Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)"

Transkript

1 VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden (15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag , kl Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Örjan Vilsson, m Kerstin Hultsbo, s Jan Gustavsson, s Sonia Tencic-Andersson, s Jonas Toftgård, fp, tjg ers Göran Svensson, förvaltningschef Ingalott Åman, sekreterare Torbjörn Gunnarsson, s, ers Karl-Egon Karlsson, s, ers Marica Vidovic, s, ers, kl Ingegerd Protiva, mp, insynsledamot Utses att justera Kerstin Hultsbo Paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Ingalott Åman Ordförande... Daniel Paulsson Justerande... Kerstin Hultsbo ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Skillingehus, Skillingaryd Underskrift... Ingalott Åman Utdragsbestyrkande

2 Kultur/fritidsnämnden Dnr Framtidsvision området runt Hjortsjön Kultur- och fritidsnämnden , 27 Linnéa Isén från Miljö- och byggförvaltningen presenterar en intressant och fantasieggande framtidsvision för området runt Hjortsjön. Presentationen innehåller många okonventionella och spännande lösningar för både bostadsbebyggelse och fritidsområden. Ordföranden tackar Linnéa Isén för den intressanta framställningen och presentationen.

3 Kultur/fritidsnämnden Dnr Planprogram för del av Götaströmsområdet Kultur- och fritidsnämnden , 28 Stadsarkitekt Jan-Olof Olsson presenterar för Kultur- och fritidsnämnden det planprogram för del av Götaströmsområdet, som Miljö- och byggnämnden tagit fram. Syftet med programmet är att få en dialog mellan kommunen och de som berörs av förslaget innan fullständiga planhandlingar upprättas. Området omfattas av en detaljplan från Nuvarande verksamhet består av rastplats, hotell/restaurang och golfbana samt fritidsområde. Bakgrunden till förslaget att ändra planen är att tillfart och yttre miljö anses tråkig. Närheten till Fågelforsdammen upplevs inte alls. Syftet är att få en tilltalande och välkomnande infart till området samt ett mera tillgängligt rekreationsområde för både kommuninvånarna och tillfälliga besökare av hotell och rastplats. Det sjönära läget bör utnyttjas. Se Planprogram Detaljplan för del av Götaströmsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har nu fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ola Persson, s, uttrycker att det rent allmänt är positivt med nya friska idéer för området vid Götaström. Ingrid Simonsson, kd, påpekar att det är viktigt att man startar iordningställandet av friluftsbadet vid Fågelforsdammen snarast. Pengar till detta projekt finns i Tekniska kontorets budget. Lars Ljungqvist, kd, uttrycker farhågor om att den föreslagna rondellen kommer att försvåra för större fordon att nå hotell/restaurang. Puttinggreenerna får inte inkräkta på allemansrätten eller tillgängligheten för allmänheten till friluftsområdet. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden anser att man bör prioriterar de projekt som ska drivas i kommunal regi såsom badplats vid Fågelforsdammen,

4 Kultur/fritidsnämnden rastplats, grillplats och motionsområde. - Nämnden anser att det är viktigt att området blir attraktivt och lättillgängligt för allmänheten som ett rekreations- och fritidsområde. - Nämnden framhåller att det är särskilt viktigt att arbetet med badplatsen vid Fågelforsdammen påbörjas omgående för att stå färdigt till O- ringen sommaren 2005.

5 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Detaljplan för bostadsområde vid Hjortsjön, del 2 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 26 Miljö- och byggnämnden har tagit fram en detaljplan benämnd detaljplan Hjortsjö, del 2. Planen gäller en utökning av bostadsområdet väster om Hjortsjön och sträcker sig ytterligare norrut i förhållande till den tidigare planen Hjortsjö, del 1. Planområdet för del 2 ligger inom strandskyddet på 100 m. Särskild ansökan om upphävande av strandskyddet för delar av planområdet ska inlämnas till länsstyrelsen i samband med planens antagande. Beredningen anser att vid ett ställningstagande och yttrande i ärendet bör följande punkter beaktas särskilt. Bad- och båtbryggor vid stranden Gång/cykelvägens sträckning utmed sjön Tilltänkt bro vid Tränget Tänja på strandskyddsgränsen Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Ärendet överlämnas utan förslag för en vidare dialog i nämnden. _ Kultur- och fritidsnämnden , 29 Stadsark. Jan-Olof Olsson presenterar ovannämnda förslag och förklarar att Miljö- och byggnämnden kommer att begära uppskov från gällande strandskydd till att gälla 70 m. Den gång- och cykelväg som i dagsläget sträcker sig genom de tilltänkta kvarteren kommer att ändras till en sträckning närmare sjön.

6 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att invända mot inskränkningen av strandskyddet, om detta bestäms till 70 m. - Nämnden påpekar att gång- och cykelvägens sträckning utmed sjön inte bör läggs alltför strandnära. - Bad- och båtbryggor som anläggs måste upplåtas för allmänheten. - Nämnden vill slutligen påpeka att det är viktigt att planen inte försämrar områdets tillgänglighet ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt.

7 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Medborgarmotion Naturreservat runt norra delen av Hjortsjön Kultur- och fritidsnämndens beredning , 27 En medborgarmotion har inlämnats av Lisbeth Carlsson med förslag om att lämna området kring norra delen av Hjortsjön fritt från bebyggelse och bilda ett kommunalt naturreservat. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bl a Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I Översiktsplanen från 2002 sägs att norra delen av Hjortsjön bör bevaras som natur- och strövområde. Det är viktigt att en naturvärdesinventering genomförs för att specificera de arter av växter och djur som särskilt bör skyddas. Det är också viktigt att markägarförhållandena reds ut om ett kommunalt naturreservat skall bildas. Området är väl värt att bevara som natur- och rekreationsområde för kommunens invånare. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Ärendet lämnas utan yttrande till nämnden för vidare diskussion och ställningstagande. _ Kultur- och fritidsnämnden , 30 Nämnden diskuterar ärendet. Kommunen äger marken öster om Hjortsjön från norra änden av sjön medan västra sidan är privatägd ned till planlagt område. De största naturvärdena finns i första hand i norr och väster.

8 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Med hänvisning till Översiktsplanen från 2002 betonar nämnden vikten av att området runt norra delen av Hjortsjön fortsättningsvis behålls obebyggd och samtidigt görs tillgänglig som ett rekreationsområde för friluftslivet, där områdets naturvärden bevaras. - Kultur- och fritidsnämnden tar inte ställning till om det finns behov av att bilda ett kommunalt naturreservat för att säkerställa områdets värden.

9 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Budget Kultur- och fritidsnämndens rambehov Kultur- och fritidsnämndens beredning , 24 Budgetramarna för 2005 kommer under våren att fastställas av kommunfullmäktige. Nämnderna skall inför detta beslut redovisa sina rambehov. Vid dagens sammanträde med beredningen diskuteras de behov som föreligger. Beredningens beslut: - Ärendet redovisas för nämnden för fortsatta diskussioner. Kultur- och fritidsnämnden , 31 Förvaltningschefen redovisar för det rambehov som presenterats för budgetberedningen. Ärendet diskuteras i nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden stöder det lagda förslaget, vilket får utgöra grund för det fortsatta arbetet med budget 2005.

10 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Utvärdering och ev. revidering av det handikappolitiska programmet Kultur- och fritidsnämndens beredning , 25 Det handikappolitiska programmet upprättades För att få underlag för bedömning av hur programmets mål förverkligats, ska en utvärdering ske inför en eventuell revidering. Socialförvaltningen begär därför in information från de förvaltningar som är ansvariga för olika åtgärder avseende programmet. Synpunkter kring inriktningsmål och förslag på ytterligare/alternativa åtgärder skall också anges. Handikapprogrammet bygger på FN:s 22 regler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet i samhället. Regel 10 och 11 behandlar kultur respektive idrott/rekreation, vilka områden Kulturoch fritidsnämnden särskilt svarar för. Den samlade bedömningen kommer att utgöra underlag när det gäller eventuell revidering av programmet. Ställningstagande till revidering av programmet kommer att ske kring halvårsskiftet Biblioteket och sim- och sporthallarna har var för sig redovisat hur handikapplanen berör och vilka insatser som görs i deras olika verksamheter. En sammanställning av de åtgärder som genomförts och som är aktuella vad gäller Regel 10, 11 och 12 har gjorts av förvaltningen. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner den sammanställning som gjorts av förvaltningen avseende Regel 10 Kultur, Regel 11 Rekreation och Idrott samt Regel 12 Religion. - Sammanställningen överlämnas därmed till socialnämnden för vidare bearbetning och eventuell revidering och utökning av kommunens handikappolitiska plan. _

11 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 32 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag. _

12 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Toalettbyggnad till Sandsjöbadet, Hok Dnr Kultur- och fritidsnämndens beredning , 28 Det nyanlagda friluftsbadet vid Sandsjön i Hok står nu klart inför badsäsongen sommaren Ännu har ingen toalett ordnats vid badet, vilket krävs för att officiellt kunna ta badplatsen i bruk. Förvaltningen har begärt in offert och information om Mullis miljötoaletter, ett komposteringssystem med förmultning och utan behov av latrintömning. Ett komplett system med en toa kostar ca kr. Till detta kommer själva toalettbyggnaden i trä till en kostnad av ytterligare kr. Totalt med markarbeten och eventuella oförutsedda kostnader beräknas hela anläggningen till kr. Se vidare skrivelse ang. toalettbyggnad, Sandsjöbadet, Hok. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden beslutar, att inom ramen för anslagna medel i 2004 års investeringsbudget för friluftsbad, anvisa kr för att bygga en toalett med mulltoa vid Sandsjöbadet i Hok. Kultur- och fritidsnämnden , 33 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

13 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Bowlingalliansen - driften av bowlinghallen, Skillingaryd Kultur- och fritidsnämndens beredning , 73 Skillingaryds Bowlingallians driver sedan 70-talet bowlinghallen i Skillingaryd. Kommunen har genom avtal upplåtit lokalerna till alliansen. Numera äger kommunen bowlingmaskiner och banor. Alliansen betalar till kommunen en årskostnad för lokalhyra och maskininvesteringar på ca kr. Med anledning av de personalmässiga förändringar som alliansen står inför har man övervägt att inleda ett samarbete med Värnamo Bowlinghall i syfte att säkerställa den framtida driften av bowlinghallen. Ett tänkbart samarbetsalternativ är att Bowlingalliansen överlåter driften av bowlinghallen till Värnamo Bowlinghall, då genom en andrahandsuthyrning, varvid ingångna avtal mellan kommunen och alliansen skall fortsätta att gälla. Bowlingalliansen och Värnamo Bowlinghall tecknar sedan sinsemellan ett avtal. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden ställer sig principiellt positiva till idén att Skillingaryds Bowlingallians överlåter ansvaret för bowlinghallen till Värnamo Bowlinghall i form av en andrahandsuthyrning. I diskussionerna mellan parterna måste beaktas de avtal som idag finns mellan kommunen och Bowlingalliansen, vilka även fortsättningsvis skall gälla. - Om en uppgörelse nås mellan parterna skall den godkännas av kommunen.

14 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 112 Bowlingalliansen har låtit meddela att det inte längre är aktuellt med något samarbetsavtal med Värnamo Bowlinghall. Till följd av detta klarar inte alliansen i alla delar det ingångna avtalet med kommunen, bl a vad gäller öppethållande för allmänheten. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar alliansen att undersöka med Vaggerydsverket, vilka möjligheter de har att bistå med personella resurser till verksamheten. - Nämnden konstaterar vidare att alliansen inte klarar att uppfylla 9 i avtalet från 1999, gällande allmänhetens tillgång till hallen, vilket nämnden ser som bekymmersamt. - Bowlingalliansen är välkommen att återkomma till nämnden när ny fakta finns i ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 9 Bowlingalliansen anhåller om bidrag från kommunen för att kunna tillsätta en heltidstjänst vid bowlinghallen. Alliansen tror sig ha funnit en person som är intresserad och kunnig och som skulle kunna ta denna tjänst så att man kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet med kommunen. Från Smålands Idrottsförbund har kommit information om det s k Handslaget till idrotten, ett projekt som föreningar kan söka pengar från för att öka sitt engagemang för att aktivera barn och ungdomar. Beredningens beslut:

15 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta Bowlingalliansen och informera om Handslaget och uppmana alliansen att söka pengar från detta projekt. - Ordföranden får i uppdrag att arbeta vidare med frågan i enlighet med den diskussion som fördes vid sammanträdet. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 30 Skillingaryds Bowlingallians har inkommit med en begäran om uppskov av hyran för Lokalhyran uppgår till knappt kr, därtill kommer en leasingavgift för maskiner enligt avtal med ytterligare kr. Alliansen anser att det inte finns någon möjlighet att få verksamheten att ekonomiskt gå runt i nuvarande lokaler. Anledningen är att det endast finns 4 banor och dessutom inga kringarrangemang som kan generera pengar. Alliansen vision för framtiden presenteras i några olika förslag. Bygga en ny 8-banors hall i en ev. framtida sim-sporthall. Att kommunen bygger om redan befintliga andra tomma lokaler och flyttar med de maskiner och banor som finns i Skillingehus Att kommunen bygger om/till befintliga kommunägda lokaler, där idrottsverksamhet redan finns. Även här kan kommunen utnyttja den utrustning som finns i nuvarande bowlinghall. Gemensamt för alla dessa tre förslag är att kommunen står som ägare och arrenderar ut verksamheten. Beredningen diskuterar bowlingalliansens ekonomiska situation, och är beredd att ekonomiskt bistå alliansen för att verksamheten ska kunna fortsätta. Eftersom lokalhyran inte kan skjutas på framtiden, inriktar nämnden sig på leasingavgiften. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden avslår Skillingaryds Bowlingallians begäran om uppskov av den ordinarie lokalhyran för Motiveringen är att nämnden å sin sida inte har möjlighet få anstånd med hyresbetalningar till fastighetsägaren Vaggeryds kommun.

16 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Nämnden är dock villig att ge bowlingalliansen anstånd med betalningen av 2004 års avgift på kr för de tidigare gjorda investeringarna i anläggningen. - Nämnden ger beredningen i uppdrag att se över möjligheten att helt eller delvis avskriva hyran för gjorda investeringar i den maskinella utrustningen och därmed låta alliansen fortsättningsvis nyttja dessa till en reducerad eller ingen avgift alls. Kultur- och fritidsnämnden , 34 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

17 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Studieförbundet Vuxenskolan lokalsubventioner 2003 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 34 De studieförbund som bedriver studiecirklar i kommunala lokaler kan erhålla ett stöd på max 150 kr per studiecirkeltillfälle. Bidraget går inte till studieförbunden utan till urhyraren av lokalen. Enligt gällande rutin skall lokalupplåtaren senast under december månad rapportera till Kultur/Fritid vilka uthyrningar som gjorts under året. Denna inrapportering ligger sedan till grund för den ersättning som skall betalas ut till lokalupplåtaren. Vuxenskolan bedriver bl a cirkelverksamhet på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Socialförvaltningen har inte rapporterat in dessa uthyrningar för hösten 2003 förrän under mars månad 2004, vilket var för sent för att kunna belasta 2003 års budget. Kultur/Fritid har därmed inte kunnat bevilja socialförvaltningen de aktuella pengarna. Socialförvaltningen har då valt att fakturera Vuxenskolan för lokalhyran. Vuxenskolan begär nu att Kultur/Fritid trots allt skall stå för kostnaderna. Kultur/Fritid har inga möjligheter att bevilja pengar eftersom det strider mot gällande praxis. Daniel Paulsson anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av detta ärende. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden anser att socialförvaltningen skall stå för kostnaderna för de aktuella uthyrningarna till Vuxenskolan, eftersom inrapporteringen inkommit för sent till kultur- och fritidsförvaltningen. - Om Socialnämnden inte är villiga att efterskänka den aktuella hyran, kan Kultur- och fritidsnämnden tänka sig att vid fördelningen av 2004 års anslag ta hänsyn till Vuxenskolans hyreskostnad år 2003, dock högst 150 kr/tillfälle.

18 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 35 Vice ordföranden Lars Ljungqvist övertar ordförandeklubban eftersom Daniel Paulsson anmäler jäv och inte deltar i ärendets behandling och beslut. Yrkande Örjan Vilsson, m, föreslår att Vuxenskolan, utan vidare krav på socialnämnden, beviljas lokalsubventionen uppgående till kr och att beloppet tas ur kontot till nämndens förfogande i 2004 års budget. Ola Persson, s, vidhåller beredningens förslag. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, Örjan Vilssons förslag och beredningens förslag. Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden anser att socialförvaltningen skall stå för kostnaderna för de aktuella uthyrningarna till Vuxenskolan, eftersom inrapporteringen inkommit för sent till kultur- och fritidsförvaltningen. - Om Socialnämnden inte är villiga att efterskänka den aktuella hyran, kan Kultur- och fritidsnämnden tänka sig att vid fördelningen av 2004 års anslag ta hänsyn till Vuxenskolans hyreskostnad år 2003, dock högst 150 kr/tillfälle.

19 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Kulturskolan begäran om utökning av tjänst Kultur- och fritidsnämndens beredning , 32 Kulturskolan har 2004 tillförts ytterligare kr avsett för ökade personalresurser för att på så sätt minska köerna till piano- resp. gitarrundervisning. En timanställd gitarrlärare har anställts från vårterminen 2004, vilket ger nya elever möjlighet att spela gitarr. Dessutom har Anna Jorendal, som har en tillsvidaretjänst på 60%, tjänstgjort 70% under hösten 2003 för att på så sätt minska piano/keyboardkön. Kulturskolan begär nu att denna utökning av Anna Jorendals tjänst permanentas. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner kulturskolans begäran om en utökning av Anna Jorendals tjänst från 60% till 70% att gälla fr.o.m. 1 juli Kultur- och fritidsnämnden , 36 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

20 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Kulturskolan begäran om anslag för musikuppvisning på Liseberg Kultur- och fritidsnämndens beredning , 33 Kulturskolan planerar en orkesterresa till Liseberg, Göteborg den 13 maj. Orkestrarna ska spela på en av parkens scener och på så sätt göra reklam för vår kommun och kulturskolan. Resans syfte är också att stimulera orkestermedlemmarna och förstärka den sociala samvaron i grupperna och som kompensation för den uteblivna resan till Lettland. För att täcka en del av kostnaderna för resan har orkestrarna ordnat spelningar i kommunen under våren, där man tagit upp kollekt. Kulturskolan anhåller nu om ett bidrag på kr till busskostnaderna. Nämnden anser i detta sammanhang att det kan vara av värde att ytterligare någon representant från kommunen följer med och tar tillfället i akt, för att i samband med det positiva intryck som ges i samband med en friluftskonsert, marknadsföra kommunen. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturskolans orkestrar kr till busskostnader. - Kultur- och fritidsnämnden uppmanar kommunledningen att utse en lämplig representant att delta i resan till Göteborg och Liseberg för att tillsammans med kulturskolans orkestrar göra reklam för kommunen. _ Kultur- och fritidsnämnden , 37 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag med tillägget att kostnaden finansieras ur kontot för Kulturarrangemang. _

21 Kultur/fritidsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Dnr Kultur- och fritidsnämnden , 38 De delegationsbeslut som fattats under perioden redovisades för nämnden. _

22 Kultur/fritidsnämnden Anmälningar Dnr Kultur- och fritidsnämnden , 1. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 29. Biblioteket direktentré till biblioteket på Fenix 2. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 31. FUB i Vaggeryds kommun skrivelse ang. bowlinghallen 3. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 35. Östbo Historiska Sällskap ansökan om bidrag 4. Kommunfullmäktige , 19. Uppföljning av motion - Införliva FN:s konvention om Barns rättigheter i Vaggeryds kommun 5. Kommunfullmäktige , 22. Motion Småskalig naturcamping 6. Kommunstyrelsen , 61. Begäran om bidrag till markköp och avstyckningskostnader 7. Kommunstyrelsen , 62. Feriepraktik sommaren Konstutskottet Minnesanteckningar och Arbetsmiljöverket Besked efter inspektion den 30 mars Utlåtande över slutbesiktning byte sportgolv i Vaggeryds sporthall

23 Kultur/fritidsnämnden Rapport Dnr Kultur- och fritidsnämnden , Jonas Toftgård rapporterar från Teaterföreningens årsmöte, som skickat med hälsningar och tack för det årliga bidraget till föreningen. 2. Karl-Egon Karlsson rapporterar om Stiftelsen Movallas planer på att överta tre av Sörgårdsskolans paviljonger för att användas som omklädningsrum resp. kontor. Ärendet behandlas vid beredningens nästkommande sammanträde.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer