SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden /19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-11-16 1/19"

Transkript

1 Fritidsnämnden /19 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning, oktober Budget Forts. Budget Verksamhetsplan Tillägg till Taxor och avgifter... 8 Forts. Tillägg till Taxor och avgifter... 9 Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen Fastigheten Åkaren Svar på kommundelsstämmorna sattestanter Delegationsbeslut Meddelandeärenden Skövde Bowlingallians Skövde KIK Utvärdering av subventionerad lokalupplåtelse Digitala utskick... 19

2 Fritidsnämnden /19 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrummet Köpmannen, plan 4, kl samt Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M) Jan Sandelius (M) ersätter Maria Carlsson (M) Sture Larsson (S) Jörgen Frödélius (S) ersätter Ann-Marie Storm (S) Johnny Niklasson (C) Tomas Frändén (S) Övriga deltagande Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Tommy Westerberg (C) Fritidskontoret... Erik Kvarnling Paragrafer Kaj-Eve Enroth Tommy Westerberg (C) Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Erik Kvarnling Överklagningstid t o m

3 Fritidsnämnden /19 FRN 103 Muntlig information Informationen godkänns Information från Karin Sköld. Billingebadet, ny ägare vill köpa vissa tjänster av kommunen. Skultorps IF, möte har ägt rum angående drift av Orkanvallen. Rekrytering Arena Skövde Bad, rekrytering klar. Invigning Arena Bad, inbjudningslista klar. Handbolls-VM 2011, fyra matcher i President-cup placeras i Skövde. LQ, information från LQ:s ledningsgrupp. Skövde AIK, avbetalningsplan. Fotbolls-EM 2016, information om Sveriges ansökan. Behandlingsrum Arena Skövde, uthyrda. Föreningsledarstipendier, information om inkomna ansökningar. Upplevelseboken/utbildning, Arena Skövde. Våmbs IF, uppvaktades av förvaltningen på 75-års jubiléet. Måldialog KSAU 19 nov. Skövde Skateförening, möte har ägt rum. Företagshälsovård, upphör 1 januari SISU, uppföljning 2009 och upplägg Idrottsgalan, galan kommer äga rum 30 januari. Föreningsskulder, information från ekonomienheten.

4 Fritidsnämnden /19 FRN 104 Dnr Ekonomisk uppföljning, oktober 2009 Den ekonomiska uppföljningen godkänns. Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för oktober Prognosen visar på ett nollresultat. Handlingar Ekonomisk uppföljning, oktober 2009.

5 Fritidsnämnden /19 FRN 105 Dnr Budget 2010 Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med internbudgeten, utifrån givna riktlinjer. Fritidsförvaltningen har upprättat förslag till budget Det bygger på följande: 1. Kommunbidraget har ökats med 558 tkr för pris- och personalkonstnadsindex. 2. Kommunbidraget har ökat med tkr på grund av tillförda ytor i Arena Skövde. 3. Internhyrorna är omräknade och minskar med ca 600 tkr. 4. Kapitaltjänstkostnaderna har meddelats av ekonomienheten. 5. Förvaltningens effektiviseringskrav samt ytterligare sparbeting, tillsammans tkr, har delvis täckts in. Kvar ligger 2 145tkr i odefinierade sparåtgärder, dessa är inklusive föreslagen NT-höjning vilket motsvarar 520tkr. 6. Personalstyrkan minskar med en tjänst fr.o.m 1 januari Anslag för nyrekrytering Arena Skövde minskas med två tjänster. 7. Skövde Bandy får samma driftsbidrag som för First Hotel Billingehus får ett driftsbidrag på 1 600tkr. 9. Intäktskravet på Arena Skövde Bad höjs pga prisjustering med kr. 10. Hyresintäkterna från skatehallen ger 13tkr, ansvaret för verksamheten flyttas över till ungdomsarbetet. 11. Minskning av anslag för Idrottsgalan med 100tkr. 12. Avskaffande av rabatt på säsongskort för längdskidåkning. 13. Uthyrning av behandlingsrum och föreningslokal, Arena Skövde

6 Fritidsnämnden /19 FRN 105 Dnr Forts. Budget Ökad internhyra med 100tkr för Södermalms IP pga investering i bättre belysning. Handlingar Budget 2010, beslutsunderlag

7 Fritidsnämnden /19 FRN 106 Dnr Verksamhetsplan Fritidsnämnden godkänner upprättad Verksamhetsplan för med textjusteringar på sidorna 1 och 8 samt följande tillägg: 3.0 Omvärldsanalys Just nu pågår på riksnivå en utredning om skatteregler för ideell sektor. Ett betänkande om Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) överlämnades till regeringen i juni I betänkandet finns förslag om att en förening bara får ha inkomster på max 25% utan naturlig anknytning till verksamheten. Idag är den andelen högre och utan en justering av vad som räknas som naturlig anknytning, eller hävdvunnen verksamhet så kan det innebära att föreningar måste skatta för inkomster som idag är skattefria. Om betänkandet i sin helhet kommer ligga till grund för ny lagstiftning kan det påverka den ekonomiska situationen för många av kommunens föreningar, vilket i så fall kommer påverka fritidsnämndens arbete. 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter Fortsatt arbete med prioriterade investeringsobjekt. Varje år ska kommunens nämnder upprätta verksamhetsplaner för kommande tre år. Verksamhetsplanen ska lämnas in till ekonomistaben senast 1 december. Förslag finns till verksamhetsplan. Handlingar Förslag till verksamhetsplan Delges Kommunstyrelsekontoret Förvaltningschef Pärmen Fakta om fritid

8 Fritidsnämnden /19 FRN 107 Dnr Tillägg till Taxor och avgifter Fritidsnämnden godkänner följande tillägg till Taxor och avgifter : Slalompriser Billingebacken: Kort Vuxen Ungdom Dagkort (lovdagar) 120 kr 90 kr Kvällskort 120 kr 90 kr Heldag Helg 150 kr 100 kr Halvdag Helg 100 kr 70 kr Halvdag Helg 100 kr 70 kr Tvådagarskort 270 kr 180 kr Säsongskort kr 800 kr Skolkort 60 kr Tävlingskort 80 kr 80 kr Liftkortshållare 20 kr 20 kr NT anpassning för simidrotten: Vid uthyrning av träningsbassäng för simidrotten jämställs NT med 3 simbanor. Varje bana kostar därmed 0.33 NT/tim. (Varje bokning ska omfatta minst 2 banor) Undervisningsbassängen debiteras med NT/tim. Motionssim Arena Skövde Bad: * Motionssim för barn 3-9 år sätts till 35 kr * Ungdom år betalar samma motionsavgift som vuxen. I samband med budget 2010 har vissa versksamhetsanpassningar varit tvungna att göras. Dessa påverkar nämndens taxor och avgifter varvid en justering eller anpassning är nödvändig. Handlingar Förslag till nya skidpasspriser Skrivelse från Billingens simklubb

9 Fritidsnämnden /19 FRN 107 Dnr Forts. Tillägg till Taxor och avgifter Delges Pärmen Fakta om Fritid Enhetschef Arena Skövde Bad Ledningsstöd, Weedo Billingens simklubb Skövde simsällskap Skidklubben Vitesse

10 Fritidsnämnden /19 FRN 108 Dnr Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen Fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden tillstyrker förslaget ur ett fritidsperspektiv då förslaget gäller mark som inte tillhör nämndens ansvarsområde. Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunstyrelsen angående en grusplan mellan Morkullevägen, Ringduvevägen och Rödhakevägen i Skultorp. Grusplanen används idag av barn som bygger iordning cykelbanor med olika hopp och liknande. Skötseln av grusplanen ligger inte under fritidsnämndens ansvarsområde, utan tillhör tekniska förvaltningens område. Dock ser nämnden positivt på att grusplanen kan erbjudas att nyttjas som cykelområde om det inte finns några säkerhetsmässiga hinder för detta, men att planen sladdas iordning innan vintersäsongen precis som förslaget gör gällande. Fritidsnämnden anmodas att yttra sig senast den 4 december Handlingar Remiss- Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen Delges Kommunstyrelsekontoret

11 Fritidsnämnden /19 FRN 109 Dnr Fastigheten Åkaren 2 Fritidsnämnden godkänner tf. avdelningschefens redovisning av möjligheten att använda en av lokalerna på fastigheten Åkaren 2 (f.d Olssons åkeri) som träningshall för friidrott. Skövde kommun har köpt fastigheten Åkaren 2. Fastigheten anses som strategiskt mark för näringsutveckling. Kommunen kommer under första året använda en extern fastighetsförvaltare. Fastigheten omfattar många lokaler, varav en del är uthyrda och andra ska hyras ut. Uthyrning ska ske till marknadsmässiga priser. Då kommunens vilja är att hyra ut till marknadsmässiga priser för att minska den totala kostnaden för kommunen blir det en för fritidsnämnden orimlig kostnad att hyra in sig för friidrottens behov.

12 Fritidsnämnden /19 FRN 110 Svar på kommundelsstämmorna Fritidsnämnden överlämnar förvaltningens svar till kommunfullmäktige. Det har genomförts ett antal kommundelstämmor på olika orter i kommunen. Vid dessa stämmor har det ställts frågor varav vissa berört fritdsnämndens ansvarsområde. Nämnden har fått i uppgift att lämna svar på dessa frågor till kommunfullmäktiges presidium. Handlingar Svar på kommundelstämmor. Delges Kommunfullmäktige.

13 Fritidsnämnden /19 FRN 111 sattestanter 2010 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att utse: Karl Alexanderson och Karin Sköld till beslutsattestant för enhet , samtliga verksamheter för tiden Camilla Källerman till beslutsattestant för enhet , samtliga verksamheter. Kaj-Eve Eneroth och Maria Hjärtqvist som ersättare för samtliga konton och verksamheter. Kommunen byter affärssytem från och med 1 januari I och med detta ändras tidigare ansvarskoder till enhetskoder och beslutsattestanter och ersättare för de nya koderna måste utses av nämnden. sattestanter för de nya enhetskoderna ska lämnas till ekonomienheten. Delges Ekonomienheten Förvaltningsekonomen.

14 Fritidsnämnden /19 FRN 112 Dnr Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Förvaltningsekonom Utbetalning av verksamhetsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av subventionerad lokalhyra Totalt: :- Handlingar Delegationsbeslut förvaltningsekonom

15 Fritidsnämnden /19 FRN 113 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Delårsrapport Skövde kommun. 140 Rökfri arbetsplats. 143 Struktur till författningssamling samt riktlinjer för Skövde kommuns styrdokument. Handbolls VM Internationella handbollsförbundet har tagit beslut gällande Skövde som spelort för handbolls-vm Skrivelse Billingens simklubb har inkommit med en skrivelse angående nettolokaltaxan för simbanor. Remiss En remiss har inkommit gällande kostnadssituationen för Skövde bowlingallians. Nämnden förväntas lämna svar senast Digitalt utskick Fritidsförvaltningen lämnar förslag till nämnden att övergå från analoga till digitala utskick av kallelse och sammanträdeshandlingar.

16 Fritidsnämnden /19 FRN 114 Dnr Skövde Bowlingallians Fritidsnämnden yttrar sig över skrivelsen genom att hänvisa till tidigare nämndsbeslut, FRN , genom följande uttalande: Fritidsnämnden har fastställt regler hur föreningsbidrag kan utbetalas. Bowlingföreningarna mottar stöd enligt dessa bestämmelser. Inget stöd kan lämnas till näringsidkare. Fritidsförvaltningen har genomfört en utredning om de olika föreningarnas ekonomiska situation. Där har framkommit att de föreningar, som inte bedriver sin idrott i av kommunen ägda anläggningar, har större ekonomiska svårigheter. Vi är beredda att studera detta närmare och försöka styra föreningsbidragen så att större rättvisa uppnås mellan de olika föreningarna. Detta kan påverka föreningsbidragen till bowlingföreningarna. Fritidsnämnden har inte resurser inom sin budget för extraordinära stöd, utan detta får vara en fråga för kommunstyrelsen. Skövde Bowlingallians har inkommit till kommunstyrelsen med en skrivelse gällande föreningens kostnadssituation med anledning av flytten till Skövde Bowlingscenters lokaler i Arena Skövde. Skrivelsen har remitterats till fritidsnämnden för yttrande senast den 7 december. Då fritidsnämndens reglemente inte medger något verksamhetsbidrag för vuxenverksamhet har nämndens ordförande hänvisat till kommunstyrelsen. I fritidsnämndens budget finns inga möjligheter att ge förstärkta bidrag till enskilda idrotter.

17 Fritidsnämnden /19 FRN 115 Skövde KIK Föreningen har inte tillfört någon information eller nya uppgifter, som gör att fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt beslut. Skövde KIK har lämnat in en skrivelse med en vädjan om omprövning av beslut angående föreningsbidrag. Fritidsnämnden tog den 16 juni 2009 beslut om att inte betala ut något bidrag för 2008 till föreningen. Delges Skövde KIK

18 Fritidsnämnden /19 FRN 116 Utvärdering av subventionerad lokalupplåtelse Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa sammanträde redogöra konsekvenser med anledning av nya regelsystemet. En enkätundersökning har genomförts bland bygdegårdsföreningarna med anlending av nya regler för lokalsubventioner i bygdegårdar. Fyra av tolv föreningar har hittils svarat på enkäten.

19 Fritidsnämnden /19 FRN 117 Digitala utskick De ledamöter inom fritidsnämnden som önskar, kommer från och med december erbjudas digitala utskick. Förvaltningen tog upp frågan med nämnden om digitala utskick i samband med kallelser till nämndsammanträden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Fritidsnämnden 2012-04-11 1/17 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Reviderad budget 2012... 5 Bestämmelser ränte- och amorteringsfria lån... 6 Tillägg i delegationsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport 2 2012... 5 Ränte och amorteringsfria lån 2013... 6 Verksamhetsbidrag handikappförening...

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-03, kl. 10.00 12.10 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer