SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19"

Transkript

1 Fritidsnämnden /19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag, forts Revidering av bidragsbestämmelser... 8 Ränte- och amorteringsfria lån, komplettering till regelverket... 9 Uppvärdera och utveckla fritidsgårdarna i Skövde Departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster Matchavgifter Billingehov Prissättning Arena Skövde Bad sattestanter 2009, komplettering Inriktningsbeslut Billingebacken Inriktningsbeslut Billingebacken, forts Överföring av medel till Arenaprojektet Delegationsbeslut Meddelandeärenden... 19

2 Fritidsnämnden /19 Plats och tid Arena Skövde, balkongen kl samt Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Jan Sandelius (M) ersätter Lars-Ove Källman (M) Maria Carlsson (M) Sture Larsson (S) Ann-Marie Storm (S) Rolf Carlsson (KD) Lars Enander (S) Jörgen Frödélius (S) Övriga deltagande Sören Karlström Karin Sköld, sekreterare Camilla Källerman, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Carlsson (M) Fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Karin Sköld Paragrafer Kaj-Eve Enroth Maria Carlsson (M) Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Karin Sköld Överklagningstid t o m

3 Fritidsnämnden /19 FRN 60 Rundvandring Innan dagens sammanträde visades fritidsnämnden runt i Arena Skövdes tillkommande ytor. Fastighetschefen på tekniska förvaltningen, Ingemar Linusson, presenterade utförligt de olika delarna.

4 Fritidsnämnden /19 FRN 61 Dnr Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns. Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för maj Prognosen visar på ett underskott med kr mot upprättad budget. Handlingar Ekonomisk uppföljning, maj 2009

5 Fritidsnämnden /19 FRN 62 Muntlig information Informationen godkänns. Sören Karlström Budget 2010, inriktning för arbetet. Investeringsbidrag 2009, förhållningssätt. Lägesrapport gällande subventionerad lokalhyra. Management support, lägesrapport. Promenadvägen runt Åsbotorp invigdes den 13 juni. Träningshall Billingehov. Förstudien som genomförts av Skövde IK har blivit presenterad för representanter från tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen. Avtal Skövde Bowlingcenter. Möte kommer att hållas med Skövde Bowlingcenter om avtal. Maria Hjärtqvist Besök på Vadsbovallen. Maria Hjärtqvist och kommunalråd Åke Jönsson besökte Tidans IF den 9 juni, med anledning av arrendeavtal. Karin Sköld Ordförande +1 kommer äga rum den 27 oktober i Arena Skövde.

6 Fritidsnämnden /19 FRN 63 Dnr Granskning av underlag för föreningsbidrag Fritidsnämnden beslutar att inte betala ut föreningsbidrag till Skövde KIK Fritidsnämnden beslutar vidare, av hänsyn till ungdomarna i Skövde KIK, att föreningen får hyra kommunala anläggningar som bidragsberättigad förening från detta besluts datum och ett år framåt. För fortsatt hyra på den lägsta nivån måste föreningen under 2010 åter kvalificera sig som bidragsberättigad förening. Fritidskontoret har under året genomfört stickprovsundersökningar gällande föreningsbidragen. Hittills har tjugo föreningar granskats. En av dem är Skövde KIK. Skövde KIK inkom med ansökan om bidrag för Fritidskontoret fann det uppgivna medlemsantalet 7-20 år, 484, orimligt varför förvaltningsekonomen i skrivelse daterad av Skövde KIK begärde utdrag ur medlemsregister samt för ansökan aktuellt underlag i form av närvarokort. Skövde KIK inkom med begärda handlingar. Medlemsregistret visade på 318 medlemmar 7-20 år. Närvarokorten visade på stora brister. Osannolik närvarostatistik, saknade underskrifter och födelsedata, dubbelföringar av närvaro. En ny skrivelse daterad tillsändes Skövde KIK med begäran om komplettering av närvarokort med underskrifter, födelsedata, typ av aktiviteter, start- och sluttider. Fritidskontoret ställde sig vidare frågande till riktigheten gällande visst underlag. Föreningen gavs möjlighet att korrigera felaktigheter samt att komplettera med underskrifter. Föreningen inkom med kompletterande uppgifter. Efter att åter ha granskat handlingarna kan vi konstatera att närvarokorten fortfarande uppvisar stora brister. Exempel på dessa redovisas nedan. a. I flera fall osannolik närvaro. 231 deltagare har varit närvarande vid respektive gruppers samtliga sammankomster. Summan av de berörda sammankomsterna är 163. b. Födelsedata och andra formella uppgifter saknas fortfarande på många närvarokort.

7 Fritidsnämnden /19 FRN 63 Dnr Granskning av underlag för föreningsbidrag, forts. c. En antal deltagare uppträder under två olika födelseår i två olika rapporteringar. d. Grupper är dubbelförda, d.v.s. namnen återkommer i två samtidiga närvaroredovisningar. e. Närvarokort med samma antal deltagare närvarande vid alla sammankomster är osannolikt. f. Ett antal deltagare är inte medlemmar vilket omöjliggör identifiering. g. Födelseår skiljer sig i flera fall åt på närvarokort och i medlemsregister. h. Medlemsregistret är ofullständigt. i. Ledare rapporteras under flera olika eller uppenbart felaktiga födelsedata. j. Födelsedata har för ett antal deltagare redovisats på ett utmanande sätt som fullständigt saknar trovärdighet. Som exempel har första namn på kortet fått födelsedag , andra namn , tredje namn osv. Den samlade bilden av ovanstående ger fritidskontoret starka skäl att anta att Skövde KIK ansökt om kommunalt bidrag utifrån ett medvetet felaktigt underlag. Fritidskontoret har erbjudit föreningen möjlighet att rätta till felaktigheter men detta har inte skett. Fritidskontoret anser därför att föreningen förverkat sin rätt till kommunalt bidrag Dock bör beaktas att Skövde KIK bedriver en värdefull ungdomsverksamhet. Därför bör föreningen få fortsätta hyra lokaler/planer av fritid till oförändrad subventionsgrad. Under 2010 måste dock föreningen åter kvalificera sig som bidragsberättigad förening för fortsatt hyra på lägsta nivå. Handlingar Skrivelser från fritidskontoret Skrivelser från Skövde KIK Exempel felaktigheter a - j Skövde KIK Bokningsansvarig

8 Fritidsnämnden /19 FRN 64 Dnr Revidering av bidragsbestämmelser Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderade bidragsbestämmelser för fritidsnämnden. Förslaget justeras under punkt 2:4. Bibel- och koranstudier byts ut mot ordet religionsutövning. Fritidsnämnden fördelar varje år ca 5,4 mnkr i bidrag till föreningslivet i Skövde. Utbetalning sker från fritidskontoret på delegation från fritidsnämnden. I samband med 2009 års utbetalningar har fritidskontoret gjort stickprov på bidragsansökningar. Stickproven har visat på vissa brister, dels i redovisningarna men även i regelverket. Fritidsnämndens regelverk har inte reviderats på många år. Med en revidering uppnås ett tydligare regelverk. Handlingar Reglemente för bidragsgivning till föreningar med ungdomsverksamhet. Kommunfullmäktige

9 Fritidsnämnden /19 FRN 65 Dnr Ränte- och amorteringsfria lån, komplettering till regelverket Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna följande ändringar av regler för ränte- och amorteringsfria lån. 1. Ansökningsdatum ändras från 1 april till 31 augusti, för kommande års RoA-lån. 2. Den investering som beviljats RoA-lån ska vara påbörjad inom 2 år. 3. Den investering som beviljats RoA-lån ska vara avslutad inom 5 år. 4. Medel som inte tagits i anspråk inom 2 år respektive inte utnyttjats inom 5 år kan omfördelas till andra sökande föreningar genom beslut i fritidsnämnden. 5. Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 30 år. Fritidskontoret har tillsammans med ekonomienhetens chef sett över reglerna för Ränte- och amorteringsfria lån. Ekonomienheten anser att en avskrivningstid på 30 år för lånen är rimligt, vilket skulle innebära att lån som idag är äldre än 30 år avskrivs. Reglerna bör underlätta hanteringen och kontrollen av beviljade lån. Handlingar Flödesschema Roa-lån Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Ekonomienheten

10 Fritidsnämnden /19 FRN 66 Dnr Uppvärdera och utveckla fritidsgårdarna i Skövde Fritidsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till LQ:s politikergrupp. Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Skövde kommun ska uppvärdera och utveckla fritidsgårdarna genom att fler fritidsgårdar i kommunal regi ges möjlighet att bedriva verksamhet och att fritidsgårdarna blir en del i arbetet med att stärka och utveckla delaktigheten i samhället för unga medborgare i Skövde kommun. Ledningsgruppen för LQ har under våren initierat en kartläggning av resurser för (icke lagstadgade) och behov i ungdomsgruppen år. Exempel på kartlagda resurser är antal personal, kompetens och arbetsuppgifter, lokaler, ekonomi, aktiviteter i föreningsliv och pågående projekt. Behov har exempelvis preciserats områdesvis utifrån drogmissbruk, betyg och socioekonomiska aspekter. Underlaget ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med utveckling av ungdomsverksamheten i kommunen. Handlingar Motion Uppvärdera och utveckla fritidsgårdarna i Skövde kommun. Kommunstyrelsen LQ:s politikergrupp

11 Fritidsnämnden /19 FRN 67 Dnr Departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster Fritidsnämnden avstår från att yttra sig. Fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande Departementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster. Nämnden ska besvara remissen senast den 17 augusti. Promemorian handlar om ifall Produktsäkerhetslagen (PLS), som för närvarande tillämpas i frågor om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet, ska omfatta även offentliga tjänster. Handlingar Remiss Dempartementspromemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster Kommunstyrelsen

12 Fritidsnämnden /19 FRN 68 Dnr Matchavgifter Billingehov Fritidsnämnden beslutar att godkänna den nya matchtaxan för Billingehov att gälla fr.o.m Ishockeyns avgifter för matcher på Billingehov har baserats på 15 % av publikintäkterna. Till detta har hyresavgifter för kiosk och VIP-läktare tagits ut av fritidskontoret respektive tekniska kontoret. Fr.o.m ingår hyra för VIP-läktaren i fritidskontorets internhyra för Billingehov. Fritidskontoret föreslår en ny modell för matchavgifter som relateras till NT, nettolokaltaxan. Den eliminerar en portion administration vilket är ett centralt uppdrag för alla nämnder. Den är förutsägbar för föreningarna vilket är en fördel i den ekonomiska planeringen och vid en förändring av NT behövs inga särskilda avtal och beslut för matcher. om denna modell har under våren 2009 tagits för fotboll och handboll. Berörd förening har informerats om den nya taxemodellen. Handlingar Matchtaxa för ishockey på Billingehov (bilaga) Fakta om fritid Förvaltningsekonom Enhetschef Billingehov Bokningsansvarig Skövde IK

13 Fritidsnämnden /19 FRN 69 Dnr Prissättning Arena Skövde Bad Fritidsnämnden beslutar godkänna förslag på entréavgifter för Arena Skövde bad. Entréavgifterna gäller fr.o.m. att det nya badet öppnar med undantag för rabattkort för motionssim som gäller fr.o.m Nämnden uppmanar fritidskontoret att se över möjligheten att införa sommarlovskort för ungdomar till Arena Skövde Bad. Fritidskontoret har upprättat förslag på entréavgifter för Arena Skövde bad. Förslaget presenterades för fritidsnämnden Handlingar Förslag prislista Arena Skövde bad Enhetschef Arena Skövde Bad Samtlig personal Arena Skövde Bad Ulf Isaksson, Weedo

14 Fritidsnämnden /19 FRN 70 sattestanter 2009, komplettering Fritidsnämnden beslutar att utse Karin Sköld till beslutsattestant för fritidsnämndens samtliga konton för perioden Fritidsnämnden beslutar att utse Karl Alexandersson till beslutsattestant för fritidsnämndens samtliga konton för perioden får fritidsnämnden ny avdelningschef och ny förvaltningschef. Dessa måste vara beslutsattestanter för fritidsnämndens konton. Då nuvarande förvaltningschef avslutar sin tjänstgöring med semester måste det finnas någon tjänstgörande med rätt att beslutsattestera. Ekonomienheten Förvaltningsekonomen

15 Fritidsnämnden /19 FRN 71 Dnr Inriktningsbeslut Billingebacken Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att inriktningen med området vid Käpplunda gruva ska vara att möjliggöra för en förlängning och utveckling av Billingebacken. Fritidskontoret har i diskussion med samhällsbyggnadsenheten, plan-, bygg och lantmäteriförvaltningen samt tekniska förvaltningen konstaterat att beroende på vad Käpplunda Gruva i framtiden ska användas till så kan man fylla upp gruvområdet med olika typer av fyllnadsmassa. ar sig kommunen för att en utbyggnad av slalombacken ska möjliggöras kan området fyllas upp med massa som annars kan vara svårplacerad. På så vis kan man även undvika delar av en investeringskostnad som kan bli aktuell vid en framtida utbyggnad. Ska det planeras bostäder i området är det dock krav på helt annan typ av fyllnadsmassa. En utbyggnad/förlängning av Billingebacken har varit föremål för diskussioner och utredningar under många års tid. Redan 2004 fick samhällsbyggnadsenheten och planavdelningen i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om eventuell utbyggnad av slalombacken ner till Käpplunda Gruva remitterade KSAU till partigrupperna, tekniska kontoret, plan-, bygg- och lantmäterikontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret den utredning om utbyggnad av Billingebacken som fritidskontoret gjort tillsammans med berörda parter beslutade kommunfullmäktige att uttala en positiv syn på förslaget till utbyggnad. Plan-, bygg- och lantmäterikontoret fick i uppdrag att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med berörda parter. Konsekvensbeskrivningen som var klar i februari 2008 visar på att en utbyggnad med visst hänsynstagande är fullt möjlig. För närvarande finns inget ekonomiskt utrymme i investeringsplanen för en utveckling av Billingebacken men ett inriktningsbeslut kan ändå verka för att SK Vitesse fortsätter med sin fina föreningsverksamhet och på sikt kan utvecklas än mer. Fritidsnämnden ser en utveckling av Billingebacken som en av de främsta fritidsinvesteringarna för framtiden.

16 Fritidsnämnden /19 FRN 71 Dnr Inriktningsbeslut Billingebacken, forts. Kommunstyrelsen Enhetschef Billingens fritidsområde SK Vitesse TeF PBLK Samhällsbyggnadsenheten

17 Fritidsnämnden /19 FRN 72 Dnr Överföring av medel till Arenaprojektet Fritidsnämnden beslutar att överföra kr till tekniska förvaltningen för kostnadstäckning av drunkningslarm och max kr för kameraövervakning. Medel tas från investeringsbudget 2009 för Arena Skövde Bad, ansvar , verksamhet Fritidsnämnden beslutade att överföra 1,2 mnkr till tekniska förvaltningen för upphandling av drunkningslarm till Arena Skövde Bad. En fördyrad upphandling har krävt omprioritering av tänkta investeringar för att möjliggöra överföring av extra medel. Kameraövervakning krävs för att en god säkerhet ska vara möjlig i Arena Skövde bad. Kostnaden finns med i investeringsbudgeten. För 2009 fick fritidsnämnden en utökad investeringsbudget för Arena Skövde med 4 mnkr. Av dessa var 1,2 mnkr avsedda för ett drunkningslarm i Arena Skövde bads nuvarande 25-metersbassäng. Larmet ger högsta möjliga säkerhet. Ekonomienheten Enhetschef Arena Skövde Bad Fastighetschef, TeF Ingemar Linusson

18 Fritidsnämnden /19 FRN 73 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Förvaltningsekonom - Utbetalning av verksamhetsbidrag, kr Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, kr Utbetalning av ledarutbildningsbidrag, kr Utbetalning av lokalbidrag bygdegård, kr Utbetalning av subv. lokalupplåtelse, kr Utbetalning av investeringsbidrag, kr Utbetalning av startbidrag, 780 kr Förvaltningschef - Visstidsanställning, vik. förvaltningssekreterare Arbetsbefrielse i hemmet under uppsägningstid Visstidsanställning, tf. Avdelningschef Handlingar Delegationsbeslut förvaltningsekonom Delegationsbeslut fritidschef

19 Fritidsnämnden /19 FRN 74 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF Årsredovisning för Skövde kommun år Bokslutet godkänt. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS Kvartalsrapporter och delårsrapport Skövde kommun Prognosen visar på ett plusresultat på 2 mnkr för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag KSAU Höjning av nettolokaltaxan. Höjningen får genomföras från 1 aug. Projektansökan Neo har lämnat in ansökan om dansprojekt till Västra Götalandsregionens kulturnämnd tillsammans med kulturförvaltningen och Sensus. Arbetsmiljöverket Ärendet gällande arbetsmiljöfrågor är avslutat eftersom påpekade brister åtgärdats.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer