Beskrivning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner Inledning Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner 20110919 Inledning Sammanfattning"

Transkript

1 av fyra plattformar för e-förvaltning Roland Rayner Inledning I en utredning från presenterades 15 leverantörer av e-tjänsteplattformar Inventering och bedömningskriterier över utbudet av e-tjänsteplattformar. Målet var att få en översikt och bedömning av marknaden. Det bestämdes att gå vidare och ge en närmare bild av fyra leverantörer, dessa är Streamsources Streamflow, Pulsens Jukebox, Abous Ärendeautomaten och E- tjänsteportalen samt Resultmakers Digitjänst från Danmark. Sammanfattning Inledningsvis kan konstateras att det som skiljer dessa leverantörer åt, är att vi har tre etablerade leverantörer på den svenska marknaden och en uppstickare från Danmark, som dessutom har valt att marknadsföra sig som enbart molntjänst och i första hand mot kommuner på skalan mycket små till medelstora. Det ger i princip ett relativt stort underlag då ca 230 kommuner har under invånare. Val av plattform Två leverantörer (Pulsen AB och Streamsource AB) har valt att utveckla sina produkter med öppen källkod och Java som programspråk i huvudsak. Övriga bygger på Microsoft.NET och de produkter som förknippas med den miljön. Enligt uppgifter från Abou (deras hemsida) väljer de att också utnyttja Microsoft Silverlight som utvecklingsplattform för att skapa interaktiva applikationer för webb, desktop och mobiler. Detta kan innebära svårigheter att tillgodose Iphone- och Androidmobiler. Val av strategi Som nämnts har tre leverantörer i första hand fokus på att leverera lösningar som sedan går i produktion hos respektive kommun eller hos kommuner som samverkar om lösningen. Endast en leverantör har ett uttalat tjänstefokus, nämligen Resultmakers Digitjänst. Däremot erbjuder de tre leverantörerna någon form av hostingtjänst för de kommuner som inte själv vill driftsätta lösningen i egna lokaler. Villkoren för en dylik överreskommelse framgår av bilagor från respektive leverantör. Arkitektur En mer djuplodad analys av designmönster och arkitektur ingår inte i detta uppdrag. Däremot påtalar leverantörerna vissa inriktningar kring sina lösningar. Abou talar om att man följer MVC som designmönster, vilket i princip kanske är en självklarhet. MVC står för Model-View-Controller, vilket kort betyder att man separerar data (Model) och presentationen (View) så att inte datahanteringen får konsekvenser på grund av förändringar i presentationslagret dvs användargränssnittet, samt att data kan omorganiseras utan behöva ändra i presentationslagret. MVC löser detta problem genom att separera data och affärslogiken från presentationen och användarinteraktionen, genom att introducera 1

2 en mellanliggande komponent: Controllern. Denna syn på design omfattar säkerligen alla leverantörerna. Pulsen talar om en tjänsteorienterad arkitektur och SOA (Service Oriented Architecture), som kan definieras som ett distribuerat IT-system som organiseras som en struktur av kommunicerande tjänster. Denna programförklaring stöds också av att man talar om tjänstelager samt i sitt utbud har både en integrationsplattform i form av ESB (Enterprise Service Bus) samt en fristående processmotor från JBoss i tjänstelagert. Dessa tankar motsvaras av den framlagda EU-rapporten SmartCities Creating Municipal ICT Architectures där Karlstad var en av författarna. Streamsource pekar på området utökade integrationsmöjligheter för sin produkt. Streamsource valde från start att arbeta med inriktning på att möjliggöra integration med ett öppet REST-gränssnitt 1 till funktionaliteten i Streamflow. Under hösten planerar Streamsource att ytterligare fokusera på integration, för att förstärka Streamflows roll som ärendenav. Bland annat kommer man att ta fram färdiga PlugIns till andra system. Resultmakers tjänst DigiTjänst skall betraktas som en tjänst, varvid det är i nuläget inte lika aktuellt att fördjupa sig i deras arkitektur. Däremot måste vissa krav uppfyllas kring integrationer etc. Några uppgifter kring detta har inte presenterats. Ärendenav Alla tre leverantörer av lösningar kan sägas göra anspråk på att vara någon form av ärendenav. Med det menas troligtvis att detta nav eller hub skall kunna samordna ett ärendeflöde i en organisation. Dels det interna flödet som oftast finns i något befintligt diarie/ärendehanteringssystem, dels det externa flödet via de olika kanaler som kommunen satt upp som e-tjänster på webb eller över e-post. Många kommuner har också en dedikerad kundtjänst som bidrar till flödet av olika ärenden. Att göra någon bedömning över vilken av dessa tre leverantörer som lyckats bäst är ganska svårt. Det som kan sägas är väl att alla tre är ganska eniga om problematiken i en kommun och var och en försöker lösa ungefär samma frågeställningar. Många kommuner väljer att titta på olika framgångsrika resurs-, arbets- och processmodeller för sitt arbete, Lean Production är en sådan japansk modell. Här verkar det vara Streamsource som kanske fördjupat sig i dylika modeller för effektivt arbete. Det kan mycket väl vara så att övriga också funderat i dessa banor. E-tjänster Alla leverantörerna erbjuder E-tjänster. Genom olika formuläreditorer och med löfte om att man kan skapa en e-tjänst på minimal tid. Nu vet alla att det kanske inte är tidsåtgången som är den kritiska faktorn utan allt bakomliggande arbete i en kommun när det gäller att förändra arbetssätt mm. 1 REST är en klient-server-arkitektur där resurserna identifieras genom sina unika webbadresser (URI), och anses mindre komplicerat att använda än SOAP (Simple Object Access Protocol) som förknippas med SOA och WebServices 2

3 Alla verkar kunna erbjuda en mängd intelligenta lösningar på detta, däremot måste jag framhålla både Abou och Pulsen som presenterar lösningar i form av samordnade forum och möjligheter att dela med sig mellan kommunerna av framtagna e-tjänster. Mobila tjänster/ipad Här finns en kommande stor marknad, framförallt att kunna presentera appar till både smartphones (Iphone och Android) samt till Ipad och andra läsplattor. Streamsources moderföretag Jayways har tagit fram olika lösningar för mobila klienter både interna lösningar och konsumentapplikationer. För interna behov kommer säkert ställas krav på dokumenthantering och för fältservicelösningar i kommunerna. Övriga leverantörer har säkert också på gång lösningar, men jag har inte lyckats få in uppgifter kring dessa. Molntjänster Med en marknad på över 200 kommuner som fortfarande inte kommit så långt borde molnlösningar vara attraktivt. Jan Nilsson, Streamsource uttrycker sig sålunda: Jag kan se två primära skäl till utökat stöd för tjänstebaserad funktionalitet i molnet. Dels för att erbjuda kunder vilka föredrar extern drift en färdig lösning. Dels för att underlätta insteget för de kunder vilka vill få snabb och enkel tillgång till vår funktionalitet. Sambruk har inlämnat en projektbeskrivning om En nationell, molnbaserad e- tjänsteplats till Vinnovas utlysning om medel. Denna projektbeskrivning adresserar problematiken med att många kommuner inte har de rätta förutsättningarna för att själva ta hela frågan kring att skapa förutsättningar för en e-förvaltning. Ekonomi Varje leverantör har i bilagorna presenterat en ungefärlig kostnad för etableringen av deras produkter. 3

4 Streamsource AB: Streamflow Information om produkterna hittas på: Streamflow är i grunden ett ärendehanteringssystem, till det finns Streamflow Surface som är den synliga delen för medborgaren eller kunden. Surface innefattar formulär och formuläreditering samt möjlighet att skapa mina sidor -funktionalitet, dvs medborgaren skall kunna följa sitt ärende i en handläggningsprocess. Streamflow skall hantera en kommuns alla behov av vad gäller kontakter via telefon, e-tjänster, e-post, mina sidor etc. Oavsett kanal hamnar resultatet av medborgarkontakten i ärendehanteringssystemet Streamflow, i vilket handläggarna behandlar ärendet och kan följa upp detsamma. Ärendehanteringssystemet innehåller en mängd funktionalitet, för gruppsamverkan, arbetsfördelning etc. Medborgaren eller kunden skall notifieras via e-post utifrån händelserna i ärendehanteringen. För att ytterligare ge medborgarna insyn och tillgänglighet utvecklas även ärendehanteringen för smartphones. Streamsource har en tydlig strategi i sina produkter när det gäller att möjligöra integration. Produkten har ett öppet REST-gränssnitt (Representational State Transfer) 2 till funktionaliteten i Streamflow. Genom att utveckla olika Plug-Ins till andra system som exempelvis eid och LDAPkatalogen vill Streamsource stärka sin produkt som ett oberoende ärendenav, där befintliga system och tjänster inom en kommun kan kopplas samman och utnyttja Streamflows funktionalitet. Vid samtal med Streamsource framgick att ett område som får ökat fokus är att erbjuda funktionaliteten som en hostad tjänst/ moln -baserad tjänst. Kommunerna har hittills primärt fokuserat på drift i egen miljö, men detta kan komma att ändras. Streamsource såg två primära skäl till ett utökat stöd för tjänstebaserad funktionalitet i molnet. Dels för att erbjuda kunder vilka föredrar extern drift en färdig lösning. Dels för att underlätta insteget för de kunder vilka vill få snabb och enkel tillgång till Streamflows funktionalitet. Streamflow bygger på java, öppna standarder och källkod. I medföljande bilaga finns angivna priser för intern och extern drift. 2 REST är en klient-server-arkitektur där resurserna identifieras genom sina unika webbadresser (URI), och anses mindre komplicerat att använda än SOAP (Simple Object Access Protocol). 4

5 Pulsen AB: Jukebox Information om produkterna hittas på: mhetssystemetjanster/jukebox.4.78b9e42c127d84fc html Pulsens Jukebox presenteras som fem huvudkomponenter: Gränssnittet mot medborgaren Handläggarstöd Formulärhantering Integrationer och processer Arkiv för lagring av inkomna ärenden Strategin bakom Jukebox bygger på en öppen plattform där grundförutsättningarna medger att systemet kan fungera som ett ärendenav inom en kommun. Genom att lägga stor vikt vid en integrations- och processplattform ger man kommunerna rika möjligheter till att uppnå den funktionaliteten. Gränssnittet är förberett för att kunna presentera status samt tillgängliggöra tjänster som finns i andra system, så att användaren får En väg in till kommunen och på sikt integrera andra organisationers tjänster som exempelvis myndigheter, landsting, friskolor och privata vårdgivare. Till gränssnittet hör en formuläreditor (etjänstebyggaren) som medger möjlighet att skapa nya tjänster och ändra i befintliga tjänster. etjänstebyggaren kan också användas till att importera och exportera tjänster från andra som har Jukebox. Tanken är att det finns ett samverkansforum där alla som har Jukebox samverkar kring framtagning av tjänster som sedan delas mellan medlemmarna. I komponenten handläggarstöd administrerar kommunens handläggare de inkomna ärendena. I det fall man inte väljer att göra integration mot ordinarie verksamhetssystem/ärendehanteringssystem. I grundinstallationen tas hänsyn till katalogtjänst, eid koppling, ev. koppling för att kvalitetssäkra uppgifter mot Skatteverket (Navet), e-post koppling för notifiering, ev. sms koppling för notifiering samt ev. koppling mot ärendehantering/verksamhetssystem. Pulsen erbjuder Jukebox som en hostad lösning i bemärkelsen drift av Jukebox plattformen, samt de funktioner/systemkomponenter som ligger nära Jukebox. För att få full effekt av Jukebox rekommenderar vi redan från början att sätta upp kopplingar till funktioner/system som kommunen redan har. Jukebox bygger på java, öppna standarder och källkod. I medföljande bilaga finns angivna priser för extern drift. 5

6 Abou: Ärendeautomaten och e-tjänsteportalen Information om produkterna hittas på: Abous lösning består av två delar Ärendeautomaten och E-tjänsteportalen. Ärendeautomaten kan beskrivas som ett ärendesystem och ärendenav, med inriktning på fyra arbetsmoment nämligen ankomstregistrering, komplettering, beslutsmeddelande och arkivering. Till Ärendeautomaten finns Abous e-tjänstebank vilken innehåller drygt 100 e-tjänster vilka är nyckelfärdiga att implementera. Abous kunder utgör Abou Community där alla e-tjänster delas mellan kommunerna. Abous e-tjänstebank växer i snitt med fem nya e-tjänster varje månad enligt utsago. Ärendeautomat ger möjligheter till integration med externa system och Abou har genomfört integrationer mot ärendehanteringssystemen Lex och W3D3. I Abou Ärendeautomat finns följande standardintegrationer färdigpaketerade: e-legitimation mot BankID, Telia och Nordea samt Navet Skatteverket. Dessa integrationer följer med standardimplementationen. Abou har även löst ut ett antal anpassade integrationer mot flertalet kommuner varav några är: GIS, Portwise SAML2, KIR, W3D3. Alla funktioner som Abou har för dessa integrationer ingår också i grundpaketet. Gränssnittet som medborgare och kunder möter kallas för E-tjänsteportalen. Här integreras tjänsterna med eid och mina sidor. Nya e-tjänster skapas snabbt och enkelt och mobila applikationer kan tas fram. Kommunen kan köpa driften via Abou och då krävs ingen teknisk uppsättning från kommunens sida. Abou levererar hela lösningen inklusive drift som en molntjänst. Abou har flera underliggande driftpartners med olika servicenivåer och tillhörande prismodeller som kunden kan välja mellan. Ärendeautomaten och E-tjänsteportalen bygger på Microsofts.NET I medföljande bilaga finns angivna priser för olika delar av systemen. 6

7 Resultmakers A/S: Digitjänst Information om produkterna hittas på: Resultmaker och Digitjänst skiljer sig från övriga leverantörer förutom att det är ett danskt företag och har sina erfarenheter från den danska kommunmarknaden med att de uttryckligen vänder sig till de små kommunerna. Digitjänst är ämnad att helt presenteras som en molntjänst för kommunerna. Digitjänst består av en tjänst som innehåller ett antal av de vanligaste e-formulären som sedan kommunerna kan lägga in på sina egna sidor. Inledningsvis avser Resultmaker att presentera 20 tjänster, samt efter ett tag komma med ytterligare 30 stycken. I tjänsten skall finnas eid-integration samt integration mot exempelvis Navet för person och företagskontroll. I ett något senare skede avser man att utöka integrationsmöjligheterna till fler tjänster samt kunna leverera data till utvalda system via antingen e-post, PDF eller som rena XML-filer. Kommunerna skall kunna välja sina tjänster direkt via Digitjänsts hemsida samt även ha tillgång till statistik över sina kund- och medborgarkontakter. Digitjänst bygger på Microsofts produkter I medföljande bilaga finns ytterligare information kring Digitjänst. 7

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden

Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden 2012-11-05 Sida: 1 (39) På uppdrag av Konsekvensbeskrivning Ärendeöversikt via brevlåda Mina meddelanden - No wrong door! Vi erbjuder en förvaltningsgemensam ärendeöversikt där den enskilde vill och när

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006

Förslag på systemarkitektur. för ett nationellt lånesystem. December 2006 Förslag på systemarkitektur för ett nationellt lånesystem December 2006 Robert Maliszewski robert@agero.se AGERO S:t Göransgatan 63i Box 491 58i SE-100 29 Stockholmi Swedeni phone +46 8 693 93 00i fax

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (468) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (468) Innehåll Tjänstebeskrivningar 12 1 Inledning 12 2 Beskrivning av kontaktstödjande tjänster 12 2.1 Svit.Net 12 2.1.1 ABO-001 Myndighetsportalen ABO 12 2.2 Svit

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Teknisk Review av K-samsök. Rapport

Teknisk Review av K-samsök. Rapport Teknisk Review av K-samsök Rapport 1(22) Sammanfattning Riksantikvarieämbetet har genomfört en oberoende utvärdering av systemet K-samsök som syftat till att identifiera styrkor och svagheter i systemet

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer