SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15"

Transkript

1 Fritidsnämnden /15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport Ränte och amorteringsfria lån Verksamhetsbidrag handikappförening... 7 Förslag Kommunorientering... 8 Bidrag Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara... 9 Delegationsbeslut Meddelandeärenden Representation i styrgruppen för gestaltningsprogram för Boulognerskogen Friskvårdens dag... 15

2 Fritidsnämnden /15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Billingehov, klockan Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrén (M) Jonny Niklasson (C) Jörgen Frödelius (S) Kjell Johansson (MP) Maria Carlsson (M) Linda Sjödin Leo (KD) Leif Carlsson (C) Dorota Johansson (S) Kristoffer Barta (V) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Camilla Källerman, ekonom Lennart Anderson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Karin Malmsten Fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lennart Anderson Paragrafer Kaj-Eve Enroth Karin Malmsten Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Lennart Anderson Överklagningstid t o m

3 Fritidsnämnden /15 FRN 64 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från fritidschef Arena Skövdes marknadsplan Nyeport, nuläget LUPP Skuldläget hos föreningarna Skövde IK, möte med föreningen Ledningskonferens i Lundsbrunn Volontärprojektet Elitstödsprojektet Övertagande av fritidsgårdarna Friskvårdens dag Friidrottshallen Konstgräsplaner på Lillegården Arenor-Arrangemang-Engagemang

4 Fritidsnämnden /15 FRN 65 Dnr Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för januari-augusti Handlingar Ekonomisk uppföljning, januari-augusti 2012.

5 Fritidsnämnden /15 FRN 66 Dnr Tertialrapport Fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för fritidsnämnden. Kommunens samtliga förvaltningar ska upprätta tertialrapport 2, enligt kommungemensam mall. Nämnden ska besluta om rapporten senast den 2 oktober. Förvaltningen har lämnat in terialrapport 2 till ekonomistaben den 25 september. Handlingar Tertialrapport 2 inklusive bilaga Delges Ekonomistaben

6 Fritidsnämnden /15 FRN Ränte och amorteringsfria lån 2013 Fritidsnämnden beslutar att bevilja ränte- och amorteringsfria lån för 2013 enligt följande: Förening Belopp Användningsområde IFK Skövde FK Handikappanpassad toalett IF Skövde Karate Kai Ombyggnad, förbättring av omklädningsrum Skövde KIK Nybyggnation av klubbstuga Timmersdala Motion * Renovering och underhåll av klubbstuga, exklusive nya bord, stolar och gardiner Fritidsnämnden fördelar varje år en ram på kr i ränte- och amorteringsfria lån. Inför årets ansökning hade fem föreningar kommit med ansökan. Det totala beloppet som föreningarna ansökt om överskrider tillgängliga medel. Förvaltningen har därför gjort en prioritering enligt förslag ovan. * I beslut FRN tilldelade fritidsnämnden Timmersdala Motion ett ränte och amorteringsfritt lån 2010 på kronor. Föreningen har inte utnyttjat detta lån och därför kommer tidigare lån att omfördelas till ovanstående lån. Fritidsförvaltningen har stämt av detta med ekonomienheten. Beviljat ROA-lån ska enligt nya bestämmelser nyttjas under kalenderåret Handlingar Sammanställning, ansökningar ROA-lån 2013

7 Fritidsnämnden /15 FRN 68 Dnr Verksamhetsbidrag handikappförening Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka Västra Götalands Dövas Länsförbund ansökan om verksamhetsbidrag för medlemmar boende inom Skövde kommun. et gäller under förutsättning att föreningarna följer gällande regler för utbetalning av verksamhetsbidrag. et gäller tills vidare. Verksamhetsbidrag kan sökas tidigast år Västra Götalands Dövas Länsförbund har inkommit med förfrågan att överta verksamhetsbidrag som tidigare har lämnats till Skövde Dövas Förening. Skövde Dövas förening lades ned den 31 december Förbundet finns i dagsläget inte i Skövde kommuns föreningsregister. Organisation som till viss del uppfyller kriterierna kan få bidrag efter särskilt beslut av fritidsnämnden. För att förenkla handläggningen av föreningarnas ansökningar så gäller det nya beslutet tills vidare. Delges Västra Götalands Dövas Länsförbund

8 Fritidsnämnden /15 FRN Förslag Kommunorientering Fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om kommunorientering. Fritidsnämnden är positiv till förslaget men har inte resurser och möjlighet att förverkliga idén men är villiga att ta upp frågan med de föreningar som har orientering i sin verksamhet. Det skulle kunna innebära att föreningarna hittar nya målgrupper för sin verksamhet genom att satsa på den här typen av aktiviteter. Fritidsnämnden har fått in ett förslag att anordna en återkommande aktivitet som skulle involvera och utövas av samtliga kommuninnevånare, kallat Kommunorienteringen. Handlingar Förslag, kommunorienteringen Delges Förslagsställaren

9 Fritidsnämnden /15 FRN Bidrag Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara Ansökan bidragsberättigad förening Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara ansökan om verksamhetsbidrag för medlemmar boende inom Skövde kommun. et gäller under förutsättning att föreningarna följer gällande regler för utbetalning av verksamhetsbidrag. et gäller tills vidare. Verksamhetsbidrag kan sökas tidigast år Ansökan bidrag för särskilda insatser/projekt Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag för särskilda insatser/projekt till Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara. Ansökan bidragsberättigad förening Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara har ansökt om att få bidrag för sin verksamhet. Föreningen har sitt säte i Skövde-Tibro-Skara. Organisation som till viss del uppfyller kriterierna kan få bidrag efter särskilt beslut av fritidsnämnden. För att förenkla handläggningen av föreningarnas ansökningar så gäller det nya beslutet tills vidare. Ansökan bidrag för särskilda insatser/projekt Fritidsnämnden har möjlighet att ge bidrag för insatser inom visst geografiskt område eller för viss målgrupp, projekt för att pröva nya metoder, nationell eller internationell kontaktverksamhet, tävlingar eller uppnådda resultat. Bidraget avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformerna, som inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet. Demensföreningen i Skövde-Tibro-Skara har inkommit med en ansökan om att få kr från Skövde kommun för en konferens Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården. Ett antal föreläsare ska förmedla det senaste inom forskning om demens och välbefinnande liksom implementering av nya

10 Fritidsnämnden /15 arbetsmetoder, nya synsätt och ny teknik inom demensvården. En kalkyl har bifogats ansökan och komplettering har gjorts där det framgår att konferensen kommer att gå jämnt upp eller med ett litet överskott. Föreningen tycker dock att konferensen ska vara mycket professionell och därför ansöker föreningen om bidrag. Fritidnämnden anser att sökt bidrag är ett ärende som inte hör till fritidsnämndens ramar för bidrag varför bidrag ej kan medges. Delges Demensföreningen Skövde-Tibro-Skara Förvaltningsekonom

11 Fritidsnämnden /15 FRN Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Redovisning av delegationsbeslut Till fritidsnämndens sammanträde Datum Utbetalning av verksamhetsbidrag 810: Utbetalning av verksamhetsbidrag :- Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag :- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 7 440:- Utbetalning av bidrag till studieförbund :- Utbetalning av subv. lokalupplåtelse 7 455: Utbetalning av verksamhetsbidrag 810:- Utbetalning av subv. Lokalupplåtelse 500: :-

12 Fritidsnämnden /15 FRN 72 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR Kommunfullmäktige beslutar att starta en process där genusperspektivet integreras utifrån att skapa bestående effekter i systemet och ett lärande inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Följande områden prioriteras Strategisk plan och budget : Ledarskap, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa inklusive drogförebyggande arbete samt ungdomspolitik Motioner/utredning: Bidragsöversyn Uppföljning av nämndernas styrkort, intern revision Kultur Samhällsplanering Personalenheten konsult och service ansvarar för att uppföljning sker till personalutskottet. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Revisorernas granskning av rutin anställdas bisysslor Kommunstyrelsen beslutar att avge följande synpunkter på vad som framförs i revisorernas granskningsrapport av rutin för anställdas bisysslor:

13 Fritidsnämnden /15 Det är av största vikt att vi inom offentlig verksamhet visar saklighet och opartiskhet i våra verksamheter. Bisysslor som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet, skada arbetsgivarens anseende eller på annat sätt inverka negativt på arbetstagarnas möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter ska därför vara förbjudna. Som huvudregel bör dock gälla att bisysslor är tillåtna. Bisysslor kan vara berikande för individen och bredda den allmänna kompetensen och erfarenheten, vilket också kommer Skövde kommun tillgodo. Kommunstyrelsen har i rekommenderat nämnderna att se över sina delegationsordningar med inriktningen att beslutsbefogenheterna följer närhetsprincipen, d.v.s. beslut ska fattas på lägsta effektiva organisationsnivå, vilket bl.a. innebär att närmsta chef beslutar om att bevilja eller förbjuda bisyssla. Det ska därför finnas ett tydligt, enhetligt och känt regelverk kring bisysslor, som ger stöd vid bedömning om tillåten eller otillåten bisyssla. Utöver skriftliga rutiner, checklistor m.m. finns sakkunniga att rådfråga på KSstab och konsult- och serviceförvaltningen. Med beaktande av revisorernas rekommendationer ska nuvarande rutiner ses över. Förslag till nya rutiner bereds i personalutskottet under innevarande år.

14 Fritidsnämnden /15 FRN Representation i styrgruppen för gestaltningsprogram för Boulognerskogen Fritidsnämnden beslutar föreslå tekniska nämnden att fritidsnämnden ska vara representerad av fritidsnämndens ordförande i styrgruppen för gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen. Tekniska nämnden har tillsatt en styrgrupp för Gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen. Delges Tekniska nämnden

15 Fritidsnämnden /15 FRN 74 Friskvårdens dag Fritidsnämnden beslutar att ge Birgitta Johansson och personalen på Billingens fritidsområde en stor eloge och uppskattning för ett utmärkt arbete i samband med friskvårdens dag den 9 september. Delges Birgitta Johansson Lars-Göran Elversson