Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06"

Transkript

1 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen

2 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN 3 4 REDOVISNING AV AKTIVITET SOM BEVILJATS MEDEL 3 5 FAKTURAHANTERING 4 6 FÖRETAGSKORT 4 7 BOKFÖRING AV IN- OCH UTBETALNINGAR 5 8 ARVODEN, LÖNER 5 9 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST 6 10 DIREKTUPPHANDLING, UNDER TVÅ BASBELOPP 6 11 DIREKTUPPHANDLING, ÖVER TVÅ BASBELOPP 6 12 ARBETSGIVARDEKLARATION 7 13 INKOMSTDEKLARATION, PENSIONSKOSTNADER 7 14 RESERUTINER, KOLLEKTIVA RESOR 8 15 RESERUTINER, EGEN BIL I TJÄNSTEN 8 16 UPPRÄTTANDE AV VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 8 17 EKONOMISK UPPFÖLJNING 9 18 AVSKRIVNING 9 19 UPPRÄTTANDE AV ÅRSREDOVISNING 9 20 UPPRÄTTANDE AV DELÅRSREDOVISNING MOMSRUTINER REKVIRERING AV ANSLAG FRÅN FÖRBUNDETS MEDLEMMAR REDOVISNING AV EKONOMISKT RESULTAT TILL SCB ARKIVERING 11

3 Finsam Lekeberg och Örebro 2 Det här är ett dokument för intern kontroll inom förbundet som beskriver de rutiner som tillämpas. 1 Ansökan om medel 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idén presenteras för Lokala samverkansgruppen (LSG) ur vilken en beredningsgrupp utses 3. Idén diskuteras och bereds Beredningsgrupp 4. Beredningsgruppen beslutar om att idén ska Beredningsgrupp vidareutvecklas och utser lämpliga tjänstemän för att utarbeta och skriva ansökan om medel. 5. Ägare av aktivitet/projektägare utses. Beredningsgrupp 6. I minnesanteckningar dokumenteras projektidén. 7. Projektansökan tas fram enligt fastställd mall. Utsedda tjänstemän Kontinuerlig dialog sker med förbundschefen. 8. Redovisningsansvarig utses Beredningsgrupp 9. Projektansökan presenteras för LSG som ger ett utlåtande till Finsams styrelse. 10. Undertecknad ansökan om medel skickas till Utsedda tjänstemän förbundschefen. 11. Ansökan tas upp i Finsams styrelse för beslut. Styrelsen Ansökan om fortsättning av pågående aktivitet/projekt tas upp direkt till styrelsen. 12. Ansökan/projektplanen publiceras på hemsidan om medel beviljats. 2 Aktivitet/projekts genomförande 1. Upprättande av skriftlig överenskommelse mellan samverkande myndigheter och Finsam. 2. Information till redovisningsansvarig projektägare om rutiner för rekvirering av medel 3. Bildande av styrgrupp för aktivitet Projektägare 4. Medverkande i styrgrupp för samverkansstöd 5. Kontroll och uppföljning. Sker enligt skriftlig överenskommelse och då styrelsen begär rapportering. 6. Registrering av aktivitet i SUS 7. Information om SUS till registreringsansvarig för individinriktade projekt 8. Registrering av deltagande individer i SUS Samverkande myndigheter 9. Stöd till samverkansparter i samordning, samverkan, måluppfyllelse och uppföljning 10. Kontinuerlig rapportering om projektets utveckling till Finsams styrelse

4 Finsam Lekeberg och Örebro 3 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen 1. Rekvisitionsblankett med anvisningar skickas digitalt till redovisningsansvarig 2. Redovisningsansvarig fyller efter varje kvartal (eller annan överenskommen tid) i rekvisition, undertecknar den och bifogar samtliga underlag som skickas till Finsam. Redovisningsansvarig 3. Rekvisition och underlag inkommer till Finsam. Ankomststämpling sker. 4. Rekvisition kontrolleras mot underlag och budgeterade kostnader till vilka beviljats medel. 5. Rekvisition justeras vid behov, godkänns och belopp beslutas med undertecknande av rekvisition. 6. Beslut kommuniceras till redovisningsansvarig 4 Redovisning av aktivitet som beviljats medel Aktivitet/projekt som vänder sig till individer och pågår minst två år, rapporterar varje halv- och helår projektets resultat. Vid avslut av varje aktivitet/projekt lämnas en slutrapport över hela perioden. 1. Rapport inkommer till Finsam från samverkande myndigheter Samverkande myndigheter 2. Granskning av rapport 3. Rapport presenteras i förbundsstyrelsen, aktivitetsansvariga då styrelsen begär det 4. Styrelsen beslutar att godkänna rapport eller begär komplettering Styrelse 5. Rapporten publiceras på hemsidan 6. Projektet beskrivs i Finsams halv- och helårsredovisning. Graden av måluppfyllelse redovisas och analyseras vid helårsredovisning. 7. Dokumentationen arkiveras

5 Finsam Lekeberg och Örebro 4 5 Fakturahantering Utbetalning av fakturor: - fakturor utbetalas via filöverföring från bokföringssystem till bank - faktura attesteras av förbundschef - inloggning till bankgiro utförs av ekonomiassistent på Region Örebro län () med särskild behörighet till förbundets konto 1. Faktura inkommer till Finsam där den ankomststämplas 2. Faktura kontrolleras och märks med bokföringsenhet 3. Faktura attesteras, konteras och märks i förekommande fall med resultatenhet 4. Faktura postas till, område ekonomi 5. Faktura betalas (två behöriga i förening) 6. Bankens transaktionslista bevakas för att kontrollera att överföring skett 7. Utbetalning bokförs 8. Utbetalningsjournal och bokföringsunderlag upprättas 9. Faktura arkiveras i bokföringspärm 6 Företagskort Företagskort består av kreditkort Visa Business card, med en köpgräns på kr. Kortinnehavare är förbundschef. 1. Underlag i form av kvitto, betalningsbekräftelse o dyl. bevaras i särskild pärm för företagskort 2. Faktura inkommer från banken 3. Fakturan kontrolleras mot underlag och bifogas till pärm för företagskort 4. Samtliga av förbundets kontokortsbetalningar dras via autogiro direkt från penningmarknadskonto Bank 5. Transaktionslista för förbundets konto granskas 6. Transaktion konteras 7. Kostnad attesteras och märks med resultatenhet 8. Kostnad som rör förbundschef attesteras av ordföranden med vice ordförande som ersättare Förbunsdschef/ Ordförande 9. Underlag och bokföringsorder postas till, område ekonomi 10. Bokföring sker och verifikationsnummer sätts 11. Arkivering sker i kronologisk ordning i bokföringspärm

6 Finsam Lekeberg och Örebro 5 7 Bokföring av in- och utbetalningar Bokföring av in- och utbetalningar sker löpande. Bokföring av utbetalning av fakturor: - fakturor utbetalas via filöverföring från ekonomi- och bokföringssystem till bank - inloggning till bankgiro utförs av Region Örebro län () område ekonomi, men kan även utföras av förbundschef - bokföring utförs alltid av 1 Inloggning sker på förbundets bankkonto, e-tjänst 2 Transaktionslista skrivs ut 4 Ut- eller inbetalningsunderlag, transaktionslista och leverantörsfakturajournal jämförs och kontrolleras mot varandra 5 Inloggning sker i ekonomi- och bokföringssystem och bokföring sker av in- och utbetalningar 6 Fakturajournal och bokföringsunderlag över avstämda registreringar skrivs ut 8 Journal och underlag sätts in i särskild bokföringspärm 8 Arvoden, löner Beslut i styrelsen : Sammanträdesarvoden ska betalas ut två gånger per år, i juni för perioden december - maj samt i december för perioden juni-november. Ordförandens månadsarvode utbetalas i samband med löneutbetalningar varje månad. För hantering av lön tillämpas nr Sammanträde eller möte sker i någon form Styrelsen 2. 2 Revisorer meddelar Finsam arbetad tid för revision i förbundet Revisorer 3. 3 Underlag för utbetalning av arvode upprättas enligt förbundets arvodesbestämmelser 4. 4 Underlag skickas till löneadm tjänst 5. 5 Löner och arvoden förs in i lönesystemet Löneadm tjänst 6. 6 Specifikationer skickas till Finsam Löneadm tjänst 7. Specifikationer skickas till mottagare 8. Kopior av specifikationer bevaras hos förbundet 9. Utbetalning godkänns och attesteras på banklista 10. Underlag postas till Öll 11. Utbetalning sker via bankgiro

7 Finsam Lekeberg och Örebro Transaktionslista skrivs ut 13. Inloggning sker i ekonomi- och bokföringssystem och bokföring sker 14. Underlag sätts in i bokföringspärm 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning utgår enligt bestämmelser för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda styrelseledamöter inom Finsam Lekeberg och Örebro. Antagna av styrelsen Underlag för förlorad arbetsinkomst mm inkommer 2 Underlaget kontrolleras mot faktiskt medverkande i styrelseuppdrag 3 Underlag kan kontrolleras med intygande arbetsgivare 4 Rutiner för arvoden punkt nr 4-14 tillämpas 10 Direktupphandling av varor, tjänster eller konsulttjänster utanför kommunens ramavtal, högst 2 basbelopp. Avrop, upphandling och direktupphandling sker enligt förbundets Delegations- och attestordning, beslutad av styrelsen Samordningsförbund ansvarar inte för rehabiliteringsinsatser och upphandlar därför inte heller sådana (prop.2002/03:132 s 74) Kvalitet och prisnivå på marknaden undersöks 2. Inköp av tillgängliga varor eller tjänster med önskad kvalitet och till bästa pris 11 Direktupphandling av varor, tjänster eller konsulttjänster utanför kommunens ramavtal, över 2 basbelopp. 1 Kvalitet och prisnivå på marknaden undersöks 2 Inköp av tillgängliga varor eller tjänster med önskad kvalitet och till bästa pris 3 Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen

8 Finsam Lekeberg och Örebro 7 12 Arbetsgivardeklaration 1 Arbetsgivardeklarationen fylls i och undertecknas digitalt hos Skatteverket 2 Skattekonto kontrolleras 3 Arbetsgivaravgift och skatt ska täckas av skattekonto 4 Kostnaden attesteras 5 Underlag postas till Region Örebro län (), område ekonomi 6 Kontering sker 7 Utbetalning verkställs och bokförs, verifikationsnummer sätts 8 Arkivering sker i bokföringspärm 13 Inkomstdeklaration för särskild löneskatt på pensionskostnader 1 Deklarationsblankett inkommer från skatteverket (feb) 2 Deklarationen kontrolleras och fylls i 3 Deklarationen attesteras 4 Deklarationen skickas in till skatteverket 5 Skattebesked inkommer från skatteverket (dec) 6 Kostnad attesteras 7 Underlag postas till Region Örebro län (), område ekonomi 8 Utbetalning sker till skatteverket 9 Kontering sker 10 Utbetalningen bokförs och verifikationsnummer sätts 11 Arkivering sker i bokföringspärm

9 Finsam Lekeberg och Örebro 8 14 Reserutiner, kollektiva resor 1. Beslut om resa tas 2. Vid resa med tåg sker bokning via nätet 3. Betalning med kontokort/företagskort 4. Biljetterna kontrolleras och skrivs ut 5. Bekräftelse av bokning och betalning inkommer via e-post 6. Bekräftelsen bevaras i pärm för företagskort 7. Rutiner för företagskort tillämpas 15 Reserutiner, egen bil i tjänsten År 2015 ersätts skattefritt 1,85 kr och skattepliktigt 1,05 kr per km. 1.. Beslut om resa tas 2.. Antal km noteras av den resande Den resande 3.. Resan redovisas på särskild blankett Den resande 4. Redovisningen kontrolleras och attesteras 5. Redovisningen skickas till löneadministratör 6. Ett ex av redovisningen arkiveras hos förbundet 7. Ersättning utbetalas i samband med utbetalning av lön eller arvode, enligt gällande avtal Löneadm tjänst 16 Upprättande av verksamhets- och budgetplan Styrelsen ska enligt lag fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år och ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. Beslut om beviljade anslag från medlemmarna meddelas i början av november. 1. Dialog med förbundsstyrelsen augusti-september 2. Förslag till budgetplan upprättas utifrån kostnader innevarande år, uppräkning av kostnader, beslut om finansiering av aktiviteter och planerad verksamhet. Upprättas under augusti-november 3. Förslag till verksamhetsplan upprättas utifrån resultat av dialog 4. Verksamhets- och budgetplan, beslut november Styrelse 5. Verksamhets- och budgetplan publiceras på hemsidan 6. Eventuell revidering av planen mot bakgrund av medlemmars beslut om anslag till förbundet, december 7. Eventuellt beslut om reviderad plan Styrelse 8. Budget förs in i system under januari och

10 Finsam Lekeberg och Örebro 9 17 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt vid styrelsens sammanträden. 1. Ekonomisk sammanställning upprättas 2. Månadsrapport upprättas 3. Månadsrapport inkommer till Finsam 4. Månadsrapporten kontrolleras 5. Rapport sker till styrelsen 6. Ärendet protokollförs 18 Avskrivning Följande avskrivningar tillämpas: Datorer/IT 3 år, inventarier 5 år. 1. Inköpta inventarier förs upp på invertarielista för avskrivning 2. Avskrivning attesteras 3. Underlag postas till Region Örebro län, område ekonomi 4. Avskrivning konteras 5. Avskrivningen bokförs, verifikationsnummer sätts 6. Underlag arkiveras i bokföringspärm 19 Upprättande av årsredovisning Enligt lag om finansiell samordning, ska styrelsen årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. 1. Det ekonomiska bokslutet upprättas och 2. Räkenskaper sammanfattas 3. Engagemangsbrev beställs från bank 4. Bokslutspärm färdigställs i två exemplar varav revisorer erhåller ett och 5. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse upprättas 6. Sammanställning görs av verksamhetsberättelse och det ekonomiska bokslutet 7. Årsredovisning föredras i styrelsen 8. Beslut fattas om årsredovisning Styrelse 9. Årsredovisning skickas till revisorerna för granskning 10. Revisionsberättelse skrivs och undertecknas Utsedda revisorer 11. Årsredovisning publiceras på hemsidan 12. Årsredovisning och revisionsberättelse skickas till medlemmarnas kommunfullmäktige, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 13. Årsredovisning och revisionsberättelse arkiveras

11 Finsam Lekeberg och Örebro Upprättande av delårsredovisning Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och ska enligt lag om kommunal redovisning, minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 1. Det ekonomiska bokslutet upprättas och 2. Räkenskaper sammanfattas 3. Delårsredovisning, helårsprognos samt verksamhetsberättelse upprättas 4. Delårsredovisning föredras till styrelsen i augusti 5. Beslut fattas om delårsredovisning och styrelse undertecknar dokumentet Styrelse 6. Delårsredovisningen publiceras på hemsidan 7. Delårsredovisning skickas till revisorerna, medlemmarnas kommunfullmäktige, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 8. Årsredovisning och revisionsberättelse arkiveras 21 Momsrutiner Ansökan om ersättning för mervärdesskatt görs för varje kvartal. Förbundet får tillbaka betalad moms. 1. Momsrapport skrivs ut och Blanketten Ansökan om ersättning för mervärdesskatt 2. fylls i 3. Ansökan undertecknas 4. Ansökan skickas till Skatteverket 5. Momsfordran attesteras 6. Underlag postas till, område ekonomi 7. Momsfordran konteras 8. Momsfordran bokförs 9. Inbetalning sker till Finsams bank- eller skattekonto Skatteverket 10. Inbetalning attesteras 11. Underlag postas till, område ekonomi 12. Inbetalning konteras 13. Bokföring sker och verifikationsnummer sätts 14. Handlingarna arkiveras i bokföringspärm

12 Finsam Lekeberg och Örebro Rekvirering av anslag från förbundets medlemmar Försäkringskassan har beslutat att f o m 1 januari 2010 utbetala anslag per kalenderår utan rekvirering från förbundet.. 1 Beslut om anslag tas. Medlemmen 2 Rekvisition upprättas och skickas medlemskommun och region i början av året 3 Medel sätts in på Finsams bankkonto Medlemmen 4 Kontroll och bokföring sker av inbetalningen (punkt 7) och 23 Redovisning av ekonomiskt resultat till SCB 1. Inkommer 1 från SCB, begäran om inlämnande av räkenskapssammandrag för kommunalförbund 2. Räkenskapssammandrag 2 upprättas elektroniskt enligt SCB:s anvisningar, och skickas till SCB 3. Kopia tas ut på papper och arkiveras 24 Arkivering 1. Inkommande 1 handlingar ankomststämplas 2. Inkommande 2 och upprättade handlingar diarieförs 3. Inkommande och upprättade handlingar arkiveras 4. Arkiv gallras enligt arkivplan

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer