Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte, genomförande och avgränsning Revisionsmetod Granskningens resultat Externa regelverk Interna regelverk Iakttagelser Bedömning Kontrollmål: kassaansvarig person finns utsedd Iakttagelser Bedömning Kontrollmål: dokumenterade rutiner för kassaavstämningar finns och redovisning av försäljningsresultat sker dagligen på kassarapport Iakttagelser Bedömning Kontrollmål: av kassarapport framgår; datum, saldo, vad som sålts, eventuell differens, utslagskvitto samt vem som upprättat rapporten Iakttagelser Bedömning Kontrollmål: försäljningsbelopp redovisas med korrekt belopp och utan dröjsmål Iakttagelser Bedömning Kontrollmål: utgående moms redovisas på ett korrekt sätt Iakttagelser Bedömning Kontrollmål: kontanter hanteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst Iakttagelser Bedömning... 7

3 1. Sammanfattning För kommunal verksamhet är det nödvändigt att ha goda rutiner för intern kontroll. Beträffande kontanthanteringen är det särskilt viktigt av två skäl; dels för att säkerställa att de intäkter som tillhör kommunen rätteligen kommer kommunen tillgodo dels att inte personalen utsätts för onödig riskexponering. Vår granskning har genomförts huvudsakligen genom, intervjuer med ansvarig personal vid respektive verksamhet och personal vid ekonomikontoret. Därutöver har vi även granskat verksamheternas ekonomiska rapporter, kassakvitton, kassarapporter, dokumenterade avstämningar och annan räkenskapsinformation. Revisionen lämnar följande bedömning: Innebörden av att vara kassaansvarig bör dokumenteras för att klargöra det ansvar denne person har gällande bl a återredovisning av försålda medel, förvaring av kontanta medel samt ifyllande av kassarapport. Vår granskning påvisar att rutinerna för kassaredovisning och avstämningar varierar mellan de olika verksamheterna. För att tydliggöra vilka rutiner som gäller och hur avstämning/ redovisning och instruktioner för hantering av kontanta kvittoblock skall göras, skall skriftliga rutiner förankras på de olika verksamheterna. Detta/dessa dokument utgör ett bra stöd för den personal som handhar kontanta försäljningsmedel och även för vikarier eller andra som endast periodvis arbetar inom verksamheten. Förslagsvis kan innebörden av att vara kassaansvarig införlivas i dokumenten. Vår granskning påvisar att tekniska nämnden bedriver försäljning direkt till kunder utanför den kommunala kompetensen. Vid uthyrning av jordfräs, högstryckstvätt, såg, släp m m till kommunanställda bör beaktas hur försäkringsfrågan ska lösas vid eventuella incidenter. När det uppstår differenser ska detta också redovisas som sådana i den sammanställning som upprättas i samband med redovisning av kontanter. Revisionen instämmer i den av kulturoch fritidsförvaltningens upprättade åtgärdsplan för att komma till rätta med de differenser som uppkommit. För att säkra den interna kontrollen är det viktigt att även tekniska kontoret med den försäljningsverksamheten som finns idag upprättar en redovisning i kassabok. Våra synpunkter på redovisning av differenser framgår i avsnitt I KRL 2 kap. 8 framgår att kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Vi bedömer att om insättning och bokföring i huvudboken sker minst en gång per vecka är detta förenligt med god redovisningssed. Detta förutsätter att kassabok används. Utlämnade kvitton från ekonomikontoret till verksamheterna bör i fortsättningen avstämmas mot de redovisade kvitton med kontanter för att säkra den interna kontrollen. 1

4 2. Inledning 2.1 Bakgrund Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun att genomföra en granskning av kontanthanteringen. För kommunal verksamhet är det nödvändigt att ha goda rutiner för intern kontroll. Beträffande kontanthanteringen är det särskilt viktigt av två skäl; dels för att säkerställa att de intäkter som tillhör kommunen rätteligen kommer kommunen tillgodo och att inte personalen utsätts för onödig riskexponering. Risker för personal kan består av rånrisk och att bli oskyldigt misstänkt. 2.2 Syfte, genomförande och avgränsning Syftet är att granska om den kontanta försäljningsverksamheten har tillfredsställande rutiner avseende redovisning, insättning av kontanter samt avstämning för att därigenom säkerställa en god intern kontroll. Härutöver syftar granskningen till att säkerställa att Ängelholms kommuns interna regler och relevant lagstiftning (KRL 1 ) efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har, i tillämpliga delar, genomförts utifrån följande kontrollmål: kassaansvarig person finns utsedd, dokumenterade rutiner för kassaavstämningar finns och redovisning av försäljningsresultat sker dagligen på kassarapport, av kassarapport framgår; datum, saldo, vad som sålts, eventuell differens, utslagskvitto samt vem som upprättat rapporten, försäljningsbelopp redovisas med korrekt belopp och utan dröjsmål, utgående moms redovisas på ett korrekt sätt, kontanter hanteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst. I vår granskning har vi valt att avgränsa oss till följande verksamheter Räddningstjänsten, Tekniska verksamheten, Härbärjet, Resurscentrum och Rönnebadet. Enbart försäljningen mot kontanter har granskats (ej kontokort eller faktura). 1 Den kommunala redovisningslagen 2

5 2.3 Revisionsmetod Intervjuer har genomförts med ansvarig personal vid respektive verksamhet samt personal vid ekonomikontoret. Vi har även granskat verksamhetens ekonomiska rapporter, kassakvitton, kassarapporter, dokumenterade avstämningar och annan räkenskapsinformation. 3. Granskningens resultat 3.1 Externa regelverk I andra kapitlet i den kommunala redovisningslagen, KRL anges att kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Finns särskilda skäl som är förenliga med god redovisningssed får ekonomiska händelser bokföras senare. Avseende användande av kassaapparat/kassaregister antog Riksdagen 2007 "Lag om kassaregister (SFS 2007:592) och "Förordning om kassaregister" (SFS 2007:597). Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag. Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning. Enligt regelverket ska enheter som har kontantförsäljning, inklusive kortförsäljning, för mer än kronor, eller fyra prisbasbelopp, per år från den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Regeringen har beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att besluta om de exakta reglerna för hur lagen ska tillämpas. Skatteverket utkom (SKA A 2009:3) med information om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister. Stat och kommun undantas från skyldigheten att inneha certifierat kassaregister. Detta undantar inte kommuner som har omfattande kontantförsäljning att införa certifierat kassaregister, vilket skapar en god intern kontroll. 3.2 Interna regelverk Iakttagelser Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar för att en organisation för intern kontroll upprättas samt utvecklas utifrån kommunens behov av kontroll. Inom detta ansvar ska förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. Respektive nämnd har ansvar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska anta regler och anvisningar för detta ändamål. Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för hantering av kommunens handkassor daterat Dokumentet reglerar i huvudsak handkassans redovisning, krav på verifikationer och ansvaret. Instruktion Kontant kvittoblock finns och har upprättats av ekonomikontoret. Instruktionen är inte känd av alla som handhar kontant försäljningsverksamhet. På kultur- och fritidsnämnden finns upprättade rutiner för handhavande, förvaring och transport av kontanter. 3

6 3.2.2 Bedömning Ett av syftena med intern kontroll är att personalens hantering av kontanta medel kan ske på ett sådant sätt att inte oberättigade misstankar riktas mot personalen. Bra regler som personalen förstår leder till den trygghet och säkerhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras med god kvalitet. Vi kan konstatera att de nämndsinstruktioner som upprättats inte till alla delar följs. Revisionen rekommenderar därför att kommungemensamma regler/instruktioner för kontanthantering upprättas och förankras i de olika verksamheterna. 3.3 Kontrollmål: kassaansvarig person finns utsedd Iakttagelser Kassaansvarig person finns inte utsedd vid samtliga granskade enheter. Det saknas dokumenterad beskrivning av innebörden av att vara kassaansvarig vid de verksamheter som inte har en utkvitterad handkassa Bedömning Innebörden av att vara kassaansvarig bör dokumenteras för att klargöra det ansvar denne person har gällande bl a återredovisning av försålda medel, förvaring av kontanta medel samt ifyllande av kassarapport. 3.4 Kontrollmål: dokumenterade rutiner för kassaavstämningar finns och redovisning av försäljningsresultat sker dagligen på kassarapport Iakttagelser Dokumenterade rutiner för hur kassaavstämning skall genomföras finns vid Rönnebadet men inte vid övriga verksamheter. Huruvida rutinerna för Rönnebadet är kända av den personal som handhar kassan är tveksamt. Enligt uppgift informeras personalen muntligen om hur en kassaapparat skall hanteras/avläsas. Rönnebadet Försäljningen på Rönnebadet registreras löpande i en kassaapparat. Vid dagens slut sker z- avstämning 2 och dagrapport 3 upprättas. Dagrapport samt utslagskvitto sparas. Bokföring av intäkterna sker av kassan utifrån insättningsbeskedet och ett konteringsunderlag lämnas av kassansvarig till kommunens ekonomikontor. Konteringsunderlaget innehåller uppgifter om försålda badavgifter, kassaförsäljning, solarieavgifter, caféförsäljning, simskoleavgifter och 2 Nollställer kassaapparaten efter dagens försäljning och informationen från dagens försäljning kan utläsas. På rapporten syns även mängden av respektive varugrupps försäljning, datum, summa kontant. 3 En dagrapport redogör för dagens försäljning i kronor, datum. 4

7 lokalupplåtelse samt i förekommande fall moms. Eventuella differenser redovisas inte, vid vår granskning, på dagrapport eller konteringsunderlag. Överstiger kontanterna kassaavstämningen vid dagens slut regleras detta dagen efter genom att den positiva avvikelsen registreras i kassaapparaten. Vid revisionens granskning fanns en större summa kontanter som inte registrerats i kassaapparaten. Kultur- och fritidsnämnden har efter revisionens kontroll genomfört en kassainventering där en mindre summa inte registrerats i kassaapparaten. Av kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse efter kontrollen på Rönnebadet och Toftabadet framgår förslag på åtgärder för att säkerställa hanteringen av kontant medel vid Rönnebadet och Toftabadet. Förvaltningen föreslår följande åtgärder: Att rutinerna kring hantering av årskort ses över tillsammans med verksamhetsansvarig Att personalen informeras om vikten att alla transaktioner slås in i kassan samt att köparen erhåller kassakvitto För att minska hanteringen av kontanta medel påskyndas installeringen av en kortläsare. Räddningstjänstent På räddningstjänsten förekommer mindre antal kontantförsäljningar t ex för rullbandstest. Kvitto lämnas till betalande. Kvittoblocket har utkvitterats från kommunens ekonomikontor. Kopia på kontantkvitto var inte daterat och underskrivet. Kassabok förs manuellt för handkassa och försäljningar. Handkassa har utkvitterats från ekonomikontoret. Härbärget Härbärgets försäljning utgörs av mat och boende. Manuell kassabok förs över kontanta inbetalningar och mindre utlägg. Kvitto lämnas till betalande. Kvittoblocket har utkvitterats från ekonomikontoret. Växelkassa/handkassa har ej utkvitterats från ekonomikontoret. Resurscentrum På resurscentrum förekommer numera ingen kontantförsäljning. Kvittoblock som utkvitterats från ekonomikontoret finns fortfarande kvar. Tekniska På tekniska kontoret förekommer försäljning av diverse VA-material, gatsten, hyra av släp, sand, ved, rör, parkbänkar, däck, rörlastare, cyklar mm. Prislista för uthyrning, till kommunanställda, av olika trädgårdredskap m m har upprättats av tekniska kontoret att gälla fr o m Ingen kassabok förs över försålda varor. Kvittoblock har utkvitterats från ekonomikontoret. Vid revisionens inventering fanns en växelkassa. Växelkassa/handkassa har ej utkvitterats enligt ekonomikontorets redovisning. 5

8 3.4.2 Bedömning Vår granskning påvisar att rutinerna för kassaredovisning och avstämningar varierar mellan de olika verksamheterna. För att tydliggöra vilka rutiner som gäller och hur avstämning/ redovisning och instruktioner för hantering av kontanta kvittoblock skall göras, skall skriftliga rutiner förankras på de olika verksamheterna. Detta/dessa dokument utgör ett bra stöd för den personal som handhar kontanta försäljningsmedel och även för vikarier eller andra som endast periodvis arbetar inom verksamheten. Förslagsvis kan innebörden av att vara kassaansvarig införlivas i dokumenten. Vår granskning påvisar att tekniska nämnden bedriver försäljning direkt till kunder utanför den kommunala kompetensen. Vid uthyrning av jordfräs, högstryckstvätt, såg, släp m m till kommunanställda bör beaktas hur försäkringsfrågan ska lösas vid eventuella incidenter. När det uppstår differenser ska detta också redovisas som sådana i den sammanställning som upprättas i samband med redovisning av kontanter. Revisionen instämmer i den av kulturoch fritidsförvaltningens upprättade åtgärdsplan för att komma till rätta med de differenser som uppkommit. 3.5 Kontrollmål: av kassarapport framgår; datum, saldo, vad som sålts, eventuell differens, utslagskvitto samt vem som upprättat rapporten Iakttagelser Vid Rönnebadet finns kassaapparat, av dagrapporten framgår datum, saldo, vad som sålts, utslagskvitto och signatur från kassaavstämningen. Vid Härbärget och Räddningstjänsten förs manuell kassabok. Vid tekniska kontoret fanns vid vår granskning ingen redovisning i kassaapparat/kassabok Bedömning För att säkra den interna kontrollen är det viktigt att även tekniska kontoret med den försäljningsverksamheten som finns idag upprättar en redovisning i kassabok. Våra synpunkter på redovisning av differenser framgår i avsnitt Kontrollmål: försäljningsbelopp redovisas med korrekt belopp och utan dröjsmål Iakttagelser Vid de granskade enheterna sker redovisning regelbundet till kommunens kassa beroende på vilken omsättning som finns och på vilket sätt kontanta medel kan förvaras. Rönnebadet redovisar en sammanställning av dagrapporterna till ekonomikontoret i samband med insättning av kontanter på bank. För övriga granskade enheter lämnas en kopia på kvittot som 6

9 erhållits från ekonomikontoret. Vid ekonomikontoret sker ingen avstämning av att alla kvitton som erhållits också redovisas. Vid vår granskning har framkommit att bokföring inte sker i ett ordnat och betryggande system vid alla granskade verksamheter Bedömning I KRL 2 kap. 8 framgår att kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Vi bedömer att om insättning och bokföring i huvudboken sker minst en gång per vecka är detta förenligt med god redovisningssed. Detta förutsätter att kassabok används. Utlämnade kvitton från ekonomikontoret till verksamheterna bör i fortsättningen avstämmas mot de redovisade kvitton med kontanter för att säkra den interna kontrollen. 3.7 Kontrollmål: utgående moms redovisas på ett korrekt sätt Iakttagelser Utgående mervärdesskatt redovisas i sammanställningen från Rönnebadet och anges på de kvitton som lämnas i samband med redovisning. För övriga granskade enheter framgår utgående moms på avlämnade kvitto Bedömning Revisionen har inget att erinra på detta kontrollmål. 3.8 Kontrollmål: kontanter hanteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst Iakttagelser Kontanterna förvaras till övervägande del på ett tillfredsställande sätt. För en av de granskade verksamheterna förvarades handkassan i en vanlig bokhylla som dock var låst Bedömning Likvida medel ska förvaras stöldsäkert och enbart finnas tillgängliga för ett begränsat antal personer. 7

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Kontanthantering. Östersund kommun 2010-12-16. Erik Palmgren, Revisionskonsult. Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisionsrapport Kontanthantering Östersund kommun 2010-12-16 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun November 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer