PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN"

Transkript

1 PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp för vilken servicen produceras Tunaro vårdhem Kommun Kommunens namn Esbo Förläggningskommun Esbo Förläggningskommunens kontaktuppgifter Esbo stad Mona Hägglund, Långtidsvård/Boendeservice Pl Esbo Tel: Serviceproducentens officiella namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Verksamhetsenhetens namn Tunaro vårdhem Verksamhetsenhetens postadress Kiloberget 7 Postnummer Postort Esbo Namnet på den som ansvarar för verksamheten Sofie Klawer-Kallio, enhetsansvarig Thea Kusenius, verksamhetsledare Postadress Kiloberget 7 Postnummer E-post Postort Esbo Serviceproducentens FO-nummer Telefon Datum för beviljande av regionförvaltningsverkets/valviras tillstånd (privata enheter som bedriver verksamhet dygnet runt) Datum för kommunens beslut om mottagande av anmälan Ansvarsförsäkringens giltighetstid (ska styrkas på begäran) Folksam, fort löpande Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Datum för beviljande av ändringstillstånd Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) Datum för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut avi21u1 1/18

2 2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER Verksamhetsidé Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller Tunaro vårdhem, där vi Hugo och Maria Winbergs stiftelse värnar om välbefinnande, trygghet, respekt och livskvalitet för de boende. Vi arbetar enligt ett klientcentrerat arbetssätt där den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse har betydelse för genomförandet av vården och servicen. Vi värnar om den enskilda människan som en helhet, dvs. kropp, själ och ande. Värderingar och verksamhetsprinciper Ett professionellt, etiskt och mänskligt bemötande. Respekt för den enskilda personens resurser och livssituation. Främjande och stödjande av funktionsförmågan och hälsan. Meningsfulla dagar i enlighet med individuella önskemål. Satsning på personalens fortbildning och motivation relaterat till kontexten (jfr Aktuell fortbildningsplan). Gemensamt ansvar och känslan av sammanhang för alla. Enhetens hela personal har förbundit sig till våra värden och vår verksamhetsidè. Mångprofessionellt samarbete mellan personal, klienter och anhöriga samt befrämjande av delaktighet och gemenskap. Uppdateringsplan Uppdatering och utvärdering sker en gång per år i samband med årsförhandlingar med uppköparen, samt alltid vid behov. 3. ORGANISERING OCH LEDNING AV SAMT ANSVARIGA PERSONER FÖR EGENKONTROLLEN Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter Thea Kusènius, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse Framnäsängen 4, Esbo Tel: , e-post; Sofie Klawèr-Kallio, enhetsansvarig, Tunaro vårdhem Kiloberget 7, Esbo Tel; , e-post; Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter Sofie Klawèr-Kallio, enhetsansvarig, Tunaro vårdhem Kiloberget 7, Esbo Tel; , e-post; De medlemmar i gruppen för planering och verkställande av egenkontrollen som ingår i enheten (yrkesbeteckningar) Se ovan Samt sjukskötare Tuija Rytkölä, tel: , e-post: avi21u1 2/18

3 Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen: (kan ingå som del i verksamhetsenhetens inskolningsplan) Plan för inskolning och utbildning av personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen Hela personalen är medveten om egenkontroll planen och har informationen till sitt förfogande, alla i personalen är medverkande i genomförandet av egenkontrollen och har den information som krävs för att kunna förverkliga egenkontrollen. Nyanställda får en veckas introduktion under handledning av en erfaren kollega och i introduktionen ingår genomgång av egenkontrollen. Alla studerande har en given handledare. Se bilaga 3 Introduktionsplan samt bilaga 4 Fortbildningsplan 4. DELAKTIGHET FÖR KLIENTER OCH ANHÖRIGA SAMT KLIENTRESPONS Beskrivning av insamlingen av klientrespons (i planen för egenkontroll införs förfaranden för insamling av respons från klienterna och deras anhöriga, behandling av klientresponsen och användning av responsen vid utvecklandet av verksamheten) Klientrespons mottages kontinuerligt vid de dagliga mötet mellan personal och klienter. Enhetsmöten hålls regelbundet, där erbjuds klienterna möjlighet att uttrycka önskemål och ge respons, dessa behandlas beroende av art, antingen genast på enhetsmötet eller vid följande personalmöte samt vid behov i ledningsgruppen eller i sista hand i styrelsen. Anhöriga erbjuds möjlighet att ge respons antigen vid direkt kontakt mellan personal och den anhörige, vid vårdmöten, via telefon, via e-post eller per brev. Enhetens kontaktuppgifter finns tillgängliga för alla. All respons behandlas. Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten All respons behandlas och beaktas. Responsen behandlas beroende av art, antingen på enhetsmöten, vid personalmöte samt vid behov i ledningsgruppen eller i sista hand i styrelsen. Behandlingen av respons sker såhär som samarbete mellan klient/er, dess/deras anhöriga, personal, medlemmar av ledningsgruppen samt styrelsemedlemmar. Vid behov vidtas åtgärder och ny praxis utvecklas och tas i bruk för att beakta och i mån av möjlighet förverkliga eventuella önskemål. Alla klienter vårdas individuellt i enlighet med de individuella önskemålen, organisationens verksamhetsidè, värderingar och verksamhetsprinciper Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten Klientresponsen utgör grunden för våra utvecklingsprocesser relaterat till vår verksamhet och aktuell lagstiftning. Plan för utvecklandet av klientresponssystemet Given respons, såväl muntlig som skriftlig, sammanställs, analyseras och utvärderas både på en kvalitativ och en kvantitativ nivå ur ett forsknings- och utvecklingsbaserat närmelsesätt. Anhörigträffar ordnas fortsättningsvis regelbundet där har både klienterna och deras anhöriga möjlighet till diskussion och responsgivning relaterat till vår verksamhet. 5. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER För verksamhetsenhetens interna bruk ska dokument gällande olika delar i denna helhet utarbetas, där planer och tidtabeller avtalas för korrigerande åtgärder angående konstaterade brister och skadliga händelser. I planen för egenkontroll införs en beskrivning av förfarandet för förebyggande av skadliga händelser och en beskrivning av registreringen, hanteringen och informationen om skadliga händelser och tillbud. avi21u1 3/18

4 Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga situationer Risker, kritiska arbetsmoment och eventuella farliga situationer har beaktats i verksamhetsplanen för företagshälsovården (se bilaga 1). Alla missförhållanden rapporteras muntligen och skriftligen till ledningen och därifrån vidare till företagshälsovården vid behov. Om missförhållanden uppstår åtgärdas och korrigeras dessa omgående. Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden Missförhållanden undviks. Om tillbud eller missförhållanden trots allt uppstår, rapporteras dessa muntligt och skriftligt till; Sofie Klawèr-Kallio, enhetsansvarig, Tunaro vårdhem, Kiloberget 7, Esbo, tel; , e-post; eller Thea Kusènius, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Framnäsängen 4, Esbo, tel; , e-post: Eventuella tillbud eller missförhållanden behandlas och åtgärdas omgående i samarbete med de inblandade. Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden Omedelbar reaktion och åtgärder förr att ställa saker och ting till rätta. Öppen diskussion med de inblandade. Extra vårdmöten i vårdteamet, personalmöten och ledningsgruppsmöten ordnas vid behov för att behandla ärendet. Även myndigheterna och räddningsverk kontaktas vid behov. Åtgärder vidtas enligt behov efter omfattande utvärdering av tillbudet eller missförhållandet. Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder Genom öppen kommunikation och dokumentering. Regelbundna möten samt uppföljning. Mer information om detta i bland annat SHM:s publikation 2011:15: Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för ledningen och säkerhetsexperterna inom social- och hälsovården: (på finska) 6. PERSONAL Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och assisterande personal (bestämmelserna i dagvårds- och barnskyddslagen, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården samt i tillsynsprogrammen) Verksamhetsledare (FL, Mag.i hälsovetenskaper), enhetsansvarig (sjukskötare, hälsovårdare), 2 sjuksköterskor, 12 vårdare med en personaldimensionering på minst 0,6 i enlighet med enhetens AVI lov. Legitimerad fysioterapeut. Fotvårdare samt frisör. Lokalvård samt klädvård fungerar delvis som köptjänst. Bespisning: köptjänst Beskrivning av principerna för rekrytering av personal (transparens vid ansökningsförfarandet, säkerställande av behörigheten, kontroll av straffregistret inom barnskyddet, förfaranden för anskaffning av vikarier osv.) Identitet samt betyg kontrolleras vid anställningsintervjun. Behörigheten kontrolleras via Valvira eller Tehikki. Tunaro vårdhem har ordinarie personal samt egen vikariepool. Vikarielistan samt information om förfarande vid sjukdomsfall finns till allas förfogande i introduktionsmappen. Vi anställer enbart personal som behärskar svenska mycket bra och har en finlandssvensk kulturkännedom. avi21u1 4/18

5 Beskrivning av inskolningen av personalen: (det rekommenderas att en inskolningsplan utarbetas för personalen, se även punkt 3) Introduktionsplan används, se bilaga 3. Ny personal inskolas genom att få effektiverad handledning under de första veckorna i arbete och under den tiden gås introduktionsplanen igenom med handledaren. Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa och av kompetensledningen (t.ex. förfaranden för planering och uppföljning av fortbildningen, uppföljning av frånvarodagar till följd av sjukdom, uppföljning av kompetensen, yrkesskickligheten och dess utveckling, utvecklingssamtal) (det rekommenderas att en fortbildningsplan utarbetas för personalen) Regelbundna interna och externa utbildningar utgående från kontextens särdrag, för att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen samt ett professionellt förhållningssätt (jfr fortlöpande fortbildningsplan bilaga 4). Kontinuerliga brand- och släckningsövningar. Kontinuerlig uppdatering av I-hjälps beredskapen. En ansvarig sjukskötare för I-hjälpen utnämnd (Tuija Rytkölä). Lagstadgad företagshälsvård (Diacor) för personalen på förebyggande-, hälsofrämjandeoch sjukvårdsnivå, S2 (jfr Verksamhetsplan 2016 bilaga 1). Uppföljning gällande personalens sjukfrånvaro görs i samarbete med Diacor. Plan för tidigt ingripande (jfr bilaga 2) Arbetsplats bespisning (Blue service centralkök) Rekreationsdagar för personalen ordnas också regelbundet. Individuella utvecklingssamtal hålls årligen samt vid behov. Utvecklingsplan för personalfrågor Personalens välbefinnande och känslan av sammanhang är en central satsning. Vidare är gemenskap, delaktighet, rättvisa, tydlighet och jämlikhet tyngdpunktsområden i ledarskap och medarbetarskap. I samarbete med Diacors företagshälsovård erbjuds möjlighet till tidig rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande verksamhetsformer både på individ- och gruppnivå. En stor satsning har även gjorts på utveckling av arbetsplatshälsovården och i fortsättningen fungerar vi i enlighet med en ny uppdaterad verksamhetsplan för arbetsplatshälsovården (se bilaga 1) allt för att främja personalens arbetshälsa. Inom organisationen satsas mycket på fortbildning samt upprätthållande och utveckling av personalens kompetens nivå Förutom individuell fortbildning erbjuds möjlighet till social samvaro och rekreation. Personalmöten och utvecklingssamtal hålls fortsättningsvis regelbundet. Enhetsansvarig eller ställföreträdare finns alltid tillgänglig för personalen. personalen. Utveckling av intranet för att underlätta kommunikation personalen emellan är under arbete. 7. LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING I planen för egenkontroll ska finnas en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten och av principerna för hur de används. I principerna för hur lokalerna används beskrivs bl.a. förfarandena för placering av klienter: bl.a. hur klienterna fördelas på olika rum, hur man sköter om att klienternas integritetsskydd förverkligas e.d. Beskrivning av lokalerna som är i klienternas personliga bruk (eget rum, rummets storlek, möbler osv.) På Tunaro vårdhem bor klienterna i eget en persons rum utan trösklar och med egen inva WC samt dusch möjlighet. Rummets storlek är ca kvadratmeter stort. Motoriska sjukhussängar finns som fast inredning i alla rum. Som fast inredning finns också bord, stol, kylskåp, klädskåp, toalettskåp samt gardiner och sängkläder. Förutom den tillhörande inredningen möbleras rummet i enlighet med klientens önskemål, med t.ex. egna tavlor och möbler för att gör miljön så hemtrevlig som möjligt för klienten. avi21u1 5/18

6 Beskrivning av lokalerna som är i klienternas gemensamma bruk (matsalens funktionalitet, hobby-, rehabiliterings- och aktivitetslokaler, hygienutrymmenas funktionalitet, tillgången till bastu osv.) På Tunaro vårdhem finns en stor gemensam matsal, ett gemensamt vardags- och sällskapsrum med tv hörna, brashörna, andaktshörna, musikrum och ett litet bibliotek. Dagliga aktiviteter och hobbyer ordnas såväl i matsalen som i vardagsrummet beroende av art. Ett stort badrum med utrymme för duschbrits samt ett hemvårdsrum finns också tillgängligt. I badrummet finns också en frisörs hörna. Tillgång till bastu för såväl damer som herrar finns i fastigheten, lika så en stor konditionssal. I centralkökets utrymmen, som finns i fastigheten, har klienterna tillgång till en liten kiosk som är öppen regelbundet. Beskrivning av hur klienternas gemenskap tillgodoses i enheten med avseende på lokalerna Klienterna vistas mycket tillsammans i de allmänna utrymmena. I matsalen fungerar våra förströelse tillfällen. I sällskapsrummet ordnas spel, pussel, pyssel, allsång konserter, olika uppträdanden, gymnastik mm. I andaktshörnan håller Esbo svenska församling andakt varannan vecka. I tv hörnan kan man se på tv eller film via en stor filmduk kopplad till tv:n, filmförevisningar med olika teman ordnas också regelbundet. I brasrummet ordnas mysstunder, kafferep, frågesport samt högläsning av böcker och dagstidningar framför brasan i en lugn och rogivande miljö. Aktiviteter för klienterna ordnas dagligen. Alla utrymmen är också öppna och inbjudande för fri samvaro, såväl för klienter, personal, anhöriga och andra gäster. Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering Städningen på Tunaro vårdhem förverkligas via köptjänst av Blue service. De allmänna utrymmena samt korridorerna städas alla vardagar. Klienternas rum samt kontorsutrymmen städas 1-2ggr/vecka. Avfallshanteringen förverkligas av hela personalen i enlighet med planen för avfallshantering, bilaga 5, samt i enlighet med fastighetens miljöplan, bilaga 6. Tvätthantering- täcken, dynor samt lakan, dynvar och handdukar sänds till husets tvätteri, som sköts via köptjänst (Blue service). Små byke ss. Gångkläder och underkläder tvättas på vårdhemmet av egen personal. Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften (förfaranden för konstaterande av fuktskador, mätning av inomhusluften, samarbete med fastighetsskötaren och hälsoskyddsmyndigheterna osv.) Om inomhusluft problem uppstår utreds saken direkt av disponenten. Disponenten tar också hand om att lagstadgad service och reparation av luftkonditionerings systemet sker (senaste reparation 11-12/2015). Fastighetsskötarens och disponentens kontaktuppgifter finns på vårdhemmet till hela personalens förfogande. Hälsoskyddsmyndigheterna gör regelbundna gransknings besök. Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten På enheten finns till förfogande laboratorie förnödenheter, INR-snabb mätare med teststickor och lansett, blodsocker mätare med teststickor och lansett, blodtrycks mätare manuell och automatisk, saturerings mätare, stetoskop, öron lampa, febertermometer, första hjälps väska samt sårvårds tillbehör för akut behov. Sjukhussängar i alla rum. Person-lift 2 stycken, våg där klienten kan vägas sittande, dusch brits och duschstol. 1 rullstol för utomhus bruk. avi21u1 6/18

7 Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Tunaro vårdhem, Kiloberget Esbo. Enhetsansvarig, Sofie Klawer-Kallio, tel , e-post; Med produkter för hälso- och sjukvård avses enligt 5 i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) anordningar som används för vård och behandling, exempelvis sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och blodstryckmätare o.d. Om verksamhetsidkarens skyldigheter föreskrivs i i lagen om produkter och utrustning för hälsooch sjukvården (629/2010) samt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens bestämmelse 4/2010. Anmälan om risksituationer orsakade av produkter och utrustning görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I planen för egenkontroll ska utses en ansvarig person för de professionellt använda produkternas och utrustningarnas säkerhet. Denna person ska se till att anmälan om tillbud eller risksituationer görs och att andra bestämmelser som gäller utrustning iakttas. Länk till Valviras föreskrifter: Utvecklingsplan för lokaler, produkter och utrustning Vårt mål är att underhålla våra lokaliteter, produkter och utrustningar på bästa sätt, enligt rekommendationer, anvisningar och aktuell lagstiftning. Egen utrustning underhålls i enlighet med tillverkarnas föreskrifter, se underhållsplan bilaga KLIENTSÄKERHET För att utveckla klientsäkerheten ska en verksamhetsplan utarbetas, där säkerhetsrelaterade risker i anslutning till direkt klientarbete behandlas Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och säkerhetsverksamhet Kontaktpersoner på Tunaro vårdhem: Sofie Klawèr-Kallio tel; e-post; Tuija Rytkölä tel: e-post: Beskrivning av hur klientsäkerheten säkerställs (särdragen hos service som ges hemma samt hos service inom barnskyddet och service till handikappade och åldringar ska beaktas) För att säkerställa klientsäkerheten har vi tillräcklig och kompetent personal. Vi ser till att miljön i klientrummen samt de allmänna utrymmena är trygg och hindersfri samt att belysningen är tillräcklig. På enheten finns enbart breda dörrar och inga trösklar. Hjälpmedel skaffas till klienterna enligt behov, såväl för att upprätthålla deras rörelseförmåga som att trygga deras säkerhet. Alla klientrum har branddörr, enheten är också uppdelad i sektioner som avgränsas med branddörr. Sprinklers samt brandvarnare finns i alla rum samt i de allmänna utrymmena och i alla klient sängar är försedda med.brandlakan. Utrymningsvägarna är tydligt märkade. Brandsläckare samt brandfilt finns tillgängliga på enheten på flera ställen. Räddningsplanen samt säkerhetsplanen finns till allas förfogande på enheten. Brandövning samt utrymningsövning hålls regelbundet för personalen. Klienter som klarar av att använda nöd klocka har ett trygghetslarm så de kan kalla på hjälp vid behov. För övrigt görs regelbundna ronder på enheten för att säkra att alla har det bra och säkerheten är tryggad. Alla rum är försedda med en motorisk sjukhussäng med trygghetsbalkar, dessa används vid behov med läkarordination, för att förhindra fall från sängen. Säkerhetsplan samt räddningsplan köps av fastigheten via Safetum. Säkerhetsplanen samt räddningsplanen finns på enheten till hela personalens förfogande. Säkerhetsplan, bilaga10 Räddningsplan, bilaga 9 finns för påsyn på adressen avi21u1 7/18

8 Riskutredning, bilaga 8. Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs Klienter som klarar av en nöd klocka har en sådan, alarmet går direkt till vårdarnas bärbara telefon. Systemet säkerställs genom regelbundna test. På enheten vårdas många minnessjuka, därför är dörrarna till enheten låsta, för att trygga klienternas säkerhet samt för att förhindra klienterna att tappa bort sig. Vid dörren finns en ringklocka som hörs på hela enheten och dörren öppnas därefter av personalen. Nattetid är dörrarna till fastigheten låsta, då finns det även vid ytterdörren en dörrklocka och kamera och ringningen kommer till enheten och vårdarnas bärbara telefon som därifrån kan öppna dörren. Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av klienterna fungerar (enhetens larmsystem, säkerhetsarmband, övervakningsanordningar, säkerhetsanordningar hos klienter som bor hemma samt säkerställande att larmresponsen fungerar osv.) Regelbunden testning av brandalarm, brandberedskap, sprinklersystem och trygghetslarm. Utvecklingsplan för klientsäkerhet Klientsäkerheten är en viktig prioritet inom organisationen. Vårdpersonalen är alert gällande risker, tillbud och hot mot klientsäkerheten alla arbetar för att förebygga avvikelser. Kontinuerlig uppdatering och utvärdering av risker, tillbud och säkerhetsavvikelser noteras omedelbart. All personal har ansvar för observation, kontakttagande och åtgärdandet. Om avvikelser trots allt uppstår rapporteras dessa till ledningen, som i sin tur omgående tar itu med åtgärder för att minimera riskerna och förebygga avvikelser. Allting dokumenteras och uppföljs. 9. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER Beskrivning av handledningen och rådgivningen för klienten och av utvärderingen av klientens servicebehov, av utarbetandet av serviceavtal/förvaltningsbeslut och service-/klientplan (barnskydd/dagvård) och av uppdateringen av dessa samt av klientens deltagande i beslut Klienten handleds och råd ges dagligen i alla sysslor. Vård- och serviceavtal görs snarast efter att klienten flyttat in samt uppdateras regelbundet i samarbete mellan klienten, dess anhöriga, egenvårdaren, sjukskötare och vårdande läkare. Alla klienter har en given egenvårdare. En individuell vårdplan görs också upp för alla klienter på RAIs klientdatabas, vårdplanen uppdateras alltid vid behov. I mån av möjlighet deltar klienten i och informeras om alla beslut som diskuteras och görs för dennes del. Då beslut görs är klientens väl alltid i fokus. Se bilaga 11, egenvårdarsystem Se bilaga 12, handlingsplan avi21u1 8/18

9 Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand Då kunden är i kö för en ledig plats på vårdhem eller på annat vis visar intresse för en plats på vårt vårdhem, erbjuds kunden och dess anhöriga möjlighet att redan på förhand komma och bekanta sig med enheten och vår verksamhet. Efter det deltar klienten och dess anhöriga aktivt i processen och beslutsfattandet. Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om kostnaderna för servicen och om avtalsändringar. Kommunerna och städerna, som köper våra tjänster, informerar klienterna och deras anhöriga om innehållet i avtalen de har gjort med oss som serviceproducent. Städerna och kommunerna informerar också klienterna och deras anhöriga om betalnings förfarandet. Enhetsansvarige kompletterar informationen vid behov. Hyres- samt serviceavtal görs med alla klienter och alla klienter får egna exemplar på dessa. Om förändringar i avtalen mellan uppköparen (städerna och kommunerna) och serviceproducenten (här Tunaro vårdhem) sker, informeras klienten och dess anhöriga om dessa av endera parten, enligt skild överenskommelse mellan parterna. Se bilaga 18: hyresavtal och bilaga 19: serviceavtal. Beskrivning av hur klientens självbestämmanderätt och rätt till deltagande förverkligas (privatlivet, integritetsskydd, personlig frihet, okränkbarhet; 7 och 10 i grundlagen, 8 10 i klientlagen) Vad gäller klientens självbestämmanderätt, privatliv, integritetsskydd, personlig frihet och okränkbarhet, följer vi aktuell lagstiftning i vår verksamhet. Vårt fokus är alltid klientens väl och vi är mycket lyhörda vad gäller klientens önskemål och gör vårt bästa för att förverkliga dessa med klientens välbefinnande, klientsäkerhet, trygghet och god livskvalitet i fokus. Vi strävar till ett gott samarbete med de anhöriga. Eventuella beslut görs i samarbete med klienten, dess anhöriga och vårdteamet och beslutet dokumenteras. Begränsande åtgärder vidtas enbart vid absolut behov och enbart med läkarordination. På enheten har vi nolltolerans av mobbning. Beskrivning av förfarandet för skötsel av pengar, nycklar och andra saker i klientens besittning och information om den som ansvarar för denna egendom Om klienten inte själv har förmåga att ta hand om eller om det inte längre är tryggt att klienten tar hand om sina pengar och värdesaker, är det önskvärt att ansvaret är de anhörigas. Om de anhöriga inte har möjlighet att ta detta ansvar, är ansvaret förmyndarens, enhetsansvariges eller dennes ställföreträdare. Om ansvaret är enhetsansvariges eller dennes ställföreträdare, förvaras pengar och värdesaker bakom två lås i kassaskåp. Om pengar eller värdesaker förvaras på enheten är det önskvärt att värdet inte är stort och inte heller summorna stora. Se bilaga 13, förfaringssätt med klientens egendom Enhetsansvarig, Tunaro vårdhem Sofie Klawer-Kallio Tel: e-post; Plan för hur behovet att vidta begränsande åtgärder och sanktioner avses att minimeras Vidtagande av begränsande åtgärder sker enbart vid absolut behov och enbart på läkarordination och då alltid med klientens samt personalens väl, säkerhet och trygghet i fokus. avi21u1 9/18

10 Beskrivning av kriterierna för vidtagande av begränsande åtgärder och sanktioner samt av beslut, förfaranden, registrering och uppföljning av konsekvenserna i anslutning till begränsande åtgärder (se bl.a. 11 kap i barnskyddslagen, lagen om utvecklingsstörda, tillsynsprogrammen) Det rekommenderas att anvisningar om förfaringssätt utarbetas Vidtagande av begränsande åtgärder sker enbart vid absolut behov och enbart på läkarordination och då alltid med klientens samt personalens väl, säkerhet och trygghet i fokus. Läkarordinationen sparas i klientmappen. Uppföljning görs via noggrann dokumentering. Beskrivning av förfarandet om det konstateras att en klient har blivit utsatt för osakligt eller kränkande bemötande Om osakligt eller kränkande bemötande gentemot klient uppdagas rapporteras detta omgående till enhetens enhetsansvarige. Utredning gällande ärendet inleds omgående, alla parter hörs och skriftlig rapportering begärs i mån av möjlighet. Ärendet diskuteras i ledningsgruppen och vid behov på styrelsemötet. Åtgärder vidtas i enlighet med beslut som gjorts. Vid behov behandlas ärendet på nästa personalmöte för att förhindra att någonting liknande upprepar sig. Inom organisationen är klientens välbefinnande, trygghet, värdighet, respekt och livskvalitet alltid i fokus och vi strävar till att alltid garantera dessa. Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör (förflyttning av klienten från en vårdplats till en annan, beredning av eftervård inom barnskyddet, osv.) För att försäkra oss om att all viktig information går vidare använder vi oss av dubbelrapportering, såväl telefonrapport som skriftlig rapport. Vi strävar till att åtminstone endera ges av sjukskötare eller i samförstånd med en sjukskötare. All väsentlig information gällande klienten skickas med klienten då denne flyttas. Vid förflyttning till sjukhus fylls en sjukskötarremiss omsorgsfullt i av den sändande vårdaren till sjukhus personalen. Viktigt att också rapportera kontaktuppgifter för att få kontakt vid behov. En klient som är missnöjd med sitt bemötande har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare. När servicen baserar sig på ett avtal om köpta tjänster framställs anmärkningen till den myndighet som svarar för organiseringen av servicen (Valviras anvisning 8:2010). Namn och kontaktuppgifter för den person/instans, till vilken anmärkning riktas Anmärkningar görs direkt till enhetsansvarige Sofie Klawèr-Kallio Tunaro vårdhem Kiloberget Esbo Tel e-post; eller till organisationens verksamhetsledare Thea Kusènius Hugo och Maria Winbergs stiftelse Framnäsängen Esbo Tel e-post: Kontaktperson på Esbo stad är Mona Hägglund Esbo stad/ boendeserviceenhet PL Esbo Tel; avi21u1 10/18

11 e-post: Socialombudsmannens kontaktuppgifter Eva Peltola Esbo social- och hälsovårdssektor Pb Esbo stad Tel; (telefontid mån-tors 10-12) eller växel e-post: Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet För stadens del behandlas eventuella anmärkningar alltid av äldreomsorgschefen. Tunaro vårdhems enhetsansvarige eller organisationens verksamhetsledare tar emot eventuella anmärkningar för organisationens del. En anmärkning föranleder alltid en omedelbar utredning. Anmärkningen behandlas också i ledningsgruppen så fort som möjligt, vid behov tas ärendet upp på styrelsemöte. Nödvändiga åtgärder vidtas omgående. Beskrivning av samarbetet mellan kommunen och serviceproducenten vid planeringen och uppföljningen av klientens vård och service Årsförhandlingar mellan uppköparen och serviceproducenten en gång per år. Audiensbesök årligen samt vid behov. Regelbunden telefonkontakt samt e-post kontakt mellan uppköparen och serviceproducenten. Beskrivning av information som gäller konsumentskydd Vi följer hyreslagen vad gäller hyresavtal. För övrigt omfattas tjänsterna av lagen om konsumentskydd, eventuella meningsskiljaktigheter avgörs som konsumenttvisteärende. Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter Kontinuerligt samarbete och interaktion mellan klient, dess anhöriga och personal. Ärenden gällande klientens ställning och rättigheter behandlas regelbundet på personalmöten. Klientsäkerheten samt klientens välbefinnande, trygghet, värdighet, respekt och livskvalitet är alltid i fokus. 10. SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET) Kriterier och nivåer fastställs i de verksamhetsspecifika riksomfattande tillsynsprogrammen, som finns på Valviras webbplats: Beskrivning av verksamheten som upprätthåller och främjar klienternas prestationer, funktionsförmåga och livskontroll samt klienternas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande Inom organisationen och på Tunaro vårdhem värnar vi om välbefinnande, trygghet, respekt och livskvalitet för de boende. Vi arbetar enligt ett klientcentrerat arbetssätt där den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse har betydelse för genomförandet av vården och servicen. Vi värnar om den enskilda människan som en helhet, dvs. kropp, själ och ande. avi21u1 11/18

12 En ankomst intervju görs med varje klient och på basen av den samt i samförstånd med alla parter görs en vård- och serviceplan samt en rehabiliteringsplan, där gemensamma mål för klientens individuella vård sätts upp på basen av klientens enskilda resurser och livssituation. En självbiografi görs också upp för varje enskild klient i samarbete mellan klienten, de anhöriga, egenvårdaren samt sjukskötare, denna är av stor betydelse i skapandet av sammanhang och förståelse samt upptäckande av de personliga resurserna. Ett annat viktigt hjälpmedel för att finna den enskilda klientens personliga resurser är också RAI-instrumentet (Resident Asessment Instrument). Vårdplanerna utgår från hälsofrämjande målsättningar och hur vi uppnått dessa mäts genom individuella RAI-bedömningar minst två gånger per år samt vid behov. RAI instrumentet omfattar klientens välbefinnande och hälsa på alla delområden samt funktionsförmåga och livskontroll. Personalen är hela tiden lyhörd för den enskilda klientens åsikter, förväntningar och önskemål gällande vården. Vi uppmuntrar klienterna till aktivitet och till självständighet relaterat till den enskilda klientens resurser. Klienten skall alltid vara delaktig i det som sker, i tanke, känsla och/eller handling oberoende funktionshinder. Anhöriga och närstående är viktiga samarbetsparter i den rehabiliterande vården och vi uppmuntrar och motiverar dem till delaktighet. Estetiken är också en viktig del av en meningsfull tillvaro. Vi satsar på att skapa trevliga matstunder genom att alltid duka bordet nätt såväl till vardags som till fest och även klienterna deltar i detta skapande. Den enskilda klienten skall också få känna sig välvårdad och omhändertagen alla dagar, vilket också det kan höja på livskvaliteten. Den enskilda klientens rum städas och hålls i ordning i samförstånd med klienten och med beaktande av de individuella önskemålen. I de allmänna utrymmen har det satsats mycket på att skapa en hemlik, inbjudande och estetisk miljö för alla. Känslan av en meningsfull vardag är av stor betydelse för att uppleva välbefinnande, likaså den andliga dimensionen därför har vi satsat stort på utbudet av olika form av aktiviteter på Tunaro vårdhem. Olika form av aktiviteter erbjuds våra klienter dagligen, fester och utflykter av olika slag ordnas regelbundet och vi har också ofta besök av aktörer utifrån allt detta för att bidra till glädje i vardagen. Beskrivning av förfaranden i anslutning till ordnandet av klienternas kost och måltider (intervallerna mellan måltiderna, nattfastans längd, uppföljningen av klienternas näringstillstånd osv.) Ansvaret för mat servicen handhas av Fazer Food, Blue service vars kök finns beläget i samma fastighet som Tunaro vårdhem. Köket följer för verksamheten centrala näringsrekommendationer och har tillräcklig och kompetent personal. Köket har färdighet att leverera specialkost enligt ordination. Hygienbestämmelser, kvalitetskontroller och myndighetskrav beaktas vid tillverkning och distribution. Morgonkaffe, eftermiddagskaffe, mellanmål samt kvälls- och nattbit tillreds på enheten. Mellanmål och dryck finns alltid, dygnet runt, tillgängligt för klienterna på Tunaro vårdhem, mellanmål serveras mellan måltiderna vid behov. Morgongröten hämtas från Blue service kök till vårdhemmet alla vardagar, på veckosluten och helger tillreds morgongröten på enheten. Lunch och middag, samt ingredienser för mellanmål, kvällsbit och nattbit hämtas från Blue service kök alla dagar. Lunch och middag hämtas till vårdhemmet direkt innan servering. Under dagen serveras; Morgonmål Lunch Eftermiddagskaffe Middag Kvällsmål Nattmål avi21u1 12/18

13 Vi satsar på att skapa trevliga matstunder genom att alltid duka bordet nätt såväl till vardags som till fest och även klienterna deltar i detta skapande. Klienterna avnjuter sina måltider i den gemensamma matsalen eller i det egna rummet i enlighet med klientens vårdplan eller dennes individuella önskemål. Personalen på Tunaro vårdhem har hygienpass. Klienternas näringsintag övervakas diskret och deras näringstillstånd uppföljs regelbundet genom månatlig viktuppföljning, vilket dokumenteras i de personliga klientjournalerna på klientdatabas RAI. Statens näringsdelegation: Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning Enhetsansvarig Sofie Klawer-Kallio Tel: E-post: Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats (stöd för barnens skolgång, tryggandet av specialundervisning, utnämning av en person som svarar för frågor som gäller barnets skolgång (barnskyddslagen), arrangemangen för klienternas utevistelser och motionsmöjligheter, verksamhet som stödjer funktionsförmågan samt fritids- och rekreationsverksamhet m.m.) I ett meningsfullt liv ingår möjligheter till olika aktiviteter, intressen, upplevelser och samvaro med andra. Vi satsar mycket på aktiviteter och att klienterna skall känna denna meningsfullhet i dagen och erbjuder härför ett mångsidigt och digert aktivitetsprogram, se bilaga 17 veckoprogram. Utbudet av aktiviteter koordineras av organisationens aktivitetskoordinator, på enheten finns en utnämnd aktivitetsansvarig som har huvudansvaret för förverkligandet av aktiviteterna, förverkligandet av aktiviteterna är dock hela personalens ansvar. Vi uppmuntrar klienterna till aktivitet och till självständighet relaterat till den enskilda klientens resurser. Den enskilda klienten skall också få känna sig välvårdad och omhändertagen alla dagar. Frisör och fotvårdare besöker också enheten regelbundet. Adl-träning, gymnastik, avslappning, stol-dans och ergoterapi anordnas regelbundet. Promenader både inomhus och utomhus erbjuds dagligen för att främja rörelse- och funktionsförmågan. Enheten har ett schema där utevistelse följs upp och personalen är medveten om att utevistelse hör till de dagliga aktiviteterna på enheten. Social samvaro, andakter, allsång, frågesport, högläsning, bio, pyssel, bingo, spel, bakning, manikyr, pedikyr samt aktivt deltagande i de alldagliga sysslorna tillhör vårt regelbundna aktivitetsutbud. Vi firar högtider, helger och bemärkelsedagar tillsammans. Café, konserter, dansuppvisningar och teater ordnas på enheten, gemensam transport för att uppleva dylika evenemang utanför enheten ordnas även. På våren, sommaren och hösten då vädret tillåter ordnas begivenheter på enhetens stora balkong. Under sommaren upprätthåller vi också tillsammans med klienterna en örtagård på balkongen. Två vänner från väntjänsten besöker också enheten regelbundet. THL:s motionsrekommendationer för olika åldersgrupper: (på finska) Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt åtgärder vid epidemier Hela personalen har inskolning i hygienförfarande och korrekt handtvätt. Allmänna direktiv för god hygien och handhygien finns till allas förfogande. Hygien ansvarig är utnämnd och vi samarbetar med Esbo stads hygienskötare, se bilaga 20 Hygieniahoitajan palvelut och Bilaga 21 yleiset hygieniaohjeet finns också att se på adressen: avi21u1 13/18

14 Plan för att utveckla klientarbetet och den dagliga verksamheten Vänligen se punkt 10. Vår aktivitetskoordinator planerar de dagliga aktiviteterna som följer årstidernas växlingar och den finlandssvenska kulturens traditioner. Vi värnar även om den andliga dimensionen och har gott samarbete med Esbo svenska församling, som regelbundet anordnar andakter hos oss. 11. ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN Beskrivning av hur enheten/servicen ordnat hälso- och sjukvården för sina klienter och beskrivning av enhetens egna ansvarsuppgifter inom hälsovården och sjukvården (hälsofrämjande, hälsokontroller, screeningundersökningar, undersökningar i anslutning till uppföljning av hälsan, kontroller osv.) I första hand har enhetsansvarig, sjukskötare och vårdarna i uppgift att informera klienterna om en hälsofrämjande livsstil. Vårdpersonalen uppföljer kontinuerligt alla klienters hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Uppföljning av hälsotillståndet och av kroniska sjukdomar sker dagligen av vårdpersonalen samt av egenläkaren som besöker enheten varannan vecka, läkaren är också mellan dessa besök anträffbar per telefon och per e-post. Alla Klienter har en individuell vårdplan. Vid akuta situationer tar enhetsansvarig eller sjukskötare ställning till förfarandet, anträffbar 24/7. Alla i vårdteamet är förtrogna med tillvägagångssättet vid akuta situationer. Aktuella alarmnummer finns på enheten till hela personalens förfogande. Läkaren ordinerar medicinering och bär ansvar för medicineringen, vårdpersonalen ansvarar för förverkligande av medicineringen. Mediciner levereras till Tunaro vårdhem från Olars apotek minst en gång i veckan samt vid behov. Beskrivning av hur verksamhetsenhetens läkartjänster ordnas samt vilken aktör som svarar för klienternas sjukvård i ickebrådskande situationer Tunaro vårdhems läkartjänster ordnas av Esbo stad som fr.o.m köper tjänsterna av Mediverkko Oy. Tunaro vårdhem har en utnämnd egenläkare. Egenläkaren besöker vårdhemmet varannan vecka och vårdpersonalen kan kontakta läkaren per telefon eller per e-post vardagar under tjänstetid (8-16). Egenläkaren bär ansvar för den medicinska vården. Läkaren gör vid behov remisser till röntgen, fysioterapi eller laboratorieprov. Laboratorieproven tas av sjukskötare på Tunaro vårdhem eller av huslab som besöker enheten varannan vecka. Fysioterapeuten besöker enheten minst en gång i veckan samt vid behov. För god vård hemma till livets slut samarbetar enheten med hemsjukhuset som möjliggör effektiv vård och smärtlindring i hemmet. Kommunen erbjuder hjälpmedel, vårdförnödenheter och tandvårds/munhygien tjänster enligt samma premisser som övriga kommuninvånare. Tandhygienisten besöker vårdhemmet regelbundet. Munhygien ansvarig finns utnämnd på enheten. Regelbundna hälsogranskningar samt ankomstgranskning görs på alla klienter, granskningarna förbereds grundligt och endamålsenligt av vårdpersonalen i samarbete med klienten, egenläkaren genomför granskningen och dokumenterar den. avi21u1 14/18

15 Beskrivning av förfarandet för vård av klient som behöver brådskande sjukvård Vid akuta situationer tar enhetsansvarig eller sjukskötare ställning till förfarandet, anträffbar 24/7. Alla i vårdteamet är förtrogna med tillvägagångssättet vid akuta situationer. Aktuella alarmnummer finns på enheten till hela personalens förfogande. Vardagar under tjänstetid (8-16) kontaktas egenläkaren i första hand vid akuta situationer Vardagar kontaktas Mediverkkos jourhavande läkare Vardagar samt under helger kontaktas HVC-dejouren på Jorv-sjukhus. Om klienten skickas till sjukhus görs en utförlig sjukskötarremiss, som sänds med klienten, den aktuella medicinlistan skickas också med. Vid behov kontaktas larmcentralen. Anhöriga informeras om situationen omgående. Beskrivning av användningen av och tillgången till specialiserad sjukvård (terapitjänster, tillgången till barnpsykiatri, psykiatrisk vård osv.) Klienten kan vid behov remmiteras till specialiserad sjukvård av läkare. Beskrivning av upprätthållandet, uppdateringen och verkställandet av planen för läkemedelsbehandling samt beskrivning av uppföljningen av planens genomförande (Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas enligt social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling (2005:32).) SHM:s handbok finns på adressen: (på finska) Tunaro vårdhem har en läkemedelsplan enligt social- och hälsovårdsministeriets direktiv Säker läkemedelsbehandling (2005:32) och Nationell handbok för genomförande av läkemedelsbehandling inom social-och hälsovården 2007:5. Enhetsansvarig är ansvarig för att läkemedelsplanen uppdateras årligen eller oftare om det skett väsentliga förändringar. Enhetensansvarig och sjuksköterskor ansvarar för adekvat läkemedelshantering enligt den uppgjorda planen. Se bilaga 14: Läkemedelsbehandling och förverkligande på Tunaro vårdhem. Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för läkemedelsbehandlingen Enhetsansvarig Sofie Klawer-Kallio Tel: e-post: Sjukskötare Tuija Rytkölä Tel: e-post: Patientombudsmannens kontaktuppgifter Eva Peltola Esbo social- och hälsovårdssektor Pb Esbo stad Tel; (mån-tors 10-12) övriga tider via växel e-post: avi21u1 15/18

16 Utvecklingsplan för hälsovård och sjukvård Vid uppköparens årliga auditering diskuteras utvecklingen av hälso- och sjukvården. Uppköparens (kommunernas) strävan är att läkarteamets läkare besöker klienten vid Tunaro vårdhem för hälsogranskningar och uppföljning och finns för konsultation vid akuta hälsofrågor. Även vid akuta hälsofrågor undviks förflyttningar och strävan är att god vård fås på vårdhemmet, tack vare fungerande tjänster och samarbete mellan olika parter, till livets slut. För att trygga kontinuerlig utveckling och kompetens bland personalen satsar vi också på kontinuerlig fortbildning i enlighet med gällande föreskrifter och rekommendationer. 12. HANTERING AV KLIENTUPPGIFTER (Det ska finnas skriftliga anvisningar om förfarandet) Beskrivning av registreringen och hanteringen av klientuppgifter och av iakttagandet av bestämmelserna om konfidentialitet Klienternas journaler i pappersform förvaras i låst kansli. Klient rapportering sker fr.o.m. 01/2015 på klientdatabas RAI, var och en i personalen har personliga lösenord till databasen. Vårdhemmets huvudanvändare av RAI klientdatabas ansvarar för distribution av användarrättigheter samt handledning och inlärning av RAI dokumentationsprogrammet för nyanställda och vikarier. Syftet med dokumentationen är att skapa förutsättningar för kontinuitet i vården och servicen, att arbetet skall löpa smidigt samt att trygga tillgången till information som behövs för vård och service samt säkerställa att vårdarbetet utförs och uppföljs. Dokumentationen skall ge en klar bild av den äldres totala vårdbehov, av målsättningarna, med vilka metoder de uppnås och vilka resultat som uppnåtts. Med dokumentation av vården avses registrering av alla uppgifter som är av betydelse för vårdarbetet som helhet. I dokumentationen ingår vårdplan, rehabiliteringsplan, uppföljning av funktionsförmåga och hälsotillstånd, anteckningar om hur vård- och servicearbetet utförs och annat som är av väsentlig betydelse för vården och servicen. Med journalhandlingar avses sådana dokument som används, uppgörs eller emottas i samband med vården och servicen, och som innehåller uppgifter om en klients hälsotillstånd, vård och livssituation eller andra personliga uppgifter. Alla uppgifter i journalhandlingarna är sekretessbelagda och skall hanteras konfidentiellt. Journalhandlingarna hanteras av personal med yrkesutbildning inom hälsovården. Personalen har ansvar för de anteckningar som görs och de uppgifter som skrivs in i journalhandlingarna. Anteckningar kan också göras på yrkespersonalens direktiv av annan personal som deltar i eller utför sådant arbete som ansluter sig till vården av klienten. Inom ramen för sina praktiska studier eller inlärning i arbete kan hälsovårdsstuderande under handledning av hälsovårdsutbildad personal göra anteckningar i journalhandlingarna. Klienterna har rätt att ta del av de journalhandlingar som berör dem själv. Anhöriga får ta del av journalhandlingar med klientens medgivande eller i egenskap av intressebevakare. Hela vårdteamet beaktar tystnadsplikten och hanteringen av konfidentialitet och etiskt förfaringssätt. Alla har förbundit sig till detta och nya arbetstagare informeras om detta och om kravet om förbindning. Se bilaga 15 tystnadsplikt. Personuppgiftslagen och hanteringen av klientuppgifter inom den privata socialvården: Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig Siv Välimäki Tel : , e-post: avi21u1 16/18

17 Förhållningsregel om information till klienten vid hantering av personuppgifter: anvisningar Dataskyddsbeskrivning: Modellblankett och anvisningar på sidan: och Klientens samtycke till användning/överlåtelse av konfidentiella uppgifter: Dataskyddsombudsmannens handbok Beskrivning av hur personalen utbildas i dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning och hur deras kunnande på detta område säkerställs (närmare information i socialvårdens klientdokument: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf (på finska)) Siv Välimäki handleder personalen både på individ- och gruppnivå. Hela vårdteamet beaktar tystnadsplikten och hanteringen av konfidentialitet och etiskt förfaringssätt. Alla har förbundit sig till detta och nya arbetstagare informeras om detta och om kravet om förbindning. Vår datautrustning uppdateras kontinuerligt. En serviceproducent som upprätthåller ett klientregister ska göra upp en registerbeskrivning enligt 10 i personuppgiftslagen även i det fall att serviceproducenten verkar i ett annat företags lokaler. Registerbeskrivning (om en sådan inte ingår som bilaga): dataombudsmannens anvisning och blankett: och Andra broschyrer om dataskydd finns på sidan Behandlingen av uppgifter i användarlogg enligt personuppgiftslagen, Gör upp en dataskyddsbeskrivning, Personuppgiftslagen som guide!, Rättelse av en uppgift som ingår i ett personregister, Kontroll av uppgifter som ingår i ett personregister, Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen Beskrivning av hur arkiveringen av handlingar har ordnats (det är viktigt att privata socialserviceenheter på förhand avtalar med klienternas hemkommun om arkiveringen av handlingarna för klienter som lämnat enheten) Arkivering av handlingar sker i enlighet med Esbo stads föreskrifter, se bilaga 16 Espoon kaupungin arkistointiohje Beskrivning av hur informationsgången ordnas med de andra aktörerna som deltar i servicehelheten för klienten Främst per telefon eller via epost, även möten. Utvecklingsplan för hanteringen av klientuppgifter Ytterligare utveckling av dokumentering på klientdatabas RAI, samt utökande av erfarenhet gällande användning av klientdatabasen och att utveckla och dra nytta av de möjligheter databasen erbjuder i vårdarbetet. Klientdatabasens integration till Kansa i enlighet med gällande föreskrifter och rekommendationer, då detta blir aktuellt. Endamånsenlig dokumenthantering som tidigare samt fortsatt högaktning av tystnadsplikten och hanteringen av konfidentialitet och ett etiskt förfaringssätt. 13. EGENKONTROLL AV SERVICE SOM PRODUCERAS SOM UNDERLEVERANS Beskrivning av enhetens förfarande för övervakning av kvaliteten på tjänster som upphandlats av underleverantörer -offerter -möten -uppdateringar -uppföljningar; reklamation vid behov avi21u1 17/18

18 Förteckning över underleverantörer Espoon diakoniasäätiö, Kyyhkyskodit Oy Fazer Food, Blue service Oy Utvecklingsplan Fortsatt noggrann uppföljning, regelbundna möten och öppet samarbete med aktuella samarbetsparter och underleverantörer. 14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV EGENKONTROLLEN Beskrivning av uppföljningen av genomförandet av enhetens egenkontroll Uppdatering och utvärdering sker en gång per år i samband med årsförhandlingar med uppköparen, samt alltid vid behov. Beskrivning av processen för uppdatering av planen för egenkontroll Ledningsteamet kontrollerar och uppdaterar egenkontrollen. Vi använder oss av kritiskt analytiskt förhållningssätt och speglar mot tidigare resultat. Egenkontrollplanen ska vid behov uppdateras. Ändringar som gjorts i anvisningar eller förhållningsregler ska utan dröjsmål införas i egenkontrollplanen och planen ska fastställas årligen även om den inte ändrats. Ort och tid Esbo Underskrift (Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare) Namnförtydligande Sofie Klawèr-Kallio, Thea Kusènius avi21u1 18/18

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa ---

Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa --- PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Vasa stad Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Volshemmet Serviceform och klientgrupp för vilken service

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Föreskrift 2/2012 1 (14)

Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrifter om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll för serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:

Välkommen till. Fågelsången. Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Träffas på telefon: Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska:.. nås via avdelningen Välkommen till Fågelsången Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära känna

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning 1. Småbarnsfostran 2 2. Småbarnsfostran i Korsholms kommun 3 2.1. Syftet med småbarnsfostran 4 2.2. Målet för småbarnsfostran 4 2.3. Korsholms kommuns organisation

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Välkommen till. Skedvigården. Telefonnummer till avdelningen: Ditt lägenhetsnummer: Din kontaktperson : Vice kontaktperson :

Välkommen till. Skedvigården. Telefonnummer till avdelningen: Ditt lägenhetsnummer: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Telefonnummer till avdelningen: Ditt lägenhetsnummer: Din kontaktperson : Vice kontaktperson : Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska, telnr: Välkommen till Skedvigården Välkommen till oss, vi ser fram

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården 1 (8) 1 Uppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn Serviceproducentens FO-signum Verksamhetsställets namn Verksamhetsställets postadress

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN (4.1.1) Serviceproducent X Privat serviceproducent Namn: Folkhälsan Välfärd Ab Serviceproducentens FO-nummer: 1801682-8 Kommun

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Handlingsplan Open Space 2012-04-24

Handlingsplan Open Space 2012-04-24 Nacka Seniorcenter Sofiero Handlingsplan Open Space 2012-04-24 Utvecklingsområde Åtgärd Ansvarig Delmål Färdigställt Utvärdering Jag känner mig trygg. Hur fungerar informationsflödet? Jag får den hjälp

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Axxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 HEJ och välkommen att bo på

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008

Linden omsorg AB, Rubinen vård- och omsorgsboende- verksamhetsuppföljning den 25 maj 2008 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 29 SEPTEMBER 2008 SID 1 (12) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 602-438-2008 Sammanträde 28 oktober 2008

Läs mer

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 1 Morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Morgon och eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011-2012 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg Handbok / Steg för steg... Steg för steg Handbok för praktik inom Steg för steg 1 Inledning Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

Patientsäkerhetsplan år 2015

Patientsäkerhetsplan år 2015 Patientsäkerhetsplan år 2015 0 Innehåll Innehåll... 1 1. Utgångspunkter för patientsäkerhetsarbetet... 1 2. Patientsäkerhetsarbetets ledning och ansvarspersoner... 3 3. Insatsområden i enlighet med patientsäkerhetsstrategin...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) Dygnet runt serviceboende för äldre SERVICEBESKRIVNING 1 UPPHANDLINGENS BAKGRUND... 2 2 TJÄNSTER SOM UPPHANDLAS... 2 3 HUR KLIENTERNA HÄNVISAS TILL SERVICEN...

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LOKAL ARBETSPLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOKAL ARBETSPLAN Tamburkontakt Lokal arbetsplan Minigiraffen - lugn och trygg lämning - man blir sedd och bemött både vid hämtning och lämning - informationsutbyte - någon personal möter upp vid lämning/hämtning

Läs mer

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill fortsätta att främja folkhälsan och arbeta för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 Kunskapsutveckling Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen (Barn- och utbildningsplan för Ystad kommun 2010-2014, BUN-plan). I förskolan arbetar

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Etiska Regler för klientarbete

Etiska Regler för klientarbete Etiska Regler för klientarbete HumaNovas Etiska Regler HumaNova Utbildning AB 1 Våra Etiska Regler HumaNovas grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet, ett respektfullt

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Välfärd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer