Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt"

Transkript

1 PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Volshemmet Serviceform och klientgrupp för vilken service produceras Anstaltsvård/äldre Kontaktuppgifter på kommunen där serviceenheten är belägen Kyrkslätts kommun Ervastvägen Kyrkslätt, tfn Serviceproducentens officiella namn: Välfärdstjänster för de äldre Verksamhetsenhetens namn Volshemmet Verksamhetsenhetens postadress Volsvägen 596 Postnummer Ansvarig för verksamheten Sari Ahola / Annikka Kleemola Postadress Volsvägen 596 Postnummer Postanstalt Kyrkslätt Postanstalt Kyrkslätt E-post fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Kommun Kommunens namn Kyrkslätts kommun Kommun där serviceenheten är belägen Kyrkslätt Serviceproducentens FO-nummer LY Telefon / Tidpunkt för beviljande av regionförvaltningsverkets/valviras tillstånd (privata enheter som tillhandahåller verksamhet dygnet runt) Kommunens beslut om mottagande av anmälan Uppgifter om verksamhetstillstånd (privat socialservice) Tidpunkt för beviljande av ändringstillståndet Anmälningspliktig verksamhet (privat socialservice) Tidpunkt för regionförvaltningsverkets registreringsbeslut Ansvarsförsäkringens giltighet (bestyrks på begäran) 2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER Verksamhetsidé Volshemmet erbjuder trygg heldygnsvård och -omsorg i hemlika förhållanden för 36 minnes- och multisjuka äldre personer som inte längre klarar sig hemma. I Volshemmet finns dessutom 4 heldygnsintervallplatser och dagverksamhet som besöks vardagar av 8 12 klienter/dag. Ytterligare har vi beredskap att ta in 1 2 klienter på s.k. krisplatser. För krisplatserna finns en egen processbeskrivning och kriterier. Verksamheten styrs av en resursorienterad tankemodell som stöder den boendes/klientens välbefinnande. Verksamheten syftar till upplevelser om ett gott och värdigt liv. avi21u1 1/14

2 Man samarbetar med hemvården, anhöriga, samarbetsnätverk. Volshemmet har en egen stödförening som finansierar och ordnar varierande verksamhet i huset för de boendes väl. Värderingar och verksamhetsprinciper Säkerhet, delaktighet och respekt för klienten Vår verksamhet går ut på att göra varje dag till en bra dag. Uppdateringsplan Temat AAVA styr vår verksamhet och visar riktningen och stakar ut vår väg. AAVA = Attityd, vuxenhet, ansvarstagande och professionalitet Vi diskuterar saker tillsammans, utvecklar vår verksamhet och strävar efter att lösa problem. Varje år ordnas en gemensam utvecklingsdag, varje vecka hålls ett gemensamt husmöte, och avdelningsmöten ordnas enligt behov. 3. ORGANISERING OCH LEDNING AV EGENKONTROLLEN OCH ANSVARIGA Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter Sari Ahola, avdelningsskötare Annikka Kleemola, avdelningsskötare Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter Desamma som ovan De medlemmar i gruppen för planering och verkställande av egenkontrollen som ingår i enheten (yrkesbeteckningar) Avdelningsskötarna, sjukskötare, närvårdare och primärskötare Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen: (kan ingå som en del i verksamhetsenhetens inskolningsplan) Plan för inskolning och utbildning av personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen Inskolningsprogrammet är bifogat. Inskolningsprogrammet uppdateras tillsammans med personalen. Även de studerande inskolas enligt inskolningsprogrammet. 4. KLIENTENS OCH DE ANHÖRIGAS DELTAGANDE OCH KLIENTRESPONS Beskrivning av insamlingen av klientrespons (i planen för egenkontroll införs förfaranden för insamling av respons från klienterna och deras anhöriga, behandling av klientresponsen och användning av responsen vid utvecklandet av verksamheten) En klientenkät görs vartannat år. Vårdmöten ordnas med den boende och de anhöriga, och ett multidisciplinärt team deltar i dem. Dörrarna är alltid öppna för de anhöriga. Kvällar för anhöriga ordnas enligt behov. avi21u1 2/14

3 Husets gemensamma evenemang som ordnas 4 6 gånger om året samlar ihop de boende, de anhöriga och personalen. Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten Responsen analyseras, och verksamheten och eventuella behov att ändra den diskuteras utifrån den. Verksamheten följs upp och utvärderas regelbundet med hjälp av gemensamt överenskomna mätare. Ärendena dokumenteras. Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten Verksamheten utvecklas utifrån responsen. Utvecklingen av verksamheten följs upp och utvärderas regelbundet. Vid behov strävar man efter att ändra verksamheten i önskad riktning. Plan för utvecklandet av klientresponssystemet Enkäten görs elektroniskt. Den genomförs bland de boende och anhöriga vartannat år. 5. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER För verksamhetsenhetens interna bruk ska dokument gällande olika delar i denna helhet utarbetas, där planer och tidtabeller avtalas för korrigerande åtgärder angående konstaterade brister och skadliga händelser. I planen för egenkontroll införs en beskrivning av förfarandet för förebyggande av skadliga händelser och en beskrivning av registreringen, hanteringen och informationen om skadliga händelser och tillbud. Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga situationer Bedömningen av personalrisker görs årligen i elektronisk form tillsammans med personalen. Där bedöms arbetsplatsens risker och belastningsfaktorer. Vid enheterna diskuterar man tillsammans vilka åtgärder som behövs, om riskfaktorer för arbetet framgår av svaren. Åtgärderna och tidtabellen för genomförande av dem planeras, och chefen följer upp hur de genomförs. Man samarbetar med arbetarskyddet och företagshälsovården. Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden En HaiPro-rapport görs när något händer en boende/klient eller ett tillbud inträffar. En rapport om risksituation görs på motsvarande sätt när det är fråga om en arbetstagare. Uppgifterna förmedlas i elektronisk form till chefen som går igenom rapporten. Sakerna behandlas även med arbetstagarna. Vid behov överförs ärenden för behandling till en högre nivå. Rapporterna om risksituationer går alltid även till arbetarskyddet för kännedom. 1 2 gånger om året går vi igenom rapporterna på allmän nivå. Vid varje enhet analyseras händelserna noggrannare på avdelningstimmarna, som ordnas en gång i veckan, eller på husmötet, som även ordnas en gång i veckan. Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden Upptäckta och konstaterade missförhållanden tas genast upp till behandling. Man vidtar nödvändiga åtgärder så fort det är möjligt eller anses vara behövligt. Ansvarsområdesfördelningen framgår av uppgiftsbeskrivningarna, och på så sätt förmedlas informationen om upptäckta missförhållanden till rätt personer. Chefen ser till att de planerade ändringarna genomförs. avi21u1 3/14

4 Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder Husmötet som omfattar hela personalen ordnas en gång i veckan. Över mötet upprättas alltid ett protokoll som hålls framlagt på anslagstavlan vid varje enhet. Avdelningsmöten ordnas en gång i veckan, och där diskuterar man avdelningens interna ärenden. Sjuskötarmöten ordnas en gång i veckan. De är teamledarnas gemensamma möten. Ytterligare information bl.a. social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2011:16: Riskhantering och säkerhetsplanering. Handbok för ledning och säkerhetsexperter inom social- och hälsovården: /_julkaisu/ PERSONAL Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och assisterande personal (bestämmelserna i dagvårds- och barnskyddslagen, lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården samt i tillsynsprogrammen) I Volshemmet arbetar ett tillräckligt antal utbildade närvårdare och sjukskötare, en avdelningssekreterare och två avdelningsskötare. En läkare besöker Volshemmet en gång i veckan. Vid dygnetruntenheterna arbetar 23,5 närvårdare och 4 sjukskötare. I dagverksamheten arbetar 2 närvårdare, och inom minnespoliklinikverksamheten arbetar en sjukskötare. Skötardimensioneringen för vårdarbetet är 0,68. I huset finns dessutom 1,5 befattningar som anstaltsvårdare och 1 serviceman och 1 kosthållsarbetare dagligen. Beskrivning av principerna för rekrytering av personal (transparens vid ansökningsförfarandet, säkerställande av behörigheten, kontroll av straffregistret inom barnskyddet, förfaranden för anskaffning av vikarier osv.) Personalrekryteringen sker via Kommunrekry. Man kontrollerar behörigheten och identiteten innan anställningen inleds. Beskrivning av inskolningen av personalen: (det rekommenderas att en inskolningsplan utarbetas för personalen, se även punkt 3) Volshemmet har ett skriftligt inskolningsprogram som ges nya arbetstagare. För den som inskolas utses en inskolare, och inskolningstiden är 1 7 dygn beroende av den nyanställdas färdigheter och behov. Bifogat finns inskolningsprogrammet där det framgår vad programmet innehåller och vem som svarar för respektive delområde inom inskolningen. Chefen kontrollerar efter avslutad inskolningsperiod hur inskolningen framskridit. Ett skriftligt dokument om inskolningen förvaras hos chefen. Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa och av kompetensledningen (t.ex. förfaranden för planering och uppföljning av fortbildningen, uppföljning av frånvarodagar till följd av sjukdom, uppföljning av kompetensen, yrkesskickligheten och dess utveckling, utvecklingssamtal) (det rekommenderas att en fortbildningsplan utarbetas för personalen) Hos den som anställs i ett fast arbetsförhållande kontrolleras att han eller hon har avlagt den yrkesexamen som krävs för uppgiften. Dessutom krävs tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper som behövs i yrkesutövningen. Det ordnas både intern och extern utbildning. I utvecklingsdiskussionen kartläggs utbildningsbehovet på individnivå, enhetsnivå och inom hela personalen vid tjänsterna för de äldre. Arbetstagarna fyller i ett utbildningskort som chefen kontrollerar. Man strävar efter att följa utbildningsrekommendationer. Enheternas specialbehov i fråga om utbildning beaktas när utbildningsplanen upprättas. Läkemedelsbehandling, säkerhet, första hjälpen, räddning, hygien Nätutbildningarna ökar, och denna möjlighet utnyttjas även i Volshemmet i allt högre grad i fortsättningen. Varje fast anställd genomgår på ett godtagbart sätt LoVe-utbildningen (nätutbildningen i läkemedelsbehandling), en grundkurs i dataskydd och datasäkerhet samt en grundkurs i arkivering av patientuppgifter. För Volshemmet har man år 2008 utarbetat ett program för arbetshälsa, och ur det tas årligen upp frågor som gäller arbetshälsa. avi21u1 4/14

5 Uppföljningen av sjukfrånvaron och modellen för tidigt stöd är i bruk. Enkäten om arbetstrivsel genomförs i kommunen vartannat år. Utvecklingsdiskussionerna förs med arbetstagarna varje år. Utvecklingsplan för personalfrågor Man satsar på arbetshälsa tillsammans med företagshälsovården. - t.ex. deltagande i kurser som ordnas av företagshälsovården, viktkontrollgruppen, stödkurser för dem som går i pension, kurser för personer med problem i rörelseorganen år Deltagande i ASLAK-verksamheten. Frånvarouppföljningen och modellen för tidigt stöd är i bruk. Personalutbildning ordnas enligt utbildningsplanen. Utvecklingsdiskussioner med personalen minst en gång om året. 7. LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING I planen för egenkontroll ska finnas en beskrivning av de lokaler som används för verksamheten och av principerna för hur de används. I principerna för hur lokalerna används beskrivs bl.a. förfarandena för placering av klienter: bl.a. hur klienterna fördelas på olika rum, hur man sköter om att klienternas integritetsskydd förverkligas e.d. Beskrivning av lokalerna som är i klienternas personliga bruk (eget rum, rummets storlek, möbler osv.) Volshemmet har enpersons- och tvåpersonersrum och ett rum för tre personer. I trepersonersrummet finns husets enda lyft monterat i taket. En del av rummen är små. Rummens basutrustning omfattar en säng, ett nattduksbord och ett skåp/en hylla för klädförvaring. Klienterna får ha med egna saker om det finns plats för dem. Toaletterna finns i korridoren, men det finns ett tillräckligt antal olika stora toaletter. I rummen finns tvättställ och tappställen. Mer uppmärksamhet bör fästas vid att ordna skydd för de boendes privatliv. En del av lokalerna är i behov av lätt renovering. Man strävar efter att ordna enpersonsrum för intervallboende. Beskrivning av lokalerna som är i klienternas gemensamma bruk (matsalens funktionalitet, hobby-, rehabiliterings- och aktivitetslokaler, hygienutrymmenas funktionalitet, tillgången till bastu osv.) Varje avdelning har ett eget vardagsrum där man tillbringar tid tillsammans, äter, dricker och umgås. Varje avdelning har en tv-apparat och utrustning för musiklyssnande samt tvättrum med dusch. I huset finns en stor sal där alla boende och arbetstagare ryms. Evenemang som är gemensamma för alla ordnas i denna sal. I nedre våningen finns en bastu till förfogande. I huset ordnas en bastugrupp för män och individuella bastubesök. Bastudagar ordnas två gånger om året. Möjlighet att bada bastu på jul och midsommar ordnas för de boende i hela huset. Beskrivning av hur klienternas gemenskap tillgodoses i enheten med avseende på lokalerna Varje avdelnings har ett dagrum där man tillbringar tid tillsammans på dagarna. De boende tillbringar tid vid samma bord. I huset finns en stor dagsal där nästan alla boende i huset ryms. I dagsalen ordnas varierande rekreationsevenemang för de boende. Uppträdande konstnärer besöker Volshemmet, huset har en egen kör och man strävar också efter att ordna dans. Med hjälp av en videoprojektor kan vi visa naturprogram, filmer och konserter på vita duken. Lokalen utnyttjas också för motionsbehov. Olika slags spelstunder och gymnastik. Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering För städningen svarar utrymmesförvaltningen fem dagar i veckan, 1½ arbetstagare. En av utrymmesförvaltningen uppgjord städarbetsplan är i bruk. Tvätten levereras till Mikkelin pesula två gånger i veckan. I huset tvättas höftbyxor och ibland fintvätt. I nedre våningen finns en tvättstuga med tvättmaskiner och goda torkmöjligheter. avi21u1 5/14

6 Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften (förfaranden för konstaterande av fuktskador, mätning av inomhusluften, samarbete med fastighetsskötaren och hälsoskyddsmyndigheterna osv.) Kvaliteten på inomhusluften mättes år En tillståndsbedömning av huset ska enligt planera göras i slutet av år För den och eventuella åtgärder svarar utrymmesförvaltningen. Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten Anordningsregister. Personlyft, rull- och duschstolar, motorsängar, sittvåg, sug, syre, RR-mätare. En upphandlingsplan över produkter och utrustning görs årligen. Kontaktuppgifter till ansvarspersonen avdelningsskötarna Sari Ahola och Annikka Kleemola Med produkter för hälso- och sjukvård avses enligt 5 i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) anordningar som används för vård och behandling, exempelvis sjukhussängar, lyftanordningar, blodsocker- och blodstryckmätare o.d. Om verksamhetsidkarens skyldigheter föreskrivs i i lagen om produkter och utrustning för hälsooch sjukvård (629/2010) samt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens föreskrift 4/2010. Anmälan om risksituationer orsakade av produkter och utrustning görs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. I planen för egenkontroll ska utses en ansvarig person för de professionellt använda produkternas och utrustningarnas säkerhet. Denna person ska se till att anmälan om tillbud eller risksituationer görs och att andra bestämmelser som gäller utrustning iakttas. Länk till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) föreskrifter: Utvecklingsplan för lokaler, produkter och utrustning Underhålls- och reparationsplan enligt anordningsregistret. Köpts hos en utomstående tjänsteleverantör som underhåller och reparerar hjälpmedel med regelbundna mellanrum eller vid behov. För lokalerna svarar utrymmesförvaltningen enligt en årsplan/reparationsplan. 8. KLIENTSÄKERHET För att utveckla klientsäkerheten ska en verksamhetsplan utarbetas, där säkerhetsrelaterade risker i anslutning till direkt klientarbete behandlas Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och säkerhetsverksamhet Avdelningsskötarna och arbetstagarna i skift samt fastighetsskötarna och anstaltsvårdarna. Beskrivning av hur klientsäkerheten säkerställs (särdragen hos service som ges hemma samt hos service inom barnskyddet och service till handikappade och åldringar ska beaktas) Man försäkrar sig om boendesäkerhet genom fungerande lokaler, utrustning och maskiner och rätt användarkompetens. På olika håll och i tvättrummen i avdelningarna har stödhandtag monterats för säkerhet. Man använder olika slags lyft och hjälpmedel, och varje arbetstagare har inskolats i användningen av dem. Vid inskolningen går man igenom användarkompetens. Bruksanvisningarna för utrustningen finns att tillgå i arbetsenheterna. En auditering av patientsäkerheten genomfördes i Volshemmet hösten Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs Ett skötaranropssystem används delvis. Systemet har föråldrats, men det fungerar hos några boende som ännu kan använda det. Seccos trygghetsarmbandssystem har installerats i ytterdörrarna. Brandsäkerhet: hela huset har ett sprinklersystem. Test en gång i månaden. Sköts av avi21u1 6/14

7 servicemannen. Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av klienterna fungerar (enhetens larmsystem, säkerhetsarmband, övervakningsanordningar, säkerhetsanordningar hos klienter som bor hemma samt säkerställande att larmresponsen fungerar osv.) Testas att anordningarna fungerar innan de tas i bruk och under användning. Årsservice och reparationer sköts som sig bör. Utvecklingsplan för klientsäkerhet Utnyttjande av GPS-positionering i framtiden. Utrustningen, låsningarna och omgivningen beaktas enligt klienternas behov på ett flexibelt sätt. 9. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER Beskrivning av handledningen och rådgivningen för klienten och av utvärderingen av klientens servicebehov, av utarbetandet av serviceavtal/förvaltningsbeslut och vård- och serviceplan/klientplan (barnskydd/dagvård) och av uppdateringen av dessa samt av klientens deltagande i beslut SAS-ansökan, sökandens eller intressebevakarens underskrift, läkarutlåtande, Ravatar och MMSE. Man fattar skriftligen ett beslut om tagning i kön eller ett negativt beslut (i Dynastysystemet). SAS-kriterierna/skyndsamhet, vid behov mellanbedömning, 3 mån. köande. För varje boende utarbetas en vård- och serviceplan. Planen görs vanligen i samarbete med de anhöriga, den boende och skötaren. Planen ses över med minst ett halvt års mellanrum. En gång om året görs en kontroll av årsplanen med den anhörige, den boende, skötaren och läkaren. Vård- och serviceplanen kompletteras av en näringsplan och en plan för utevistelse. Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand Man inbjuder på besök och presenterar huset och verksamheten. Kommunens webbplats. Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om kostnaderna för servicen och om avtalsändringar Kanslisekreterare Päivi Mäkinen informerar de anhöriga, den boende eller intressebevakaren och fungerar som kontaktperson. Man meddelar när det finns en ledig plats, kommer överens när klienten tar emot platsen. Om klienten inte tar emot platsen, förlorar han eller hon sin plats i kön (om det inte finns goda grunder till vägran). Man fattar ett skriftligt beslut i Dynasty-systemet. Inkomstutredning, skriftligt beslut om fakturering Beskrivning av hur klientens självbestämmanderätt och rätt till deltagande förverkligas (privatlivet, integritetsskydd, personlig frihet, okränkbarhet; 7 och 10 i grundlagen, 8 10 i klientlagen) Självbestämmanderätten respekteras och begränsningar i de grundläggande rättigheterna används bara av välgrundande anledningar. Man har alltid kommit överens om dessa med klienten (om möjligt), en nära anhörig, vårdenheten och läkaren. I vårdplanen intas alltid skriftliga anvisningar om begränsningar. Begränsningarna följs upp och behovet av dem bedöms kontinuerligt. Målet är att slopa begränsningarna genast då situationen eller förhållandena tillåter det. avi21u1 7/14

8 Beskrivning av förfarandet för skötsel av pengar, nycklar och andra saker i klientens besittning och information om den som ansvarar för denna egendom Det finns skriftliga anvisningar om penningmedel. Om den boende har pengar med sig, kan de med hans eller hennes samtycke efter en registrering lämnas för förvaring i avdelningsskötarens rum. Medlen uppföljs med en användningsblankett och granskas (revision) en gång om året. Anhöriga och boende har informerats om att Volshemmet inte svarar för penningmedel eller värdeföremål i de boendes besittning. Plan för hur behovet att vidta begränsande åtgärder och sanktioner avses att minimeras Användningen av begränsningarna följs upp och behovet av dem bedöms dagligen och enligt situation. Målet är att använda begränsningar så lite som möjligt, slopa dem när situationen eller miljöfaktorerna förändras. Beskrivning av kriterierna för vidtagande av begränsande åtgärder och sanktioner samt av beslut, förfaranden, registrering och uppföljning av konsekvenserna i anslutning till begränsande åtgärder (se bl.a. 11 kap i barnskyddslagen, lagen om utvecklingsstörda, tillsynsprogrammen) Det rekommenderas att anvisningar om förfaringssätt utarbetas Användningen av begränsningar diskuteras alltid med den boende (om möjligt), de anhöriga, vårdenheten och läkaren. Om användningen görs alltid en skriftlig anteckning i den boendes uppgifter. Anvisningarna om användning och uppföljning ingår också i uppgifterna om den boende. Beskrivning av förfarandet om det konstateras att en klient har blivit utsatt för osakligt eller kränkande bemötande Vi har diskuterat osakligt och kränkande bemötande på utvecklingseftermiddagen hösten Om en boende har bemötts osakligt eller kränkande av en annan boende, gör man en HaiProrapport om detta. Även den anhörige informeras om det hända. Själva rapporten behandlas på avdelningstimmen/husmötet och man diskuterar tillsammans om det hade varit möjligt att förutse eller hindra situationen eller om verksamheten kan ändras på något sätt så att situationerna inte ska upprepas. Om osakligt bemötande riktas mot en arbetstagare, gör man en anmälan till chefen. Chefen är skyldig att utreda situationen. Man diskuterar med arbetstagaren. Beroende på hur allvarlig situationen är en muntlig tillrättavisning, en anmärkning eller en varning medel som kan användas. Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör (förflyttning av klienten från en vårdplats till en annan, beredning av eftervård inom barnskyddet, osv.) Den boende förflyttar sig till en annan vårdanstalt/hem (sällan). Ärendet överförs till SASarbetsgruppen. Nödvändig information kan överföras till en annan enhet, muntlig rapport och vid behov ledsagning av den boende med den anhörige eller skötaren. För dödsfall finns det skriftliga anvisningar om lindringsvård och instruktioner i arbetsenheten. De ingår också som bilaga till inskolningsprogrammet. En klient som är missnöjd med sitt bemötande har rätt att framställa anmärkning till den som ansvarar för verksamhetsenheten eller till en ledande tjänsteinnehavare. När servicen baserar sig på ett avtal om köpta tjänster framställs anmärkningen till den myndighet som svarar för organiseringen av servicen (Valviras anvisning 8:2010). Namn och kontaktuppgifter för den person/instans, till vilken anmärkning riktas Överläkaren för välfärdstjänsterna för de äldre Marjut Hovinen Socialombudsmannens kontaktuppgifter Patientombudsman/socialombudsman Birgitta Gran avi21u1 8/14

9 Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet Överläkaren ber chefen för enheten vid behov om material för utredningsarbetet. ÖVerläkaren ger en skriftlig utredning till den som gjort anmärkning. Även vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle deltar vid behov. Beskrivning av samarbetet mellan kommunen och serviceproducenten vid planeringen och uppföljningen av klientens vård och service - Beskrivning av information som gäller konsumentskydd Volshemmet omfattas av kommunens allmänna försäkringsavtal. Konsumentskyddslagen med skyldigheter och rättigheter gäller. För anstaltsvårdens särdrag finns försäkringsskydd och avtal med serviceproducenter och varuleverantörer. För dessa avtal svarar kommunens upphandlingschef och ekonomichef. Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter Personalen har tillräckliga kunskaper om klientens ställning och rättigheter. På husmöten behandlar man lagstiftning systematiskt under året. 10. SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET) Kriterier och nivåer fastställs i de verksamhetsspecifika riksomfattande tillsynsprogrammen, som finns på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) webbplats: Beskrivning av verksamheten som upprätthåller och främjar klienternas prestationer, funktionsförmåga och livskontroll samt klienternas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande Vård- och serviceplanen utgör grunden. Som mätare används MMSE, RAVA och MNA. Dagsprogram: Morgonsysslor individuellt kl Efter lunch finns det möjlighet till vila, planerade aktiviteter, utevistelse eller verksamhet enligt situationen eller samvaro kl Efter middag finns det möjlighet till samvaro, TV-tittande, sång. Främst verksamhet inom den egna enheten eller organiserad verksamhet. Kvällssysslor kl Samvaro inom avdelningen. Beskrivning av förfaranden i anslutning till ordnandet av klienternas kost och måltider (intervallerna mellan måltiderna, nattfastans längd, uppföljningen av klienternas näringstillstånd osv.) En kostplan har utarbetats för varje boende. Frukost 8 9, lunch , kaffe/mellanmål , middag 16 17, kvällsbit För de kvällspigga serveras nattmat kl eller under natten, om den boende är vaken eller vill äta. Samma servering för morgonpigga kl Klienten bjuds på mat alltid när han eller hon behöver eller vill ha den. Var och en har ett matkort där de individuella behoven och önskemålen framgår. MNA-uppföljning och viktkontroll med 3 månaders mellanrum. Om det förekommer avvikelser, upprättar man en plan för att korrigera situationen. I lindringsvårdsskedet går man igenom kostfrågorna och kommer överens om dem och förhandlar om riktlinjerna med läkaren och de anhöriga. Det som avtalats antecknas i vårdplanen. Fettillskott, kosttillskott används vid behov. Inom tjänsterna för de äldre finns ett kostteam som sammanträder regelbundet. Teamet leds av en näringsterapeut. Enheterna informeras om de ärenden som behandlats. Näringsterapeuten kan avi21u1 9/14

10 konsulteras vid behov. För kosthållet svarar utrymmesförvaltningen. Volshemmet har ett distributionskök, och här finns egen kökspersonal varje dag kl Statens näringsdelegation: Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning Toini Linnanmäki, Inge Lostedt Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats (stöd för barnens skolgång, tryggandet av specialundervisning, utnämning av en person som svarar för frågor som gäller barnets skolgång (barnskyddslagen), arrangemangen för klienternas utevistelser och motionsmöjligheter, verksamhet som stödjer funktionsförmågan samt fritids- och rekreationsverksamhet m.m.) De boende aktiveras att röra på sig och delta i dagliga aktiviteter och livet i huset enligt resurser och möjligheter. Huset har en stark atmosfär av samhörighet. I verksamheten beaktas högtider, årstider och naturen omkring med alla dess möjligheter. Seniorfestival på sommaren, vinterevenemang utomhus på vintern, basar, uppträdande artister, besök av frivilligarbetare, den egna stödföreningens verksamhet. Användning av personalens egna styrkor som komplement till vårdarbetet genom att ordna t.ex. körverksamhet, sångstunder och gamla minnen, spelstunder med andra boende. På sommaren kaffe-, dans- och motionsstund utomhus varje vecka, räfstalko med korvstekning 1 2 gånger om året. I huset erbjuds också dagverksamhet med vilken man ordnar gemensamma evenemang och aktiviteter. Man samarbetar också med församlingen, biblioteket, FRK, marthorna och föreningen för närståendevård. Varje boende har en utevistelseplan. Institutet för hälsa och välfärds (THL) motionsrekommendationer för olika åldersgrupper: (på finska) Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt åtgärder vid epidemier Inom äldreservicen arbetar en hygienskötare som leder ett hygienteam där även en representant för Volshemmet utsetts. Ärendena som behandlats på hygienteamets möten gås igenom på husmötet. Dessutom har anvisningarna och meddelandena sparats i ett datasystem som upprätthålls av hygienskötaren. Handtvätt och desinfektion är en del av inskolningsprogrammet. Skötarens dagliga uppgifter omfattar också skötsel av de boendes handhygien. Det finns avtalade förfaranden och anvisningar om användning av skyddshandskar och om att inte använda smycken. Anvisningar finns också om aseptiska arbetsarrangemang, användning och skyddsutrustning (förkläden, masker) och rengöring av lokalerna (toalett, duschrum, stolar, hjälpmedel, ledstänger). En desinficerande tvättmaskin används vid varje enhet. Volshemmet har klara rutiner för klädvård. Varje arbetstagare ska avlägga hygienpass. Om en arbetstagare inte har hygienpass, ordnas det utbildning för det. Föregående utbildning ordnades hösten Vid epidemier ger hygienteamet aktuella instruktioner. Enheterna informeras om dem, och situationen följs upp. Förflyttningarna av boende minimeras, och informationen till personalen ökas. avi21u1 10/14

11 Plan för att utveckla klientarbetet och den dagliga verksamheten En klientenkät genomförs vartannat år. Utifrån den kan man hitta verksamheter som kan genomföras. Målet är att varje boende ska få angenäma upplevelser eller erfarenheter samt uppleva sig leva ett meningsfullt liv även om åldern och sjukdomar begränsar deltagandet. Vår princip och vårt motto är inte fler år till livet utan mer liv till åren! Med bevarande av respekt och värdighet. 11. ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN Beskrivning av hur enheten/servicen ordnat hälso- och sjukvården för sina klienter och beskrivning av enhetens egna ansvarsuppgifter inom hälsovården och sjukvården (hälsofrämjande, hälsokontroller, screeningundersökningar, undersökningar i anslutning till uppföljning av hälsan, kontroller osv.) Egen läkare en gång i veckan. Årskontroll en gång om året där den boende, de anhöriga, läkaren och den personliga skötaren deltar. Tandkontroller en gång om året. Den kommunala tandvården och en privat tandtekniksers tjänster kan anlitas. Möjlighet till specialistläkartjänster även med kommunens betalningsförbindelse. Beskrivning av hur verksamhetsenhetens läkartjänster ordnas samt vilken aktör som svarar för klienternas sjukvård i ickebrådskande situationer En läkare besöker Volshemmet en gång i veckan (fredagar). Övriga tider sköts konsultationer per telefon eller Pegasos-meddelanden. Beskrivning av förfarandet för vård av klient som behöver brådskande sjukvård Under tjänstetid konsulterar man den egna läkaren / jourhavande läkaren. I akuta fall har personalen fått instruktioner att ringa ambulans. Beskrivning av användningen av och tillgången till specialiserad sjukvård (terapitjänster, tillgången till barnpsykiatri, psykiatrisk vård osv.) I icke-brådskande ärenden skriver Volshemmets läkare en remiss till den specialiserade sjukvården. I brådskande fall avgör ambulanspersonalen om det krävs omedelbar specialiserad sjukvård (Jorv) eller om den jourhavande hälsocentralläkaren bedömer behovet av specialiserad sjukvård (Kyrkslätts hälsostation). Beskrivning av upprätthållandet, uppdateringen och verkställandet av planen för läkemedelsbehandling samt beskrivning av uppföljningen av planens genomförande (Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas enligt social- och hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling (2007:15).) SHM:s handbok finns på adressen: /_julkaisu/ Volshemmets läkemedelsbehandlingsplan ingår som bilaga. Planen uppdateras minst en gång om året eller när situationen förändras. avi21u1 11/14

12 Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för läkemedelsbehandlingen avdelningsskötarna Sari Ahola och Annikka Kleemola Farmaceut Nina Kalliomaa Patientombudsmannens kontaktuppgifter Birgitta Gran Utvecklingsplan för hälsovård och sjukvård Strategiprogrammet för välfärdstjänsterna för de äldre i vilket de årliga insatsområdena har fastställts. 12. BEHANDLING AV KLIENTUPPGIFTER (Det ska finnas skriftliga anvisningar om förfarandet) Beskrivning av registreringen och hanteringen av klientuppgifter och av iakttagandet av bestämmelserna om konfidentialitet Varje arbetstagare genomgår en grundkurs i dataskydd och datasäkerhet. Kursintyget lämnas till chefen. Registrering och behandling av klientuppgifter och sekretessbestämmelserna behandlas enligt inskolningsprogrammet. Skriftliga anvisningar finns i intranätet. Arbetstagaren läser och undertecknar en dataskydds- och datasäkerhetsförbindelse. Personuppgiftslagen och behandlingen av klientuppgifter inom den privata socialvården: Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig Pirjo-Riitta Valtanen Förhållningsregel om information till klienten vid hantering av personuppgifter: anvisningar Dataskyddsbeskrivning: Modellblankett och anvisningar på sidan: och Klientens samtycke till användning/överlåtelse av konfidentiella uppgifter: Dataombudsmannens handbok Beskrivning av hur personalen utbildas i dataskyddsfrågor och dokumentförvaltning och hur deras kunnande på detta område säkerställs (mer information om klienthandlingar inom socialvården): 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Chefen kontrollerar enligt inskolningsprogrammet att även dataskyddsfrågorna har gåtts igenom som sig bör. En serviceproducent som upprätthåller ett klientregister ska göra upp en registerbeskrivning enligt 10 i personuppgiftslagen även i det fall att serviceproducenten verkar i ett annat företags lokaler. Registerbeskrivning (om en sådan inte ingår som bilaga): dataombudsmannens anvisning och blankett: och Andra broschyrer om dataskydd finns på sidan Behandlingen av uppgifter i användarlogg enligt personuppgiftslagen, Gör upp en dataskyddsbeskrivning, Personuppgiftslagen som guide!, Rättelse av en uppgift som ingår i ett personregister, Kontroll av uppgifter som ingår i ett personregister, Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen Beskrivning av hur arkiveringen av handlingar har ordnats (det är viktigt att privata socialserviceenheter på förhand avtalar med klienternas hemkommun om arkiveringen av handlingarna för klienter som lämnat enheten) Handlingarna förvaras och föråldrade papper förstörs vid behov på behörigt sätt enligt arkiveringsanvisningen. avi21u1 12/14

13 Beskrivning av hur informationsgången ordnas med de andra aktörerna som deltar i servicehelheten för klienten Man tar kontakt och ordnar ett möte kring saken. Utvecklingsplan för hanteringen av klientuppgifter EGENKONTROLL AV SERVICE SOM PRODUCERAS SOM UNDERLEVERANS Beskrivning av enhetens förfarande för övervakning av kvaliteten på tjänster som upphandlats av underleverantörer Varje förvaltning övervakar servicekvaliteten med de rättigheter som delegerats till tjänstemän. Vid behov gör man reklamationer som dokumenteras. Upphandlingschefen och ekonomichefen ska vara medvetna om dessa när tjänster konkurrensutsätts följande gång. I Volshemmet anlitas hyrd arbetskraft. Förteckning över underleverantörer Debora, Metsätähti, Sirkku Långstedt Utvecklingsplan UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRANDET AV EGENKONTROLLEN Beskrivning av uppföljningen av genomförandet av enhetens egenkontroll Uppföljning/genomgång av planen för egenkontroll halvårsvis. Beskrivning av processen för uppdatering av planen för egenkontroll Uppdateringen genomförs i samband med uppföljning och genomgång. Egenkontrollplanen ska vid behov uppdateras. Ändringar som gjorts i anvisningar eller förhållningsregler ska utan dröjsmål införas i egenkontrollplanen och planen ska fastställas årligen även om den inte ändrats. avi21u1 13/14

14 Ort och datum Underskrift (Planen för egenkontroll godkänns och fastställs av den ansvariga föreståndaren för verksamhetsenheten.) Namnförtydligande Sari Ahola/Annikka Kleemola avi21u1 14/14

Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa ---

Vasa. Vasa. Postort 65100 Vasa. Postort 65100 Vasa --- PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Vasa stad Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

Föreskrift 2/2012 1 (14)

Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrift 2/2012 1 (14) Föreskrifter om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll för serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården Bemyndigande Målgrupp Giltighetstid Lag om

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt

Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt. Kyrkslätt PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Kyrkslätts servicehus Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5)

HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) HELSINGFORS STAD Registerbeskrivning 1(5) Utgivningsdatum/uppdaterad 2.2.2015 1. Registrets namn 2. Registerförare 3. Registeransvarig 4. Kontaktperson i registerärenden 5. Ändamål och grunder för behandling

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Välfärd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Hugo och Maria Winbergs stiftelse Serviceform och klientgrupp

Läs mer

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården 1 (8) 1 Uppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn Serviceproducentens FO-signum Verksamhetsställets namn Verksamhetsställets postadress

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Välfärd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Marknadsdomstolens arbetsordning

Marknadsdomstolens arbetsordning Marknadsdomstolens arbetsordning INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpningsområde... 4 2. LEDNING AV VERKSAMHETEN... 4 2 Ledning... 4 3 Grundläggande ledningsprinciper... 4 4 Uppställandet av

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN 1. UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN Serviceproducent Privat serviceproducent Serviceproducentens namn Folkhälsan Syd Ab Serviceform och klientgrupp för vilken servicen

Läs mer

Patientsäkerhetsplan år 2015

Patientsäkerhetsplan år 2015 Patientsäkerhetsplan år 2015 0 Innehåll Innehåll... 1 1. Utgångspunkter för patientsäkerhetsarbetet... 1 2. Patientsäkerhetsarbetets ledning och ansvarspersoner... 3 3. Insatsområden i enlighet med patientsäkerhetsstrategin...

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Säg nej tack till rusmedel på arbetsplatsen

Säg nej tack till rusmedel på arbetsplatsen Säg nej tack till rusmedel på arbetsplatsen Utgivare: Arbetarskyddscentralen TTK Sakkunniga i rusmedelsfrågor Text Hannu Tamminen Översättning: Stefan Stenberg Foto: Katri Lehtola Lay out och ombrytning:

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Välkommen till våra äldreboenden. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till våra äldreboenden. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till våra äldreboenden Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Trygg i ditt hem Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlings namnet för all kommunal äldre omsorg. Vår målsättning är att du som är

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012

HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) SOCIALVERKET Anbudsbegäran (HEL 2012-002063) BILAGA 1 04.04.2012 HELSINGFORS STAD SERVICEBESKRIVNING 1 (16) Dygnet runt serviceboende för äldre SERVICEBESKRIVNING 1 UPPHANDLINGENS BAKGRUND... 2 2 TJÄNSTER SOM UPPHANDLAS... 2 3 HUR KLIENTERNA HÄNVISAS TILL SERVICEN...

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

Föreningen. Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE

Föreningen. Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE Föreningen Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE Ansökan om BraVås Hedersutmärkelse Hedersutmärkelsen tilldelas en verksamhet som bedriver arbete i överensstämmelse med BraVås krav på god vård och omsorg för äldre.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Förskolan Blåkullen består av fyra avdelningar:

Förskolan Blåkullen består av fyra avdelningar: Förskolan Blåkullen består av fyra avdelningar: Sörgården Norrgården Trollet Regnbågen Sörgården och Norrgården har barn med åldern 1-3 år, de har ett nära samarbete liksom Trollet och Regnbågen som har

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna

KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Hämäläinen 11.3.2015. Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen. De viktigaste ändringarna KT Cirkulär 3/2015 bilaga 1 1 (9) Promemoria om de viktigaste ändringarna i jämställdhetslagen De viktigaste ändringarna Jämställdhetsplan och lönekartläggning Jämställdhetsplanen utarbetas av arbetsgivaren

Läs mer

Välkommen till Håstahöjdens förskola

Välkommen till Håstahöjdens förskola Välkommen till Håstahöjdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6 MästarePLUS regler INNEHÅLLSFFÖTECKNING 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1. Mästare- och MästarePLUS-finaler...

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer