HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1"

Transkript

1 HELA BILEN» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

2 Sammanfattning 3 Six Sigma 5 Förutsättningar 6 Bakgrund 6 Problemformulering 6 Syfte 6 Avgränsningar 7 Potential 7 Processkarta 8 Kartläggning 9 Nuläget 9 Förbättringspotential 10 Analys och identifiering av grundorsaker 11 Implementering 12 Säkerställa den nya processen 13 Fortsatt arbete 14 Diskussion 14 Projektledare Johan Olovson & Andréa Andersson Förvaltning Stadskansliet 2 Hela bilen

3 HELA BILEN Sammanfattning I Borås Stad är det Servicekontoret enheterna vänder sig till vid leasing av tjänstebil. Servicekontoret upplyser om vilka bilmodeller som finns att tillgå, dokumenterar skador, kontaktar försäkringsbolag och bokar reparationer vid skada på bilen. Tekniska förvaltningen arbetar med säkerheten kring bil i tjänsten. Under en längre tid har kostnaderna kring fordonen ökat. Det beror dels på en ökad fordonspark och att andelen skador har ökat, dels på att det inte fanns fordonsansvariga med ansvar över skadefrekvensen och förhållningssättet kring bilhanteringen vid Borås Stads enheter. För att vända trenden och förbättra processen startades projekt Hela bilen. Där framkom att äldreomsorgen hade flest personfordon. De hade också en högre skadefrekvens än snittet, och 86 procent egenvållade skador. Avgränsningen blev därför att se över just detta område. Hanteringen och skadorna på fordon kostar mycket tid och pengar för äldreomsorgen. Det fanns flera orsaker till detta, bland annat saknades det rutiner och kunskap om hur enheterna skulle hantera underhållet på leasingfordonen och hur de skulle agera när en skada uppstod. Merparten av enheterna saknade fordonsansvariga, samtidigt som det var stor osäkerhet och skillnader i hur deras ansvar och arbetsuppgifter var fördelade. Oklarheter rådde kring vart de skulle vända sig och hur de skulle agera när det uppstod ett tillbud. Problemformuleringen blev: Det finns en stor del egenvållade skador på kommunens fordon inom äldreomsorgen. Fordonen har från 2002 fram till 2012 inneburit ökande kostnader. Det saknas ett gemensamt arbetssätt kring fordonen och de tillbud som uppstår. Kartläggningen visade att varje skadeärende tog lång tid (17,5 timmar), och att en liten del av personalen orsakade en stor del av skadorna. Slarv samt bristande kunskap, rutiner och information var anledningar till skadefrekvensen. Hypoteser som kunde avfärdas var att parkeringarna var för trånga och att personalen i hemtjänsten inte kunde köra bil. Hela bilen 3

4 Projektet har bidragit till att effektivisera sättet att anmäla skadorna. Tidigare var personalen tvungen att åka till Servicekontoret för att få fordonsskadan fotograferad. Idag fotograferar den fordonsansvarige skadan, e-postar in skadeanmälan och fotografierna. Detta bidrar till att tidsåtgången vid varje skada kraftigt reducerats. Skadeprocessen har kortats med i snitt 4,75 timmar, vilket innebär en besparing med över kronor per ärende. Efter grundlig kartläggning utformades en förvaltningsgemensam rutinpärm och fordonsansvariga på varje enhet utbildades. Ett nät finns nu mellan enheterna, Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Projektet ger förutsättningar att korta transporttiden vid skador minska antalet oanmälda skador minska tidsåtgången på grund av färre skador minska kostnaden för egna reparationer kostnaden för självrisk sjunker till följd av färre skador. Dessa fem förbättringsområden ger tillsammans en potential på 2,8 miljoner. 4 Hela bilen

5 Six Sigma Förbättringsarbetet enligt Six Sigma drivs som väldefinierade projekt i fem faser. En viktig framgångsfaktor i ett sådant förbättringsprojekt är att basera beslut på fakta och vetande (inte tro och tyckande). Projekten drivs systematiskt med faktainsamling genom alla fem faserna. D-fasen I denna fas tas en tydlig problemformulering fram, den berörda processen studeras samt önskemål och behov identifieras hos interna och externa kunder. Här behöver man ofta också avgränsa för att göra projektet mer hanterbart och för att kunna nå ett resultat inom rimlig tid. Definierafasen resulterar även i en detaljerad projektplan som bidrar till projektets framgång. M-fasen Nästa steg är att genom mätningar och olika källor få fram information och data om problemet och den berörda processen. Detta skapar synlighet och förutsättningar för en korrekt analys och ett faktabaserat förbättringsarbete. A-fasen Den insamlade informationen från M-fasen analyseras systematiskt. Denna fas identifierar de bakomliggande orsakerna till problemen. Därefter tas lämpliga förbättringsåtgärder fram, som sedan genomförs i nästa fas. För att hitta de rätta förbättringsåtgärderna används från enkla basverktyg till de mest avancerade statistiska analysmetoderna. I-fasen Det är dags att testa och genomföra samt implementera konkreta förbättringsåtgärder som föreslagits i A-fasen. Förutom rent tekniska utmaningar innehåller denna fas ofta förändringsledning. C-fasen För att säkra att förbättringarna blir bestående krävs kontinuerlig uppföljning. Denna fas verifierar ekonomiska vinster och övriga effekter, samt sammanfattar projektet i en slutrapport. Därefter lämnas förbättringsprojektet över till processledaren och linjeorganisationen. Dessa skall sedan se till att processen ständigt förbättras. Hela bilen 5

6 Förutsättningar för projektet Bakgrund Borås Stad hade länge haft ökande kostnader för sina fordon. Dessa berodde dels på den ständigt ökande fordonsparken, dels på en hög andel skador på fordonen. Själva hanteringen av fordonen tog dessutom mycket tid för personalen och belastade Borås Stad ekonomiskt. Det fanns en uppdelning i ansvarstagandet i allt som rör fordonen och deras hantering. Tekniska förvaltningen arbetade med säkerheten och upphandlingen kring fordonen, Servicekontoret arbetade med leasingen och skadehanteringen kring fordonen. Enheterna ansvarade för fordonens skötsel och kostnaderna som uppstår under det 3-åriga leasingavtalet. Problemformulering Det saknades gemensamma rutiner för fordons- och skadehantering. På flertalet enheter saknades även fordonsansvariga, samtidigt som det rådde stor osäkerhet och fanns stora skillnader i hur deras ansvar och arbetsuppgifter var fördelade. Det rådde okunskap om vart de skulle vända sig och hur de skulle agera när det uppstod en skada på fordonet. Det saknades även någon som övergripande arbetade med att minska fordonsskadorna. Kostnaderna för Borås Stads fordonspark hade ökat under de senaste 10 åren. Andelen skadade fordon ökade från 48 procent till 66 procent mellan 2002 och 2010, samtidigt som antalet fordon ökade från 467 till 636. I äldreomsorgen, som hade en stor del av personfordonen, var 86 procent av skadorna egenvållade. Problemformuleringen blev således: Det fanns en stor del egenvållade skador på kommunens fordon inom äldreomsorgen. Fordonen har från 2002 fram till 2012 inneburit ökande kostnader. Enheterna saknade arbetssätt kring fordonshanteringen och för de fordonstillbud som uppstår. (Konsekvenserna av detta blir fler skadade fordon och högre kostnader för skadorna). Syfte Eftersom det saknades en kostnadskontroll och en helhetsbild över hur fordonen hanterades vid skada blev syftet med projektet att minska frekvensen och effektivisera hanteringen av fordonskadorna 6 Hela bilen

7 Avgränsningar Äldreomsorgen hade fler fordon och högre skadefrekvens än de övriga verksamheterna. Mest effekt kunde därför uppnås genom att först angripa denna verksamhet. Projektet inriktade sig på att minska frekvensen av egenvållade skador på kommunens egna fordon i hemtjänsten. Potential De områden som projektet hade möjlighet att påverka och som genererade mest ekonomisk potential var självrisken som uppstår vid skador antalet egna reparationer tiden som gick åt på grund av skador kostnaden för oanmälda skador transporttiden vid fordonshantering (skador) Dessa fem förbättringsområden genererade tillsammans en potential på 2,8 miljoner. Självrisk Kostnaden för självrisk uppgick 2011 till kr, varav kr ligger inom projektets avgränsning. Projektet syftar till att minska de egenvållade skadorna med 50 procent, vilket då ger en kostnadsminskning på kronor. Egna reparationer Kostnaden för egna reparationer uppgick 2011 till kr, varav 75 procent ligger inom projektets avgränsning. Att minska de egenvållade skadorna med 50 procent kan åstadkomma en kostnadsminskning på kronor. Tidsåtgång Tiden för skadereglering kostade Borås Stad cirka 3 miljoner kr. En skadereglering tog i snitt 17,5 mantimmar för alla inblandade. Minskat antal skador beräknades kunna minska denna kostnad med 40 procent. Detta innebar en potentiell kostnadsminskning på 1,2 miljoner. Oanmälda skador De oanmälda skadorna orsakade årligen en värdeminskning av fordonen på mellan och kr. Denna kostnad drabbar direkt den enhet som haft fordonen. Projektet syftar till att få alla skador anmälda. Om alla skador anmäls försvinner denna kostnad, dock tillkommer självrisken. En kostnadsminskning på cirka kr kan då åstadkommas. Transporttid Transporttiden vid skador hade vid projektets början ett spann på 5,5-10 timmar. Genom att de fordonsansvariga själva dokumenterar skadan och använder sig av digital skadeanmä- Hela bilen 7

8 lan, samt att det nu erbjuds en hämta-lämna-tjänst, kan man helt ta bort denna tid. Det innebär en genomsnittlig tidsvinst på 7 timmar och 45 minuter, vilket i sin tur innebär kr besparing på 300 skador. Med hjälp av aktivitetsgruppen 2 kan även en ny städservice och däckbyte erbjudas. Vid städning av 100 fordon varje månad åstadkoms då städningar á 1 timme årligen. En ytterligare potential på kronor kan uppnås. 1 Vid däckbyte av 300 fordon två gånger årligen åstadkoms en besparing på 600 timmar, vilket motsvarar kr. 1 Totalt uppnås en tidsbesparing motsvarande kr. Processkarta SIPOC Leverantörer och vad de bidrar med till processen samt vad processen levererar till kunderna. Processöversikt Leverantörer Indata Process Utdata Kunder Äldreomsorgen i Borås Stad Skada på leasingfordonet uppstår Skadan anmäls till ansvarig chef eller fordonsansvarig Servicekontoret Tekniska förvaltningen Servicekontorets handläggare hanterar ärendet Skadan dokumenteras och skickas till handläggaren på Servicekontoret Handläggaren reglerar skadan och återkopplar till enheten Skadan repareras, skadestatistik dokumenteras på Servicekontoret Sammanställning av skadestatistik Reparerat fordon Äldreomsorgen i Borås Stad Servicekontoret Tekniska förvaltningen 1) Räknat på den genomsnittliga kostnaden av 202 kr för personal inom Äldreomsorgen inom Borås Stad. 2) Aktivitetsverksamhet för arbetssökande som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. 8 Hela bilen

9 Kartläggning Nuläget För att analysera problemet, mäta och följa upp förbättringar var det viktigt med en noggrann kartläggning av nuläget. För en helhetsbild av problemet genomfördes intervjuer, enkäter, referensgrupper och arbetsgrupp. Personliga erfarenheter och konkreta fakta insamlades. Det visade sig att skadeprocessen tog timmar per ärende. Snitthandläggningen per ärende var 17,5 timmar. Hanteringen av fordonen innebär en ekonomisk belastning och tidsåtgång för äldreomsorgen. Nedan beskrivs skadehanteringsprocessen i detalj. Process idag Personal i äldreomsorgen Servicekontoret Tekniskaförvaltningen Verkstaden Bilen körs Bilen skadas Går bilen att köra? Nej Ringer efter hjälp Bilen hämtas Behöver kollega hämta? Ja Arbetskollega transporterar Ja min 1 timme 30min-1tim Kör vidare Nej Skadeanmälan fylls i Ja Anmäls Skadan? Hämtar hyrbil Kollega kör till hyrbilen Boka hyrbil min Nej min 30min-1tim min Ja Behövs hyrbil? Finns det någon ansvarig Nej Enheten får Betala för hela beloppet Ja Bilen transporteras till Servicekontoret 30min-1tim Skadehantering Kollega kör dig för återlämning av bil till Servicekontoret Bilen körs därifrån Bilen körs till verkstaden Lånat bilen från Servicekontoret? Nej Hämtar bilen från verkstaden 30min-1tim Behövs hyrbil? Bil repareras Ja Eventuell faktura betalas Kan den fås från verkstad? Hyrbil hämtas Kollega kör till Servicekontoret 5-19 tim 30min-1tim 30min-1tim 30min-1tim Nej Ja Ja 30min-1tim Skadehanteringsprocessen före förbättringen. Statistik Servicekontoret rapporterar in statistik över fordon och skador. De senaste tillförlitliga siffrorna över antalet fordonsskador var från Fordonsantalet var då 636, och antalet anmälda fordonsskador 420. Till detta kommer de skador som inte registrerats, d.v.s. de Hela bilen 9

10 oanmälda skadorna. Dessa skador belastar enheten ekonomiskt när fordonens leasingperiod upphör i form av värdenedskrivningar. För att få reda på hur Borås Stads enhetschefer och personal upplevde situationen gjordes en anonym enkätundersökning. 185 personer av personalen svarade på enkäten. 78 procent av de som varit med om en skada hade själva orsakat den. 43 procent ansåg att fordonen skadades oftare under vintern. 47 procent såg promenad som ett alternativ till bil. 72 procent av enheterna saknade rutiner för skadebesiktning av bilen. Enligt personalen var de vanligaste skadorna skrap- (53 procent) och backskador (36 procent). Sju av de tillfrågade 21 enhetscheferna svarade på enkätfrågorna. Uppfattningen var att skadorna huvudsakligen orsakades av slarv bland personalen. Enheterna budgeterade i snitt kronor per fordon, men uppskattade att de i verkligheten skulle kosta kronor i medel. Majoriteten (57 procent) av cheferna såg cykel som ett tänkbart alternativ till bil. Förbättringspotential För att se vad Borås Stad skulle kunna förbättra gjordes en omvärldsundersökning hos andra kommuner, bolag och företag. Bland de som arbetade med att minska antal skador eller hanteringen kring fordonen visade sig följande. Verksamheter med projektledare hade lyckats hålla nere kostnaderna. En samlad enhet för allt som rörde bilarna skapade kontroll och minskade kostnader. Det erbjöds alternativa transportmedel. Vid anskaffandet av fordon undersöktes först om enheter kunde samnyttja dem. En funktion som ansvarade för skadehantering och antal fordon resulterade i minskade kostnader. Styrgruppen beslutade vad som för projektet var viktigt att följa upp och därmed också mäta nuläget på. Viktiga mått för projektet var: Antalet anmälda skador Antalet oanmälda skador Tiden som skadeprocessen tog Kostnad 10 Hela bilen

11 Analys och identifiering av grundorsaker I Borås Stad finns en uppdelning i ansvar för fordonen och deras hantering. Tekniska förvaltningen arbetar med säkerheten och upphandlingen kring fordonen, övriga arbetar med leasingen och skadehanteringen kring fordonen. Enheterna kan välja bland det som finns upphandlat. Det som finns upphandlat och det som enheterna har behov av är ofta två olika saker. De ställer sig inte alltid frågan om det är rätt fordon för ändamålet i sin verksamhet. Enheterna ansvarar för fordonens skötsel och belastas av kostnaderna under det 3-åriga avtalet. Vid återlämnandet tillkommer kostnader på grund av oanmälda skador, slitage och övermil var 86 procent av skadorna på fordon inom äldreomsorgen egenvållade. Då antalet fordon och skador successivt ökat varje år, pekar allt på att kostnaden för försäkringspremien och leasingen vid nästa upphandling kommer att stiga för Borås Stad ökade antalet fordon med 36 procent, samtidigt som antalet skador ökade med 86 procent. Skadeprocessen granskades i detalj, och det framkom moment som inte var värdeskapande. Processen kunde förändras och effektiviseras utan försämring för personalen. Digital skadeanmälan skulle spara handläggning och transporttid. För att ta reda på anledningen till skadorna och de bakomliggande orsakerna (rotorsaker) skapades en arbetsgrupp av sakkunniga personer från verksamheterna. De faktorer som påverkar skador på fordonen samt de bakomliggande orsakerna analyserades med hjälp av ett orsak-verkan-diagram. För en djupare förståelse av problemet intervjuades också personal ute på enheterna. Anledningar till skador var bland annat att personalen hade dålig kännedom av bilen och dess storlek chansade vid backning och trånga utrymmen var nonchalanta med fordonen, då de ändå inte betalade för skadorna kände sig stressad och inte hann fundera på konsekvenserna vid bilkörningen Anledningar till skador inte anmäldes var bland annat att personal skämdes över skadan personal trodde att de själva ska få betala skadan. personal trodde att skadan påverkar lönesättning eller sin privata försäkring. det saknades rutiner kring fordonen och de som fanns var bristfälliga Hela bilen 11

12 För att uppnå projektets syfte behövdes utbildning av fordonsansvarig och personal ute på enheterna. rapportrutin för skadestatistiken. kommunövergripande fordonsrutiner. processägare som följer upp, utvärderar och bevakar framtida förbättringar. Implementering Efter en analys av rotorsakerna började arbetet att implementera det nya sättet att tänka kring fordonshanteringen Det har skapats ett nätverk med fordonsansvariga i äldreomsorgen, Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. De fordonsansvariga har utbildats i säkerheten kring bilhanteringen och det nya sättet att jobba. Denna grupp har idag en övergripande syn och kontroll över sina fordon. De stödjer enhetschef och personal kring allt som rör fordonen och ansvarar över skadorna. Rutiner har skapats och distribuerats till enheterna i en fordonsansvarigpärm. En gemensam plattform har utformats för rutinerna till fordonspärmen och inrapporteringen av skador på fordonen. Där kan alla med behörighet följa och rapportera in sina skador. Därmed kan processägaren och Servicekontorets personal se hur många anmälda respektive oanmälda skador enheterna har, och agera snabbt om man ser att en enhet stiger i antalet skador. Det har utformats ett nytt sätt att anmäla skadorna. Tidigare var personalen tvungen att åka till Servicekontoret för att få fordonsskadan fotograferad. Idag fotograferar den fordonsansvarige skadan, e-postar in skadeanmälan och fotografierna. Detta gör att tidsåtgången vid varje skada kraftigt kan reduceras. Varje skadeprocess kortades i snitt med 4 timmar och 45 minuter, vilket innebar en besparing med kr per ärende. Det var både direkt och indirekt ekonomiskt fördelaktigt för enheterna att lämna in fordonen för städ och tvätt. En av kommunens egna verksamheter började erbjuda städ och tvätt av fordonen, vilket kommer innebära att det regelbundet utförs på ett effektivt och korrekt sätt. För att ytterligare minimera tidsåtgången har kommunens aktivitetsgrupp inlett en tjänst där de till självkostnadspris transporterar fordonen till och från tvätt, verkstad, service osv. 12 Hela bilen

13 Skadehanteringsprocessen efter förbättringen. Säkerställa den nya processen Fordonsansvariga valdes på varje enhet i äldreomsorgen i Borås Stad och utbildades under Uppdraget är att ansvara för fordonshanteringen på enheten samt vara en länk med Tekniska Förvaltningen och Servicekontoret. För att nå ut med detta nya arbetssätt har fordonsansvariga, projektledare och Tekniska förvaltningen informerat på arbetsplatsträffar. Ett första avstämningsmöte för alla fordonsansvariga hölls i december Mötet syftade till att repetera och informera om uppdraget, samt att sprida goda exempel. Årligen kommer fordonsansvariga bli inbjudna till diskussionsforum för att utveckla och förbättra uppdraget, samt för spridning av goda exempel från verksamheterna. Under våren 2013 följer projektledarna upp att inrapportering sker från enheterna och att det stämmer med statistiken från Servicekontoret. Enhetscheferna är informerade om den fordonsansvariges arbetsuppgifter och varför det är viktigt för enheten att dessa uppgifter utförs. Hela bilen 13

14 För att säkerställa att processen håller även i framtiden har en processägare utsetts. Processägaren tar från och med april 2013 över ansvaret för att förvalta och utveckla processen. Ett årshjul med aktiviteter gör att både fordonsansvariga och processägare vet när uppgifter skall inrapporteras, möten bokas, samt avstämning och förbättringar av rutinerna göras. De mått som kontinuerligt ska följas upp och åtgärdas varje kvartal är Oanmälda skador efter 3 år Oanmälda skador vid stickprov av processägare (10 st slumpmässigt utvalda) Anmälda skador i procent av totalen Återbruket antal användare Enkäter kommer att mäta rutiner och kundnöjdhet. Dessutom ska tiden för skadeprocessen mätas. Fortsatt arbete När projektet avslutas finns nu möjligheten att sprida rutinerna och det nya arbetssättet till de verksamheter i Borås Stad som ännu inte involverats. Projektet pekar på att det finns förutsättningar för att även minska antalet fordon. Fordon delas inte mellan enheterna i större utsträckning, och alternativa transportmedel som t.ex. el-cykel väljs inte i någon högre grad. Diskussion Fordonsparken har under ökat med 4 procent årligen. Inget pekar på att trenden är på väg att vända. Projektledarna har lyft vikten av att undersöka detta i ett kommande projekt. En ny upphandling av försäkring sker under Premien baseras på skadefrekvensen under de senaste tre åren; på grund av de senaste årens allt högre skadefrekvens kommer detta att drabba Borås Stad. Försäkringsmäklaren har påtalat att Borås Stad kan räkna med att premien höjs med minst 30 procent. Även en ny upphandling av fordon kommer att slutföras under december Enligt uppgift var föregående upphandling väldigt fördelaktig för Borås Stad. Inför kommande upphandling tyder allt på att leverantörerna kommer att höja leasingavgifterna 1. 1) Enligt uppgifter från Willis AB, försäkringsmäklare och Borås Stads säkerhetschef. 14 Hela bilen

15 I det långa perspektivet (2-3 år) är tanken att vända denna trend genom att minska antalet skador, men även genom att visa att Borås Stad prioriterar detta och arbetar med hanteringen kring fordonen. Ett resultat av projektet blir även ett underlag för berörda att ta del av inför upphandlingen. Liknande underlag och arbete är något försäkringsbolagen efterfrågar när förhandlingar kring premie inleds. Vid besöken på enheter och fordonsträffar framgick det tydligt att personalen hade annat behov av fordon i tjänsten än vad som i dag fanns upphandlat. Det nätverk som idag existerar kan vid nästa upphandling i förväg ta reda på vilka behov och önskemål som finns i verksamheterna. Då det fortfarande finns verksamheter med flertalet fordon som projektet ännu inte berört är förhoppningen att bolag och förvaltningar inom Borås Stad utnyttjar materialet och rutinerna i sin verksamhet. Detta skulle innebära en ökad potential för projektet och därmed minskade kostnader för Borås Stad. Hela bilen 15

16 16 Hela bilen

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E P R O G R A M AGENDA Process skadeförebyggande arbete Rutiner vid skadeanmälan P-skador Glasskador Reparationskostnader Attityder, vårdabilen Jonny Vall Motorskadetekniker

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder

BRUKAR- PERSPEKTIV. Hållbart arbetssätt med. inom boendestöd funktionshinder Hållbart arbetssätt med BRUKAR- PERSPEKTIV inom boendestöd funktionshinder» Engagemang från ledning till medarbetare resulterade i ett hållbart arbetssätt» Brukarperspektiv i boendestöd 1 Sammanfattning

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se.

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se. CABAS Basic CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2014:1 CABAS Basic Effektiva processer spar både tid och pengar

Läs mer

CABAS Light. Utgåva 2013:1

CABAS Light. Utgåva 2013:1 CABAS Light Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2013:1 CABAS Light Effektiva processer spar

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede. Palliativt Kompetenscentrum i Östergötland () 2012-0-05 Till Palliativa ombud, i särskilda boenden i kommunerna, kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utses. Funktionsbeskrivning för Palliativa

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Vara kommun Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Kontinuerliga förbättringar Hos oss innebär VaraLean att varje enskild medarbetare i sitt dagliga arbete verkar för att skapa största möjliga värde med

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport

Arvika kommun. Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen avseende kommunens fordon Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad Antal sidor: 8 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275

Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-19 FALKENBERG 136 Centralisering av kommunens fordonspark. Dnr KS 2010-275 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING WILLIS GRUPPEN Globalt Ett av världens tre globala mäklarhus med egna internationella nätverk. Bildades redan 1828 Arbetar med Risk Management åt privat

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden

Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen inom Servicenämnden Eslövs kommun Oktober 2007 Anna Eriksson Mattias Haraldsson Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 1.1 Syfte och metod...3

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Hur kommer SeniorAlertregistreringen

Hur kommer SeniorAlertregistreringen Hur kommer SeniorAlertregistreringen patienten tillgodo? Hallands sjukhus Kungsbacka Annsofi Johansson, avdelningschef Vårdavdelningen Hs Kungsbacka Vi fick (ännu) en uppgift; Registrera i Senior Alert!

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer