Vasa. Vasa. Postort Vasa. Postort Vasa ---

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa ---"

Transkript

1 PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Vasa stad Serviceform och klientgrupp för vilken servicen produceras Hemvård Förläggningskommunens kontaktuppgifter Vasa Kommun Kommunens namn Vasa Förläggningskommun Vasa Serviceproducentens officiella namn Vasa stad Verksamhetsenhetens namn Områdesvis hemservice / hemvård Verksamhetsenhetens postadress Hemvården i Vasa Postnummer PB 241 Namnet på den som ansvarar för verksamheten Hemservicehandledarna, områden 1-5 Postadress Vasa stad / Hemvården Postnummer PB 241 E-post Postort Vasa Postort Vasa Serviceproducentens FO-nummer Telefon Datum för beviljande av regionförvaltningsverkets/valviras tillstånd (privata enheter som bedriver verksamhet dygnet runt) --- Datum för kommunens beslut om mottagande av anmälan --- Ansvarsförsäkringens giltighetstid (ska styrkas på begäran) Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Datum för beviljande av ändringstillstånd --- Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) Datum för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER Verksamhetsidé Med den service som ordnas inom hemvården stöds enligt behov det självständiga, trygga och goda livet hos de äldre samt hos de Vasabor som har funktionshinder samtidigt som deras funktionsförmåga upprätthålls och förbättras. Syftet med hemvården är att erbjuda de äldre samt personer med funktionsnedsättningar eller p.g.a. annan orsak behöver hjälp med att klara av vardagen möjligheten att leva ett fullvärdigt liv i det egna hemmet och att dygnet runt ge det individuella stöd och den vård som var och en behöver enligt tillfälligt eller långvarigt hjälpbehov. avi21u1 1/13

2 Den helhetsmässiga dygnet runt vård som ges åt patienten stöds genom stödservice. Värderingar och verksamhetsprinciper Skötarna respekterar patienternas intimitet, bestående värden i livet samt livsuppgattning. Skötarna ansvarar i första hand om det egna arbetet för patienten i samförstånd med patienten eller dennes anhöriga. Patienterna bemöts jämlikt oberoende av ställning, livssituation, kön, ålder, religion, ras, kultur, övertygelse eller åsikt. I hemvårdsarbetet betonas rehabiliterande arbetsmetoder och klienterna / patienterna uppmuntras till att använda de egna resurserna i att klara sig hemma. Uppdateringsplan Planen för egenkontroll uppdateras minst en gång i året (under våren) och enligt behov då verksamheten ändras (t.ex. om det sker ändringar i fråga om servicekvaliteten eller klientsäkerheten). Förmannen ansvarar för uppdatering av planen. 3. ORGANISERING OCH LEDNING AV SAMT ANSVARIGA PERSONER FÖR EGENKONTROLLEN Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter Chefen för hemvård: Leif Holmlund Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter Som ansvarsperson för egenkontrollen fungerar: Hemservicehandledaren, förmannen De medlemmar i gruppen för planering och verkställande av egenkontrollen som ingår i enheten (yrkesbeteckningar) I planerings- och verkställande gruppen för egenkontroll ingår: förmannahandledarna, servicehandledarna och hemsjukvården Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen: (kan ingå som del i verksamhetsenhetens inskolningsplan) Plan för inskolning och utbildning av personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen Planen för egenkontroll behandlas i arbetsplatsmöten minst en gång per år tillsammans med personalen. Varje anställd bär ansvar för att förverkliga egenkontrollen och instrueringen av den. Instrueringen i planen för egenkontroll ingår som en del av personal- och studerandeinstrueringen. 4. DELAKTIGHET FÖR KLIENTER OCH ANHÖRIGA SAMT KLIENTRESPONS Beskrivning av insamlingen av klientrespons (i planen för egenkontroll införs förfaranden för insamling av respons från klienterna och deras anhöriga, behandling av klientresponsen och användning av responsen vid utvecklandet av verksamheten) Klientresponsenkäten (TAK-klienttillfredsställelseenkäten) genomförs en gång om året för alla klienter inom hemvården. Enkäten genomförs av studerande från Vasa Yrkeshögskola. Syftet med enkäterna är att samla in systematisk klientrespons för att utvärdera servicekvaliteten och utvecklandet. Klientresponsen fungerar även som stöd för ledningen. avi21u1 2/13

3 Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten Resultaten från klienttillfredsställelseenkäterna gås igenom med personalen under arbetsplatsmöten. Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten Resultaten från enkäterna gås igenom under arbetsplatsmöten, i resultatområdets ledningsgrupp och förs för kännedom till nämnden. Kontinuerlig respons tas emot från klienter och anhöriga, som vid behov behandlas med personalen. Enligt enkätresultaten bedöms behovet till utvecklande/ändrande av verksamheten. Plan för utvecklandet av klientresponssystemet Klienttillfredsställelseblanketten strävas till att hållas ajour, så att enkäten producerar tillräckligt relevant information för att utveckla verksamheten. Ledningsgruppen för hem- och anstaltsvården ansvarar för uppdaterandet av blanketterna. 5. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER För verksamhetsenhetens interna bruk ska dokument gällande olika delar i denna helhet utarbetas, där planer och tidtabeller avtalas för korrigerande åtgärder angående konstaterade brister och skadliga händelser. I planen för egenkontroll införs en beskrivning av förfarandet för förebyggande av skadliga händelser och en beskrivning av registreringen, hanteringen och informationen om skadliga händelser och tillbud. Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga situationer Inom hemvården används RiskiPisteprogrammet, med vilket man kartlägger och bedömer risker samt planerar åtgärder för att behärska dessa. Riskkartläggningar görs vid behov, dock minst en gång per år i samband med uppdateringen av räddningsplanen. De anställda har instruktioner för hotfulla och farosituationer. Handlingsprogrammet för arbetarskydd finns på intranet. Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden De farosituationer som uppstått för klienterna och personalen (olyckor + nära ögat situationer) bokförs i HaiProprogrammet (program för patientsäkerhetsanmälningar). De nära ögat situationer som uppstått för klienterna bokförs även i Pegasos. Anmälningarna i HaiPro behandlas regelbundets under arbetsplatsmötena. Inom social- och hälsosektorn verkar en arbetsgrupp för HaiPro. Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden De missförhållanden som kräver åtgärder rättas till i arbetsgemenskapen enligt gemensamt överenskomna åtgärder. Klientfallen behandlas i HaiProprogrammet och vid behov uppgörs en plan för att undvika att situationen återuppstår. Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder Personalen informeras om korrigerande åtgärder per e-post och under arbetsplatsmöten, där de behandlade ärendena antecknas. Samarbetsinstanserna informeras i regel genom e-post. Mer information om detta i bland annat SHM:s publikation 2011:15: Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för ledningen och säkerhetsexperterna inom social- och hälsovården: (på finska) 6. PERSONAL avi21u1 3/13

4 Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och assisterande personal (bestämmelserna i dagvårds- och barnskyddslagen, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården samt i tillsynsprogrammen) Förmannauppgifterna i hemserviceområdena 1-5 innehas i regel av personer som har socionomexamen. I servicehandledningen verkar även personer som fått socionomutbildning. Vårdpersonalen består av personer som har närvårdarexamen, och några som är hemvårdare. Mängden personal inom hemvården i Vasa är ca 250 vårdare. I poolpersonalen finns 19 vakanser, samtliga är närvårdare. (Poolpersonalen arbetar i hemservicen i hela Vasa, och placeras i grupper/enheter enligt behov). I nattpatrullen finns 8 närvårdare. Nattpatrullen sköter i två patruller om hemvårdsområdena i hela staden. I stödservicen finns en stödserviceansvarig (hemvårdare) och servicerådgivare (närvårdare) som ansvarar för behandlingen av stadens stödservice inom hemvården samt servicerådgivningen. Biträdande personal inom hemvården finns i form av 8 äldreomsorgsbiträden, som fungerar i olika biträdande uppgifter i hela stadens verksamhetsområde. I områdena verkar även sjukskötare (YHS), som lyder under enheten för hemsjukvård. Beskrivning av principerna för rekrytering av personal (transparens vid ansökningsförfarandet, säkerställande av behörigheten, kontroll av straffregistret inom barnskyddet, förfaranden för anskaffning av vikarier osv.) Ordinarie arbetsplatserna besätts enligt principen för offentlig/intern ansökan, för tidsbundna vikariat ageras enligt besättningstillståndsförfarande. De anställdas behörighet verifieras genom att granska arbetsintygen och studiebetyden i original. Skötarnas och sjukskötarnas behörighet bekräftas därtill via JulkiTerhikki. Beskrivning av inskolningen av personalen: (det rekommenderas att en inskolningsplan utarbetas för personalen, se även punkt 3) Instrueringen av personalen sker enligt instrueringsprogrammet. Varje hemvårdsområde har en egen instrueringspärm. Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa och av kompetensledningen (t.ex. förfaranden för planering och uppföljning av fortbildningen, uppföljning av frånvarodagar till följd av sjukdom, uppföljning av kompetensen, yrkesskickligheten och dess utveckling, utvecklingssamtal) (det rekommenderas att en fortbildningsplan utarbetas för personalen) Verkställigheten av personalens fortbildning uppföljs genom utbildningsprogrammet. Varje hemvårdsområde har en utbildningsplan, i vilken personalens utbildningsbehov antecknats. I utvecklingssamtalen som hålls årligen strävar man till att beakta de utbildningsbehov som framförs då utbildningarna planeras. Vid behov har de anställda möjlighet att få arbetshandledning. Inom hemvården uppföljs och verkställs välbefinnandet i arbetet genom modellen för tidigt stödande och årliga utvecklingssamtal. Enkäten för välbefinnande i arbete görs vartannat år och sjukledighetsstatistik görs enligt områden med regelbundna intervaller. Utvecklingsplan för personalfrågor Inom hemvården används en personalstrategi samt verksamhetsplaner på enhets-/områdesnivå. I personalstrategin beaktas utvecklingsbehoven i fråga om personalärenden. 7. LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING I planen för egenkontroll ska finnas en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten och av principerna för hur de används. I principerna för hur lokalerna används beskrivs bl.a. förfarandena för placering av klienter: bl.a. hur klienterna fördelas på olika rum, hur man sköter om att klienternas integritetsskydd förverkligas e.d. avi21u1 4/13

5 Beskrivning av lokalerna som är i klienternas personliga bruk (eget rum, rummets storlek, möbler osv.) Det egna hemmet Beskrivning av lokalerna som är i klienternas gemensamma bruk (matsalens funktionalitet, hobby-, rehabiliterings- och aktivitetslokaler, hygienutrymmenas funktionalitet, tillgången till bastu osv.) Det egna hemmet Beskrivning av hur klienternas gemenskap tillgodoses i enheten med avseende på lokalerna Det egna hemmet Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering Det egna hemmet, enligt den beviljade servicen är rengöringen en del av servicen inom hemvården. Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften (förfaranden för konstaterande av fuktskador, mätning av inomhusluften, samarbete med fastighetsskötaren och hälsoskyddsmyndigheterna osv.) Berör hemvårdens verksamhetsutrymmen. I Vasa stad finns en instruktion i fråga om problem med innerluften. Enligt anmälningar om problem med innerluften bör hussektorn ordna en arbetsplatsgranskning. I staden sammanträder en arbetsgrupp för innerluft, där man behandlar de problem med innerluften som uppstått. Uppgiften för arbetsgruppen för innerluften är att utveckla och upprätthålla verksamhetsmetoder, med vilka problemen med innerluften helhetsmässigt sett kan förebyggas, utredas och lösas. Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten I hemvårdens grupputrymmen finns en tillräcklig mängd blodtrycks- och blodsockermätare samt febertermometrar. Skötarna i området har vid behov centraliserat tillgång till snabbdiagnostideringsapparatur (CRP+Hb). Därtill finns skyddsmaterial för personalen inom vårdarbetet och FH-väska. För vårdpersonalen finns ett eget FH-skåp. Alla andra redskap och dylikt innehas av klienterna själva. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen Förmännen inom hemvården. Med produkter för hälso- och sjukvård avses enligt 5 i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) anordningar som används för vård och behandling, exempelvis sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och blodstryckmätare o.d. Om verksamhetsidkarens skyldigheter föreskrivs i i lagen om produkter och utrustning för hälsooch sjukvården (629/2010) samt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens bestämmelse 4/2010. Anmälan om risksituationer orsakade av produkter och utrustning görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I planen för egenkontroll ska utses en ansvarig person för de professionellt använda produkternas och utrustningarnas säkerhet. Denna person ska se till att anmälan om tillbud eller risksituationer görs och att andra bestämmelser som gäller utrustning iakttas. Länk till Valviras föreskrifter: avi21u1 5/13

6 Utvecklingsplan för lokaler, produkter och utrustning Utvecklingsplanen för hemvården är att centralisera såväl hemservicens som hemsjukvårdens anställda enligt områden/grupper i samma enheter som enhetliga team. 8. KLIENTSÄKERHET För att utveckla klientsäkerheten ska en verksamhetsplan utarbetas, där säkerhetsrelaterade risker i anslutning till direkt klientarbete behandlas Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och säkerhetsverksamhet Hemvårdens förmän Beskrivning av hur klientsäkerheten säkerställs (särdragen hos service som ges hemma samt hos service inom barnskyddet och service till handikappade och åldringar ska beaktas) Klienten har en service- och vårdplan, som uppdateras enligt behov. Personalens uppgiftsbeskrivning uppdateras alltid enligt behov. Personalens kompetens sköts om genom att ordna love-utbildningar inom medicin, förstahjälpenkurser samt arbets- och patientsäkerhetsutbildningar. För att säkerställa klientsäkerheten har man i Vasa stad uppgjort en plan för patient- /klientsäkerhet och en beredskapsplan. Räddningsplanerna hittas från varje område/enhet för hemvården. Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av klienterna fungerar (enhetens larmsystem, säkerhetsarmband, övervakningsanordningar, säkerhetsanordningar hos klienter som bor hemma samt säkerställande att larmresponsen fungerar osv.) Klienten har möjlighet att hyra en trygghetstelefon, med vilken klienten kan alarmera för att få hjälp dygnet runt. De anställda gör tillsammans med klienten testalarm en gång i månaden eller enligt behov. Alarmet går via Verifi till räddningsverket. Skaffande och testande av brandvarnare för klienter inom hemvården hör i regel till de anhörigas ansvar. För minnessjuka personer kan man vid behov skaffa en spisvakt. Ifall klienten inte har anhöriga försäkrar skötaren om att varnarna fungerar. Utvecklingsplan för klientsäkerhet 9. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER Beskrivning av handledningen och rådgivningen för klienten och av utvärderingen av klientens servicebehov, av utarbetandet av serviceavtal/förvaltningsbeslut och service-/klientplan (barnskydd/dagvård) och av uppdateringen av dessa samt av klientens deltagande i beslut Klientens servicebehov bedöms tillsammans med klient, dennes närstående och de fackmän som behövs. En god servicebehovsbedömning inkluderar: täckande fysisisk, kognitiv, psykisk och social bedömning samt bedömning av boendemiljön. Bedömningen av klientens funktionsförmåga är en central del av bedömningen av servicebehovet. Servicebehovet bör bedömas inom 7 dygn. I avi21u1 6/13

7 brådskande fall bedöms klientens servicebehov utan dröjsmål. Åt klienten uppgörs en skriftlig service- och vårdplan. Klientens anhöriga, en annan närstående person eller intressebevakaren kan delta i uppgörandet av planen med klientens samtycke. Planen inkluderar även stödservicen. Service- och vårdplanen bedlms regelbundet eller då omständigheterna ändras. Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om kostnaderna för servicen och om avtalsändringar. Servicehandledaren informerar under hembesök/i vårdteamet om innehållet i hemvårdens service samt hur avgifterna fastställs. Servicehandledaren fattar servicebeslut om beviljande av service och klientavgiftsbyrån sänder avgiftsbeslutet till klienten/ärendehanteraren för kännedom. Beskrivning av hur klientens självbestämmanderätt och rätt till deltagande förverkligas (privatlivet, integritetsskydd, personlig frihet, okränkbarhet; 7 och 10 i grundlagen, 8 10 i klientlagen) Klientens självbestämmanderätt och delaktighet stöds genom rehabiliterande arbetsmetoder. Klientens egna åsikter beaktas då service- och vårdplanen uppgörs yrkesövergripande och därtill beaktas även andra nödvändiga instanser. Varje anställd förbinder tig till att följa sekretess och tystnadsplikt samt klientens integritetsskydd i sitt arbete. Beskrivning av förfarandet för skötsel av pengar, nycklar och andra saker i klientens besittning och information om den som ansvarar för denna egendom De hemnycklar hemvårdens klient överlåter kodas och förvaras i ett låsförsett nyckelskåp vid hemvårdens kontor. Läkemedel lagras i första hand hemma hos klienten, vid behov i ett låsförsett medicinskåp. Klientens penningärenden sköts av en anhörig eller intressebevakare, ifall klienten själv inte förmår sköta om dessa ärenden. Plan för hur behovet att vidta begränsande åtgärder och sanktioner avses att minimeras Ledningsgruppen för hem- och anstaltsvården har uppgjort en instruktion om användning av begränsade funktioner inom hemvården. För begränsade funktioner eller sanktioner behövs alltid godkännande av läkare. Beskrivning av kriterierna för vidtagande av begränsande åtgärder och sanktioner samt av beslut, förfaranden, registrering och uppföljning av konsekvenserna i anslutning till begränsande åtgärder (se bl.a. 11 kap i barnskyddslagen, lagen om utvecklingsstörda, tillsynsprogrammen) Det rekommenderas att anvisningar om förfaringssätt utarbetas En anvisning om förfarande har uppgjorts. Beskrivning av förfarandet om det konstateras att en klient har blivit utsatt för osakligt eller kränkande bemötande Personalen har skyldighet att anmäla osakligt bemötande av klienten till förmannen. Då ärendet uppdagats, tar förmannen utan dröjsmål upp ärendet med de inblandade parterna. Vid behov finns även chefen för hemvården, förtroendemannen, arbetarskyddet eller en annan motsvarande person som den anställde önskar finns närvarande. Beroende på situation hålls ett samtal eller också ges en anmärkning eller skriftlig varning åt den anställde. Ärendet behandlas enligt behov ännu med klienten och de anhöriga. Ifall det osakliga bemötandet sker av annan än en anställd, tar förmannen beroende på situation kontakt med socialarbetare, intressebevakningen, polisen eller dylikt. Ifall fallet är lindringt utreds ärendet och därtill bildas enighet på plats. avi21u1 7/13

8 Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör (förflyttning av klienten från en vårdplats till en annan, beredning av eftervård inom barnskyddet, osv.) I samband med att klientförhållandet avslutas informeras den mottagande instansen av de nödvändiga uppgifter som berör klienten och därtill försäkras vårdens kontinuitet i situationen. Klienten skrivs ut från patientdatasystemet och dennes hemnycklar returneras till klienten/dennes anhörige. En klient som är missnöjd med sitt bemötande har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare. När servicen baserar sig på ett avtal om köpta tjänster framställs anmärkningen till den myndighet som svarar för organiseringen av servicen (Valviras anvisning 8:2010). Namn och kontaktuppgifter för den person/instans, till vilken anmärkning riktas Chefen för hemvård Leif Holmlund, Social- och hälsosektorn/hemvården, PB 241, Vasa Socialombudsmannens kontaktuppgifter Socialombudsmannen når du dagligen kl. 8-14, tfn Postadress: Socialombudsmannen PB VASA Besöksadress: Krutkällarvägen VASA telefontid: dagligen kl. 8-14, tfn Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet Patientombudsmannen och socialombudsmannen ger information om patienternas rättigheter samt rättigheterna för klienten inom socialvården och bistår vid behov t.ex. i samband med att en anmärkning görs. Klienten eller den anhörige kan göra en anmärkning eller ett klagomål över det bemötande och vård som erhållits. Beskrivning av samarbetet mellan kommunen och serviceproducenten vid planeringen och uppföljningen av klientens vård och service Staden producerar servicen själv eller köper vid behov servicen av privata serviceproducenter. Kommunens myndighet (t.ex. servicehandledaren) följer upp servicekvaliteten samt förverkligandet av servicen. Beskrivning av information som gäller konsumentskydd Den som är missnöjd med tjänsteinnehavarens beslut har rätt att föra beslutet för behandling till social- och hälsovårdsnämnden, ifall personen i fråga inom trettio (30) dagar från att beslutet tillkännagivits kräver detta. Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter Klienten har rätt att delta i planeringen, förverkligandet och bedömningen av den egna vården och servicen. 10. SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET) Kriterier och nivåer fastställs i de verksamhetsspecifika riksomfattande tillsynsprogrammen, som finns på Valviras webbplats: avi21u1 8/13

9 Beskrivning av verksamheten som upprätthåller och främjar klienternas prestationer, funktionsförmåga och livskontroll samt klienternas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande Funktionsförmågan stöds helhetsmässigt genom rehabiliterande arbetsmetoder, där man beaktar den fysiska, psykiska och sociala helheten. I det yrkesövergripande teamet inom hemvården tillämpas hemsjukskötarnas, skötarnas, ergoterapeutens och fysioterapeutens kompetenser. Funktionsförmågan uppföljs med hjälp av mätare för funktionsförmågan minst en gång per år eller ifall klientens funktionsförmåga ändrar. Beskrivning av förfaranden i anslutning till ordnandet av klienternas kost och måltider (intervallerna mellan måltiderna, nattfastans längd, uppföljningen av klienternas näringstillstånd osv.) Det är möjligt att använda MNA-testet vid bedömning av undernäringstillstånd. Hemvårdens personal sköter om regelbundna måltidsintervaller för patienter som inte kommer ihåg att följa dessa. Då klienten behöver hjälp med måltider planeras hemservicebesöken så att måltidsintervallerna inte blir för långa. Vid behov vägs de av hemvservicens klienter som ingår i riskgrupperna regelbundet. Statens näringsdelegation: Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats (stöd för barnens skolgång, tryggandet av specialundervisning, utnämning av en person som svarar för frågor som gäller barnets skolgång (barnskyddslagen), arrangemangen för klienternas utevistelser och motionsmöjligheter, verksamhet som stödjer funktionsförmågan samt fritids- och rekreationsverksamhet m.m.) Hemvårdens servicehandledare och skötare informerar patienten/de anhöriga om den av staden, en privat serviceproducent eller av tredje sektorn producerade verksamheten. Vid behov biträder de anställda klienterna då de åker till eller tas emot i dagverksamheten. De personer som anställts genom sysselsättningsstöd hjälper på vardagar hemvårdens patienter bl.a. med att röra sig ute, butiksbesök och ställer vid behov upp som följeslagare. THL:s motionsrekommendationer för olika åldersgrupper: (på finska) Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt åtgärder vid epidemier I området följs hygienanvisningarna från Vasa centralsjukhus. Inom hem- och anstaltsvården finns en egen hygienskötare. Hygienskötaren instruerar, rådgiver och utbildar personalen. Att sköta om hygien ingår i grundarbetet för varje skötare, i synnerhet beaktas handhygien. Plan för att utveckla klientarbetet och den dagliga verksamheten Som grund för utvecklingen av verksamheten fungerar kvalitetsguiden samt Vasa stads plan för stödande av den äldre befolkningen åren Den personliga skötaren sköter om och ansvarar för vården av klienten i samarbete med hemsjukvården, servicehandledarna och de anhöriga. För varje klient uppgörs en personlig resurs- och behovsbaserad plan, vars förverkligande uppföljs. 11. ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN avi21u1 9/13

10 Beskrivning av hur enheten/servicen ordnat hälso- och sjukvården för sina klienter och beskrivning av enhetens egna ansvarsuppgifter inom hälsovården och sjukvården (hälsofrämjande, hälsokontroller, screeningundersökningar, undersökningar i anslutning till uppföljning av hälsan, kontroller osv.) Doctagons läkare i samarbete med hemsjuvården ansvarar för vården av patienterna. I teamen som regelbundets träffas genomgås även ärenden som berör vårdarbetet. Till förfogande finns mätare för bedömning av funktionsförmågan (näring, depression, funktionsförmåga, minne). Hemservicens skötare fungerar enligt den personliga skötarmodellen i samarbete med hemsjukhuset för det egna området. Samarbetet baserar sig på yrkesövergripande teamverksamhet (fysio- och ergoterapi). Beskrivning av hur verksamhetsenhetens läkartjänster ordnas samt vilken aktör som svarar för klienternas sjukvård i ickebrådskande situationer Hemvården klienter har möjlighet till läkarservice från Doctagon. Skötaren på fältet konsulterar vid behov läkaren. Då det t.ex. är fråga om en ny klient/patient eller då patienten skrivs ut från avdelningen utför hemsjukhuset, hemservicehandledaren och den personliga skötaren ett gemensamt bedömningsbesök till klienten. Till hemvården behövs ingen läkarremiss. Hemvårdsskötarens besök kan vara ett tillfälligt besök eller också ordnas regelbundet baserat på service- och vårdplanen. Doctagons distansläkarverksamhet har inletts hösten För varje klient inom hemvården gör läkaren ett hembesök för att kartlägga klientens hälsotillstånd. Beskrivning av förfarandet för vård av klient som behöver brådskande sjukvård Doctagon ansvarar för den medicinska vården i denna enhet, personalen sköter klienternas ärenden med Doctagons läkare. Beskrivning av användningen av och tillgången till specialiserad sjukvård (terapitjänster, tillgången till barnpsykiatri, psykiatrisk vård osv.) Till specialsjukvården kommer klienterna med läkarremiss. Beskrivning av upprätthållandet, uppdateringen och verkställandet av planen för läkemedelsbehandling samt beskrivning av uppföljningen av planens genomförande (Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas enligt social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling (2005:32).) SHM:s handbok finns på adressen: (på finska) Läkemedelsplanen granskas och justeras årligen. Ansvarspersonerna för läkemedelsplanen är Birgitta Tuominen och Kaj Lahti (undertecknar planen). Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för läkemedelsbehandlingen Doctagons distansläkare ansvarar för vården av hemvårdens patienter/klienter och chefen för sjukvård, Birgitta Tuominen, ansvarar för vårdarbetsandelen. avi21u1 10/13

11 Patientombudsmannens kontaktuppgifter ansvariga sjukskötaren tfn e-post: förnamn.efternamn(at)vaasa.fi Träffar bör överenskommas på förhand. Postadress: Vasa stad Patientombudsmannen PB Vasa Besöksadress: Hem- och anstaltsvården/seniorcenter Smedsbyvägen Vasa Utvecklingsplan för hälsovård och sjukvård Hemvården är ett centralt delområde inom äldreomsorgen. Genom servicestrukturreformen strävar man även till att utveckla hemvården inom delområdena för hälsovård och sjukvård. Den medicinska kompetensen försäkras genom LOVE-utbildningar. 12. HANTERING AV KLIENTUPPGIFTER (Det ska finnas skriftliga anvisningar om förfarandet) Beskrivning av registreringen och hanteringen av klientuppgifter och av iakttagandet av bestämmelserna om konfidentialitet Klientuppgifterna antecknas i patientdatasystemet Pegasos. Det finns separata instruktioner för att få se på patientuppgifterna och gällande sekretess. Varje anställd undertecknar blanketten för sekretess-tystnadsplikt-dataskydd. De anställda/praktikanterna har tystnadsplikts- och sekretesskyldighet, vilket innebär att inga uppgifter som berör klienten i fråga om t.ex. hälsotillstånd, privatliv eller person- och adressuppgifter får överlåtas åt någon utan klientens samtycke, inte ens åt familjemedlemmar. Den anställda/praktikanten har inte heller tillstånd att se på sådana personers uppgifter, som denne inte har direkt klient-/vårdförhållande till. Personuppgiftslagen och hanteringen av klientuppgifter inom den privata socialvården: Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig Dataskyddsansvariga. Tfn / Förhållningsregel om information till klienten vid hantering av personuppgifter: anvisningar Dataskyddsbeskrivning: Modellblankett och anvisningar på sidan: och Klientens samtycke till användning/överlåtelse av konfidentiella uppgifter: Dataskyddsombudsmannens handbok Beskrivning av hur personalen utbildas i dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning och hur deras kunnande på detta område säkerställs (närmare information i socialvårdens klientdokument: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf (på finska)) Personalen har genomgått Kanta.fi webbskolning. Vasa stads datasäkerhetspolitik och dataskyddsinstruktionerna hittas på intranet. avi21u1 11/13

12 En serviceproducent som upprätthåller ett klientregister ska göra upp en registerbeskrivning enligt 10 i personuppgiftslagen även i det fall att serviceproducenten verkar i ett annat företags lokaler. Registerbeskrivning (om en sådan inte ingår som bilaga): dataombudsmannens anvisning och blankett: och Andra broschyrer om dataskydd finns på sidan Behandlingen av uppgifter i användarlogg enligt personuppgiftslagen, Gör upp en dataskyddsbeskrivning, Personuppgiftslagen som guide!, Rättelse av en uppgift som ingår i ett personregister, Kontroll av uppgifter som ingår i ett personregister, Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen Beskrivning av hur arkiveringen av handlingar har ordnats (det är viktigt att privata socialserviceenheter på förhand avtalar med klienternas hemkommun om arkiveringen av handlingarna för klienter som lämnat enheten) Arkiveringen sker i det elektroniska patientdatasystemet (Pegasos). Pappersarkiveringen sker enligt E-ams (enligt arkiveringsplanen). Beskrivning av hur informationsgången ordnas med de andra aktörerna som deltar i servicehelheten för klienten Utvecklingsplan för hanteringen av klientuppgifter 13. EGENKONTROLL AV SERVICE SOM PRODUCERAS SOM UNDERLEVERANS Beskrivning av enhetens förfarande för övervakning av kvaliteten på tjänster som upphandlats av underleverantörer Hos servicesedelföretagarna hålls årliga kontrollbesök (chefen för hemvård, utvecklingsplaneraren). Över auditeringarna uppgörs memorior för vardera serviceproducent. Nämnden informeras om resultaten från auditeringarna. Förteckning över underleverantörer Aalto Hoivapalvelut Vaasa, AITO-Kotihoito Oy, Alina Hoivatiimi Vaasa, Carl & Carolina, Folkhälsan Botnia Ab, Inmedi oy, Jelppis-Tiimi Osuuskunta, Vaasan Senioripalvelu, Kotihoito Harmonia Vaasa, Kotisairaanhoito Sympatia, Debora hoivapalvelut Pohjanmaa, Terveys- ja hoivapalvelut Kyrömedi Oy, Validia asuminen Kotihoito Utvecklingsplan Servicen utvecklas i samarbete med underleverantörerna då missförhållanden/brister framkommer. 14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV EGENKONTROLLEN avi21u1 12/13

13 Beskrivning av uppföljningen av genomförandet av enhetens egenkontroll Planen för egenkontroll uppdateras då det i verksamheten sker ändringar i fråga om t.ex. servicekvaliteten eller klientsäkerheten, dock minst en gång per år. Områdets förman ansvarar för uppföljningen av förverkligandet av planen samt uppdaterandet av den. Beskrivning av processen för uppdatering av planen för egenkontroll Planen för egenkontroll justeras och bekräftas en gång om året och vid behov görs de ändringar som behövs oftare än årligen. Egenkontrollplanen ska vid behov uppdateras. Ändringar som gjorts i anvisningar eller förhållningsregler ska utan dröjsmål införas i egenkontrollplanen och planen ska fastställas årligen även om den inte ändrats. Ort och tid Underskrift (Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av verksamhetsenhetens ansvariga föreståndare) Namnförtydligande Leif Holmlund, chef för hemvården avi21u1 13/13

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Volshemmet Serviceform och klientgrupp för vilken service

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

Föreskrift 2/2012 1 (14)

Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrifter om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll för serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Kyrkslätts servicehus Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 1 Innehåll 1. VERKSAMHETSIDÉ... 4 2. GRUND FÖR INSTRUKTIONEN... 4 3. SAMMANTRÄDES- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDE... 4 3.1. Tid och plats för sammanträde...

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

Patientsäkerhetsplan år 2015

Patientsäkerhetsplan år 2015 Patientsäkerhetsplan år 2015 0 Innehåll Innehåll... 1 1. Utgångspunkter för patientsäkerhetsarbetet... 1 2. Patientsäkerhetsarbetets ledning och ansvarspersoner... 3 3. Insatsområden i enlighet med patientsäkerhetsstrategin...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN SERVICEPRODUCENT I tillståndsansökan ska anges serviceproducentens (enskild person, en sammanslutning eller

Läs mer

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) Dygnet runt serviceboende för äldre SERVICEBESKRIVNING 1 UPPHANDLINGENS BAKGRUND... 2 2 TJÄNSTER SOM UPPHANDLAS... 2 3 HUR KLIENTERNA HÄNVISAS TILL SERVICEN...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN (4.1.1) Serviceproducent x Privat serviceproducent Namn: Folkhälsan Välfärd ab Serviceproducentens FO-nummer: 1801682-8 Kommun

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN (4.1.1) Serviceproducent X Privat serviceproducent Namn: Folkhälsan Välfärd Ab Serviceproducentens FO-nummer: 1801682-8 Kommun

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt

Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt 1 (3) Ifylls av myndigheterna Dnr Tillståndstyp tillstånd för service endast inom ett regionförvaltningsområde riksomfattande tillstånd

Läs mer

Lättläst. kvalitetshandbok

Lättläst. kvalitetshandbok Lättläst kvalitetshandbok Lättläst kvalitetshandbok Kårkulla samkommun 2015 Bearbetning: LL-Center Tryck: Oy FRAM Ab Om den korta kvalitetshandboken Det här är en kort, lättläst version av Kårkullas Kvalitetshandbok.

Läs mer

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen)

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Uppdatering av kapitlet Elevvårdsarbete i Borgå stads kommunala läroplan (För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Elevhälsoarbetets verksamhetsprinciper...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1

Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 Arbetshälsovården i avtalsbrandkårer 2013 1 2 BILDER: Isto Kujala Inledning Räddningsväsendet i Finland sköts av ordinarie personal och avtalspersonal. Avtalspersonalen arbetar vid sidan av sin huvudsyssla

Läs mer

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002)

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 straffregisterlagen (505/2002) Sisällys Inledning... 3 Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 95 SN 96 SN 97 SN 98 SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 SN 105

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Plan för att stödja den äldre befolkningen 2014-2017 Äldrepolitiskt program för Kimitoöns kommun Omsorgsavdelningen, Kimitoöns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Välbefinnande... 3 2.1 Välbefinnandet

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING FÖR HEMVÅRDEN I VASA (Sohvnmd 02.02.2016 12)

SERVICEBESKRIVNING FÖR HEMVÅRDEN I VASA (Sohvnmd 02.02.2016 12) SERVICEBESKRIVNING FÖR HEMVÅRDEN I VASA (Sohvnmd 02.02.2016 12) Servicen inom hemvården förverkligas klientbaserat och genom arbetsmetoder som främjar funktionsförmågan och som samtidigt stöder klienternas

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO Innehåll 1. Inledning...3 2. Värdegrund och uppgift..4 3. Verksamhetens mål 5 4. Innehåll.6 5. Verksamhetens ramar 7 Verksamhetsplaner..7

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

BARNSKYDDET 2012. THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga. http://www.thl.fi/statistik/barnskydd

BARNSKYDDET 2012. THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga. http://www.thl.fi/statistik/barnskydd THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga Mer information: Tuula Kuoppala tfn 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen tfn 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Uppgifter om barn och unga som placerats utanför

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Esbo. Esbo. Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Datum för beviljande av ändringstillstånd

Esbo. Esbo. Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Datum för beviljande av ändringstillstånd PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN FOR KORSHOLMS KOMMUN Enligt den reviderade jämställdhetslagen som trädde i kraft 1.6.2005 hör det varje arbetsplats med 30 eller fler anställda till att utarbeta en jämställdhetsplan.

Läs mer

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6)

Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster. 1. Krav på serviceproducentens lämplighet 1 (6) 1 (6) Anbudsförfrågan för fotvårdstjänster Staden Jakobstad/Social- och hälsovårdsverket begär in anbud på fotvårdstjänster för diabetiker, som vårdas inom hälso- och sjukvårdens primärvård och specialsjukvård.

Läs mer

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Broschyrtext juli 2004 REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Allmänt Lagstiftning: Finlands grundlag - Arbetsavtalslagen - Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män - Andra lagar - Strafflagen

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Processer inom sysselsättning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom Korsholms kommun

Processer inom sysselsättning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom Korsholms kommun Processer inom sysselsättning i socialt arbete med ungdomar och unga vuxna - inom Korsholms kommun 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vägen till socialbyrån... 3 3. AN- byrån (Arbets- och näringsbyrån)...

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor)

Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor) Konsekvensbedömning (bedömning av verkningarna på människor) 1 Verkningar Nollalternativ Ändringsförslag 1 Ändringsförslag 2 Ändringsförslag 3 Verksamhet som hittills Esbo fastighetstjänster HNS-Desiko

Läs mer

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål:

Social- och hälsovårdsministeriet kungör att ett anslag på totalt 1 100 000 euro kan sökas för följande ändamål: MEDDELANDE OM ATT ANSLAG KAN SÖKAS Under moment 33.03.63, Vissa specialprojekt, läggs 1 100 000 euro till för riksomfattande verksamhet som riktar sig till klienter som behöver särskilt stöd (t.ex. långtidsarbetslösa

Läs mer

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma)

STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) 1 uppdaterad 9.3.2015 STUDERANDEREGISTER/gymnasiestuderande (skoladministrationssystemet Primus inkl. Wilma) Registerbeskrivning i enlighet med 10 personuppgiftslagen (523/99) och information om behandling

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2014 1. Registrets namn Karleby hälsocentrals patientregister 2. Registeransvarig Karleby stad Social- och hälsovårdsväsendet

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014 UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6.2013

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014 UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6.2013 Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2014 UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6. PERSONALSTRATEGINS MÅL OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN: Mål I KÅRKULLA ÄR EN GOD ARBETSGIVARE Organisationskulturen

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN (4.1.1) Serviceproducent Privat serviceproducent Namn: Serviceproducentens FO-nummer: Kommun Kommunens namn: Samkommun Samkommunens

Läs mer

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten.

RP 292/2014 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdmyndigheten. RP 292/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011

FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Svaranvisningar Alla frågor i webbformuläret besvaras på en gång. Det går inte att avbryta svarandet och fortsätta senare. När

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 254/2015 Lag om klienthandlingar inom socialvården Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Folkhälsan Syds äldreomsorg har som mål att överträffa användarkundens förväntningar. Detta

Folkhälsan Syds äldreomsorg har som mål att överträffa användarkundens förväntningar. Detta PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer