Rapport till Götapriset,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Götapriset, 2015-04"

Transkript

1

2 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren skapade aktuella handlingar genom mallar i Word. Dessa handlingar skickades sedan till ansvarig politiker i aktuell kommun för beslut och underskrift. Detta skedde antingen via fax eller så fick handläggare och politikern träffas fysiskt. Dessutom ofta mitt i natten eller under andra obekväma tider eftersom det är då jouren är i drift. Efter insatsen faxades handlingarna till socialförvaltningen i aktuell kommun. Arbetssättet var tidskrävande och innebar en relativt osäker hantering av sekretessbelagd information. Det ställde dessutom höga krav på fysisk tillgänglighet hos både handläggaren och politikern som skulle godkänna beslutet. En säker, effektiv och elektronisk kommunikationslösning har därför utvecklats. E-tjänster har tagits fram för dokumentera uppgifter och skapa relevanta handlingar. Dessa skickas sedan till aktuell politiker via kommunikationslösningen. Politikern notifieras och loggar in via dator/surfplatta för beslut och signering. Kommunikationslösningen möjliggör att detta kan ske oavsett plats och tid. Socialjouren har sedan omedelbart tillgång till handlingarna för att initiera insatsen. Dessutom kan socialförvaltningen i aktuell kommun enkelt och säkert hämta ut handlingarna från kommunikationslösningen nästkommande arbetsdag. Lösningen innebär en effektivare handläggningsprocess, flexiblare arbetssätt och ökad tillgänglighet bland annat för socialnämndens ordförande samt säkrare hantering av sekretessbelagd information.

3 Effektivare handläggningsprocess E-tjänsterna ger stöd i handläggningsprocessen genom att säkerställa att rätt information enkelt och effektivt dokumenteras vilket gör det lätt att göra rätt för handläggarna. En elektronisk hantering av handlingarna är snabbare och mer effektivt än att distribuera dem fysiskt vilket ger kortare ledtider. En snabbare kommunikation ger ökad trygghet för berörda invånare genom snabbbare insatser vid anmälan. Arbetssättet innebär att berörda handläggare i samarbetskommunerna blir notifierade om att en insats skett och kan hämta handlingarna som är samlade på ett säkert ställe där de inte riskerar att tappas bort. Genom att kunna dela information mellan handläggare minskas sårbarheten, detta möjliggörs genom olika behörigheter och roller i systemet. Flexiblare arbetssätt och ökad tillgänglighet Socialnämndens ordförande behöver inte vara fysisk tillgänglig för beslut och underskrift, utan kan ta del av handlingar och signera dessa oavsett var denne befinner sig. Handläggarna kan arbeta mer mobilt eftersom lösningen inte kräver att man arbetar från en specifik plats. Den tekniska utrustning som behövs är enbart enhet med internetåtkomst exempelvis dator eller surfplatta. Enheten måste endast vara utrustad med webbläsare, pdf-läsare samt ha stöd för SITHSkort/e-legitimation. Säkrare hantering av sekretessbelagd information Att kommunicera via SHS med tvåfaktorsinloggning (SITHS-kort) ger en hög säkerhet, inte minst i jämförelse med fax och internpost. Handlingar riskerar inte att bli liggande i faxen eller internpostfacket där ingen, eller fel person, hittar dem.

4 Det nya arbetssättet I det nya arbetssättet används en kommunikationslösning för att distribuera och signera handlingarna kopplat till ett ärende. Den består av en säker elektronisk plattform för kommunikation via Internet samt av ett antal e-tjänster som stödjer handläggningsprocessen. Den plattform som används är Skövde kommuns befintliga e-tjänsteplattform. För åtkomst till både e- tjänster och handlingar krävs fyra förutsättningar: en enhet med internetuppkoppling exempelvis dator eller surfplatta rätt behörighet i systemet SITHS-kort alternativt e-legitimation webbläsare och pdf-läsare När ett nytt ärende kommer in till socialjouren loggar en handläggare in med SITHS-kort. Alla uppgifter registreras i e-tjänsten och relevanta handlingar skapas utifrån dessa. Handläggaren väljer sedan mottagare av handlingarna i form av aktuell kommuns ordförande för socialnämnden. Denna notifieras via SMS eller e-post som innehåller en länk till dokumentet på e-tjänstplattformen. Ordföranden identifierar sig via SITHS eller e-legitimation, öppnar handlingen och signerar den. Handläggaren på socialjouren notifieras därefter, tar del av beslutet som signerats och verkställer detta. Efter genomförd insats skickar handläggaren på socialjouren relevanta handlingar till aktuell kommun. Även detta sker via e-tjänsteplattformen där handläggaren väljer mottagare i form av aktuell kommun. Varje kommun har där sina egna Organisationens sidor där handlingarna då finns tillgängliga. Nästkommande arbetsdag kan mottagande kommuns handläggare logga in med SITHS-kort i e-tjänsteplattformen för att enkelt och säkert ta del av alla handlingar i ärendet som är samlat på ett ställe. De notifieras via SMS eller e-post om att det finns handlingar i systemet som de behöver ta del av.

5 Effekter för olika intressenter Politikerna Elisabeth Svalefelt, Socialnämndens ordförande Tänk att som ordförande inte behöva vara bunden till hemmet eller till en fax. Nu kan jag vara tillgänglig var jag än befinner mig så att jag kan utföra mitt uppdrag. Medarbetarna Viveca Unenge handläggare på Socialjouren Tack vare den nya lösningen behöver vi inte längre använda vår fax vilket förenklat vårt arbete på flera sätt. Det går snabbare och smidigare att fylla i rapporten via e-tjänsten och vi har blivit mer mobila i och med att rapporterna nu kan skickas direkt från en dator eller surfplatta oberoende av var vi befinner oss. Att socialnämndens ordförande kan signera beslut i e-tjänsten istället för att komma till vårt kontor medför att beslutsfattandet går mycket snabbare. Att skicka dokument via en säker plattform istället för att faxa har markant förbättrat sekretessen för klienterna. Detta då de personer som nu kan se dokumenten är begränsat till några få. Hanna Nellvén, Enhetschef i Tibro Kommun Jag tycker att det är praktiskt att inte vara bunden till faxen på socialkontoret. Smidigt och enkelt att som chef kunna logga in på socialjourens sidor hemifrån eller om man är iväg på kurs. Mari Johansson, IT-samordnare, Skövde kommun "Den elektroniska lösningen förenklar för våra handläggare och politiker samtidigt som vi höjer säkerheten."

6 Cheferna Saeed Ardané, Sektorschef Socialtjänsten i Skövde kommun Genom att hantera socialjourens handlingar på den gemensamma digitala säkra plattformen, ökar effektiviteten, kvaliteten och säkerheten för samarbetskommunerna. Arbetssättet för personalen har förenklats, säkerheten har förbättrats genom att vi inte behöver använda fax, politiker och personal behöver inte förflytta sig, utan samarbetet sker via plattformen, och säker inloggning.

7 Projektet Bakgrund Skaraborg lever kvar som namn på den östra länsdelen av Västra Götaland. Det omfattar 15 kommuner och är vackert beläget mellan Vänern och Vättern. Kommunerna har en lång tradition av samarbete i olika konstellationer. Det finns bland annat ett gemensamt kommunalförbund och ett antagningskansli för Gymnasium Skaraborg. Andra exempel är gemensam miljö- och avfallshantering (Miljösamverkan Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg). Den gemensamma socialjouren är ett samarbete mellan alla 15 kommunerna. Idén till möjligheten att arbeta säkrare och effektivare inom socialjouren föddes under en större satsning på e-förvaltning i Skövde kommun projektet Enklare IT-vardag (jan 2012 jun 2014). Inom ramen för detta projekt har Skövde etablerat förutsättningarna för att bedriva ett slagkraftigt e-förvaltningsarbete. En e-tjänsteplattform har upphandlats och implementerats och ett gemensamt tillvägagångssätt definierats. Dessutom är gedigna nulägesanalyser genomförda på samtliga sektorer och varje sektor har utformat åtminstone några e-tjänster. Detta arbete har varit en grundförutsättning för projektet. Inte bara eftersom e-tjänsteplattformen har används för att utveckla e-tjänsterna och distribuera handlingarna, utan framförallt genom den nulägesanalys som genomfördes våren 2013 inom dåvarande socialförvaltningen. Syftet med dessa nulägesanalyser var att inom respektive förvaltning kartlägga befintliga verksamhetssystem och e-tjänster och utifrån det identifiera potentiella förbättringar och behov av nya e-tjänster. Analyserna genomfördes i en kreativ och öppen miljö där fokus låg på att se möjligheter och förbättringar. Dessutom hade arbetsgruppen representanter från så väl förvaltningen som från IT-avdelningen. Det innebär att nya idéer kunde belysas från olika perspektiv och det fanns mottagare som kunde driva dessa vidare inom respektive område. När den spännande idén om att utveckla en säker och effektiv kommunikationslösning hade fötts inom gruppen ville alla parter förverkliga den. Därför startades i slutet av 2013 ett delprojekt upp inom ramen för e-förvaltningsprojektet. Problembeskrivning Nuvarande arbetssätt inom socialjouren var ineffektiv och ställde höga krav på den fysiska tillgängligheten. Säkerheten vad gäller hanteringen av sekretessbelagd information var inte heller tillfredsställande. Syfte Syftet med att införa en säker kommunikationslösning var att förenkla och effektivisera kommunikationsvägar mellan kommuner i den gemensamma socialjouren. Genom att använda SITHS-kort för säker roll- och behörighetsidentifikation skapades effektiva arbetssätt genom fler säkra inloggningar.

8 Effektmål Kortare ledtider och effektivare verksamhet En elektronisk kommunikation är snabbare och mer effektiv vilket ger kortare ledtider och i förlängningen en effektivare verksamhet. Ökad säkerhet Att kommunicera via SHS med tvåfaktorsinloggning (SITHS-kort) ger en hög säkerhet, inte minst i jämförelse med fax och internpost. Ökad service för medborgare En snabbare kommunikation ger ökad service för våra medborgare. Att erbjuda elektronisk kommunikation är även positivt för många av socialförvaltningens klienter. Minskad sårbarhet Att kunna dela information mellan handläggare möjliggörs genom att skapa olika behörigheter i systemet. Ökad kvalitet i form av bättre och ökad dokumentation Kvaliteten höjs i verksamheten genom bättre och ökad dokumentation. Projektgrupp Förvaltningschefen inom socialförvaltningen utsåg en arbetsgrupp som skulle jobba med e- förvaltningsfrågan. Den inkluderade samtliga 8 enhetschefer och socialförvaltningens IT-samordnare. Från avdelningen för IT & verksamhetsutveckling har e-strateg, tillika processledare, samt IT-utvecklare deltagit. Inom detta delprojekt har det även funnits en teknisk delprojektgrupp som framförallt jobbat med behörigheter och roller. Genomförandet Projektet startades upp i slutet av Utifrån nulägesanalysen diskuterade arbetsgruppen fram en lösning tillsammans med vår leverantör av e-tjänsteplattformen, Visma Consulting. Det har varit en viktig del av projektet att ha en nära kontakt med leverantören för att ta fram en hållbar och långsiktigt lösning. Utifrån det lösningsförslag som arbetats fram byggdes sedan e-tjänsterna av Skövde kommuns egna IT-utvecklare. Dessa var färdiga för tester i september Under oktober månad genomfördes pilottester med socialjouren och Skövde kommuns sektor för Socialtjänst. Under december påbörjades även tester med en av våra samarbetskommuner, Tibro kommun. Under januari startades motsvarande arbete med Falköping. Övriga kommuner ansluter under våren Under januari arbetades även en process med tillhörande e-tjänst fram för beställning av behörighet. Detta för att få en kontrollerad och tydlig process för den centrala tilldelningen av behörigheter.

9 Lösningen Den kommunikationslösning som utvecklats består av en säker elektronisk plattform för kommunikation via Internet samt av ett antal e-tjänster som stödjer handläggningsprocessen. Den plattform som används är Skövde kommuns befintliga e-tjänsteplattform. Nedan följer en beskrivning av så väl e-tjänsteplattformen i stort som de e-tjänster och andra funktioner som är centrala för Socialjourens kommunikationslösning. E-tjänsteplattformen Skövde kommuns e-tjänsteplattform består av bland annat av funktioner för att skapa formulär, säker inloggning, signering, betalfunktion och Mina sidor. Kommunikation med externa parter så som invånare eller handläggare inom andra kommuner sker via SHS-kommunikation. Plattformen är också integrerad med Navet och mot vissa verksamhetssystem. Inom detta projekt har e-tjänsteplattformen används för att utveckla e-tjänsterna genom funktionen för att skapa formulär. Dessutom används befintlig federationstjänst för säker inloggning samt befintlig funktion för signering samt funktionen Mina sidor. Användare Internet Authenticate Begär åtkomst till tjänst Federationstjänst E tjänst Anmälan ärende Organisationens sidor E tjänst Hantera användare e tjänsteplattform AD Authorization Skövde kommun Federationstjänsten hanterar autentisering av samtliga användare av tjänsten. De inloggningsmetoder som stöds är: BankID, Mobilt BankID, Telia e-legitimation samt SITHS-certifikat. Federationen skapar en inloggningssession som sträcker sig över båda e-tjänsterna samt organisationens sidor, se bild ovan. Användarnas identitet och behörigheter till ärenden och funktioner tillhandahålls via medlemskap i olika grupper i ActiveDirectory. En användare kan ha en eller flera roller i socialjourstjänsten. Dessa roller är: Handläggare i respektive kommun Ordförande (ansvarig politiker) i respektive kommun Administratör i respektive kommun

10 Ytterligare en roll finns, rollen som medarbetare i socialjouren. Denna roll ger åtkomst till funktionen att anmäla nya ärenden och fler funktioner för att följa upp och se befintliga ärenden. E-tjänst anmäla ärenden Socialjouren arbetar med åtta olika typer av ärenden, e-tjänsten anmäla ärenden hanterar samtliga dessa. Exempel på typ av ärende är LVU (lagen om vård av unga). Ärenden skapade i e-tjänsten skickas vidare in till organisationens sidor, notifiering via mail och sms går ut till berörda användare av tjänsten. Beroende på typ av ärende ska t.ex. ansvarig politiker i berörd kommun digitalt signera ärendet så att beslutet kan verkställas. Ärendet blir dessutom tillgängligt för ordinarie socialtjänst i berörd kommun som normalt tar över nästkommande arbetsdag. Åtkomst till tjänsten fås via länk på organisationens sidor, endast användare som har rollen som medarbetare på socialjouren har behörighet att använda e-tjänsten. Tjänsten levererar information på ett standardiserat format (XML) för att skapa goda möjligheter till integration mot bakomliggande ärendehanteringssystem i respektive kommun. Idag har Skövde kommun skapat en sådan integration. E-tjänst hantera användare Då socialjourens arbete spänner över 15 kommuner med skilda IT-miljöer och med olika sätt att hantera användare och behörigheter inom respektive kommun krävs ett behörighetssystem för de tjänster som tagits fram i projektet. Lägg där till att politiker ansluter med enheter som normalt står utanför IT-avdelningarnas kontroll. För att detta behörighetssystem ska hålla så hög kvalitet som möjligt behöver respektive kommun kunna hantera sina egna användare och också vara åtkomlig via internet. E-tjänsten hantera användare används för att beställa nya, ändra befintliga eller ta bort befintliga användare. Åtkomst till tjänsten fås via länk på organisationens sidor för de användare som är har rollen som administratör i respektive kommun.

11 Organisationens sidor Organisationens sidor är "navet" i hela lösningen. Här ges åtkomst till ovan beskrivna e- tjänster och här hanteras och ses befintliga ärenden. Användaren får tillgång till organisationens sidor via Eftersom de 15 kommunerna inte har samma IT-miljö och måste komma åt funktionerna via internet, blev det naturliga valet då Skövde kommun är värdar för samarbetet. Organisationens sidor är uppdelade på två delar för att underlätta för de olika rollerna att hitta och hantera ärenden. I denna rapport avser organisationens sidor båda delarna. Under nästa rubrik beskrivs den del som används av socialjourens medarbetare mer i detalj. På organisationens sidor kan handläggare se alla ärenden som berör deras kommun, de kan hantera sina kontaktuppgifter, se nya meddelanden och om de har rollen administratör få åtkomst till e-tjänsten hantera användare. När ett ärende är skapat av socialjouren medarbetare och ansvarig politiker har blivit notifierad loggar politikern in på organisationens sidor.

12 Politiker ser meddelande som hänvisar direkt till aktuellt ärende och kan efter granskning signera ärendet. Det signerade ärendet ses sedan av socialjourens medarbetare som då kan verkställa beslutet. Socialjourens organisationens sidor Den del av organisationens sidor som kallas socialjouren är tänkt för just de användare som arbetar på socialjouren och denna innehåller fler funktioner än vad övriga användare har tillgång till. Här kan användaren hantera profil, se nya meddelanden runt ärenden. Funktioner som öppna ärenden samt filtrera och sortera ärenden finns också här. Via denna del kan socialjouren medarbetare även få åtkomst till e-tjänsten anmäla ärende. Komponenter i kommunikationslösningen Sammanfattningsvis erbjuder kommunikationslösningen följande funktioner: Säker inloggning via SITHS och BankID med mera Elektronisk signering av dokument/beslut Ta del av känsliga handlingar på ett säkert sätt via internet och SHS Meddelandehantering (notifiering) vid nytt ärende Kommuner i socialjouren har sina egna organisationens sidor som agerar som en samlingsplats för ärenden för respektive organisation. Effektiv hantering av användare och kommuner via roller/grupper.

13 Informationssäkerheten Följande säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen som hanteras enbart är åtkomlig för behöriga. Fysisk säkerhet Det lämnas inga spår av informationen på den mottagande enheten efter det att ärendet behandlats och besvarats. Risken att enheten stjäls just som information skickats men innan den behandlats och besvarats får anses som mycket begränsad. Sändande enhet finns på socialjouren som är placerad i polishuset och flyttas inte från dessa lokaler. Tillträdeskontroll Placering av jourcentralen innebär att den omfattas av de rutiner för tillträdeskontroll som finns för polismyndigheten dvs. dörrar är låsta och passerkort säkerställer att endast behörig personal har tillträde. Vi bedömer att säkerheten kring detta är mycket hög. Mottagande enhet kan i praktiken finnas var som helst och har därmed varierad tillträdeskontroll. Som tidigare noterats lämnas inga spår av informationen på den mottagande enheten efter det att ärendet behandlats och besvarats. Risken att enheten stjäls just som information skickats men innan den behandlats och besvarats får anses som mycket begränsad. Värt att notera är också att tillträdeskontrollen genom den nya e- tjänsten får anses vara betydlig mer noggrann än tidigare tillvägagångssätt där information skickas via fax. Behörighetskontroll För att få tillgång till e-tjänsten med tillhörande information krävs SITHS-kort alternativt e-legitimation. Det finns även en tydlig och strikt process för administration (både beställning och avbeställning) av behörighet till systemet. Behandlingshistorik Det finns aktivitetsloggar som visar vem som är autentiserad och vad för moment som utförs i systemet av den identiteten. Kommunikation Mottagaren av informationen identifieras genom antingen SITHS-kort eller e-legitimation. För att skydda så att obehöriga inte kan komma åt information vid själva överföringen används SHS standarden för kommunikation mellan klient och server. Vid avbrott i systemet/kommunikation, trots redundanta miljöer, finns manuella rutiner som tillfälligt kan användas. Mer information om de rutiner som reglerar informationssäkerheten för datorutrustning och information inom Skövde kommun återfinns i riktlinjerna för informationssäkerhet för drift och kontinuitet, för förvaltning och för användare. Dessa riktlinjer omfattar rutiner för säkerhetskopiering, virusskydd, hur medier ska förstöras, samt hur reparationer och service ska utföras på ett sätt som skyddar informationen.

14 Effekter som nåtts Effektivare och kvalitetssäkrad registrering av data via nya e-tjänster Snabbare handläggningsprocess som ökar säkerheten, bland annat för barn och ungdomar, genom snabbare insatser vid akuta situationer. Flexiblare tillgänglighet för socialnämndens ordförande vid beslut/underskrift Säkrare hantering av sekretessbelagd information Därför lyckades vi? Att Skövde kommun har ett tydligt och handfast sätt att arbeta med e-förvaltning är en förutsättning för den beskrivna lösningen, SEEKS, såväl som för andra liknande projekt. Kommunens gemensamma förhållningssätt vad gäller digitaliseringen har skapat en trygghet och gett utrymme för det kreativa klimat som är så nödvändigt för den här typen av innovationer. En starkt bidragande orsak till att diskussionen om att utveckla socialjourens arbetssätt överhuvudtaget kom upp, står att finna i förhållningssättet. På sektor socialtjänst finns ett utvecklingsuppdrag som riktas till alla medarbetare och som är initierat och sanktionerat av sektorsledningen. Uppdraget är att hitta nya arbetssätt, gärna med hjälp av IT. Ledningens uppdrag och medarbetarnas förhållningssätt har lett fram till utvecklingen av socialjouren enligt SEEKS, men också till andra värdefulla förändringar. Våra sponsorer och partners Ledningen för sektor socialtjänst främst representerade av Saeed Ardané, Sektorschef och stabschef Lena Friberg. Ledningen för avdelningen för IT & verksamhetsutveckling genom IT-chef Fredrik Edholm och e-strateg Sara Salegård. Visma Consulting som visat uthållighet och tekniskt kunnande. Styrgruppen för insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation, E-hälsa 2013, som satsat på och supportat projektet.

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland. Effektmål

Nätverket för ehälsa i Östergötland. Effektmål Nätverket för ehälsa i Östergötland Effektmål Ökad kvalitet och ökad säkerhet jämfört med idag Integritetskänsliga personuppgifter som sänds mellan huvudmännen hamnar hos rätt mottagare via säker överföring.

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 1/7 Projektdirektiv Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-09-30 Upprättande inför remiss till sakkunnig Anne Gustavsson 0.2

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

1 (5) Rutiner för. Säg vad du tycker. Fastställda av kommunchefen rev. OXL100 v

1 (5) Rutiner för. Säg vad du tycker. Fastställda av kommunchefen rev. OXL100 v 1 (5) Rutiner för Fastställda av kommunchefen 2011-12-06 2014-05-14 rev. OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (5) Inom Oxelösund kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker för hantering av synpunkter

Läs mer

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation - Ingen elev är ett oskrivet blad Ingen elev är ett oskrivet blad Rättssäker och likvärdig elevdokumentation För att ge stöd i rektors

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden

Instruktion och uppdrag till drifts- och servicenämnden Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Datum 2015-06-03 Tn/2015:47 002 Delegation, attesträtt Instruktion och uppdrag till drifts-

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:4-769 Individ- och familjeomsorgen 2016-08-16 1/2 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort 1402-01-4 Dokumentbeskrivning: Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation.

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Kommunens vision Huddinge ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka

Läs mer

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN Omsorgsdagboken är en tjänst för stadens äldre och deras närstående. Via stadens hemsida kan de följa hur omsorgen om den äldre bedrivs. I detta dokument beskrivs

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland. Region Östergötland 1

SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland. Region Östergötland 1 SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland Region Östergötland 1 SITHS och mobilt arbetsätt Region Östergötland 2 Säker inloggning - då Region Östergötland 3 Säker inloggning nu och sen Arv Nytt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till 1(5) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Norrköpings kommun En del i Fjärde storstadsregionen 129 500 invånare 8 500 anställda 20 000 elever IT-infrastruktur

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Formulärflöden (utkast)

Formulärflöden (utkast) 2017-03-15 1 (17) PROJEKT SERVERAT Formulärflöden (utkast) ARKITEKTUR, BILAGA 1, VER 0.7, 2017-03-16 Sveriges Kommuner och Landsting, Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se,

Läs mer

Verksamhetsutveckling med stöd av IT. KOMMITS - 4 november 2009 Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun

Verksamhetsutveckling med stöd av IT. KOMMITS - 4 november 2009 Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun Verksamhetsutveckling med stöd av IT KOMMITS - 4 november 2009 Åke Svenson, socialdirektör Järfälla kommun 1 Ett seminarium om IT-utveckling behöver verksamhet! Verksamhetsutveckling behöver IT! 2 Ett

Läs mer

Karlstads kommun e-plattform

Karlstads kommun e-plattform Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad 2012-09-25 KARLSTADS KOMMUN E-tjänsteutveckling Innehåll Bakgrund Kriterier

Läs mer

Anslutning till Mina meddelanden

Anslutning till Mina meddelanden SERIE: UPPHANDLING OCH UTVECKLING AV IT-STÖD Anslutning till Mina meddelanden KRAV FÖR ANSLUTNING AV IT-STÖD TILL MINA MEDDELANDEN Anslutning till Mina meddelanden 1 Förord Med tjänsten Mina meddelanden

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning

Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning Säkerhet vid behandling av personuppgifter i forskning Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist magnus.bergstrom@datainspektionen.se www.datainspektionen.se Först några ord om informationssäkerhet Organisationens

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Slutrapport Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds Kommun

Slutrapport Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds Kommun 0.00 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

Välkommen till. Kumla kommun!

Välkommen till. Kumla kommun! Välkommen till Kumla kommun! Vision 2025 Den nära kommunen! I Kumla kommun har du nära till det du behöver i vardagen. Här är inte bara den geografiska närheten en styrka utan även närheten mellan människor.

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN 2011-02-16 Dnr 033-0802/2008 EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE www.stockholm.se BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Intraservice Mobil arbetsplats För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Mobil arbetsplats hemsjukvården Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet Mobila Arbetssätt

Läs mer