SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14"

Transkript

1 Fritidsnämnden /14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan Medborgarförslag om skateboardpark... 7 Föreningsledarstipendium Ränte- och amorteringsfria lån Ränte- och amorteringsfria lån Vägvisning till anläggningar/besöksmål Delegationsbeslut Meddelandeärenden... 14

2 Fritidsnämnden /14 Plats och tid Stadshuset sammanträdesrummet Köpmannen, plan 4, klockan Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Dorota Johansson (S) Ersätter Maria Hjärtqvist (S) Karin Malmsten (M) Marie Guhrèn (M) Johnny Nicklasson (C) Magnus Fransson (S) Ersätter Jörgen Frödelius (S) Kristofer Barta (V) Ersätter Robert Gorner (MP) Linda Sjödin Leo (KD) Leif Karlsson (C) Sara Wennerholm (FP) Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef Malin Harnesk, ekonom Lennart Anderson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Karin Malmsten Fritidsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Lennart Anderson Paragrafer Kaj-Eve Enroth Karin Malmsten Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Lennart Anderson Överklagningstid t o m

3 Fritidsnämnden /14 FRN 83 Muntlig information Informationen läggs till handlingarna. Information från fritidschef Skövde IK Nyeport Ungdomsstyrelsen Fadderverksamhet Organisationen, nuläget Fritidschefsnätverk Idrottsgalan 2012 IF Hagen, Lars Olsson Konstgräsplan Bokslutet ipad till övriga nämndsledamöter

4 Fritidsnämnden /14 FRN 84 Dnr Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningsekonom Malin Harnesk redovisar utfallet för perioden januarinovember Handlingar Ekonomisk uppföljning januari-november 2011

5 Fritidsnämnden /14 FRN 85 Dnr Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad Fritidsnämnden beslutar att ändra tidpunkten för stängning av Arena Skövde upplevelsebad måndag till fredag. Från och med den 15 januari är öppettiden måndag till fredag Arena Skövde upplevelsebad har i dag öppet mellan klockan Besöksantalet under de två sista timmarna är mycket lågt. Under perioden augusti till november så har Arenan fört statistik vid 23 tillfällen. Snittantalet vid dessa tillfällen är 3,65 besökare som betalat entré till upplevelsebadet mellan klockan Som jämförelse med några liknande anläggningar så har Rosenlundsbadet i Jönköping och Himlabadet i Sundsvall öppet sina anläggningar till klockan Effekten av att stänga en timma tidigare innebär att cirka 250 timmar kommer att frigöras för att i stället läggas ut på helger då behov av förstärkningar finns. Handlingar Bifogad statistik från Arena Skövde Delges Arenachef

6 Fritidsnämnden /14 FRN 86 Dnr Verksamhetsplan Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för fritidsnämnden Varje nämnd ska varje år upprätta en verksamhetsplan för kommande år. Denna är gjord enligt en kommungemensam mall. I planen finns även bilagor som innehåller styrkort, aktiviteter och budget för Verksamhetsplanen ska vara inlämnad senast 31 december Handlingar Verksamhetsplan med tillhörande bilagor. Delges Ekonomistaben

7 Fritidsnämnden /14 FRN 87 Dnr Medborgarförslag om skateboardpark Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: Fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget men i den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Förslaget om skateboardpark får tas upp till prövning i samband med nästa prioriteringsordning och ställas i relation till alla andra investeringar. Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag om skateboardpark. I förslaget finns ett önskemål om ett iordningställande av en skateboardpark på lämplig plats i Skövde. Handlingar Medborgarförslag om skateboardpark Delges KS

8 Fritidsnämnden /14 FRN 88 Dnr Föreningsledarstipendium 2011 Fritidsnämnden beslutar att tilldela Kurt Johansson, Eva Aaby-Ericsson, och Maria Stomberg, RBU Skaraborg fritidsnämndens föreningsledarstipendium på 10,000 kronor. Motivering: De är sedan många år huvudansvariga för rullstolsdansen inom RBU Skaraborg och har funnits med i verksamheten i cirka 25 år. Antalet deltagare har det senaste året ökat med över 30 procent. De ser också till att allt fungerar vid olika dansaktiviteter, uppvisningar och tävlingar som föreningen arrangerar eller deltar i. Utan deras engagemang är det många av föreningens aktiviteter som inte hade blivit av. Varje år delar fritidsnämnden ut ett föreningsledarstipendium till en person eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Nämnden har avsatt 10,000 kr till föreningsledarstipendium 2011 och stipendiet överlämnas i samband med Skövde idrottsgala den 21 januari Stipendiet kan tillfalla en eller flera stipendiater. Vid anmälningstidens utgång hade följande förslag inkommit: Kenneth Karlsson, Värings GIF Dan Brohede, Oneighty Pingstkyrkan Curt Andersson, PRO György Scmidt, Skövde Judoklubb Kurt Johansson, Eva Aaby-Ericsson, Maria Stomberg, RBU Skaraborg Ulla-Britt Liljebo, Billinge Brukshundsklubb Afasiföreningen i Skövde Stefan Karhi, Skövde KIK Tomas Grynge, IFK Skövde De nominerade föreningsledarna gör alla värdefulla insatser för Skövdes föreningsliv.

9 Fritidsnämnden /14 FRN Nämnden beslutar att fastställa sammanträdesdatum för 2012 enligt följande: Måndag 23 januari Tisdag 6 mars Onsdag 11 april Måndag 14 maj Måndag 11 juni Måndag 27 augusti Måndag 17 september Måndag 5 november Måndag 10 december Starttid för nämndens möten är klockan Arbetsutskottets möten sker 14 dagar innan nämndens sammanträde, mötestid beslutas fortlöpande. Hänsyn har tagits till kommunfullmäktiges inplanerade möten för Delges KSK

10 Fritidsnämnden /14 FRN 90 Dnr Ränte- och amorteringsfria lån 2012 Fritidsnämnden beslutar att bevilja IFK Skövde krets XIII ränte- och amorteringsfritt lån för 2012 på kronor. Fritidsnämnden fördelar varje år en ram på kr i ränte- och amorteringsfria lån. Inför årets ansökning hade tio föreningar inkommit med ansökan. Det totala beloppet som föreningarna ansökt om överskrider tillgängliga medel. I samband med sammanträde beslöt fritidsnämnden att förvaltningen skulle utreda om IFK Skövde krets XIII är bidragsberättigad. Efter kontakt med föreningen har de inkommit med ett förtydligande av organisation och verksamhet. Förvaltningen har kommit fram till att föreningen är bidragsberättigad för att de har en samordnande verksamhet för de underliggande föreningarna. Handlingar Brev från IFK Skövde krets XIII. Delges IFK Skövde krets XIII Ekonomienheten

11 Fritidsnämnden /14 FRN 91 Dnr Ränte- och amorteringsfria lån 2012 Fritidsnämnden beslutar att bevilja Skövde KIK ränte- och amorteringsfritt lån för 2012 på kronor. Fritidsnämnden fördelar varje år en ram på kr i ränte- och amorteringsfria lån. Inför årets ansökning hade tio föreningar inkommit med ansökan. Det totala beloppet som föreningarna ansökt om överskrider tillgängliga medel. I samband med sammanträde beslutade fritidsnämnden. För att ränteoch amorteringsfritt lån ska betalas ut till Skövde KIK behöver förutsättningarna förtydligas. Nämnden var osäker på hur långt föreningen kommit i sina planer för byggnationen av sitt klubbhus. Fritidsförvaltningen har tillsammans med föreningen träffat företrädare för Plan- Bygg och Lantmäteriförvaltningen för att hjälpa föreningen med ovanstående handlingar och få klart med de handlingar som krävs för att komma igång med byggnationen. Förvaltningen anser att föreningen har förtydligat sina förutsättningar för att komma igång med en byggnation inom två år och anser därför att de bör beviljas ROA-lån. Delges Skövde KIK Ekonomienheten

12 Fritidsnämnden /14 FRN 92 Dnr Vägvisning till anläggningar/besöksmål Nämnden godkänner förvaltningens förslag om vägvisning till fritidsnämndens anläggningar Arena Skövde, Billingehov/Lillegården, Billingens fritidsområde och Södermalms IP. Inom Tekniska förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för vägvisning på det kommunala vägnätet. Som ett led i detta arbete begär tekniska förvaltningen in en redovisning av de behov som förvaltningarna anser sig ha för vägvisning till anläggningar/resmål. Skövde kommun har många besökare från stora delar av vårt land som kommer hit som gäster för att besöka eller använda fritidsförvaltningens anläggningar. Under ett år arrangeras mängder med olika aktiviteter, allt ifrån ungdomscuper, idrottsevenemang av olika slag, mässor och musikarrangemang. Det är därför mycket viktigt att kommunen har väghänvisningar som gör det lätt för våra gäster att hitta till anläggningarna. Nämnden har i tidigare beslut , paragraf 80, gett förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på vägvisning för i första hand Arena Skövde och Billingens fritidsområde. Förslag ska även tas fram för Billingehov/Lillegården och Södermalms IP. Handlingar Förslag på skyltning till fritdsnämndens anläggningar Delges Anna Möller Tekniska Förvaltningen

13 Fritidsnämnden /14 FRN 93 Dnr Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Redovisning av delegationsbeslut Till fritidsnämndens sammanträde den 12 december Förvaltningsekonom Datum Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag :- Utbetalning av verksamhetsbidrag :- Utbetalning av sub. lokalupplåtelse : Utbetalning av verksamhetsbidrag 7 800: - Utbetalning av sub. lokalupplåtelse : :-

14 Fritidsnämnden /14 FRN 94 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Delårsrapport för Skövde Kommun 2011 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Skövde Kommun Revisorernas granskning av rutin anställda bisysslor Skövde kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av regelverket för anställdas bisysslor. Revisorerna vill ha kommunstyrelsens synpunkter på rapporten senast under mars månad I rapporten finns ett antal rekommendationer på vad som behöver åtgärdas. Punkt 1 tar upp att kunskapen om regelverket bland chefer och anställda ska öka. från Boverket om utvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket har avslagit Hagelbergs Hembygdsförening och Käpplunda-Skövde Blåbandsförenings ansökningar om utvecklingsbidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Kommunstyrelsens stab ÖP 2025 granskningsutställning. ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan ställs ut för granskning. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del av planhandlingen. Utställningen pågår fr.o.m t o m Handlingarna finns tillgängliga på Skövde kommuns webbplats Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen senast

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Fredrik Jonsson Ellika Nordström. Underskrifter Paragrafer 104-118 Sekreterare Monica Sandgren. BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag

Fredrik Jonsson Ellika Nordström. Underskrifter Paragrafer 104-118 Sekreterare Monica Sandgren. BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Byggnadsnämnden, Stadshuset, kl 13.15-17.15 Beslutande Lennart Arvidsson, ordf (V) Lennart Johansson,v ordf (M) Kjell-Arne Jonsson (S) Catharina Danielsson (S) ers för C Nensén

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015

Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Sid Justering... 3 51 Dagordning... 4 52 Information... 5 53 Delårsrapport 1, 2015... 6 54 Ansökan om projektbidrag till föreställningen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer