Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)"

Transkript

1 VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden (15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag , kl Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Örjan Vilsson, m Kerstin Hultsbo, s Jan Gustavsson, s Sonia Tencic-Andersson, s Jonas Toftgård, fp, tjg ers Göran Svensson, förvaltningschef Ingalott Åman, sekreterare Torbjörn Gunnarsson, s, ers Karl-Egon Karlsson, s, ers Marica Vidovic, s, ers, kl Ingegerd Protiva, mp, insynsledamot Utses att justera Kerstin Hultsbo Paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Ingalott Åman Ordförande... Daniel Paulsson Justerande... Kerstin Hultsbo ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Skillingehus, Skillingaryd Underskrift... Ingalott Åman Utdragsbestyrkande

2 Kultur/fritidsnämnden Dnr Framtidsvision området runt Hjortsjön Kultur- och fritidsnämnden , 27 Linnéa Isén från Miljö- och byggförvaltningen presenterar en intressant och fantasieggande framtidsvision för området runt Hjortsjön. Presentationen innehåller många okonventionella och spännande lösningar för både bostadsbebyggelse och fritidsområden. Ordföranden tackar Linnéa Isén för den intressanta framställningen och presentationen.

3 Kultur/fritidsnämnden Dnr Planprogram för del av Götaströmsområdet Kultur- och fritidsnämnden , 28 Stadsarkitekt Jan-Olof Olsson presenterar för Kultur- och fritidsnämnden det planprogram för del av Götaströmsområdet, som Miljö- och byggnämnden tagit fram. Syftet med programmet är att få en dialog mellan kommunen och de som berörs av förslaget innan fullständiga planhandlingar upprättas. Området omfattas av en detaljplan från Nuvarande verksamhet består av rastplats, hotell/restaurang och golfbana samt fritidsområde. Bakgrunden till förslaget att ändra planen är att tillfart och yttre miljö anses tråkig. Närheten till Fågelforsdammen upplevs inte alls. Syftet är att få en tilltalande och välkomnande infart till området samt ett mera tillgängligt rekreationsområde för både kommuninvånarna och tillfälliga besökare av hotell och rastplats. Det sjönära läget bör utnyttjas. Se Planprogram Detaljplan för del av Götaströmsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har nu fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ola Persson, s, uttrycker att det rent allmänt är positivt med nya friska idéer för området vid Götaström. Ingrid Simonsson, kd, påpekar att det är viktigt att man startar iordningställandet av friluftsbadet vid Fågelforsdammen snarast. Pengar till detta projekt finns i Tekniska kontorets budget. Lars Ljungqvist, kd, uttrycker farhågor om att den föreslagna rondellen kommer att försvåra för större fordon att nå hotell/restaurang. Puttinggreenerna får inte inkräkta på allemansrätten eller tillgängligheten för allmänheten till friluftsområdet. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden anser att man bör prioriterar de projekt som ska drivas i kommunal regi såsom badplats vid Fågelforsdammen,

4 Kultur/fritidsnämnden rastplats, grillplats och motionsområde. - Nämnden anser att det är viktigt att området blir attraktivt och lättillgängligt för allmänheten som ett rekreations- och fritidsområde. - Nämnden framhåller att det är särskilt viktigt att arbetet med badplatsen vid Fågelforsdammen påbörjas omgående för att stå färdigt till O- ringen sommaren 2005.

5 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Detaljplan för bostadsområde vid Hjortsjön, del 2 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 26 Miljö- och byggnämnden har tagit fram en detaljplan benämnd detaljplan Hjortsjö, del 2. Planen gäller en utökning av bostadsområdet väster om Hjortsjön och sträcker sig ytterligare norrut i förhållande till den tidigare planen Hjortsjö, del 1. Planområdet för del 2 ligger inom strandskyddet på 100 m. Särskild ansökan om upphävande av strandskyddet för delar av planområdet ska inlämnas till länsstyrelsen i samband med planens antagande. Beredningen anser att vid ett ställningstagande och yttrande i ärendet bör följande punkter beaktas särskilt. Bad- och båtbryggor vid stranden Gång/cykelvägens sträckning utmed sjön Tilltänkt bro vid Tränget Tänja på strandskyddsgränsen Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Ärendet överlämnas utan förslag för en vidare dialog i nämnden. _ Kultur- och fritidsnämnden , 29 Stadsark. Jan-Olof Olsson presenterar ovannämnda förslag och förklarar att Miljö- och byggnämnden kommer att begära uppskov från gällande strandskydd till att gälla 70 m. Den gång- och cykelväg som i dagsläget sträcker sig genom de tilltänkta kvarteren kommer att ändras till en sträckning närmare sjön.

6 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att invända mot inskränkningen av strandskyddet, om detta bestäms till 70 m. - Nämnden påpekar att gång- och cykelvägens sträckning utmed sjön inte bör läggs alltför strandnära. - Bad- och båtbryggor som anläggs måste upplåtas för allmänheten. - Nämnden vill slutligen påpeka att det är viktigt att planen inte försämrar områdets tillgänglighet ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt.

7 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Medborgarmotion Naturreservat runt norra delen av Hjortsjön Kultur- och fritidsnämndens beredning , 27 En medborgarmotion har inlämnats av Lisbeth Carlsson med förslag om att lämna området kring norra delen av Hjortsjön fritt från bebyggelse och bilda ett kommunalt naturreservat. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bl a Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I Översiktsplanen från 2002 sägs att norra delen av Hjortsjön bör bevaras som natur- och strövområde. Det är viktigt att en naturvärdesinventering genomförs för att specificera de arter av växter och djur som särskilt bör skyddas. Det är också viktigt att markägarförhållandena reds ut om ett kommunalt naturreservat skall bildas. Området är väl värt att bevara som natur- och rekreationsområde för kommunens invånare. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Ärendet lämnas utan yttrande till nämnden för vidare diskussion och ställningstagande. _ Kultur- och fritidsnämnden , 30 Nämnden diskuterar ärendet. Kommunen äger marken öster om Hjortsjön från norra änden av sjön medan västra sidan är privatägd ned till planlagt område. De största naturvärdena finns i första hand i norr och väster.

8 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Med hänvisning till Översiktsplanen från 2002 betonar nämnden vikten av att området runt norra delen av Hjortsjön fortsättningsvis behålls obebyggd och samtidigt görs tillgänglig som ett rekreationsområde för friluftslivet, där områdets naturvärden bevaras. - Kultur- och fritidsnämnden tar inte ställning till om det finns behov av att bilda ett kommunalt naturreservat för att säkerställa områdets värden.

9 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Budget Kultur- och fritidsnämndens rambehov Kultur- och fritidsnämndens beredning , 24 Budgetramarna för 2005 kommer under våren att fastställas av kommunfullmäktige. Nämnderna skall inför detta beslut redovisa sina rambehov. Vid dagens sammanträde med beredningen diskuteras de behov som föreligger. Beredningens beslut: - Ärendet redovisas för nämnden för fortsatta diskussioner. Kultur- och fritidsnämnden , 31 Förvaltningschefen redovisar för det rambehov som presenterats för budgetberedningen. Ärendet diskuteras i nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden stöder det lagda förslaget, vilket får utgöra grund för det fortsatta arbetet med budget 2005.

10 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Utvärdering och ev. revidering av det handikappolitiska programmet Kultur- och fritidsnämndens beredning , 25 Det handikappolitiska programmet upprättades För att få underlag för bedömning av hur programmets mål förverkligats, ska en utvärdering ske inför en eventuell revidering. Socialförvaltningen begär därför in information från de förvaltningar som är ansvariga för olika åtgärder avseende programmet. Synpunkter kring inriktningsmål och förslag på ytterligare/alternativa åtgärder skall också anges. Handikapprogrammet bygger på FN:s 22 regler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet i samhället. Regel 10 och 11 behandlar kultur respektive idrott/rekreation, vilka områden Kulturoch fritidsnämnden särskilt svarar för. Den samlade bedömningen kommer att utgöra underlag när det gäller eventuell revidering av programmet. Ställningstagande till revidering av programmet kommer att ske kring halvårsskiftet Biblioteket och sim- och sporthallarna har var för sig redovisat hur handikapplanen berör och vilka insatser som görs i deras olika verksamheter. En sammanställning av de åtgärder som genomförts och som är aktuella vad gäller Regel 10, 11 och 12 har gjorts av förvaltningen. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner den sammanställning som gjorts av förvaltningen avseende Regel 10 Kultur, Regel 11 Rekreation och Idrott samt Regel 12 Religion. - Sammanställningen överlämnas därmed till socialnämnden för vidare bearbetning och eventuell revidering och utökning av kommunens handikappolitiska plan. _

11 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 32 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag. _

12 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Toalettbyggnad till Sandsjöbadet, Hok Dnr Kultur- och fritidsnämndens beredning , 28 Det nyanlagda friluftsbadet vid Sandsjön i Hok står nu klart inför badsäsongen sommaren Ännu har ingen toalett ordnats vid badet, vilket krävs för att officiellt kunna ta badplatsen i bruk. Förvaltningen har begärt in offert och information om Mullis miljötoaletter, ett komposteringssystem med förmultning och utan behov av latrintömning. Ett komplett system med en toa kostar ca kr. Till detta kommer själva toalettbyggnaden i trä till en kostnad av ytterligare kr. Totalt med markarbeten och eventuella oförutsedda kostnader beräknas hela anläggningen till kr. Se vidare skrivelse ang. toalettbyggnad, Sandsjöbadet, Hok. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden beslutar, att inom ramen för anslagna medel i 2004 års investeringsbudget för friluftsbad, anvisa kr för att bygga en toalett med mulltoa vid Sandsjöbadet i Hok. Kultur- och fritidsnämnden , 33 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

13 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Bowlingalliansen - driften av bowlinghallen, Skillingaryd Kultur- och fritidsnämndens beredning , 73 Skillingaryds Bowlingallians driver sedan 70-talet bowlinghallen i Skillingaryd. Kommunen har genom avtal upplåtit lokalerna till alliansen. Numera äger kommunen bowlingmaskiner och banor. Alliansen betalar till kommunen en årskostnad för lokalhyra och maskininvesteringar på ca kr. Med anledning av de personalmässiga förändringar som alliansen står inför har man övervägt att inleda ett samarbete med Värnamo Bowlinghall i syfte att säkerställa den framtida driften av bowlinghallen. Ett tänkbart samarbetsalternativ är att Bowlingalliansen överlåter driften av bowlinghallen till Värnamo Bowlinghall, då genom en andrahandsuthyrning, varvid ingångna avtal mellan kommunen och alliansen skall fortsätta att gälla. Bowlingalliansen och Värnamo Bowlinghall tecknar sedan sinsemellan ett avtal. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden ställer sig principiellt positiva till idén att Skillingaryds Bowlingallians överlåter ansvaret för bowlinghallen till Värnamo Bowlinghall i form av en andrahandsuthyrning. I diskussionerna mellan parterna måste beaktas de avtal som idag finns mellan kommunen och Bowlingalliansen, vilka även fortsättningsvis skall gälla. - Om en uppgörelse nås mellan parterna skall den godkännas av kommunen.

14 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 112 Bowlingalliansen har låtit meddela att det inte längre är aktuellt med något samarbetsavtal med Värnamo Bowlinghall. Till följd av detta klarar inte alliansen i alla delar det ingångna avtalet med kommunen, bl a vad gäller öppethållande för allmänheten. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar alliansen att undersöka med Vaggerydsverket, vilka möjligheter de har att bistå med personella resurser till verksamheten. - Nämnden konstaterar vidare att alliansen inte klarar att uppfylla 9 i avtalet från 1999, gällande allmänhetens tillgång till hallen, vilket nämnden ser som bekymmersamt. - Bowlingalliansen är välkommen att återkomma till nämnden när ny fakta finns i ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 9 Bowlingalliansen anhåller om bidrag från kommunen för att kunna tillsätta en heltidstjänst vid bowlinghallen. Alliansen tror sig ha funnit en person som är intresserad och kunnig och som skulle kunna ta denna tjänst så att man kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet med kommunen. Från Smålands Idrottsförbund har kommit information om det s k Handslaget till idrotten, ett projekt som föreningar kan söka pengar från för att öka sitt engagemang för att aktivera barn och ungdomar. Beredningens beslut:

15 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta Bowlingalliansen och informera om Handslaget och uppmana alliansen att söka pengar från detta projekt. - Ordföranden får i uppdrag att arbeta vidare med frågan i enlighet med den diskussion som fördes vid sammanträdet. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 30 Skillingaryds Bowlingallians har inkommit med en begäran om uppskov av hyran för Lokalhyran uppgår till knappt kr, därtill kommer en leasingavgift för maskiner enligt avtal med ytterligare kr. Alliansen anser att det inte finns någon möjlighet att få verksamheten att ekonomiskt gå runt i nuvarande lokaler. Anledningen är att det endast finns 4 banor och dessutom inga kringarrangemang som kan generera pengar. Alliansen vision för framtiden presenteras i några olika förslag. Bygga en ny 8-banors hall i en ev. framtida sim-sporthall. Att kommunen bygger om redan befintliga andra tomma lokaler och flyttar med de maskiner och banor som finns i Skillingehus Att kommunen bygger om/till befintliga kommunägda lokaler, där idrottsverksamhet redan finns. Även här kan kommunen utnyttja den utrustning som finns i nuvarande bowlinghall. Gemensamt för alla dessa tre förslag är att kommunen står som ägare och arrenderar ut verksamheten. Beredningen diskuterar bowlingalliansens ekonomiska situation, och är beredd att ekonomiskt bistå alliansen för att verksamheten ska kunna fortsätta. Eftersom lokalhyran inte kan skjutas på framtiden, inriktar nämnden sig på leasingavgiften. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden avslår Skillingaryds Bowlingallians begäran om uppskov av den ordinarie lokalhyran för Motiveringen är att nämnden å sin sida inte har möjlighet få anstånd med hyresbetalningar till fastighetsägaren Vaggeryds kommun.

16 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Nämnden är dock villig att ge bowlingalliansen anstånd med betalningen av 2004 års avgift på kr för de tidigare gjorda investeringarna i anläggningen. - Nämnden ger beredningen i uppdrag att se över möjligheten att helt eller delvis avskriva hyran för gjorda investeringar i den maskinella utrustningen och därmed låta alliansen fortsättningsvis nyttja dessa till en reducerad eller ingen avgift alls. Kultur- och fritidsnämnden , 34 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

17 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Studieförbundet Vuxenskolan lokalsubventioner 2003 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 34 De studieförbund som bedriver studiecirklar i kommunala lokaler kan erhålla ett stöd på max 150 kr per studiecirkeltillfälle. Bidraget går inte till studieförbunden utan till urhyraren av lokalen. Enligt gällande rutin skall lokalupplåtaren senast under december månad rapportera till Kultur/Fritid vilka uthyrningar som gjorts under året. Denna inrapportering ligger sedan till grund för den ersättning som skall betalas ut till lokalupplåtaren. Vuxenskolan bedriver bl a cirkelverksamhet på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Socialförvaltningen har inte rapporterat in dessa uthyrningar för hösten 2003 förrän under mars månad 2004, vilket var för sent för att kunna belasta 2003 års budget. Kultur/Fritid har därmed inte kunnat bevilja socialförvaltningen de aktuella pengarna. Socialförvaltningen har då valt att fakturera Vuxenskolan för lokalhyran. Vuxenskolan begär nu att Kultur/Fritid trots allt skall stå för kostnaderna. Kultur/Fritid har inga möjligheter att bevilja pengar eftersom det strider mot gällande praxis. Daniel Paulsson anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av detta ärende. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden anser att socialförvaltningen skall stå för kostnaderna för de aktuella uthyrningarna till Vuxenskolan, eftersom inrapporteringen inkommit för sent till kultur- och fritidsförvaltningen. - Om Socialnämnden inte är villiga att efterskänka den aktuella hyran, kan Kultur- och fritidsnämnden tänka sig att vid fördelningen av 2004 års anslag ta hänsyn till Vuxenskolans hyreskostnad år 2003, dock högst 150 kr/tillfälle.

18 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 35 Vice ordföranden Lars Ljungqvist övertar ordförandeklubban eftersom Daniel Paulsson anmäler jäv och inte deltar i ärendets behandling och beslut. Yrkande Örjan Vilsson, m, föreslår att Vuxenskolan, utan vidare krav på socialnämnden, beviljas lokalsubventionen uppgående till kr och att beloppet tas ur kontot till nämndens förfogande i 2004 års budget. Ola Persson, s, vidhåller beredningens förslag. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, Örjan Vilssons förslag och beredningens förslag. Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden anser att socialförvaltningen skall stå för kostnaderna för de aktuella uthyrningarna till Vuxenskolan, eftersom inrapporteringen inkommit för sent till kultur- och fritidsförvaltningen. - Om Socialnämnden inte är villiga att efterskänka den aktuella hyran, kan Kultur- och fritidsnämnden tänka sig att vid fördelningen av 2004 års anslag ta hänsyn till Vuxenskolans hyreskostnad år 2003, dock högst 150 kr/tillfälle.

19 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Kulturskolan begäran om utökning av tjänst Kultur- och fritidsnämndens beredning , 32 Kulturskolan har 2004 tillförts ytterligare kr avsett för ökade personalresurser för att på så sätt minska köerna till piano- resp. gitarrundervisning. En timanställd gitarrlärare har anställts från vårterminen 2004, vilket ger nya elever möjlighet att spela gitarr. Dessutom har Anna Jorendal, som har en tillsvidaretjänst på 60%, tjänstgjort 70% under hösten 2003 för att på så sätt minska piano/keyboardkön. Kulturskolan begär nu att denna utökning av Anna Jorendals tjänst permanentas. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner kulturskolans begäran om en utökning av Anna Jorendals tjänst från 60% till 70% att gälla fr.o.m. 1 juli Kultur- och fritidsnämnden , 36 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

20 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Kulturskolan begäran om anslag för musikuppvisning på Liseberg Kultur- och fritidsnämndens beredning , 33 Kulturskolan planerar en orkesterresa till Liseberg, Göteborg den 13 maj. Orkestrarna ska spela på en av parkens scener och på så sätt göra reklam för vår kommun och kulturskolan. Resans syfte är också att stimulera orkestermedlemmarna och förstärka den sociala samvaron i grupperna och som kompensation för den uteblivna resan till Lettland. För att täcka en del av kostnaderna för resan har orkestrarna ordnat spelningar i kommunen under våren, där man tagit upp kollekt. Kulturskolan anhåller nu om ett bidrag på kr till busskostnaderna. Nämnden anser i detta sammanhang att det kan vara av värde att ytterligare någon representant från kommunen följer med och tar tillfället i akt, för att i samband med det positiva intryck som ges i samband med en friluftskonsert, marknadsföra kommunen. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturskolans orkestrar kr till busskostnader. - Kultur- och fritidsnämnden uppmanar kommunledningen att utse en lämplig representant att delta i resan till Göteborg och Liseberg för att tillsammans med kulturskolans orkestrar göra reklam för kommunen. _ Kultur- och fritidsnämnden , 37 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag med tillägget att kostnaden finansieras ur kontot för Kulturarrangemang. _

21 Kultur/fritidsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Dnr Kultur- och fritidsnämnden , 38 De delegationsbeslut som fattats under perioden redovisades för nämnden. _

22 Kultur/fritidsnämnden Anmälningar Dnr Kultur- och fritidsnämnden , 1. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 29. Biblioteket direktentré till biblioteket på Fenix 2. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 31. FUB i Vaggeryds kommun skrivelse ang. bowlinghallen 3. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 35. Östbo Historiska Sällskap ansökan om bidrag 4. Kommunfullmäktige , 19. Uppföljning av motion - Införliva FN:s konvention om Barns rättigheter i Vaggeryds kommun 5. Kommunfullmäktige , 22. Motion Småskalig naturcamping 6. Kommunstyrelsen , 61. Begäran om bidrag till markköp och avstyckningskostnader 7. Kommunstyrelsen , 62. Feriepraktik sommaren Konstutskottet Minnesanteckningar och Arbetsmiljöverket Besked efter inspektion den 30 mars Utlåtande över slutbesiktning byte sportgolv i Vaggeryds sporthall

23 Kultur/fritidsnämnden Rapport Dnr Kultur- och fritidsnämnden , Jonas Toftgård rapporterar från Teaterföreningens årsmöte, som skickat med hälsningar och tack för det årliga bidraget till föreningen. 2. Karl-Egon Karlsson rapporterar om Stiftelsen Movallas planer på att överta tre av Sörgårdsskolans paviljonger för att användas som omklädningsrum resp. kontor. Ärendet behandlas vid beredningens nästkommande sammanträde.

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2006-05-23,KL 15.00-17.40 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 4 februari 2004 kl 15.00 17.45 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Kjell Helgesson, c Örjan Vilsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-08-16, 60

Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-08-16, 60 Sida 2 Ny sporthall i Skillingaryd Dnr 2006.07 821 Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-08-16, 60 I diskussionerna inför den kommande mandatperioden finns förslag om satsningar på olika anläggningar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18) Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 2003-03-19 kl 15.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-29 1(14) Plats och tid Beslutande Sessionsalen Skillingehus, Skillingaryd 2014-01-29 kl 14.00 17.30 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell

Tjänstemän Pia Karlsson, kultur- och fritidschef Ulla Hagman, ekonom Gustaf Rothelius, administrativ chef, sekreterare. Eva-Karin Torhem Arnell Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Protokoll Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-16.00 Beslutande s Thord Harrysson s Eva Ryberg s Jens Kristian Holm Petersen s Hanna Svensson v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) 39-40 Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer