Rapport till Götapriset,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Götapriset, 2015-04"

Transkript

1

2 Säkrare, effektivare och enklare Skaraborgs 15 kommuner har en gemensam socialjour som hanterar akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid. Tidigare arbetssätt innebar att handläggare inom socialjouren skapade aktuella handlingar genom mallar i Word. Dessa handlingar skickades sedan till ansvarig politiker i aktuell kommun för beslut och underskrift. Detta skedde antingen via fax eller så fick handläggare och politikern träffas fysiskt. Dessutom ofta mitt i natten eller under andra obekväma tider eftersom det är då jouren är i drift. Efter insatsen faxades handlingarna till socialförvaltningen i aktuell kommun. Arbetssättet var tidskrävande och innebar en relativt osäker hantering av sekretessbelagd information. Det ställde dessutom höga krav på fysisk tillgänglighet hos både handläggaren och politikern som skulle godkänna beslutet. En säker, effektiv och elektronisk kommunikationslösning har därför utvecklats. E-tjänster har tagits fram för dokumentera uppgifter och skapa relevanta handlingar. Dessa skickas sedan till aktuell politiker via kommunikationslösningen. Politikern notifieras och loggar in via dator/surfplatta för beslut och signering. Kommunikationslösningen möjliggör att detta kan ske oavsett plats och tid. Socialjouren har sedan omedelbart tillgång till handlingarna för att initiera insatsen. Dessutom kan socialförvaltningen i aktuell kommun enkelt och säkert hämta ut handlingarna från kommunikationslösningen nästkommande arbetsdag. Lösningen innebär en effektivare handläggningsprocess, flexiblare arbetssätt och ökad tillgänglighet bland annat för socialnämndens ordförande samt säkrare hantering av sekretessbelagd information.

3 Effektivare handläggningsprocess E-tjänsterna ger stöd i handläggningsprocessen genom att säkerställa att rätt information enkelt och effektivt dokumenteras vilket gör det lätt att göra rätt för handläggarna. En elektronisk hantering av handlingarna är snabbare och mer effektivt än att distribuera dem fysiskt vilket ger kortare ledtider. En snabbare kommunikation ger ökad trygghet för berörda invånare genom snabbbare insatser vid anmälan. Arbetssättet innebär att berörda handläggare i samarbetskommunerna blir notifierade om att en insats skett och kan hämta handlingarna som är samlade på ett säkert ställe där de inte riskerar att tappas bort. Genom att kunna dela information mellan handläggare minskas sårbarheten, detta möjliggörs genom olika behörigheter och roller i systemet. Flexiblare arbetssätt och ökad tillgänglighet Socialnämndens ordförande behöver inte vara fysisk tillgänglig för beslut och underskrift, utan kan ta del av handlingar och signera dessa oavsett var denne befinner sig. Handläggarna kan arbeta mer mobilt eftersom lösningen inte kräver att man arbetar från en specifik plats. Den tekniska utrustning som behövs är enbart enhet med internetåtkomst exempelvis dator eller surfplatta. Enheten måste endast vara utrustad med webbläsare, pdf-läsare samt ha stöd för SITHSkort/e-legitimation. Säkrare hantering av sekretessbelagd information Att kommunicera via SHS med tvåfaktorsinloggning (SITHS-kort) ger en hög säkerhet, inte minst i jämförelse med fax och internpost. Handlingar riskerar inte att bli liggande i faxen eller internpostfacket där ingen, eller fel person, hittar dem.

4 Det nya arbetssättet I det nya arbetssättet används en kommunikationslösning för att distribuera och signera handlingarna kopplat till ett ärende. Den består av en säker elektronisk plattform för kommunikation via Internet samt av ett antal e-tjänster som stödjer handläggningsprocessen. Den plattform som används är Skövde kommuns befintliga e-tjänsteplattform. För åtkomst till både e- tjänster och handlingar krävs fyra förutsättningar: en enhet med internetuppkoppling exempelvis dator eller surfplatta rätt behörighet i systemet SITHS-kort alternativt e-legitimation webbläsare och pdf-läsare När ett nytt ärende kommer in till socialjouren loggar en handläggare in med SITHS-kort. Alla uppgifter registreras i e-tjänsten och relevanta handlingar skapas utifrån dessa. Handläggaren väljer sedan mottagare av handlingarna i form av aktuell kommuns ordförande för socialnämnden. Denna notifieras via SMS eller e-post som innehåller en länk till dokumentet på e-tjänstplattformen. Ordföranden identifierar sig via SITHS eller e-legitimation, öppnar handlingen och signerar den. Handläggaren på socialjouren notifieras därefter, tar del av beslutet som signerats och verkställer detta. Efter genomförd insats skickar handläggaren på socialjouren relevanta handlingar till aktuell kommun. Även detta sker via e-tjänsteplattformen där handläggaren väljer mottagare i form av aktuell kommun. Varje kommun har där sina egna Organisationens sidor där handlingarna då finns tillgängliga. Nästkommande arbetsdag kan mottagande kommuns handläggare logga in med SITHS-kort i e-tjänsteplattformen för att enkelt och säkert ta del av alla handlingar i ärendet som är samlat på ett ställe. De notifieras via SMS eller e-post om att det finns handlingar i systemet som de behöver ta del av.

5 Effekter för olika intressenter Politikerna Elisabeth Svalefelt, Socialnämndens ordförande Tänk att som ordförande inte behöva vara bunden till hemmet eller till en fax. Nu kan jag vara tillgänglig var jag än befinner mig så att jag kan utföra mitt uppdrag. Medarbetarna Viveca Unenge handläggare på Socialjouren Tack vare den nya lösningen behöver vi inte längre använda vår fax vilket förenklat vårt arbete på flera sätt. Det går snabbare och smidigare att fylla i rapporten via e-tjänsten och vi har blivit mer mobila i och med att rapporterna nu kan skickas direkt från en dator eller surfplatta oberoende av var vi befinner oss. Att socialnämndens ordförande kan signera beslut i e-tjänsten istället för att komma till vårt kontor medför att beslutsfattandet går mycket snabbare. Att skicka dokument via en säker plattform istället för att faxa har markant förbättrat sekretessen för klienterna. Detta då de personer som nu kan se dokumenten är begränsat till några få. Hanna Nellvén, Enhetschef i Tibro Kommun Jag tycker att det är praktiskt att inte vara bunden till faxen på socialkontoret. Smidigt och enkelt att som chef kunna logga in på socialjourens sidor hemifrån eller om man är iväg på kurs. Mari Johansson, IT-samordnare, Skövde kommun "Den elektroniska lösningen förenklar för våra handläggare och politiker samtidigt som vi höjer säkerheten."

6 Cheferna Saeed Ardané, Sektorschef Socialtjänsten i Skövde kommun Genom att hantera socialjourens handlingar på den gemensamma digitala säkra plattformen, ökar effektiviteten, kvaliteten och säkerheten för samarbetskommunerna. Arbetssättet för personalen har förenklats, säkerheten har förbättrats genom att vi inte behöver använda fax, politiker och personal behöver inte förflytta sig, utan samarbetet sker via plattformen, och säker inloggning.

7 Projektet Bakgrund Skaraborg lever kvar som namn på den östra länsdelen av Västra Götaland. Det omfattar 15 kommuner och är vackert beläget mellan Vänern och Vättern. Kommunerna har en lång tradition av samarbete i olika konstellationer. Det finns bland annat ett gemensamt kommunalförbund och ett antagningskansli för Gymnasium Skaraborg. Andra exempel är gemensam miljö- och avfallshantering (Miljösamverkan Östra Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg). Den gemensamma socialjouren är ett samarbete mellan alla 15 kommunerna. Idén till möjligheten att arbeta säkrare och effektivare inom socialjouren föddes under en större satsning på e-förvaltning i Skövde kommun projektet Enklare IT-vardag (jan 2012 jun 2014). Inom ramen för detta projekt har Skövde etablerat förutsättningarna för att bedriva ett slagkraftigt e-förvaltningsarbete. En e-tjänsteplattform har upphandlats och implementerats och ett gemensamt tillvägagångssätt definierats. Dessutom är gedigna nulägesanalyser genomförda på samtliga sektorer och varje sektor har utformat åtminstone några e-tjänster. Detta arbete har varit en grundförutsättning för projektet. Inte bara eftersom e-tjänsteplattformen har används för att utveckla e-tjänsterna och distribuera handlingarna, utan framförallt genom den nulägesanalys som genomfördes våren 2013 inom dåvarande socialförvaltningen. Syftet med dessa nulägesanalyser var att inom respektive förvaltning kartlägga befintliga verksamhetssystem och e-tjänster och utifrån det identifiera potentiella förbättringar och behov av nya e-tjänster. Analyserna genomfördes i en kreativ och öppen miljö där fokus låg på att se möjligheter och förbättringar. Dessutom hade arbetsgruppen representanter från så väl förvaltningen som från IT-avdelningen. Det innebär att nya idéer kunde belysas från olika perspektiv och det fanns mottagare som kunde driva dessa vidare inom respektive område. När den spännande idén om att utveckla en säker och effektiv kommunikationslösning hade fötts inom gruppen ville alla parter förverkliga den. Därför startades i slutet av 2013 ett delprojekt upp inom ramen för e-förvaltningsprojektet. Problembeskrivning Nuvarande arbetssätt inom socialjouren var ineffektiv och ställde höga krav på den fysiska tillgängligheten. Säkerheten vad gäller hanteringen av sekretessbelagd information var inte heller tillfredsställande. Syfte Syftet med att införa en säker kommunikationslösning var att förenkla och effektivisera kommunikationsvägar mellan kommuner i den gemensamma socialjouren. Genom att använda SITHS-kort för säker roll- och behörighetsidentifikation skapades effektiva arbetssätt genom fler säkra inloggningar.

8 Effektmål Kortare ledtider och effektivare verksamhet En elektronisk kommunikation är snabbare och mer effektiv vilket ger kortare ledtider och i förlängningen en effektivare verksamhet. Ökad säkerhet Att kommunicera via SHS med tvåfaktorsinloggning (SITHS-kort) ger en hög säkerhet, inte minst i jämförelse med fax och internpost. Ökad service för medborgare En snabbare kommunikation ger ökad service för våra medborgare. Att erbjuda elektronisk kommunikation är även positivt för många av socialförvaltningens klienter. Minskad sårbarhet Att kunna dela information mellan handläggare möjliggörs genom att skapa olika behörigheter i systemet. Ökad kvalitet i form av bättre och ökad dokumentation Kvaliteten höjs i verksamheten genom bättre och ökad dokumentation. Projektgrupp Förvaltningschefen inom socialförvaltningen utsåg en arbetsgrupp som skulle jobba med e- förvaltningsfrågan. Den inkluderade samtliga 8 enhetschefer och socialförvaltningens IT-samordnare. Från avdelningen för IT & verksamhetsutveckling har e-strateg, tillika processledare, samt IT-utvecklare deltagit. Inom detta delprojekt har det även funnits en teknisk delprojektgrupp som framförallt jobbat med behörigheter och roller. Genomförandet Projektet startades upp i slutet av Utifrån nulägesanalysen diskuterade arbetsgruppen fram en lösning tillsammans med vår leverantör av e-tjänsteplattformen, Visma Consulting. Det har varit en viktig del av projektet att ha en nära kontakt med leverantören för att ta fram en hållbar och långsiktigt lösning. Utifrån det lösningsförslag som arbetats fram byggdes sedan e-tjänsterna av Skövde kommuns egna IT-utvecklare. Dessa var färdiga för tester i september Under oktober månad genomfördes pilottester med socialjouren och Skövde kommuns sektor för Socialtjänst. Under december påbörjades även tester med en av våra samarbetskommuner, Tibro kommun. Under januari startades motsvarande arbete med Falköping. Övriga kommuner ansluter under våren Under januari arbetades även en process med tillhörande e-tjänst fram för beställning av behörighet. Detta för att få en kontrollerad och tydlig process för den centrala tilldelningen av behörigheter.

9 Lösningen Den kommunikationslösning som utvecklats består av en säker elektronisk plattform för kommunikation via Internet samt av ett antal e-tjänster som stödjer handläggningsprocessen. Den plattform som används är Skövde kommuns befintliga e-tjänsteplattform. Nedan följer en beskrivning av så väl e-tjänsteplattformen i stort som de e-tjänster och andra funktioner som är centrala för Socialjourens kommunikationslösning. E-tjänsteplattformen Skövde kommuns e-tjänsteplattform består av bland annat av funktioner för att skapa formulär, säker inloggning, signering, betalfunktion och Mina sidor. Kommunikation med externa parter så som invånare eller handläggare inom andra kommuner sker via SHS-kommunikation. Plattformen är också integrerad med Navet och mot vissa verksamhetssystem. Inom detta projekt har e-tjänsteplattformen används för att utveckla e-tjänsterna genom funktionen för att skapa formulär. Dessutom används befintlig federationstjänst för säker inloggning samt befintlig funktion för signering samt funktionen Mina sidor. Användare Internet Authenticate Begär åtkomst till tjänst Federationstjänst E tjänst Anmälan ärende Organisationens sidor E tjänst Hantera användare e tjänsteplattform AD Authorization Skövde kommun Federationstjänsten hanterar autentisering av samtliga användare av tjänsten. De inloggningsmetoder som stöds är: BankID, Mobilt BankID, Telia e-legitimation samt SITHS-certifikat. Federationen skapar en inloggningssession som sträcker sig över båda e-tjänsterna samt organisationens sidor, se bild ovan. Användarnas identitet och behörigheter till ärenden och funktioner tillhandahålls via medlemskap i olika grupper i ActiveDirectory. En användare kan ha en eller flera roller i socialjourstjänsten. Dessa roller är: Handläggare i respektive kommun Ordförande (ansvarig politiker) i respektive kommun Administratör i respektive kommun

10 Ytterligare en roll finns, rollen som medarbetare i socialjouren. Denna roll ger åtkomst till funktionen att anmäla nya ärenden och fler funktioner för att följa upp och se befintliga ärenden. E-tjänst anmäla ärenden Socialjouren arbetar med åtta olika typer av ärenden, e-tjänsten anmäla ärenden hanterar samtliga dessa. Exempel på typ av ärende är LVU (lagen om vård av unga). Ärenden skapade i e-tjänsten skickas vidare in till organisationens sidor, notifiering via mail och sms går ut till berörda användare av tjänsten. Beroende på typ av ärende ska t.ex. ansvarig politiker i berörd kommun digitalt signera ärendet så att beslutet kan verkställas. Ärendet blir dessutom tillgängligt för ordinarie socialtjänst i berörd kommun som normalt tar över nästkommande arbetsdag. Åtkomst till tjänsten fås via länk på organisationens sidor, endast användare som har rollen som medarbetare på socialjouren har behörighet att använda e-tjänsten. Tjänsten levererar information på ett standardiserat format (XML) för att skapa goda möjligheter till integration mot bakomliggande ärendehanteringssystem i respektive kommun. Idag har Skövde kommun skapat en sådan integration. E-tjänst hantera användare Då socialjourens arbete spänner över 15 kommuner med skilda IT-miljöer och med olika sätt att hantera användare och behörigheter inom respektive kommun krävs ett behörighetssystem för de tjänster som tagits fram i projektet. Lägg där till att politiker ansluter med enheter som normalt står utanför IT-avdelningarnas kontroll. För att detta behörighetssystem ska hålla så hög kvalitet som möjligt behöver respektive kommun kunna hantera sina egna användare och också vara åtkomlig via internet. E-tjänsten hantera användare används för att beställa nya, ändra befintliga eller ta bort befintliga användare. Åtkomst till tjänsten fås via länk på organisationens sidor för de användare som är har rollen som administratör i respektive kommun.

11 Organisationens sidor Organisationens sidor är "navet" i hela lösningen. Här ges åtkomst till ovan beskrivna e- tjänster och här hanteras och ses befintliga ärenden. Användaren får tillgång till organisationens sidor via Eftersom de 15 kommunerna inte har samma IT-miljö och måste komma åt funktionerna via internet, blev det naturliga valet då Skövde kommun är värdar för samarbetet. Organisationens sidor är uppdelade på två delar för att underlätta för de olika rollerna att hitta och hantera ärenden. I denna rapport avser organisationens sidor båda delarna. Under nästa rubrik beskrivs den del som används av socialjourens medarbetare mer i detalj. På organisationens sidor kan handläggare se alla ärenden som berör deras kommun, de kan hantera sina kontaktuppgifter, se nya meddelanden och om de har rollen administratör få åtkomst till e-tjänsten hantera användare. När ett ärende är skapat av socialjouren medarbetare och ansvarig politiker har blivit notifierad loggar politikern in på organisationens sidor.

12 Politiker ser meddelande som hänvisar direkt till aktuellt ärende och kan efter granskning signera ärendet. Det signerade ärendet ses sedan av socialjourens medarbetare som då kan verkställa beslutet. Socialjourens organisationens sidor Den del av organisationens sidor som kallas socialjouren är tänkt för just de användare som arbetar på socialjouren och denna innehåller fler funktioner än vad övriga användare har tillgång till. Här kan användaren hantera profil, se nya meddelanden runt ärenden. Funktioner som öppna ärenden samt filtrera och sortera ärenden finns också här. Via denna del kan socialjouren medarbetare även få åtkomst till e-tjänsten anmäla ärende. Komponenter i kommunikationslösningen Sammanfattningsvis erbjuder kommunikationslösningen följande funktioner: Säker inloggning via SITHS och BankID med mera Elektronisk signering av dokument/beslut Ta del av känsliga handlingar på ett säkert sätt via internet och SHS Meddelandehantering (notifiering) vid nytt ärende Kommuner i socialjouren har sina egna organisationens sidor som agerar som en samlingsplats för ärenden för respektive organisation. Effektiv hantering av användare och kommuner via roller/grupper.

13 Informationssäkerheten Följande säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen som hanteras enbart är åtkomlig för behöriga. Fysisk säkerhet Det lämnas inga spår av informationen på den mottagande enheten efter det att ärendet behandlats och besvarats. Risken att enheten stjäls just som information skickats men innan den behandlats och besvarats får anses som mycket begränsad. Sändande enhet finns på socialjouren som är placerad i polishuset och flyttas inte från dessa lokaler. Tillträdeskontroll Placering av jourcentralen innebär att den omfattas av de rutiner för tillträdeskontroll som finns för polismyndigheten dvs. dörrar är låsta och passerkort säkerställer att endast behörig personal har tillträde. Vi bedömer att säkerheten kring detta är mycket hög. Mottagande enhet kan i praktiken finnas var som helst och har därmed varierad tillträdeskontroll. Som tidigare noterats lämnas inga spår av informationen på den mottagande enheten efter det att ärendet behandlats och besvarats. Risken att enheten stjäls just som information skickats men innan den behandlats och besvarats får anses som mycket begränsad. Värt att notera är också att tillträdeskontrollen genom den nya e- tjänsten får anses vara betydlig mer noggrann än tidigare tillvägagångssätt där information skickas via fax. Behörighetskontroll För att få tillgång till e-tjänsten med tillhörande information krävs SITHS-kort alternativt e-legitimation. Det finns även en tydlig och strikt process för administration (både beställning och avbeställning) av behörighet till systemet. Behandlingshistorik Det finns aktivitetsloggar som visar vem som är autentiserad och vad för moment som utförs i systemet av den identiteten. Kommunikation Mottagaren av informationen identifieras genom antingen SITHS-kort eller e-legitimation. För att skydda så att obehöriga inte kan komma åt information vid själva överföringen används SHS standarden för kommunikation mellan klient och server. Vid avbrott i systemet/kommunikation, trots redundanta miljöer, finns manuella rutiner som tillfälligt kan användas. Mer information om de rutiner som reglerar informationssäkerheten för datorutrustning och information inom Skövde kommun återfinns i riktlinjerna för informationssäkerhet för drift och kontinuitet, för förvaltning och för användare. Dessa riktlinjer omfattar rutiner för säkerhetskopiering, virusskydd, hur medier ska förstöras, samt hur reparationer och service ska utföras på ett sätt som skyddar informationen.

14 Effekter som nåtts Effektivare och kvalitetssäkrad registrering av data via nya e-tjänster Snabbare handläggningsprocess som ökar säkerheten, bland annat för barn och ungdomar, genom snabbare insatser vid akuta situationer. Flexiblare tillgänglighet för socialnämndens ordförande vid beslut/underskrift Säkrare hantering av sekretessbelagd information Därför lyckades vi? Att Skövde kommun har ett tydligt och handfast sätt att arbeta med e-förvaltning är en förutsättning för den beskrivna lösningen, SEEKS, såväl som för andra liknande projekt. Kommunens gemensamma förhållningssätt vad gäller digitaliseringen har skapat en trygghet och gett utrymme för det kreativa klimat som är så nödvändigt för den här typen av innovationer. En starkt bidragande orsak till att diskussionen om att utveckla socialjourens arbetssätt överhuvudtaget kom upp, står att finna i förhållningssättet. På sektor socialtjänst finns ett utvecklingsuppdrag som riktas till alla medarbetare och som är initierat och sanktionerat av sektorsledningen. Uppdraget är att hitta nya arbetssätt, gärna med hjälp av IT. Ledningens uppdrag och medarbetarnas förhållningssätt har lett fram till utvecklingen av socialjouren enligt SEEKS, men också till andra värdefulla förändringar. Våra sponsorer och partners Ledningen för sektor socialtjänst främst representerade av Saeed Ardané, Sektorschef och stabschef Lena Friberg. Ledningen för avdelningen för IT & verksamhetsutveckling genom IT-chef Fredrik Edholm och e-strateg Sara Salegård. Visma Consulting som visat uthållighet och tekniskt kunnande. Styrgruppen för insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation, E-hälsa 2013, som satsat på och supportat projektet.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort 1402-01-4 Dokumentbeskrivning: Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN Omsorgsdagboken är en tjänst för stadens äldre och deras närstående. Via stadens hemsida kan de följa hur omsorgen om den äldre bedrivs. I detta dokument beskrivs

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Mobilitet - Direkt informationsåtkomst. Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Mobilitet - Direkt informationsåtkomst Lena Brännmar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direkt informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård - Ett förändrat arbetssätt med hjälp av IT Lena Brännmar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Nationella Initiativ kring e-förvaltning

Nationella Initiativ kring e-förvaltning Nationella Initiativ kring e-förvaltning Information om nuvarande och kommande nationella Initiativ kring e-förvaltning Ulf Palmgren Ulf.Palmgren@skl.se Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Karlstads kommun e-plattform

Karlstads kommun e-plattform Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad 2012-09-25 KARLSTADS KOMMUN E-tjänsteutveckling Innehåll Bakgrund Kriterier

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID...

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID... Viktig information om internetbankens behörighetssystem, trojaner och virus Den senaste tiden har ett antal svenska bankkunder drabbats av så kallade trojaner i sina datorer. En trojan infekterar datorn

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Samlat mobilt IT-stöd Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Projektbeskrivning Samlat

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS?

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? SITHS nationella RA-dag Ulf Palmgren 2014-05-13 Bakgrund: Landskapet Privatpersoner och Medarbetare Inloggning Inloggning

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Rutin för kontroll av loggar

Rutin för kontroll av loggar 1(6) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 140630 Gäller från och med: 150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustavsson, Maria

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Hur kan medborgaren få bättre vård?

Hur kan medborgaren få bättre vård? Hur kan medborgaren få bättre vård? Säkert informationsutbyte med federationslösning för utökad vårdkvalitet över organisationsgränser Presentatörer Stefan Wittlock, Hultsfreds kommun Tommy Almström, Nordic

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer