Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)"

Transkript

1 Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag ,KL Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg, kd, tjg ers, tom 41 Ewa Magnusson, fp, tjg ers Marica Vidovic, s. tjg ers Övriga deltagande Göran Svensson, förvaltningschef Ingegerd Protiwa, mp, insynsledamot Utses att justera Marica Vidovic Paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Göran Svensson Ordförande... Daniel Paulsson Justerande... Marica Vidovic ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Skillingehus, Skillingaryd Underskrift... Ingalott Åman

2 Dnr Gislaveds kommun information om föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden , 39 Fritidschef Kent Kruuse redovisar Gislaveds kommuns bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer. Gislaved har sedan något år tillbaka infört regler mot droger och mobbning. De riktlinjer Gislaveds kommun tillämpar bygger på att barn- och ungdomstiden skall vara drogfri där de föreningar som bedriver verksamhet riktade till barn och ungdomar skall ha en policy mot droger och mobbning. De föreningar som har en godkänd policy är därmed berättigade till ett högre aktivitetsbidrag än föreningar utan policy. Ordföranden konstaterar att den inriktning som Gislaved valt med en positiv särbehandling av föreningar som har en policy mot droger och mobbning är tilltalande och i lämpliga former även skulle kunna gälla i Vaggeryds kommun. Ordföranden framför nämndens stora tack till Kent Kruuse för en inlevelsefull och lärorik information. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att till nästa möte redovisa läget bland kommunens föreningar gällande planer/policy mot alkohol och droger.

3 Dnr Bondstorps IF upprustning av badet vid Rasjön, Bondstorp Kultur- och fritidsnämndens beredning , 28 Bondstorps IF har, med anledning av att föreningen skött badplatsen vid Rasjön under många år, i en skrivelse påpekat att badplatsen behöver en uppfräschning både vad gäller bryggor, gräsytor och badhytter. Hans Göransson, tekniska kontoret, redovisar för hur läget är på kommunens allmänna badplatser vad gäller bryggornas kondition, toaletter mm. Beredningen diskuterar om vilka badplatser som är i störst behov av nya bryggor och övrig upprustning. Förvaltningschefen har inhämtat broschyrer och information om en helt ny sorts bryggor i aluminium och polyeten, som är lättare att hantera och enligt tillverkarna är hållbara minst lika länge som träbryggor. Beredningens beslut: - Förvaltningen får i uppdrag att ordna en sammankomst med Bondstorps IF, bryggleverantören och Göransson för att diskutera en allmän uppfräschning av badplatsen i Bondstorp. - Ärendet tas därefter upp på nytt för ett beslut i nämnden. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 42 Kultur/fritid och tekniska kontoret har träffat representanter för Bondstorps IF och Samhällsförening och gått igenom de åtgärder som behöver vidtas vid badplatsen i Bondstorp. Förvaltningen har begärt in offerter på nya bryggor till Rasjön från Blowtech AB och Svenska Flytblock AB. Lägsta pris har lämnats av Blowtech på en bryggmodell kallad Easy Float.

4 Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden anlitar Blowteck AB, som leverantör av bryggor till Bondstorps badplats. För ändamålet anslår nämnden kr. - Finansieringen sker via investeringsbudgeten för upprustning av badplatser. - Övriga åtgärder som gräsytor, badhytter mm åtgärdas i samförstånd mellan föreningarna och kommunen. _ Kultur- och fritidsnämnden , 40 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag. _

5 Dnr Hooks IF ansökan om vaktmästarebidrag 2006 Kultur- och fritidsnämndens beredning , 8 Hooks IF ansöker om uppräkning av vaktmästarebidraget för Lindevallen till 75% av avtalsenlig lön, d v s ca kr inkl semesterlön och sociala avgifter. Föreningen fick för 2005 ett kontantbidrag från kultur- och fritidsnämnden på kr till deltidsanställning av idrottsplatsvaktmästare. För att uppnå 75 % av heltid fordras en höjning av bidraget med ytterligare ca kr. Beredningens beslut: - Beredningen beslutar att besöka idrottsplatsen Lindevallen vid nästkommande beredningssammanträde för en diskussion med representanter från Hooks IF runt vaktmästarfrågan. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 23 Beredningen sammanträffar med representanter för Hooks IF vid idrottsplatsen Lindevallen och går bl.a. igenom deras klubbstuga och får information om läget i klubben. Vaktmästarbidraget, som från början var tänkt att täcka en 75%-ig tjänst, har med inflation och utebliven höjning av bidraget minskat till att räcka till en halvtidstjänst. Hooks IF har visioner och vill att anläggningen skall skötas på ett sådant sätt att man kan erbjuda andra klubbar att hyra in sig för träningsläger mm och på så sätt få in pengar till sin verksamhet. För att nå detta mål fordras alltså ytterligare medel för vaktmästartjänsten, enligt Hooks IF:s styrelse. Nya former för vaktmästartjänsten som t ex köpa tjänster från andra föreningar eller företag vid de tidpunkter när vaktmästartjänsten behövs som bäst, är ett förslag som beredningen föreslår. Energikostnaderna för uppvärmning av lokaler och vatten är ett annat ekonomiskt bekymmer. Beredningen aktualiserar därför frågan om energisparåtgärder för Lindevallen. Föreningen skulle på så sätt kunna spara pengar, som istället kan användas till andra delar i verksamheten.

6 Beredningens beslut: - Beredningen tackar för informationen och tar emot de signaler som Hooks IF sänt till kultur- och fritidsnämnden om att föreningen är i behov av ökat vaktmästarbidrag, men kan i dagsläget inte utlova ökat bidrag. - Föreningen uppmanas att se över sin energiförbrukning i syfte att föreslå åtgärder som kan förbättra läget. Nämnden rekommenderar samtidigt föreningen att komma med en ansökan om bidrag för dessa åtgärder. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 43 Hooks IF har begärt skriftligt besked på följande två frågor: 1. Att vaktmästarbidraget tillsvidare får användas till köp av tjänster (gräsklippning, hantverkare, övrig expertis, ersättning till stugfogdar mm) 2. Att vaktmästarebidraget bibehålles i framtiden och ej understiger dagens nivå. Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden anser, som svar på fråga 1, att det är helt i sin ordning att vaktmästarbidraget används för att köpa in externa tjänster av olika slag. Föreningen skall vid den årliga bidragsansökan med fakturor eller kvitton kunna redovisa hur pengarna använts. - Som svar på fråga 2, så är det nämndens ambition att bidraget skall kunna bibehållas. Kultur- och fritidsnämnden , 41 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

7 Dnr Lundbyholms koloniförening begäran om bidrag Kultur- och fritidsnämndens beredning , 45 Lundbyholm Koloniförening i Vaggeryd har i skrivelse till Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden påtalat problemen för föreningen med bl.a. igenvuxna och ej utarrenderade kolonilotter. Koloniområdet består av tjugo lotter, för vilka föreningen betalar 100 kr per år och uppodlad odlingslott. Eftersom inte alla lotter används föreslår föreningen att ett antal lotter läggs ner. Koloniföreningen önskar dessutom ett bidrag till redskap och upprustning av pump mm. Motiveringen till ett bidrag skulle vara att föreningen består av medlemmar med olika etnisk bakgrund och med tanke på Mångkulturåret borde föreningen kunna få ett bidrag för att stödja ett levande integrationsprojekt. Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden avslår begäran om bidrag med motiveringen att nämnden inte har några särskilda medel avsatta för detta slag av verksamhet i samband med Mångkulturåret. - Vad gäller igenläggningen av ett antal lotter har nämnden inget att erinra mot detta, utan överlämnar denna del av ärendet till avtalstecknande part inom kommunen. Kultur- och fritidsnämnden , 42 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

8 UC/UG system för egenkontroll av hygien Dnr Kultur- och fritidsnämndens beredning , 44 UC/UG har tagit fram ett egenkontrollprogram för hygien och städning av UC/UG-lokalerna i Vaggeryd resp. Skillingaryd. Programmet redovisas för beredningen, som anser initiativet vara mycket bra. Beredningen anser att även sim/sporthallarna bör ha samma program. Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden: - Kultur- och fritidsnämnden godkänner UC/UG;s framtagna egenkontrollprogram för hygien samt instruktionen för städning. - Nämnden uppmanar samtidigt sim- och sporthallarna, att ta fram ett liknande program för sin verksamhet. _ Kultur- och fritidsnämnden , 43 Kultur- och fritidsnämndens beslut: Enligt beredningens förslag.

9 Redovisning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden , 44 Dnr De delegationsbeslut som fattats under perioden redovisas för nämnden. _

10 Anmälningar Kultur- och fritidsnämnden , 45 Dnr Kommunfullmäktige , 25. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2005 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern. 2. Kommunfullmäktige , 26. Revisionsberättelse för Länskommittén av Rikskommittén Sveriges Nationaldag i Jönköpings län, protokoll Arbetsmiljöverket. Inspektion av Vaggeryds bibliotek mm. 5. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 38. Framtida verksamhetsutveckling inom kultur/fritidssektorn. 6. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 39. Sommaröppet på biblioteken. 7. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 40. Stift. Vaggeryds IP överläggningar om 2006 års förvaltningsbidrag. 8. Kultur- och fritidsnämndens beredning , 41. Konstens Dag och Natt/Mångkulturåret 2006.

11 Rapporter Kultur- och fritidsnämnden , 12 Dnr A. Örjan Vilsson informerar om arbetet med uppförandet av ny omklädningsbyggnad på Vaggeryds idrottsplats. B. Lars Ljungqvist visar en modell på den tilltänkta utsmyckningen av stationsområdet i Skillingaryd. Konstnär är Ole Drebold, Stockholm.

12 Nästa sammanträde Kultur- och fritidsnämnden , 47 Dnr Nämndens nästa sammanträde är onsdagen den 28 juni. Ordföranden har förslag om att detta sammanträde förläggs till Naturum och Store Mosse Nationalpark. Kultur- och fritidsnämndens beslut: - Förvaltningen får uppdraget att undersöka möjligheten att genomföra nästa sammanträde vid Store Mosse Nationalpark.

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kristvalla Hembygdsgård kl 14.20-17.00 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Elsa Pettersson (s) Anders Johansson (c) Bodil Johansson (c) Vanja Roshagen (kd) Ewa Nilsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50 Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50 Beslutande Stina Linnarsson, ordförande Anne Zöögling 89-91 och 93-96 Lars-Erik Kullenwall Carl-Eric Gabrielsson,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer