Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel , fax ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se"

Transkript

1 P M Datum Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel , fax , Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska verksamhet. Föreningen står inför investeringsbeslut kring en ny hall och i samband därmed frågan hur verksamheten ska struktureras. Idag bedrivs all verksamhet inom den ideella föreningen. Om expansion sker av befintlig verksamhet kommer skattefriheten, såväl till inkomstskatt som moms, att riskeras. Ett alternativ som kan diskuteras är att föreningen startar ett aktiebolag som dels gör investeringen dels tar över och driver den befintliga verksamheten samt också får möjlighet att utöka verksamheten. Detta skulle innebära att föreningen renodlar sin ideella verksamhet och enbart sysslar med föreningsverksamhet som rör gymnastik i distriktet, arrangerar tävlingar samt propagerar för gymnastik. En betydligt mindre verksamhet än vad som bedrivs idag. Aktiebolaget tar över all annan verksamhet. Aktiebolag är alltid skattepliktigt till inkomstskatt för sina överskott. Skattesatsen är fn 26,3 %, förslag finns om 22 % i bolagsskatt.. 1 (5)

2 Drivs näringsverksamhet är all verksamhet utom tjänster kring uthyrning av lokal skattepliktig till moms. Utgående mervärdesskatt (är ett påslag på priset) är mer komplicerat då mervärdesskatt utgår med olika procentsatser, 6 %, 12 % resp 25 %. Moms på gjorda inköp kan i princip avräknas mot den moms som tas ut enligt ovan. Inköp som avser ej skattepliktig verksamhet får ej tas med. Utgifter som berör såväl skattepliktig som icke skattepliktig verksamhet får proportioneras på lämpligt sätt, (se mera nedan): Med tanke på de olika verksamheter som förväntas ske uppkommer svårigheter kring vilken utgående skatt som skall debiteras och hur stor del av ingående skatt som får lyftas av. Det kan bli krånglig men som ni förstår uppkommer olika skillnader som kan vara positiva såväl som negativa jämfört med dagens situation. Eftersom det är omöjligt att idag förutse omfattningen av kommande aktiviteter, är det inte möjligt att beräkna effekterna. Å andra sidan blir det nog se att momsen kommer ni framöver att få hantera även inom föreningen. EU trycker på. Jag skall belysa en del olika verksamheter och hur momsen faller ut. Först redogör jag för vilken moms som kan tas ut på ett antal olika aktiviteter och längre ned behandlas moms på inköpen. MOMSEFFEKTER PÅ BEDRIVNA AKTIVITETER AV AB a) kurs och lägerverksamhet inom gymnastiken Denna verksamhet, innebär att man tillhandahåller idrottstjänster som momspliktiga, med ett påslag av 6 %. AB tillhandahåller såväl lokal som instruktör. Fakturering för kost och logi får ske separat om moms utgår efter 12 %. b) kurs och läger för andra idrotter Momsen blir beroende av vem som tillhandahåller idrottstjänsten. Är det bolagets personal som gör detta eller inhyrd instruktör, blir momsen som ovan i a). Håller bolaget inte med instruktör, blir uthyrning av lokal ingen tjänst som omfattas av moms. Kost och logi får faktureras med 12 % moms. c) Lägerskolor Jag uppfattar att denna tjänst enbart avser uthyrning av lokaler för idrottsutövning och för övernattning samt att mat serveras. Uthyrning av lokal föranleder ingen moms. Kost och logi får faktureras särskilt och momsen är 12 %. 2 (5)

3 d) lokaluthyrning i allmänhet (ej idrott) Uthyrning av enbart lokal till annan är ingen tjänst som för närvarande innebär att moms skall tas ut. Uthyrning av hall för musikändamål skall alltså inte ingå i momssystemet. e) Utbildnings- och upplevelsekonferenser Återigen beror det på vad aktiebolaget tillhandahålles. Är det enbart lokal, blir det ingen moms på lokaldelen. Kosten (lunch, middag) faktureras separat med moms, 12 %. Bolaget arrangerar speciella utbildningar och konferenser med av bolaget inhyrd föreläsare mm. Kan innebära att tre olika delar får faktureras. Lokaldel utan moms, konferensavgift med moms 25% och kost med moms 12%. f) Catering och fester All försäljning av mat inryms fn i momssatsen 12 %. Ingår lokal i priset kan ev uppdelning få ske. Lokaluthyrning sker utan moms. g) Uthyrning av aktiv utemiljö (hinder- och samarbetsbanor, frisbeegolf) Aktiviteten uppfattar jag inte som idrott utan förströelse eller allmän träningsaktivitet. Inte heller är det uthyrning av lokal. Moms bör tas ut efter 25 % då ingen reduceringsregel verkar att gälla. h) stuguthyrning Betraktas som aktiebolagets näringsverksamhet och uthyrning får momsbeläggas med 12 % (jämför med campingstugor). Om det enbart sker någon enstaka gång är det ingen moms alls. i) Försäljning av kläder och kioskvaror mm Försäljningen kommer att följa de allmänna reglerna och moms utgår med 25 % eller 12 % om det är mat. HANTERING AV SKATT PÅ INKÖP (ingående moms) Det är leverantören som skall ange momssumma på fakturor till AB. Säljaren ansvarar för att moms räknas fram på ett korrekt sätt. Ni (AB) har ansvar för att hantera momsen rätt dvs hänföra momsbeloppet till resp verksamhet och fördela momsbeloppet som avdragsgill eller ej avdragsgill. Här skiljer man mellan direkta utgifter för olika verksamheter och gemensamma utgifter. Hanteras olika. Uttrycket är att en momsskattskyldig bedriver en blandad verksamhet och då måste fördelningsnycklar hittas för att fördela momsen. 3 (5)

4 Fastigheter är speciella och kommenteras därför nedan. a) Direkta utgifter Med direkta utgifter menas utgifter som direkt kan hänföras till en viss verksamhet som AB bedriver. Skall moms debiteras ABs försäljning, har AB rätt att avräkna ingående moms mot momsen på försäljningen. b) Gemensamma utgifter Ofta handlar det om olika administrativa utgifter. Fördelningsnyckel kan t ex vara omsättningen i de olika verksamheterna eller ytor eller annan lämplig måttstock. c) Fastighetsutgifter Fastigheter är speciella då dessa egentligen står utanför momssystemet. Undantag finns och beroende på användning kan fastigheter i alla fall komma in och momsen måste då hanteras. Moms på fastighetens löpande driftsutgifter (ej investeringsutgiften), t ex el, vatten och renhållning tillhör verksamheter som är skattepliktiga och/eller inte skattepliktiga. Moms på dessa utgifter måste därför fördelas på avdragsgill moms och icke avdragsgill moms. Ofta är ytor nyckel i dessa sammanhang (fördelning efter ytor, omsättning eller annan skälig grund). Driftskostnaderna kan uppdelas i direkta och gemensamma utgifter med tanke på vad utgiften avser, skattepliktig momsverksamhet eller ej. Exempel; Byggnad för matsal och övernattning; Matsalen målas om invändigt. Matsalen används i flera olika verksamheter enl beskrivningen ovan men tillhör alltid en momspliktig del. Följaktligen får hela momsbeloppet avräknas när momsdeklarationen skall upprättas. Om den byggnad som matsalen finns i målas om utvändigt blir det en utgift som inte enbart tillhör momsskattepliktig verksamhet. Alltså får en del av den ingående momsen avräknas men inte den del som avser arbetet på övernattningsdelarna. Denna del kan vid olika verksamhetsanvändning vara såväl skattepliktig verksamhet som ej skattepliktig. Exemplet ovan visar den komplexitet som finns inom momsområdet och hur lätt det kan vara att komma fel. d) Investeringsmoms; fastighet Om investering sker i egen fastighet och som enbart kommer att användas i en momsskattepliktig verksamhet, kan påförd moms avräknas i momsdeklarationen. Staten återbetalar momsen och räknar på sikt att få 4 (5)

5 tillbaka momsen genom försäljning av varor eller tjänster som sker via den här fastigheten. Det blir viktigt att avgöra hur fastigheten kommer att användas i de olika verksamheterna, då detta styr hur stor del av byggmomsen som kan fås i retur från staten och som blir en del av finansieringen av investeringen. Om den nya hallen enbart kommer att användas för kurs och lägerverksamhet i egen regi, blir all ingående moms avdragsgill. Sker däremot uthyrning till också till Ängelholmsrevyn skall ingen moms tas ut för denna uthyrning. Justeringar måste då ske av ingående moms såväl för löpande utgifter som för investeringen. Om framtidsplanerna är att utöka aktiviteterna och utnyttja anläggningen så effektivt som möjligt är förmodligen verksamhetsformen AB den bästa. Momsfrågorna och uppdelningen är besvärlig och får hanteras varsamt. I samråd med skatteverket kan man i förväg samtala om hur uppdelning mm skall kunna ske. Genom att i förväg veta hur olika aktiviteter skall bedömas blir det också möjligt att styra aktiviteterna och deras innehåll och undvika sådana aktiviteter som komplicerar tillvaron. Verksamheterna blir tydligare i ABs form och det finns regelverk som är tilllämpliga. Föreningsformen är mera konturlös med osäkra bedömningar och godtycke. Förhoppningsvis kan ni (vi) föra diskussionerna vidare med ovanstående underlag som utgångspunkt. Bästa hälsning Leif Stille 5 (5)

Gymnastikförbundet Syd. Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten.

Gymnastikförbundet Syd. Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten. P M Datum 2012-03-07 Till Gymnastikförbundet Syd Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten. Inför årsmötet har styrelsen i GF Syd önskat få belyst föreningens ställning och vilka regler som

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

VICE SER golf och SkattER

VICE SER golf och SkattER SERVICE golf och skatter 1 1 Inledning 1997 utfärdade SGF ett faktablad, Golf och Skatter. Bifogat omarbetat och uppdaterat faktablad innehåller nu aktuella regler på området. Faktabladet inleds med en

Läs mer

SERVICE GOLF OCH SKATTER

SERVICE GOLF OCH SKATTER SERVICE GOLF OCH SKATTER Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade 1997. Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (15) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 69: Momshantering av norska konferensköp Gränshinder 70: Momshantering av tjänst KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (15) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) Till: Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Mervärdesskatt för den ideella sektorn, mm (Ds 2009:58) SABOs synpunkter SABOs synpunkter begränsas till förslaget om att införa en obligatorisk

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Idrottens skatter och avgifter övergripande information

Idrottens skatter och avgifter övergripande information Idrottens skatter och avgifter övergripande information Här ges en mycket övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider. Vi rekommenderar

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010

Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET 2010 Kommunernas moms ETT HÄFTE OM KOMMUNKONTOSYSTEMET Upplysningar om innehållet: Mona Fridell, mona.fridell@skl.se Kajsa Jansson, kajsa.jansson@skl.se

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer