SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17"

Transkript

1 Fritidsnämnden /17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan för fritidsnämnden... 7 Åtgärder i samband med föreningars oförmåga att betala hyresfakturor till Skövde kommun... 8 Verksamhetsbidrag Celiakiföreningen Skaraborg Remiss boendestrategiskt program Plangranskning, detaljplan Claesborgs IP mm Plangranskning Billingsskolan Investeringsbidrag Medborgarförslag, minigolfbana Delegationsbeslut Meddelandeärenden... 17

2 Fritidsnämnden /17 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrummet Arkitekten, plan 2. Klockan , Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrèn (M) Leif Carlsson (C) Ersätter Jonny Niklasson C Jörgen Frödelius (S) Kjell Johansson (MP) Linda Sjödin Leo (KD) Sara Wennerholm (FP) Dorota Johansson (S) Kristofer Barta (V) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Camilla Källerman, ekonom Lennart Anderson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Marie Guhrén Fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lennart Anderson Paragrafer Kaj-Eve Enroth Marie Guhrén Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Lennart Anderson Överklagningstid t o m

3 Fritidsnämnden /17 FRN 27 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från fritidschef Skövde IK Idrottsgalan Friidrottshallen Nyeport/Ung i Skövde Arena Skövde marknadsplan Personalärenden Skuldläget hos föreningarna FC Södra Ryd Verksamhetsberättelsen 2012, publik Statistik från hemsidan

4 Fritidsnämnden /17 FRN 28 Dnr Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar utfallet för januari-mars Handlingar Ekonomisk uppföljning, januari-mars 2012.

5 Fritidsnämnden /17 FRN 29 Dnr Reviderad budget 2012 Fritidsnämnden beslutar om reviderad internbudget 2012 enligt förslag. Fritidsnämnden har tidigare fattat beslut om internbudgeten för år Då Kommunfullmäktige har fattat beslut om reviderad budget måste fritidsnämndens internbudget justeras. Förvaltningen har upprättat förslag till reviderad budget Rambudgeten för fritidsnämnden totalt i den reviderade budgeten är tkr. Korrigering av rättvisande hyra har medfört att fritidsnämndens ram har ökat med tkr. Korrigering för internhyra av Kultomten, Billingebacken och Billingens isbana har medfört att ramen har ökat med 95 tkr. Nämnden har också fått medel för Ungdomens hus (Nyeport) tkr. En besparing har medfört att fritidsnämndens ram har minskat med 461 tkr. Ekonomistaben

6 Fritidsnämnden /17 FRN 30 Dnr Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån Fritidsnämnden beslutar att anta nya bestämmelser för ränte- och amorteringsfria lån. För Ränte- och amorteringsfria lån beslutade för år 2012 och bakåt i tiden gäller de gamla reglerna och handläggs som tidigare av ekonomienheten. För Ränte- och amorteringsfria lån beslutade för år 2013 och framåt kommer de nya reglerna att gälla. Sista ansökningsdag för Ränte- och amorteringsfria lån som utbetalas år 2013 är 31 augusti Med anledning av revisorernas synpunkter på kommunens redovisning av ränteoch amorteringsfria lån har fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till nya bestämmelser för ränte- och amorteringsfria bidrag. Revisorerna anser att de ränte- och amorteringsfria lånen inte ska bokföras via kommunens balansräkning. Rekommendationen är istället att de ränte- och amorteringsfria lånen ska kostnadsföras direkt som ett bidrag på fritidsnämnden. Ränte- och amorteringsfria lån är ett komplement till fritidsförvaltningens övriga bidrag till bidragsberättigade föreningar. Ränte- och amorteringsfria lån kan ges till föreningar med egna anläggningar för ny- till eller ombyggnad. Handlingar Bestämmelser Ränte- och amorteringsfria lån Ekonomienheten Ekonomistaben Förvaltningsekonom fritidsförvaltningen

7 Fritidsnämnden /17 FRN 31 Dnr Tillägg i delegationsplan för fritidsnämnden Fritidsnämndens delegationsplan kompletteras med en punkt, Ärende: Prisjustering av avgifter under rubriken Föreningsservice i Taxor och avgifter. Delegat: Förvaltningsekonom Fritidsnämnden beslutar om samtliga avgifter i Taxor och avgifter. I Taxor och avgifter finns en rubrik för Föreningsservice som innehåller uthyrning av högtalarutrustning och kopiering. Tjänsten används i relativt liten omfattning och omsätter cirka kronor per år. Fritidsförvaltningen föreslår att beslut om eventuella prisjusteringar delegeras till förvaltningsekonomen. Handlingar Utdrag ur Taxor och avgifter (Priser för föreningsservice) Fakta om fritid (politikerportalen) Förvaltningsekonomen Informatör

8 Fritidsnämnden /17 FRN 32 Dnr Åtgärder i samband med föreningars oförmåga att betala hyresfakturor till Skövde kommun Fritidsnämnden beslutar att hyresgäst/förening som inte betalar fakturor för hyra av anläggningar/lokaler utställda av fritidsförvaltningen i rätt tid skall hanteras enligt kommunens regler beträffande betalningspåminnelser och räntepåslag vid uteblivna betalningar. Om betalning inte skett efter 90 dagar från fakturadatum kommer föreningens seniorverksamhet att stängas av från träning och matcher i eller på fritidsförvaltningens anläggningar. Betalning av faktura ska vara gjord inom utsatt kredittid (30 dagar). Om fakturan inte är betald inom utsatt tid gäller följande regelverk. Efter 30 dagar från fakturadatum, räntespåslag enligt kommunens regler. Efter 60 dagar från fakturadatum, föreningen får ett samtal och ett rekommenderat brev. Efter 90 dagar från fakturadatum, föreningens seniorverksamhet stängs av från träning och matcher med omedelbar verkan och träningstiderna tillfaller andra föreningar. Föreningar som har gamla avbetalningsplaner skall sköta dessa enligt uppgjorda överenskommelser. Om inte avbetalningsplanerna sköts gäller samma regler som ovan. Det har kommit upp diskussioner om vad fritidsnämnden/fritidsförvaltningen kan vidta för åtgärder eller sanktioner om föreningar inte sköter sina betalningar till Skövde kommun och skulderna ökar till sådana nivåer att de inte klarar av att betala sina fakturor beslutade fritidsnämnden att hyresgäst i kommunala anläggningar/lokaler som inom föreskriven tid ej betalar av kommunen utställd faktura eller ej betalar redovisade matchintäkter avstängs som hyresgäst. Vid tillfälliga likviditetsproblem kan en avbetalningsplan göras upp i dialog med kommunens ekonomienhet och fritidskontoret. Fritidsförvaltningen och ekonomienheten har träffat avtal om avbetalningsplaner med några föreningar efter att detta beslut togs.

9 Fritidsnämnden /17 Problem uppstår när det ackumulerade skuldbeloppet blir för stort och föreningen till slut hamnar i betalningssvårigheter. Skulderna fortsätter att växa och till slut så ställer föreningen in sina betalningar med en eventuell rekonstruktion av föreningen eller konkurs som enda utväg. Kommunens revisorer har utifrån att vissa föreningar har stora skulder till kommunen framfört en viss kritik om fritidsnämndens rutiner och åtgärder när denna typ av situation uppstår. Åtgärdsförslaget har presenterats och diskuterats på vårens möte med idrottsföreningarnas ordförande i slutet av mars. KS

10 Fritidsnämnden /17 FRN 33 Dnr Verksamhetsbidrag Celiakiföreningen Skaraborg Fritidsnämnden beslutar att tillstyrka Celiakiföreningen Skaraborg ansökan om verksamhetsbidrag för medlemmar boende inom Skövde kommun. et gäller under förutsättning att föreningen följer gällande regler för utbetalning av verksamhetsbidrag. et gäller tills vidare. Handikappföreningen Celiakiföreningen Skaraborg har ansökt om verksamhetsbidrag för medlemmar folkbokförda i Skövde kommun. Föreningens styrelse har sitt säte utanför Skövde kommun. I bidragsreglerna för handkapporganisationerna så är ett av kriterierna att styrelsen ska ha sitt säte i Skövde. I övrigt så uppfyller föreningarna de krav som finns i bidragsreglerna. Organisation som till viss del uppfyller kriterierna kan få bidrag efter särskilt beslut av fritidsnämnden. Handlingar Ansökan från Celiakiföreningen Celiakiföreningen Skaraborg Förvaltningsekonom

11 Fritidsnämnden /17 FRN 34 Dnr Remiss boendestrategiskt program Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande. Det är viktigt att det i boendestrategiskt program klart och tydligt framgår att det ska finnas goda möjligheter till friskvårds- och spontanidrottsaktiviteter i de nya bostadsområden som planeras. Skövde ska växa till en välkomnande stad med invånare i enlighet med Vision Skövde Skövde kommun vill med Boendestrategiskt program tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer för befintliga och nya invånare. I programmet anges långsiktiga mål och riktlinjer för bostadsplaneringen i Skövde kommun. Programmet är nu ut på remiss. Under denna period finns möjlighet att komma med synpunkter på dess innehåll. Efter remissperioden kommer programmet att bearbetas till en slutgiltig beslutshandling som är planerad att fastställas av kommunfullmäktige i september Under 2012 kommer även en åtgärdsplan, med tillhörande lista över tänkt utbyggnadsordning av nya bostadsprojekt, att fastställas. Därtill pågår ett arbete med att ta fram nya ägardirektiv för Skövde kommuns allmännyttiga bostadsbolag, AB Skövdebostäder. Remissperioden pågår fram till och med Handlingarna finns tillgängliga på Skövde kommuns webbplats KS

12 Fritidsnämnden /17 FRN 35 Dnr Plangranskning, detaljplan Claesborgs IP mm Fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för Claesborgs IP. Detaljplan för Claesborgs IP mm, Skövde stad, Skövde kommun, finns utställd för granskning. Planområdet ligger i stadsdelen Hentorp, ca 2,5 km sydväst om Skövde centrum. Området gränsar i norr till Claesborgs väg, i väster till villabebyggelse längs Kulturvägen samt i söder och öster till bostadsbebyggelse längs Forslunds väg och Klingspors väg. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Claesborgs IP samt att pröva förslag till placering av ny förskola för denna del av Hentorp. Claesborgs idrottsplats är hemmaplan för fotbollsklubben Våmbs IF. De två 11- mannaplaner med kringytor som verksamheten idag huvudsakligen bedrivs på är hårt belastade och föreningen önskar sig ytterligare två 7-mannaplaner (40x60 m) plus ytor för uppvärmning och spontanfotboll Med hänsyn tagen till naturmarken i nordost och väster, den bitvis mycket kuperade tomten och närheten till befintligt radhusområde vid Forslund väg och villorna längs Kulturvägen kan dock Våmbs önskemål inte fullt ut tillfredställas. Detaljplanen föreslår i stället att kvarteret för idrottsverksamhet utökas något i sydväst för att rymma ett par gräsplaner för 5-mannafotboll för 8-9 åringar. Fritidsförvaltningen har varit i kontakt med Våmbs IF angående förändringen av tidigare förslag. Handlingar Utdrag ur detaljplan Claesborg (sida 9-10) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen

13 Fritidsnämnden /17 FRN Plangranskning Billingsskolan Fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget för Bågen 1, Billingsskolan. Plangranskning för BÅGEN 1, Billingsskolan. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att bygga en ny skola samt att utöka skolfastigheten Bågen 1. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler om normalt förfarande. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Skövde kommuns hemsida under rubriken Boende & miljö Detalj- och översiktsplan- Planutställningar. I anslutning till skolan kommer det att finnas en idrottshall som har måtten 40x20 meter. Handlingar Utdrag från planbeskrivning, (sidan 8) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen

14 Fritidsnämnden /17 FRN 37 Dnr Investeringsbidrag 2012 Fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande: Förening Ryds Scoutkår Sventorps Nya Bygdegård Skövde Folkdansgille Skultorps IF Ulvåkers IF Skövde Judoklubb Belopp kr kr kr kr kr kr Föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler kan hos fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag. Vid ansökningstidens utgång, den 1 mars, hade 15 ansökningar inkommit till fritidsförvaltningen. Bidraget kan max uppgå till 50 % av godkända kostnader. Ramen för investeringsbidraget är kr. Då ansökta medel markant överskrider medel att fördela har fritidsnämnden gjort en prioritering bland de sökande föreningarna. Handlingar Sammanställning av inkomna ansökningar Berörda föreningar

15 Fritidsnämnden /17 FRN 38 Dnr Medborgarförslag, minigolfbana Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande. Fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget men i den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att anlägga minigolfbanor i Skövde. Handlingar Medborgarförslag, minigolfbanor i Skövde KS

16 Fritidsnämnden /17 FRN 39 Dnr Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Redovisning av delegationsbeslut Till fritidsnämndens sammanträde den 11 april Fritidskonsulent Datum enligt 17 lotterilagen Våmbs IF Förvaltningsekonom Datum Utbetalning lokal/anläggningsbidrag : - Utbetalning verksamhetsbidrag : - Utbetalning ledarutbildningsbidrag : - Utbetalning lokalbidrag HK : - Utbetalning verksamhetsbidrag HK 4 320: - Utbetalning driftbidrag bygdegårdar : - Utbetalning subv. lokalhyra : - Summa :-

17 Fritidsnämnden /17 FRN 40 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna Miljösamverkan Östra Skaraborg Information om att lämna uppgifter för EU-bad och övriga badplatser. MÖS har begärt in en kontrollplan med inplanerade provtagningsdatum för Stora Badviken samt övriga badplatser. Dessutom ska det tas fram en badvattenprofil för Stora Badviken, Simsjön som är klassat som ett EU-bad. Länsstyrelsen Länsstyrelsen Västra Götalands Län har beslutat att ge Skövde IK tillstånd att anordna lotteri i form av bingospel. Tillståndet avser Drive In Bingo på Billingehovs parkeringsplats tisdagar 1/5-31/ Länsstyrelsen Västra Götalands Län har beslutat att ge IF Tymer tillstånd att anordna lotteri i form av bingospel. Tillståndet avser Drive In Bingo på Tymers IP onsdagar 1/5-31/7.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer