Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)"

Transkript

1 VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden (15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag , kl Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Örjan Vilsson, m Kerstin Hultsbo, s Jan Gustavsson, s Sonia Tencic-Andersson, s Jonas Toftgård, fp, tjg ers Göran Svensson, förvaltningschef Ingalott Åman, sekreterare Torbjörn Gunnarsson, s, ers Karl-Egon Karlsson, s, ers Marica Vidovic, s, ers, kl Ingegerd Protiva, mp, insynsledamot Utses att justera Kerstin Hultsbo Paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Ingalott Åman Ordförande... Daniel Paulsson Justerande... Kerstin Hultsbo ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Skillingehus, Skillingaryd Underskrift... Ingalott Åman Utdragsbestyrkande

2 Kultur/fritidsnämnden Dnr Framtidsvision området runt Hjortsjön Kultur- och fritidsnämnden , 27 Linnéa Isén från Miljö- och byggförvaltningen presenterar en intressant och fantasieggande framtidsvision för området runt Hjortsjön. Presentationen innehåller många okonventionella och spännande lösningar för både bostadsbebyggelse och fritidsområden. Ordföranden tackar Linnéa Isén för den intressanta framställningen och presentationen.

3 Kultur/fritidsnämnden Dnr Planprogram för del av Götaströmsområdet Kultur- och fritidsnämnden , 28 Stadsarkitekt Jan-Olof Olsson presenterar för Kultur- och fritidsnämnden det planprogram för del av Götaströmsområdet, som Miljö- och byggnämnden tagit fram. Syftet med programmet är att få en dialog mellan kommunen och de som berörs av förslaget innan fullständiga planhandlingar upprättas. Området omfattas av en detaljplan från Nuvarande verksamhet består av rastplats, hotell/restaurang och golfbana samt fritidsområde. Bakgrunden till förslaget att ändra planen är att tillfart och yttre miljö anses tråkig. Närheten till Fågelforsdammen upplevs inte alls. Syftet är att få en tilltalande och välkomnande infart till området samt ett mera tillgängligt rekreationsområde för både kommuninvånarna och tillfälliga besökare av hotell och rastplats. Det sjönära läget bör utnyttjas. Se Planprogram Detaljplan för del av Götaströmsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har nu fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ola Persson, s, uttrycker att det rent allmänt är positivt med nya friska idéer för området vid Götaström. Ingrid Simonsson, kd, påpekar att det är viktigt att man startar iordningställandet av friluftsbadet vid Fågelforsdammen snarast. Pengar till detta projekt finns i Tekniska kontorets budget. Lars Ljungqvist, kd, uttrycker farhågor om att den föreslagna rondellen kommer att försvåra för större fordon att nå hotell/restaurang. Puttinggreenerna får inte inkräkta på allemansrätten eller tillgängligheten för allmänheten till friluftsområdet. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden anser att man bör prioriterar de projekt som ska drivas i kommunal regi såsom badplats vid Fågelforsdammen,

4 Kultur/fritidsnämnden rastplats, grillplats och motionsområde. - Nämnden anser att det är viktigt att området blir attraktivt och lättillgängligt för allmänheten som ett rekreations- och fritidsområde. - Nämnden framhåller att det är särskilt viktigt att arbetet med badplatsen vid Fågelforsdammen påbörjas omgående för att stå färdigt till O- ringen sommaren 2005.

5 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Detaljplan för bostadsområde vid Hjortsjön, del 2 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 26 Miljö- och byggnämnden har tagit fram en detaljplan benämnd detaljplan Hjortsjö, del 2. Planen gäller en utökning av bostadsområdet väster om Hjortsjön och sträcker sig ytterligare norrut i förhållande till den tidigare planen Hjortsjö, del 1. Planområdet för del 2 ligger inom strandskyddet på 100 m. Särskild ansökan om upphävande av strandskyddet för delar av planområdet ska inlämnas till länsstyrelsen i samband med planens antagande. Beredningen anser att vid ett ställningstagande och yttrande i ärendet bör följande punkter beaktas särskilt. Bad- och båtbryggor vid stranden Gång/cykelvägens sträckning utmed sjön Tilltänkt bro vid Tränget Tänja på strandskyddsgränsen Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Ärendet överlämnas utan förslag för en vidare dialog i nämnden. _ Kultur- och fritidsnämnden , 29 Stadsark. Jan-Olof Olsson presenterar ovannämnda förslag och förklarar att Miljö- och byggnämnden kommer att begära uppskov från gällande strandskydd till att gälla 70 m. Den gång- och cykelväg som i dagsläget sträcker sig genom de tilltänkta kvarteren kommer att ändras till en sträckning närmare sjön.

6 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att invända mot inskränkningen av strandskyddet, om detta bestäms till 70 m. - Nämnden påpekar att gång- och cykelvägens sträckning utmed sjön inte bör läggs alltför strandnära. - Bad- och båtbryggor som anläggs måste upplåtas för allmänheten. - Nämnden vill slutligen påpeka att det är viktigt att planen inte försämrar områdets tillgänglighet ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt.

7 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Medborgarmotion Naturreservat runt norra delen av Hjortsjön Kultur- och fritidsnämndens beredning , 27 En medborgarmotion har inlämnats av Lisbeth Carlsson med förslag om att lämna området kring norra delen av Hjortsjön fritt från bebyggelse och bilda ett kommunalt naturreservat. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bl a Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I Översiktsplanen från 2002 sägs att norra delen av Hjortsjön bör bevaras som natur- och strövområde. Det är viktigt att en naturvärdesinventering genomförs för att specificera de arter av växter och djur som särskilt bör skyddas. Det är också viktigt att markägarförhållandena reds ut om ett kommunalt naturreservat skall bildas. Området är väl värt att bevara som natur- och rekreationsområde för kommunens invånare. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Ärendet lämnas utan yttrande till nämnden för vidare diskussion och ställningstagande. _ Kultur- och fritidsnämnden , 30 Nämnden diskuterar ärendet. Kommunen äger marken öster om Hjortsjön från norra änden av sjön medan västra sidan är privatägd ned till planlagt område. De största naturvärdena finns i första hand i norr och väster.

8 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Med hänvisning till Översiktsplanen från 2002 betonar nämnden vikten av att området runt norra delen av Hjortsjön fortsättningsvis behålls obebyggd och samtidigt görs tillgänglig som ett rekreationsområde för friluftslivet, där områdets naturvärden bevaras. - Kultur- och fritidsnämnden tar inte ställning till om det finns behov av att bilda ett kommunalt naturreservat för att säkerställa områdets värden.

9 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Budget Kultur- och fritidsnämndens rambehov Kultur- och fritidsnämndens beredning , 24 Budgetramarna för 2005 kommer under våren att fastställas av kommunfullmäktige. Nämnderna skall inför detta beslut redovisa sina rambehov. Vid dagens sammanträde med beredningen diskuteras de behov som föreligger. Beredningens beslut: - Ärendet redovisas för nämnden för fortsatta diskussioner. Kultur- och fritidsnämnden , 31 Förvaltningschefen redovisar för det rambehov som presenterats för budgetberedningen. Ärendet diskuteras i nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden stöder det lagda förslaget, vilket får utgöra grund för det fortsatta arbetet med budget 2005.

10 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Utvärdering och ev. revidering av det handikappolitiska programmet Kultur- och fritidsnämndens beredning , 25 Det handikappolitiska programmet upprättades För att få underlag för bedömning av hur programmets mål förverkligats, ska en utvärdering ske inför en eventuell revidering. Socialförvaltningen begär därför in information från de förvaltningar som är ansvariga för olika åtgärder avseende programmet. Synpunkter kring inriktningsmål och förslag på ytterligare/alternativa åtgärder skall också anges. Handikapprogrammet bygger på FN:s 22 regler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet i samhället. Regel 10 och 11 behandlar kultur respektive idrott/rekreation, vilka områden Kulturoch fritidsnämnden särskilt svarar för. Den samlade bedömningen kommer att utgöra underlag när det gäller eventuell revidering av programmet. Ställningstagande till revidering av programmet kommer att ske kring halvårsskiftet Biblioteket och sim- och sporthallarna har var för sig redovisat hur handikapplanen berör och vilka insatser som görs i deras olika verksamheter. En sammanställning av de åtgärder som genomförts och som är aktuella vad gäller Regel 10, 11 och 12 har gjorts av förvaltningen. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner den sammanställning som gjorts av förvaltningen avseende Regel 10 Kultur, Regel 11 Rekreation och Idrott samt Regel 12 Religion. - Sammanställningen överlämnas därmed till socialnämnden för vidare bearbetning och eventuell revidering och utökning av kommunens handikappolitiska plan. _

11 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 32 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag. _

12 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Toalettbyggnad till Sandsjöbadet, Hok Dnr Kultur- och fritidsnämndens beredning , 28 Det nyanlagda friluftsbadet vid Sandsjön i Hok står nu klart inför badsäsongen sommaren Ännu har ingen toalett ordnats vid badet, vilket krävs för att officiellt kunna ta badplatsen i bruk. Förvaltningen har begärt in offert och information om Mullis miljötoaletter, ett komposteringssystem med förmultning och utan behov av latrintömning. Ett komplett system med en toa kostar ca kr. Till detta kommer själva toalettbyggnaden i trä till en kostnad av ytterligare kr. Totalt med markarbeten och eventuella oförutsedda kostnader beräknas hela anläggningen till kr. Se vidare skrivelse ang. toalettbyggnad, Sandsjöbadet, Hok. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden beslutar, att inom ramen för anslagna medel i 2004 års investeringsbudget för friluftsbad, anvisa kr för att bygga en toalett med mulltoa vid Sandsjöbadet i Hok. Kultur- och fritidsnämnden , 33 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

13 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Bowlingalliansen - driften av bowlinghallen, Skillingaryd Kultur- och fritidsnämndens beredning , 73 Skillingaryds Bowlingallians driver sedan 70-talet bowlinghallen i Skillingaryd. Kommunen har genom avtal upplåtit lokalerna till alliansen. Numera äger kommunen bowlingmaskiner och banor. Alliansen betalar till kommunen en årskostnad för lokalhyra och maskininvesteringar på ca kr. Med anledning av de personalmässiga förändringar som alliansen står inför har man övervägt att inleda ett samarbete med Värnamo Bowlinghall i syfte att säkerställa den framtida driften av bowlinghallen. Ett tänkbart samarbetsalternativ är att Bowlingalliansen överlåter driften av bowlinghallen till Värnamo Bowlinghall, då genom en andrahandsuthyrning, varvid ingångna avtal mellan kommunen och alliansen skall fortsätta att gälla. Bowlingalliansen och Värnamo Bowlinghall tecknar sedan sinsemellan ett avtal. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden ställer sig principiellt positiva till idén att Skillingaryds Bowlingallians överlåter ansvaret för bowlinghallen till Värnamo Bowlinghall i form av en andrahandsuthyrning. I diskussionerna mellan parterna måste beaktas de avtal som idag finns mellan kommunen och Bowlingalliansen, vilka även fortsättningsvis skall gälla. - Om en uppgörelse nås mellan parterna skall den godkännas av kommunen.

14 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 112 Bowlingalliansen har låtit meddela att det inte längre är aktuellt med något samarbetsavtal med Värnamo Bowlinghall. Till följd av detta klarar inte alliansen i alla delar det ingångna avtalet med kommunen, bl a vad gäller öppethållande för allmänheten. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar alliansen att undersöka med Vaggerydsverket, vilka möjligheter de har att bistå med personella resurser till verksamheten. - Nämnden konstaterar vidare att alliansen inte klarar att uppfylla 9 i avtalet från 1999, gällande allmänhetens tillgång till hallen, vilket nämnden ser som bekymmersamt. - Bowlingalliansen är välkommen att återkomma till nämnden när ny fakta finns i ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 9 Bowlingalliansen anhåller om bidrag från kommunen för att kunna tillsätta en heltidstjänst vid bowlinghallen. Alliansen tror sig ha funnit en person som är intresserad och kunnig och som skulle kunna ta denna tjänst så att man kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet med kommunen. Från Smålands Idrottsförbund har kommit information om det s k Handslaget till idrotten, ett projekt som föreningar kan söka pengar från för att öka sitt engagemang för att aktivera barn och ungdomar. Beredningens beslut:

15 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta Bowlingalliansen och informera om Handslaget och uppmana alliansen att söka pengar från detta projekt. - Ordföranden får i uppdrag att arbeta vidare med frågan i enlighet med den diskussion som fördes vid sammanträdet. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 30 Skillingaryds Bowlingallians har inkommit med en begäran om uppskov av hyran för Lokalhyran uppgår till knappt kr, därtill kommer en leasingavgift för maskiner enligt avtal med ytterligare kr. Alliansen anser att det inte finns någon möjlighet att få verksamheten att ekonomiskt gå runt i nuvarande lokaler. Anledningen är att det endast finns 4 banor och dessutom inga kringarrangemang som kan generera pengar. Alliansen vision för framtiden presenteras i några olika förslag. Bygga en ny 8-banors hall i en ev. framtida sim-sporthall. Att kommunen bygger om redan befintliga andra tomma lokaler och flyttar med de maskiner och banor som finns i Skillingehus Att kommunen bygger om/till befintliga kommunägda lokaler, där idrottsverksamhet redan finns. Även här kan kommunen utnyttja den utrustning som finns i nuvarande bowlinghall. Gemensamt för alla dessa tre förslag är att kommunen står som ägare och arrenderar ut verksamheten. Beredningen diskuterar bowlingalliansens ekonomiska situation, och är beredd att ekonomiskt bistå alliansen för att verksamheten ska kunna fortsätta. Eftersom lokalhyran inte kan skjutas på framtiden, inriktar nämnden sig på leasingavgiften. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden avslår Skillingaryds Bowlingallians begäran om uppskov av den ordinarie lokalhyran för Motiveringen är att nämnden å sin sida inte har möjlighet få anstånd med hyresbetalningar till fastighetsägaren Vaggeryds kommun.

16 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Nämnden är dock villig att ge bowlingalliansen anstånd med betalningen av 2004 års avgift på kr för de tidigare gjorda investeringarna i anläggningen. - Nämnden ger beredningen i uppdrag att se över möjligheten att helt eller delvis avskriva hyran för gjorda investeringar i den maskinella utrustningen och därmed låta alliansen fortsättningsvis nyttja dessa till en reducerad eller ingen avgift alls. Kultur- och fritidsnämnden , 34 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

17 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Studieförbundet Vuxenskolan lokalsubventioner 2003 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 34 De studieförbund som bedriver studiecirklar i kommunala lokaler kan erhålla ett stöd på max 150 kr per studiecirkeltillfälle. Bidraget går inte till studieförbunden utan till urhyraren av lokalen. Enligt gällande rutin skall lokalupplåtaren senast under december månad rapportera till Kultur/Fritid vilka uthyrningar som gjorts under året. Denna inrapportering ligger sedan till grund för den ersättning som skall betalas ut till lokalupplåtaren. Vuxenskolan bedriver bl a cirkelverksamhet på servicehuset Jupiter i Skillingaryd. Socialförvaltningen har inte rapporterat in dessa uthyrningar för hösten 2003 förrän under mars månad 2004, vilket var för sent för att kunna belasta 2003 års budget. Kultur/Fritid har därmed inte kunnat bevilja socialförvaltningen de aktuella pengarna. Socialförvaltningen har då valt att fakturera Vuxenskolan för lokalhyran. Vuxenskolan begär nu att Kultur/Fritid trots allt skall stå för kostnaderna. Kultur/Fritid har inga möjligheter att bevilja pengar eftersom det strider mot gällande praxis. Daniel Paulsson anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av detta ärende. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden anser att socialförvaltningen skall stå för kostnaderna för de aktuella uthyrningarna till Vuxenskolan, eftersom inrapporteringen inkommit för sent till kultur- och fritidsförvaltningen. - Om Socialnämnden inte är villiga att efterskänka den aktuella hyran, kan Kultur- och fritidsnämnden tänka sig att vid fördelningen av 2004 års anslag ta hänsyn till Vuxenskolans hyreskostnad år 2003, dock högst 150 kr/tillfälle.

18 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , 35 Vice ordföranden Lars Ljungqvist övertar ordförandeklubban eftersom Daniel Paulsson anmäler jäv och inte deltar i ärendets behandling och beslut. Yrkande Örjan Vilsson, m, föreslår att Vuxenskolan, utan vidare krav på socialnämnden, beviljas lokalsubventionen uppgående till kr och att beloppet tas ur kontot till nämndens förfogande i 2004 års budget. Ola Persson, s, vidhåller beredningens förslag. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, Örjan Vilssons förslag och beredningens förslag. Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden anser att socialförvaltningen skall stå för kostnaderna för de aktuella uthyrningarna till Vuxenskolan, eftersom inrapporteringen inkommit för sent till kultur- och fritidsförvaltningen. - Om Socialnämnden inte är villiga att efterskänka den aktuella hyran, kan Kultur- och fritidsnämnden tänka sig att vid fördelningen av 2004 års anslag ta hänsyn till Vuxenskolans hyreskostnad år 2003, dock högst 150 kr/tillfälle.

19 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Kulturskolan begäran om utökning av tjänst Kultur- och fritidsnämndens beredning , 32 Kulturskolan har 2004 tillförts ytterligare kr avsett för ökade personalresurser för att på så sätt minska köerna till piano- resp. gitarrundervisning. En timanställd gitarrlärare har anställts från vårterminen 2004, vilket ger nya elever möjlighet att spela gitarr. Dessutom har Anna Jorendal, som har en tillsvidaretjänst på 60%, tjänstgjort 70% under hösten 2003 för att på så sätt minska piano/keyboardkön. Kulturskolan begär nu att denna utökning av Anna Jorendals tjänst permanentas. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner kulturskolans begäran om en utökning av Anna Jorendals tjänst från 60% till 70% att gälla fr.o.m. 1 juli Kultur- och fritidsnämnden , 36 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

20 Kultur/fritidsnämndens beredning Kultur/fritidsnämnden Dnr Kulturskolan begäran om anslag för musikuppvisning på Liseberg Kultur- och fritidsnämndens beredning , 33 Kulturskolan planerar en orkesterresa till Liseberg, Göteborg den 13 maj. Orkestrarna ska spela på en av parkens scener och på så sätt göra reklam för vår kommun och kulturskolan. Resans syfte är också att stimulera orkestermedlemmarna och förstärka den sociala samvaron i grupperna och som kompensation för den uteblivna resan till Lettland. För att täcka en del av kostnaderna för resan har orkestrarna ordnat spelningar i kommunen under våren, där man tagit upp kollekt. Kulturskolan anhåller nu om ett bidrag på kr till busskostnaderna. Nämnden anser i detta sammanhang att det kan vara av värde att ytterligare någon representant från kommunen följer med och tar tillfället i akt, för att i samband med det positiva intryck som ges i samband med en friluftskonsert, marknadsföra kommunen. Beredningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturskolans orkestrar kr till busskostnader. - Kultur- och fritidsnämnden uppmanar kommunledningen att utse en lämplig representant att delta i resan till Göteborg och Liseberg för att tillsammans med kulturskolans orkestrar göra reklam för kommunen. _ Kultur- och fritidsnämnden , 37 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag med tillägget att kostnaden finansieras ur kontot för Kulturarrangemang. _

21 Kultur/fritidsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Dnr Kultur- och fritidsnämnden , 38 De delegationsbeslut som fattats under perioden redovisades för nämnden. _

22 Kultur/fritidsnämnden Anmälningar Dnr Kultur- och fritidsnämnden , 1. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 29. Biblioteket direktentré till biblioteket på Fenix 2. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 31. FUB i Vaggeryds kommun skrivelse ang. bowlinghallen 3. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 35. Östbo Historiska Sällskap ansökan om bidrag 4. Kommunfullmäktige , 19. Uppföljning av motion - Införliva FN:s konvention om Barns rättigheter i Vaggeryds kommun 5. Kommunfullmäktige , 22. Motion Småskalig naturcamping 6. Kommunstyrelsen , 61. Begäran om bidrag till markköp och avstyckningskostnader 7. Kommunstyrelsen , 62. Feriepraktik sommaren Konstutskottet Minnesanteckningar och Arbetsmiljöverket Besked efter inspektion den 30 mars Utlåtande över slutbesiktning byte sportgolv i Vaggeryds sporthall

23 Kultur/fritidsnämnden Rapport Dnr Kultur- och fritidsnämnden , Jonas Toftgård rapporterar från Teaterföreningens årsmöte, som skickat med hälsningar och tack för det årliga bidraget till föreningen. 2. Karl-Egon Karlsson rapporterar om Stiftelsen Movallas planer på att överta tre av Sörgårdsskolans paviljonger för att användas som omklädningsrum resp. kontor. Ärendet behandlas vid beredningens nästkommande sammanträde.

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-02-04 1(11) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 4 februari 2004 kl 15.00 17.45 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Ingrid Simonsson, kd Kjell Helgesson, c Örjan Vilsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2006-05-23,KL 15.00-17.40 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2009-04-14 1(19) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2009-04-14 kl. 14:00-17:00 Beslutande Thore Ohlsson, fp ordf. Monica Sporrong, s Jan Gustavsson, s Christina Torstensson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-08-16, 60

Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-08-16, 60 Sida 2 Ny sporthall i Skillingaryd Dnr 2006.07 821 Kultur- och fritidsnämndens beredning 2006-08-16, 60 I diskussionerna inför den kommande mandatperioden finns förslag om satsningar på olika anläggningar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18) Kultur/fritidsnämnden 2003-03-19 1(18) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd onsdag 2003-03-19 kl 15.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Anna Ohlsson 26 Marcus Blåder 26 Hellen Wallén 26, 27, 29, 30, 31, 32. Inge Fransson.

Pelle Ekholm kultur- och fritidschef sekr Anna Ohlsson 26 Marcus Blåder 26 Hellen Wallén 26, 27, 29, 30, 31, 32. Inge Fransson. Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-02 1 Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.00 Beslutande Peter Eclund (KD) Inge Fransson (FP) Tommy Jacobsson (M) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Stefan

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-15 1(20) Plats och tid Miliseum Skillingaryd, 2013-05-15 kl 14.00 18.00 Beslutande Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson, (FP) vice ordf

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag 2008-06-25 kl. 13:00 (Se bifogat program) Plats: Biblioteket, Gislaved Thore Olsson Ordförande /Göran Svensson Val av protokollsjusterare

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 30 augusti 2012 kl. 14.00-16.15 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18.00-19.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson (C) Lena

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-11-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-16.50 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Ibrahim Candemir (KD), vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes Byggnämnd 2011-01-13 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 13 januari 2011 kl 15.00 16.10 Beslutande Övriga deltagande Britt Åhsling (m) ordförande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-05-14 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 14 maj 2013 klockan 14.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-10-18 103. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30-21.45

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-10-18 103. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30-21.45 2011-10-18 103 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30-21.45 Beslutande Axel Paulsson (C) tjg ordförande Jill Andersson (S) 2:e vice ordförande Mikael Sparrhult (FP) Anja Edén (MP) Simon

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Flustret Lessebo måndagen den 16 december 2013 kl 15.00-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Maik Richter (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer