2011-04-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionskriterier... 4 2.3 Metod... 4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012 Revisionsrapport Momsrutiner Krokoms kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Metod 2 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer