PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN"

Transkript

1 PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp för vilken servicen produceras Serviceboende för seniorer Kommun Kommunens namn Esbo Förläggningskommun Förläggningskommunens kontaktuppgifter Esbo stad Mona Hägglund, Långtidsvård/Boendeservice PL Esbo Tel: Serviceproducentens officiella namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Verksamhetsenhetens namn Tunaberg serviceboende Verksamhetsenhetens postadress Framnäsängen 4 Postnummer Esbo Postort Esbo Namnet på den som ansvarar för verksamheten Pia Hannuksela, enhetsansvarig Thea Kusénius, verksamhetsledare Postadress Framnäsängen 4 Postnummer Postort Esbo E-post Datum för beviljande av regionförvaltningsverkets/valviras tillstånd (privata enheter som bedriver verksamhet dygnet runt) Datum för kommunens beslut om mottagande av anmälan Ansvarsförsäkringens giltighetstid (ska styrkas på begäran) Folksam, fortlöpande Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Serviceproducentens FO-nummer Telefon Datum för beviljande av ändringstillstånd Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) Datum för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER Verksamhetsidé Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller Tunaberg serviceboende, där vi värnar om välbefinnande, trygghet, respekt och livskvalitet för klienterna. Vi arbetar enligt ett klientcentrerat arbetssätt där den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse har betydelse för genomförandet av vården och servicen. Vi värnar om den enskilda människan som en helhet, dvs. kropp, själ och ande. avi21u1 1/13

2 Värderingar och verksamhetsprinciper Ett professionellt, etiskt och mänskligt bemötande. Respekt för den enskilda personens resurser och livssituation. Främjande och stödjande av funktionsförmågan och hälsan. Meningsfulla dagar i enlighet med individuella önskemål. Satsning på personalens fortbildning och motivation relaterat till kontexten (jfr aktuell fortbildningsplan, bilaga 1). Gemensamt ansvar och känslan av sammanhang för alla. Enhetens hela personal har förbundit sej till våra värden och vår verksamhetsidé. Mångprofessionellt samarbete mellan personal, klienter och anhöriga samt befrämjande av delaktighet och gemenskap. Uppdateringsplan Planen för egenkontroll utvecklas kontinuerligt och uppdateras årligen eller vid behov. Detta på basen av muntlig och skriftlig uppföljning i arbetsgemenskapen. 3. ORGANISERING OCH LEDNING AV SAMT ANSVARIGA PERSONER FÖR EGENKONTROLLEN Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter Pia Hannuksela, enhetsansvarig: e-post. tel: Thea Kusénius, verksamhetsledare: e-post. tel: Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter Se ovan. De medlemmar i gruppen för planering och verkställande av egenkontrollen som ingår i enheten (yrkesbeteckningar) Se ovan samt Jeanette Nyblin, ansvarig socionom: e-post. tel: Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen: (kan ingå som del i verksamhetsenhetens inskolningsplan) Plan för inskolning och utbildning av personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen Introduktion för nyanställda (jfr bilaga 2). Fortlöpande fortbildningsplan (jfr bilaga 1). 4. DELAKTIGHET FÖR KLIENTER OCH ANHÖRIGA SAMT KLIENTRESPONS Beskrivning av insamlingen av klientrespons (i planen för egenkontroll införs förfaranden för insamling av respons från klienterna och deras anhöriga, behandling av klientresponsen och användning av responsen vid utvecklandet av verksamheten) Muntlig och skriftlig respons från klienterna och deras anhöriga bokförs. Trivsel-, och kvalitetsenkät våren 2016, i fortsättningen årligen. Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten Muntlig och skriftig klientrespons samt resultatet av trivsel- och kvalitesenkäten sammanställs, analyseras, utvärderas och behandlas på personal- ledningsteams- och styrelsemöten för vidare åtgärder. avi21u1 2/13

3 Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten Klientresponsen utgör grunden för våra utveclingsprocesser relaterat till vår verksamhet och aktuell lagstiftning. Plan för utvecklandet av klientresponssystemet Enkäten samt den muntliga responsen sammanställs, analyseras och utvärderas både på en kvalitativ och en kvantitativ nivå ur ett forsknings- och utvecklingsbaserat närmelsesätt. År 2016 planeras även en anhörigträff där både klienterna och deras anhöriga har möjlighet till diskussion och responsgivning relaterat till vår verksamhet. 5. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER För verksamhetsenhetens interna bruk ska dokument gällande olika delar i denna helhet utarbetas, där planer och tidtabeller avtalas för korrigerande åtgärder angående konstaterade brister och skadliga händelser. I planen för egenkontroll införs en beskrivning av förfarandet för förebyggande av skadliga händelser och en beskrivning av registreringen, hanteringen och informationen om skadliga händelser och tillbud. Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga situationer Hela personalen deltar i planeringen, genomförandet och utvecklandet av riskhanteringen. Säkerhetsfrågor såsom brand- och olycksfall genomgår en ständig kontroll med återkommande övningsberedskap. Detta även i samarbete med aktuella myndigheter och räddningsverk. Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden Missförhållanden, kvalitetsavvikelser, risker och tillbud observeras, rapporteras muntligt, skriftligt samt bokförs. Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden Alla negativa händelser och tillbud diskuteras i arbetsgruppen, ledningsteamet samt styrelsen, de bokförs och åtgärdas. Även myndigheterna och räddningsverk kontaktas vid behov. Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder Genom kontinuerlig dokumentering och öppen kommunikation. Mer information om detta i bland annat SHM:s publikation 2011:15: Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för ledningen och säkerhetsexperterna inom social- och hälsovården: (på finska) 6. PERSONAL Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och assisterande personal (bestämmelserna i dagvårds- och barnskyddslagen, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården samt i tillsynsprogrammen) Verksamhetsledare (FL, Mag.i hälsovetenskaper), enhetsansvarig (hälsovårdare, sjukskötare), ansvarig socionom (socionom YH, närvårdare) samt 3 fastanställda vårdare (socionom YH, närvårdare, läroavtals närvårdarstud.). 6 vikarierande vårdare (sjukskötare, läkarstud.,2 socionom YH stud., 1 närvåradstud., 1 närvårdare) samt 1 aktivitetskoordinator, 1 Städare och 1 fastighetsskötare. avi21u1 3/13

4 Beskrivning av principerna för rekrytering av personal (transparens vid ansökningsförfarandet, säkerställande av behörigheten, kontroll av straffregistret inom barnskyddet, förfaranden för anskaffning av vikarier osv.) Vid anställnings intervjun kontrolleras identiteten. Behörigheten kontrolleras via Valvira och/eller Terhikki. Diskussion kring våra värden och verksamhetsprinciper samt kravet på anknytning till dessa. Alla sökande informeras om ansökningsförfarandet. Tunaberg har en egen aktuell vikariepool, som uppdateras kontinuerligt. Denna är tillgänglig för alla i arbetsteamet. Beskrivning av inskolningen av personalen: (det rekommenderas att en inskolningsplan utarbetas för personalen, se även punkt 3) Introduktion för nyanställd, se bilaga 2. Ny personal inskolas utgående från inskolningsplanen samt genom effektiverad handledning och kollegialt stöd under de första anställningsveckorna, vid behov under en längre tid. Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa och av kompetensledningen (t.ex. förfaranden för planering och uppföljning av fortbildningen, uppföljning av frånvarodagar till följd av sjukdom, uppföljning av kompetensen, yrkesskickligheten och dess utveckling, utvecklingssamtal) (det rekommenderas att en fortbildningsplan utarbetas för personalen) Regelbundna interna och externa utbildningar utgående från kontextens särdrag, för att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen samt ett professionellt förhållningssätt (jfr fortlöpande fortbildningsplan bilaga 1). Kontinuerliga brand- och släckningsövningar. Kontinuerlig uppdatering av I-hjälps beredskapen. En ansvarig sjukskötare för I-hjälpen utnämnd (Tuija Rytkölä). Lagstadgad företagshälsvård (Diacor) för personalen på förebyggande-, hälsofrämjandeoch sjukvårdsnivå, S2 (jfr Verksamhetsplan 2016 bilaga 3). Uppföljning gällande personalens sjukfrånvaro görs i samarbete med Diacor. Plan för tidigt ingripande (jfr bilaga 4) Arbetsplats bespisning (Kamb Catering). Utvecklingssamtal genomförs årligen samt enligt behov. Utvecklingsplan för personalfrågor Personalens välbefinnande och känslan av sammanhang är en central satsning. Vidare är gemenskap, delaktighet, rättvisa, tydlighet och jämnlikhet tyngdpunktsområden i ledarskap och medarbetarskap. I samarbete med Diacors företagshälsovård erbjuds möjlighet till tidig rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande verksamhetsformer både på individ- och gruppnivå. Förutom individuell fortbildning erbjuds möjlighet till social samvaro och rekreation. Kontinuerliga utvecklingssamtal möjliggörs. 7. LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING I planen för egenkontroll ska finnas en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten och av principerna för hur de används. I principerna för hur lokalerna används beskrivs bl.a. förfarandena för placering av klienter: bl.a. hur klienterna fördelas på olika rum, hur man sköter om att klienternas integritetsskydd förverkligas e.d. Beskrivning av lokalerna som är i klienternas personliga bruk (eget rum, rummets storlek, möbler osv.) På Tunaberg serviceboende bor klienterna i egna hyreslägenheter. Det finns 25 bostäder, varav 21 är tvårummare på 40,5 kvadrat och 4 trerummare på 60,5 kvadrat. Bostäderna är hinderslösa och utrustade med hjälpmedel. Bostäderna har handikappvänliga kök med höj- och sänkbara arbetsytor, spisvakt. Alla bostäder och övriga utrymmen har sprinklers. Vi erbjuder inte i första hand bostäder på tredje våningen åt rullstolsbundna seniorer för att optimera brandsäkerheten. Klienterna som bor på Tunaberg bor i egna hem och deras integritet och livssituation respekteras. Personalen har tillträde till klienternas hem endast på basis av en gemensam överenskommelse, vård- service- och rehabiliteringsplan (jfr bilaga 5). Alla klienter har en egen utnämnd skötare, som i första hand ansvarar för klienternas välbefinnade och hälsa. Ingen lämnas ensam, alla bekräftas. avi21u1 4/13

5 Beskrivning av lokalerna som är i klienternas gemensamma bruk (matsalens funktionalitet, hobby-, rehabiliterings- och aktivitetslokaler, hygienutrymmenas funktionalitet, tillgången till bastu osv.) På Tunaberg serviceboende finns matsal, dagsal med andaktshörna och "lanthandel". Även bastu samt tillgång till fotvård, fysioterapi och frisörs/barberarhörna erbjuds. Ergoterapi/gymnastiksal finns till förfogande. Wellnessrum är under planering. I huset finns hiss. Trädgård med bärbuskar och fruktträd samt utesittplats är tillgängliga för klienterna. Beskrivning av hur klienternas gemenskap tillgodoses i enheten med avseende på lokalerna Våra klienter umgås med varandra både i egna bostäder och i de allmänna utrymmena. Vi bjuder mångsidiga aktiviteter sex dagar i veckan, vilka kan ses som goda tillfällen för klienterna att umgås och trivas tillsammans. Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering Vår städare städar klienternas bostäder varannan vecka. Fastighetsskötaren städar de allmänna utrymmena enligt uppdaterad städplan samt vid behov. Klienternas kläder, lakan och dyl. tvättas, stryks och manglas i husets tvättstuga av egen personal. Avfallshantering sker enligt sorteringsprincipen utgående från ekologiskt närmelsesätt. Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften (förfaranden för konstaterande av fuktskador, mätning av inomhusluften, samarbete med fastighetsskötaren och hälsoskyddsmyndigheterna osv.) Fastigheten har luftkonditionering, vars service sker enl. förskrifter och bokförs i en aktuell plan. Då inomhusluftproblem uppdagas undersöks och åtgärdas de genast av fastighetsskötaren som vid behov tar kontakt med specialister inom området. Samarbete med myndigheter möjliggör regelbundna granskningsbesök. Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten Laborotorieförnödenheter. INR-mätare, blodsockermätare, blodtrycksmätare, stetoskop, otoskop, febertermometer samt sårvårdsattiraljer för akut behov. Välutrustad förstahjälpsväska. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Pia Hannuksela, enhetsansvarig: e-post. tel: Thea Kusénius, verksamhetsledare: e-post. tel: Med produkter för hälso- och sjukvård avses enligt 5 i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) anordningar som används för vård och behandling, exempelvis sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och blodstryckmätare o.d. Om verksamhetsidkarens skyldigheter föreskrivs i i lagen om produkter och utrustning för hälsooch sjukvården (629/2010) samt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens bestämmelse 4/2010. Anmälan om risksituationer orsakade av produkter och utrustning görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I planen för egenkontroll ska utses en ansvarig person för de professionellt använda produkternas och utrustningarnas säkerhet. Denna person ska se till att anmälan om tillbud eller risksituationer görs och att andra bestämmelser som gäller utrustning iakttas. Länk till Valviras föreskrifter: Utvecklingsplan för lokaler, produkter och utrustning Vårt mål är att underhålla våra lokaliteter, produkter och utrustningar på bästa sätt, enligt rekommendationer, anvisningar och aktuell lagstiftning. En utförlig konditionsgranskning (jfr bilaga 6) gjordes för fastigheten (Insinööritoimisto Tähtiranta OY). Fastighetens kommande renoveringar planeras på basis av rapporten i samarbete med styrelsen och experter. avi21u1 5/13

6 8. KLIENTSÄKERHET För att utveckla klientsäkerheten ska en verksamhetsplan utarbetas, där säkerhetsrelaterade risker i anslutning till direkt klientarbete behandlas Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och säkerhetsverksamhet Pia Hannuksela, enhetsansvarig: e-post. tel: Thea Kusénius, verksamhetsledare: e-post. tel: Beskrivning av hur klientsäkerheten säkerställs (särdragen hos service som ges hemma samt hos service inom barnskyddet och service till handikappade och åldringar ska beaktas) Vi ser till att miljön i bostäderna och de allmänna utrymmena är trygg och hinderslös. Vi har breda dörrar och inga trösklar. Vi ser till att möbler är rätt placerade och mattorna trygga att gå på. Vi ser till att belysningen är tillräcklig. Hjälpmedel anskaffas vid behov: rollator, uppstigningsstöd och wc-förhöjningar m.m. som underlättar klienternas vardag. Brandvarnare och sprinklers finns i alla rum, de är kopplade till elnätet. Huset är utrustat med ett modernt sprinklersystem och eventuella brandalarm går direkt till Esbo brandverk. Brandsläckare och brandfilt finns i varje våning. Ytterligare finns brandfilt i alla bostäder samt brandlakan i alla klienters sängar. Räddningsplan (bilaga 7). I samarbete med Västra Nylands Räddningsverk anordnas brandövningar. Säkerhetsutredning/plan (bilaga 8). Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs Klienterna har trygghetsalarm, alarmet går till Tunabergs egen personal kl Mellan kl svarar vårdföretaget Stella (StellaKotipalvelut Oy) på alarmen. Genom regelbundna test säkerställs systemet. Esbo brandverk samt Olarin Huolto är tillgängliga dygnet runt. Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av klienterna fungerar (enhetens larmsystem, säkerhetsarmband, övervakningsanordningar, säkerhetsanordningar hos klienter som bor hemma samt säkerställande att larmresponsen fungerar osv.) Regelbunden testning av brandalarm, brandberedskap, sprinklersystem och trygghetsalarm. Utvecklingsplan för klientsäkerhet Kontinuerlig uppdatering och utvärdering av risker, tillbud och säkerhetsavvikelser noteras omedelbart. All personal har ansvar för observation, kontakttagande och åtgärdandet. Allt dokumenteras och uppföljes. Brandinspektion årligen, vid detta tillfälle uppdateras husets räddningsplan samt säkerhetsplan. 9. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER Beskrivning av handledningen och rådgivningen för klienten och av utvärderingen av klientens servicebehov, av utarbetandet av serviceavtal/förvaltningsbeslut och service-/klientplan (barnskydd/dagvård) och av uppdateringen av dessa samt av klientens deltagande i beslut Egenvårdaren utarbetar en vård- service och rehabiliteringsplan tillsammans med klienten samt i samförstånd med de anhöriga. Klientens integritet och självbestämmanderätt respekteras. Planen delges det mångprofessionella vårdteamet. Planen uppdateras regelbundet av egenvårdare och övervakas av enhetsansvarig/ ansvarig socionom samt vid behov med ansvarig läkare visavi den medicinska vårdplanen. avi21u1 6/13

7 Klienten deltar aktivt i processen och beslutsfattandet. Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand Före inflyttningen besöker klienten samt de anhöriga Tunaberg serviceboende en eller flera gånger för att bekanta sig med vår verksamhet och med våra utrymmen. Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om kostnaderna för servicen och om avtalsändringar. Då någon är intresserad av att flytta till Tunaberg serviceboende kommer de alltid först på ett besök, så gott som alltid i sällskap av en eller flera anhöriga. Då förevisar vi utrymmena samt redogör i detalj om verksamheten och kostnaderna och går tillsammans igenom aktuella avtalsblanketter (Hyres/serviceavtal bilaga 9). Beskrivning av hur klientens självbestämmanderätt och rätt till deltagande förverkligas (privatlivet, integritetsskydd, personlig frihet, okränkbarhet; 7 och 10 i grundlagen, 8 10 i klientlagen) Klienternas integritet och självbestämmanderätt respekteras relaterat till trygghet, trivsel och välbefinnande för klienten. Vi tar tillsammans med klienten och anhöriga beslut i de frågor som kan relateras till deltagande och självbestämmande. Beskrivning av förfarandet för skötsel av pengar, nycklar och andra saker i klientens besittning och information om den som ansvarar för denna egendom Om klienten inte själv kan ha ansvaret över sina pengar, nycklar och andra värdesaker, bär av klienten utnämnd anhörig ansvaret. Vid behov utnämns en intressebevakare. Plan för hur behovet att vidta begränsande åtgärder och sanktioner avses att minimeras Begränsande åtgärder kräver alltid läkarens skriftliga tillstånd. Detta görs alltid i samråd med klienten, de anhöriga och vårdteamet. Beskrivning av kriterierna för vidtagande av begränsande åtgärder och sanktioner samt av beslut, förfaranden, registrering och uppföljning av konsekvenserna i anslutning till begränsande åtgärder (se bl.a. 11 kap i barnskyddslagen, lagen om utvecklingsstörda, tillsynsprogrammen) Det rekommenderas att anvisningar om förfaringssätt utarbetas Beslut om begränsningar och sanktioner görs alltid skriftligt. Beskrivning av förfarandet om det konstateras att en klient har blivit utsatt för osakligt eller kränkande bemötande Rapportering till förman som dokumenterar händelsen. Alla involverade parter hörs. Ärendet behandlas på personal- ledningsteams- samt vid behov styrelsemöten, där aktuella åtgärder bestämmes i samklang med klientens trygghet, värdighet, välbefinnande och hälsa. avi21u1 7/13

8 Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör (förflyttning av klienten från en vårdplats till en annan, beredning av eftervård inom barnskyddet, osv.) Vid utflyttning skrivs en sammanfattning av vården. Utöver den skickas en kopia av vård- service och rehabiliteringsplanen samt medicinlistan till den nya vårdinrättningen. Muntlig rapport till ansvarsperson före utflyttningen. En klient som är missnöjd med sitt bemötande har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare. När servicen baserar sig på ett avtal om köpta tjänster framställs anmärkningen till den myndighet som svarar för organiseringen av servicen (Valviras anvisning 8:2010). Namn och kontaktuppgifter för den person/instans, till vilken anmärkning riktas Anmärkningar görs direkt till: Pia Hannuksela, enhetsansvarig: e-post. tel: eller Thea Kusénius, verksamhetsledare: e-post. tel: eller via brev, adress: H o M Winbergs stiftelse, Framnäsängen 4, Esbo. Ansvarspersonerna tar upp ärendet i ledningsteamet och vid behov med styrelsen. Kontakt person på Esbo stad: Mona Hägglund Adress: Esbo stad Boendeservice PL Esbo Telefon; Socialombudsmannens kontaktuppgifter Eva Peltola, Esbo social- oh hälsovårdssektorn PB Esbo stad Tel: Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet Enhetsansvarig eller verksamhetsledare tar emot anmärkningen (muntlig eller skriftlig) och behandlar den i ledningsteamet samt presenterar den vid behov på styrelsemöte. Nödvändiga åtgärder vidtas. Beskrivning av samarbetet mellan kommunen och serviceproducenten vid planeringen och uppföljningen av klientens vård och service Tunaberg serviceboende har enbart privata platser. Tunaberg serviceboende har ett gott samarbete med hälsocentralläkare som ansvarar för klienternas medicinska vård. Hälsocentralens tandhygienist besöker alla klienter årligen. Då en klient köar till kommunal vårdinrättning samarbetar vi med kommunens socialarbetare. Beskrivning av information som gäller konsumentskydd Vi följer aktuell hyreslag, Esbo stads rekommendationer för seniorers långtidsboende. Klienten/hyresgästen på Tunaberg serviceboende har samma rättigheter och skyldigheter som vanliga hyresgäster. Även allmänn praxis gällande vård, service och samtliga tjänster samt lagen om konsumentskydd beaktas. Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter Klientens ställning och rättigheter följer aktuell lagstiftning samt uppdateras enl. behov. 10. SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET) Kriterier och nivåer fastställs i de verksamhetsspecifika riksomfattande tillsynsprogrammen, som finns på Valviras webbplats: avi21u1 8/13

9 Beskrivning av verksamheten som upprätthåller och främjar klienternas prestationer, funktionsförmåga och livskontroll samt klienternas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande Ankomst intervju, vård- service- och rehabiliteringsplan (jfr bilaga 5). Egenvårdaren utarbetar och uppdaterar planerna samt håller kontakt med de anhöriga. Egenvårdaren hjälper vid behov klienten med den personliga hygienen samt handhar ansvaret över att klienten enligt önskemål får besöka bl.a. läkare, fysioterapeut, frisör, fotvårdare. Alla dessa aktörer är anträffbara på enheten. Det mångprofessionella vårdteamet har regelbundna möten för att utveckla verksamheten och befrämja klienternas välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Gott samarbete med hälsocentralläkaren. Adl-träning, gymnastik, avslappning och ergoterapi anordnas regelbundet. Promenader både inomhus och utomhus anordnas för att främja rörelse- och funktionsförmågan. Social samvaro, andakter, allsång, frågesport, högläsning, bio, pyssel, bingo, boksalong samt lanthandel. Vi firar högtider, helger och bemärkelsedagar tillsammans. Café, konserter, dansuppvisningar och teater ordnas på enheten, gemensam transport för att uppleva dylika evenemang utanför enheten ordnas även. På våren och sommaren då vädret tillåter ordnas begivenheter i trädgården vid vår uteplats. Tunaberg bjuder in gäster till vårjippo och julbasar samt deltar i Kulturen vid ån och andra kulturella begivenheter. Beskrivning av förfaranden i anslutning till ordnandet av klienternas kost och måltider (intervallerna mellan måltiderna, nattfastans längd, uppföljningen av klienternas näringstillstånd osv.) Klienternas näringsintag övervakas diskret. Vi erbjuder god husmanskost som tillverkas på enheten. I matsalen serveras: Frukost kl vardagar, helger kl Lunch kl Eftermiddags kaffe kl Kvällsvard kl Kvällsmål kl Bespisningen handhas av Kamb Catering Oy Ab som hyr köket på Tunaberg. Klienterna har även kök i bostäderna. Egenvårdaren hjälper klienten vid behov med att handla livsmedel och andra förnödenheter. Statens näringsdelegation: Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning Kjell Kamb tel: e-post: Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats (stöd för barnens skolgång, tryggandet av specialundervisning, utnämning av en person som svarar för frågor som gäller barnets skolgång (barnskyddslagen), arrangemangen för klienternas utevistelser och motionsmöjligheter, verksamhet som stödjer funktionsförmågan samt fritids- och rekreationsverksamhet m.m.) Vänligen se punkt 10 samt bilaga 10 veckoprogram, som aktiviteskoordinatorn ansvarar för. THL:s motionsrekommendationer för olika åldersgrupper: (på finska) Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt åtgärder vid epidemier Hela personalen har inskolning i hygienförfarande och korrekt handtvätt. Hygienpass. Hygien ansvarig är ansvarig socionom Jeanette Nyblin, som samarbetar med Esbo stad kring aktuella hygienfrågor och fortbildning i ämnet (jfr bilaga 11, hygien direktiv). avi21u1 9/13

10 Plan för att utveckla klientarbetet och den dagliga verksamheten Vänligen se punkt 10. Vår aktivitetskoordinator planerar de dagliga aktiviteterna som följer årstidernas växlingar och den finlandssvenska kulturens traditioner. Vi värnar även om den andliga dimensionen och har gott samarbete med Esbo svenska församling, som regelbundet anordnar andakter hos oss. 11. ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN Beskrivning av hur enheten/servicen ordnat hälso- och sjukvården för sina klienter och beskrivning av enhetens egna ansvarsuppgifter inom hälsovården och sjukvården (hälsofrämjande, hälsokontroller, screeningundersökningar, undersökningar i anslutning till uppföljning av hälsan, kontroller osv.) I första hand har enhetsansvarig, ansvarig socionom och vårdarna i uppgift att informera klienterna om en hälsofrämjande livsstil. Vårdpersonalen uppföljer kontinuerligt alla klienters hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Husläkare/hälsocentralläkaren Maria Cederlöf gör hälsogranskningar, screening- och årskontroller regelbundet. Alla klienter har en egen vårdplan och epikris. Vid akuta situationer tar enhetsansvarig ställning till förfarandet, anträffbar 24/7. Alla i vårdteamet är förtrogna med tillvägagångssättet vid akuta situationer. Aktuella alarmnummer finns på alla anslagstavlor i alla våningar i fastigheten. Husläkare Maria Cederlöf från Mattby hvc besöker Tunaberg serviceboende varannan vecka. Hon kan nås per e-post och telefon vid behov. Mediciner levereras till Tunaberg serviceboende från Olars apotek. Beskrivning av hur verksamhetsenhetens läkartjänster ordnas samt vilken aktör som svarar för klienternas sjukvård i ickebrådskande situationer Hälsocentralläkaren/husläkaren Maria Cederlöf vid Mattby hälsocentral ansvarar för den medicinska vården. Hon är anträffbar för klienterna 2 x per månad. Beskrivning av förfarandet för vård av klient som behöver brådskande sjukvård Enhetsansvarig eller vårdare ger första hjälp vid akuta situationer och ringer 112. Vid mindre akuta situationer kan vi konsultera husets egen läkere eller Mattby hvc/ Jorvs jour pkl. Om klienten skickas till sjukhus sänder vi med en sjukskötar remiss samt aktuell medicinlista. De anhöriga meddelas omedelbart. Beskrivning av användningen av och tillgången till specialiserad sjukvård (terapitjänster, tillgången till barnpsykiatri, psykiatrisk vård osv.) Vår husläkare Maria Cederlöf skriver remiss för den specialiserade vården. avi21u1 10/13

11 Beskrivning av upprätthållandet, uppdateringen och verkställandet av planen för läkemedelsbehandling samt beskrivning av uppföljningen av planens genomförande (Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas enligt social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling (2005:32).) SHM:s handbok finns på adressen: (på finska) Vår läkemedelsbehandlingsplan uppdateras kontinuerligt (jfr bilaga 12, Läkemedelsbehandling på Tunaberg serviceboende). Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för läkemedelsbehandlingen Pia Hannuksela, e-post. tel: Patientombudsmannens kontaktuppgifter Eva Peltola, telefon; Esbo social- och hälsovårdssektor PB Esbo stad Utvecklingsplan för hälsovård och sjukvård Kontinuerlig fortbildning i enlighet med gällande föreskrifter och rekommendationer. 12. HANTERING AV KLIENTUPPGIFTER (Det ska finnas skriftliga anvisningar om förfarandet) Beskrivning av registreringen och hanteringen av klientuppgifter och av iakttagandet av bestämmelserna om konfidentialitet Klienternas journaler förvaras i kansliet i ett låsbart skåp. Kansliutrymmen är låsta kl Hela vårdteamet beaktar tystnadsplikten och hanteringen av konfidentialitet och etiskt förfaringssätt. Alla har förbundit sig till detta och nya arbetstagare informeras om detta och om kravet om förbindning. Personuppgiftslagen och hanteringen av klientuppgifter inom den privata socialvården: Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig Siv Välimäki: tel: Förhållningsregel om information till klienten vid hantering av personuppgifter: anvisningar Dataskyddsbeskrivning: Modellblankett och anvisningar på sidan: och Klientens samtycke till användning/överlåtelse av konfidentiella uppgifter: Dataskyddsombudsmannens handbok Beskrivning av hur personalen utbildas i dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning och hur deras kunnande på detta område säkerställs (närmare information i socialvårdens klientdokument: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf (på finska)) Siv Välimäki handleder personalen både på individ- och gruppnivå. Vår datautrustning uppdateras kontinuerligt. En serviceproducent som upprätthåller ett klientregister ska göra upp en registerbeskrivning enligt 10 i personuppgiftslagen även i det fall att serviceproducenten verkar i ett annat företags lokaler. Registerbeskrivning (om en sådan inte ingår som bilaga): dataombudsmannens anvisning och blankett: och Andra broschyrer om dataskydd finns på sidan Behandlingen av uppgifter i användarlogg enligt personuppgiftslagen, Gör upp en dataskyddsbeskrivning, Personuppgiftslagen som guide!, Rättelse av en uppgift som ingår i ett personregister, Kontroll av uppgifter som ingår i ett personregister, Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen avi21u1 11/13

12 Beskrivning av hur arkiveringen av handlingar har ordnats (det är viktigt att privata socialserviceenheter på förhand avtalar med klienternas hemkommun om arkiveringen av handlingarna för klienter som lämnat enheten) I källaren i låst utrymme på Tunaberg serviceboende, Framnäsängen 4, Esbo. Beskrivning av hur informationsgången ordnas med de andra aktörerna som deltar i servicehelheten för klienten Främst per telefon eller epost, även möten. Utvecklingsplan för hanteringen av klientuppgifter Elektronisk dokumentering under planering i samarbete med dataexpertis företag. 13. EGENKONTROLL AV SERVICE SOM PRODUCERAS SOM UNDERLEVERANS Beskrivning av enhetens förfarande för övervakning av kvaliteten på tjänster som upphandlats av underleverantörer -möten -offerter -uppdateringar -uppföljningar; reklamation vid behov Förteckning över underleverantörer Olarin huolto, Kamb Catering, Sirecon (sprinklersystem), Stella Kotipalvelut Oy Utvecklingsplan Under bearbetning och sammanställs då vår elektroniska dokumenteringsuppdatering står till förfogande (mars 2016). 14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV EGENKONTROLLEN Beskrivning av uppföljningen av genomförandet av enhetens egenkontroll Planen för egenkontroll utvecklas kontinuerligt och uppdateras årligen, i slutet av året. Detta på basen av muntlig och skriftlig uppföljning i arbetsgemenskapen. Beskrivning av processen för uppdatering av planen för egenkontroll Ledningsteamet kontrollerar och uppdaterar egenkontrollen. Vi använder oss av kritiskt analytiskt förhållningssätt och speglar mot tidigare resultat. avi21u1 12/13

13 Egenkontrollplanen ska vid behov uppdateras. Ändringar som gjorts i anvisningar eller förhållningsregler ska utan dröjsmål införas i egenkontrollplanen och planen ska fastställas årligen även om den inte ändrats. Ort och tid Esbo Underskrift (Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare) Namnförtydligande Pia Hannuksela/Thea Kusénius verksamhetsledare avi21u1 13/13

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa ---

Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa --- PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Vasa stad Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Volshemmet Serviceform och klientgrupp för vilken service

Läs mer

Föreskrift 2/2012 1 (14)

Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrifter om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll för serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Välfärd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården 1 (8) 1 Uppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn Serviceproducentens FO-signum Verksamhetsställets namn Verksamhetsställets postadress

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Välfärd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Kyrkslätts servicehus Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

Patientsäkerhetsplan år 2015

Patientsäkerhetsplan år 2015 Patientsäkerhetsplan år 2015 0 Innehåll Innehåll... 1 1. Utgångspunkter för patientsäkerhetsarbetet... 1 2. Patientsäkerhetsarbetets ledning och ansvarspersoner... 3 3. Insatsområden i enlighet med patientsäkerhetsstrategin...

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN (4.1.1) Serviceproducent X Privat serviceproducent Namn: Folkhälsan Välfärd Ab Serviceproducentens FO-nummer: 1801682-8 Kommun

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Välkommen till våra äldreboenden. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till våra äldreboenden. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till våra äldreboenden Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Trygg i ditt hem Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlings namnet för all kommunal äldre omsorg. Vår målsättning är att du som är

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Äldrepolitiskt program för Kimitoöns kommun Omsorgsavdelningen, Kimitoöns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Välbefinnande... 3 2.1 Välbefinnandet

Läs mer

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014 UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6.2013

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014 UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6.2013 Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2014 UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6. PERSONALSTRATEGINS MÅL OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN: Mål I KÅRKULLA ÄR EN GOD ARBETSGIVARE Organisationskulturen

Läs mer

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Svaranvisningar Alla frågor i webbformuläret besvaras på en gång. Det går inte att avbryta svarandet och fortsätta senare. När

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se 1 (2) 2009-10-12 Tjänsteskrivelse Dnr 08/189 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldre och omsorgsnämnden Tillsynsrapport

Läs mer

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 2 BILDER: Isto Kujala Inledning Räddningsväsendet i Finland sköts av ordinarie personal och avtalspersonal. Avtalspersonalen arbetar vid sidan av sin huvudsyssla

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor)

Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor) Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor) 1 Verkningar Nollalternativ Ändringsförslag 1 Ändringsförslag 2 Ändringsförslag 3 Verksamhet som hittills Esbo fastighetstjänster HNS-Desiko

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015

Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Valviras strategiska riktlinjer 2011 2015 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:.. nås via avdelningen Välkommen till Fågelsången Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN SERVICEPRODUCENT I tillståndsansökan ska anges serviceproducentens (enskild person, en sammanslutning eller

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering. inom försörjningen av dagligvaror

Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering. inom försörjningen av dagligvaror Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering inom försörjningen av dagligvaror I SAMARBETE Arbets- och näringsministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Försörjningsberedskapscentralen

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Datasäkerhetspolicy för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården

Datasäkerhetspolicy för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården 1 (5) för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården Godkänd: Social- och hälsovårdsnämnden, datum 25.9.2012 1. Inledning Informationsbehandlingen stöder serviceproduktionen inom Social- och hälsovårdsverket

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) Dygnet runt serviceboende för äldre SERVICEBESKRIVNING 1 UPPHANDLINGENS BAKGRUND... 2 2 TJÄNSTER SOM UPPHANDLAS... 2 3 HUR KLIENTERNA HÄNVISAS TILL SERVICEN...

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer