SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2010-10-04 1/15"

Transkript

1 Fritidsnämnden /15 Innehållsförteckning Neo... 3 Muntlig information... 4 Ekonomisk uppföljning... 5 Verksamhetsplan Ränte- och amorteringsfria lån Investeringsbidrag 2010, omgång Remiss- Motion om hjärtstartare... 9 Pistmaskin, Billingens fritidsområde Matchhyra Södermalms IP Delegationsbeslut Meddelandeärenden Friidrottshall Arena Skövdes rehabbad... 15

2 Fritidsnämnden /15 Plats och tid Kulturhuset, sammanträdesrummet Balder, kl samt Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M) Anna Bergman (M) Sture Larsson (S) Ann-Marie Storm (S) Rolf Carlsson (KD) Karin Malmsten (M) Lars Enander (S) Jörgen Frödelius (S) Tomas Frändén (S) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Karin Sköld, sekreterare Malin Harnesk, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Sture Larsson (S) Fritidskontoret... Karin Sköld Paragrafer Kaj-Eve Enroth Sture Larsson (S) Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Karin Sköld Överklagningstid t o m

3 Fritidsnämnden /15 FRN 193 Neo Innan nämndens sammanträde informerar Annelie Blomgren och Susann Grahn om verksamheten på Neo.

4 Fritidsnämnden /15 FRN 194 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från Stefan Herre Eriksson. Ungdomens hus. Lägesrapport. Företagshälsovård för Skövde kommun. Idrottsgala Budgetarbete, arbetsflöde. Information från möte med fotbollsklubbar den 28 september. Information om läget med vattensjuka planer, Lillegårdens IP. Studiebesök från Värnamo kommun.

5 Fritidsnämnden /15 FRN 195 Dnr Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningsekonom Malin Harnesk redovisar ekonomisk uppföljning för augusti Handlingar Ekonomisk uppföljning augusti 2010.

6 Fritidsnämnden /15 FRN 196 Dnr Verksamhetsplan Nämnden godkänner upprättad verksamhetsplan för fritidsnämnden , med en språklig korrigering, sid 8. Nämnden godkänner verksamhetsplan för Arena Skövde som tillhörande bilaga till verksamhetsplanen. Nämnden uppdrar dock åt förvaltningen att komplettera planen med ett stycke om säkerhet, efter stycke 9 Drift, sid 10. Verksamhetsplanen överlämnas med bilaga till ekonomistaben. Varje förvaltning ska varje år upprätta en verksamhetsplan för kommande år. Fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag på verksamhetsplan enligt kommungemensam mall. Verksamhetsplanen ska vara inlämnad till ekonomistaben senast 1 november Handlingar Verksamhetsplan , förslag Bilaga: Verksamhetsplan för Arena Skövde, förslag Delges Ekonomistaben Pärmen Fakta om Fritid

7 Fritidsnämnden /15 FRN 197 Dnr Ränte- och amorteringsfria lån 2011 Nämnden beslutar att bevilja ränte- och amorteringsfria lån för 2011 enligt följande. IFK Skövde FK kr Ombyggnad dusch/omkl. Skövde TF kr Nya tennismattor Skövde Bågskytte kr Nytt golv Igelstorps IK kr Byte av värmesystem Fritidsnämnden fördelar varje år en ram på kr i ränte- och amorteringsfria lån. Inför årets ansökning hade sju föreningar inkommit med ansökan. Efter genomgång fann förvaltningen att vissa av ansökningarna sorterade under investeringsbidrag istället. En prioritering/fördelning har gjorts då ansökta medel överskrider tillgängliga medel. Förvaltningen har gjort prioritering enligt förslag ovan. Handlingar Ansökningshandlingar för ränte- och amorteringsfria lån Sammanställning Delges Berörda föreningar Ekonomienheten

8 Fritidsnämnden /15 FRN 198 Dnr Investeringsbidrag 2010, omgång 2 Nämnden beslutar att fördela andra omgångens investeringsbidrag för 2010 enligt följande. HK Country Skövde Skyttegille kr, klubbstuga, renovering kr, måltavlor till luftskyttehall Bidrag kommer att utbetalas med 50 % av varje redovisad faktura upp till beviljat bidragsbelopp. Redovisning av fakturor ska ske till fritidsförvaltningen senast 31 december Fritidsnämnden fördelar varje år kr i investeringsbidrag. Investeringsbidrag kan sökas av föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler. Efter första omgången finns medel kvar att fördela. Fyra föreningar inkom med ansökan om investeringsbidrag. Dessutom tillkom två ansökningar, från föreningar som sökt roa-lån, men där förvaltningen gjort bedömningen att investeringsbidrag är att föredra. Då ansökta medel markant överskrider medel att fördela har förvaltningen gjort ovanstående prioritering. Handlingar Ansökningshandlingar, investeringsbidrag Överförda ansökningar, roa-lån Delges Berörda föreningar Förvaltningsekonom

9 Fritidsnämnden /15 FRN 199 Dnr Remiss- Motion om hjärtstartare Fritidsnämnden tillstyrker motionen. Folkpartiet Liberalerna har till fullmäktige lämnat in en motion om att kommunen ska införskaffa hjärtstartare och syrgas till stadshuset och till idrottsanläggningarna. Fritidsnämnden har anmodats att yttra sig senast den 29 november. I dagsläget har fritidsnämnden en hjärtstartare på Arena Skövde Bad. Fritidsförvaltningen har dessutom beslutat att köpa in fem stycken hjärtstartare till Arena Skövde Hall, Billingens fritidsområde, Södermalms IP, Lillegårdens IP samt Billingehov. Handlingar Motion om hjärtstartare Delges KF

10 Fritidsnämnden /15 FRN 200 Dnr Pistmaskin, Billingens fritidsområde Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen om extra anslag på kronor för inköp av ny pistmaskin till Billingens fritidsområde. S-gruppen reserverar sig mot beslutet. I samband med ett möte mellan Slalomklubben Vitesse, representanter från fritidskontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott i våras framförde föreningen sina synpunkter kring och behov av en ny pistmaskin till Billingens fritidsområde. Förutsättningarna för att tillhandahålla en bra verksamhet vintertid i slalombacken och längdskidspåren har förändrats de senast åren. Åkytan i slalombacken har utökats med en snowboardnedfart (Idag har vi den bästa snowboardparken i länet och vi har även utökat konstsnöanläggningen för längdskidåkning). Det gör att mer snö måste tillverkas som sedan ska köras ut på anläggningarna. Konsekvenserna av detta har blivit att vi idag har en dålig maskinkapacitet. Nuvarande maskin är underdimensionerad och på grund av detta behöver vi ha en maskin som klarar både slalombacke och längdskidspår. Det vore önskvärt att införskaffa en större maskin som klarar av att transportera och bearbeta den konstsnö som produceras i både slalombaken och konstsnöspåret. Förslaget är en begagnad maskin som finns till salu. Modellen är en Kässbohrer 300, årsmodell 05. Priset för renköp är kronor. Ett renköp belastar inte driften som ett leasingalternativ gör. Anskaffande av ytterligare en maskin skulle innebära att belastningen på den befintliga skulle minska då denna inte är avsedd för att flytta den stora mängden snö som vi idag producerar. Tidsåtgången skulle även minska. Det är således ett önskemål att medel avsätts för detta köp. Handlingar Tjänsteutlåtande, Pistmaskin Billingens fritidsområde samt kostnadsförslag för pistmaskin. Delges KS Enhetschef Billingens fritidsområde

11 Fritidsnämnden /15 FRN 201 Dnr Matchhyra Södermalms IP Fritidsnämnden avslår framställan från Skövde AIK. Skövde AIK har inkommit med en framställan, där de önskar att de i likhet med IFK Skövde Handboll, kan få en uppgörelse med fritidsnämnden angående sänkning av matchavgifterna på Södermalms IP. Skövde AIK hävdar att intäkterna har sjunkit betydligt jämfört med vad som planerats på grund av placeringen i Div. I södra. Nämnden anser inte att föreningen kan göra en jämförelse med IFK Skövdes matchtaxa i Arena Skövde då frågan om matchhyrans nivå grundar sig i olika frågeställningar. Handlingar Skrivelse från Skövde AIK Delges Skövde AIK

12 Fritidsnämnden /15 FRN 202 Dnr Delegationsbeslut Nämnden lägger följande delegationsbeslut till handlingarna. Förvaltningsekonom: Utbetalning av verksamhetsbidrag kr Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av sub. lokalupplåtelse kr kr 450 kr Fritidssamordnare: enligt 17 Lotterilagen, HK Country kr

13 Fritidsnämnden /15 FRN 203 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Rapportplan för 2011, planen godkänd. 166 Tidsplan för planering och uppföljning Överföring av budgetmedel till fritidsnämnden ang. Billingehov. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Insamling Världens Barn. Kulturnämnden Protokollsutdrag Skrivelse ang. kulturnämndens taxor för lokaluthyrning. Kulturnämnden överlämnar skrivelsen till fritidsnämndens utredning om föreningsbidrag. Ansökan/skrivelse från Skultorps ryttarsällskap Skultorps Ryttarsällskap har i en skrivelse till nämnden funderingar kring mark som angränsar till föreningens arrendemark. Skrivelsen är besvarad.

14 Fritidsnämnden /15 FRN 204 Friidrottshall Nämnden beslutar att lämna följande förtydligande till lokalstyrgruppen gällande nämndens prioriterade lokalinvesteringar. Med en friidrottshall/kombihall avser nämnden en hall med rundbana. En samordning med skolförvaltning och utbildningsförvaltning om placering, för en hög nyttjandegrad, är högt prioriterad. Hallen ska även kunna nyttjas av andra idrotter, så som gymnastik. En fullstor yta för bollsporter ska finnas (20*40m). Fritidsnämnden tog i juni beslut om prioriterade investeringar för I beslutet var en friidrottshall/kombihall den mest prioriterade investeringen. Eftersom lokalstyrgruppen ska arbeta vidare med underlaget krävs en komplettering i vad som avses med friidrottshall, främst vilken storlek på hall som är aktuell. Skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tidigare i arbetet med friidrottshall lyft behovet av en ny idrottshall i området Kavelbro/Eriksdal. För att en samverkan ska kunna ske i det området behöver marktillgång och placeringsmöjligheter undersökas vidare. Delges Fastighetschef, tekniska förvaltningen

15 Fritidsnämnden /15 FRN 205 Arena Skövdes rehabbad Nämnden vill av förvaltningen få en redovisning på bokade timmar i rehabbadet samt nyttjandegraden på bokningarna. Moderaterna ställer fråga om bokningar och nyttjandegrad/tillgänglighet på Arena Skövdes rehabbad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-11-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-11-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-11-16 1/19 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning, oktober 2009... 4 Budget 2010... 5 Forts. Budget 2010... 6 Verksamhetsplan 2010-2012... 7 Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport 2 2012... 5 Ränte och amorteringsfria lån 2013... 6 Verksamhetsbidrag handikappförening...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.00 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (c) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Stefan

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport 2010-06-30 med prognos 2010-08-31... 2 Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar....

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17)

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 september 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Presentation

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78 Kultur- och fritidsnämnden 70-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2009-09-0129 Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer