HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1"

Transkript

1 HELA BILEN» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

2 Sammanfattning 3 Six Sigma 5 Förutsättningar 6 Bakgrund 6 Problemformulering 6 Syfte 6 Avgränsningar 7 Potential 7 Processkarta 8 Kartläggning 9 Nuläget 9 Förbättringspotential 10 Analys och identifiering av grundorsaker 11 Implementering 12 Säkerställa den nya processen 13 Fortsatt arbete 14 Diskussion 14 Projektledare Johan Olovson & Andréa Andersson Förvaltning Stadskansliet 2 Hela bilen

3 HELA BILEN Sammanfattning I Borås Stad är det Servicekontoret enheterna vänder sig till vid leasing av tjänstebil. Servicekontoret upplyser om vilka bilmodeller som finns att tillgå, dokumenterar skador, kontaktar försäkringsbolag och bokar reparationer vid skada på bilen. Tekniska förvaltningen arbetar med säkerheten kring bil i tjänsten. Under en längre tid har kostnaderna kring fordonen ökat. Det beror dels på en ökad fordonspark och att andelen skador har ökat, dels på att det inte fanns fordonsansvariga med ansvar över skadefrekvensen och förhållningssättet kring bilhanteringen vid Borås Stads enheter. För att vända trenden och förbättra processen startades projekt Hela bilen. Där framkom att äldreomsorgen hade flest personfordon. De hade också en högre skadefrekvens än snittet, och 86 procent egenvållade skador. Avgränsningen blev därför att se över just detta område. Hanteringen och skadorna på fordon kostar mycket tid och pengar för äldreomsorgen. Det fanns flera orsaker till detta, bland annat saknades det rutiner och kunskap om hur enheterna skulle hantera underhållet på leasingfordonen och hur de skulle agera när en skada uppstod. Merparten av enheterna saknade fordonsansvariga, samtidigt som det var stor osäkerhet och skillnader i hur deras ansvar och arbetsuppgifter var fördelade. Oklarheter rådde kring vart de skulle vända sig och hur de skulle agera när det uppstod ett tillbud. Problemformuleringen blev: Det finns en stor del egenvållade skador på kommunens fordon inom äldreomsorgen. Fordonen har från 2002 fram till 2012 inneburit ökande kostnader. Det saknas ett gemensamt arbetssätt kring fordonen och de tillbud som uppstår. Kartläggningen visade att varje skadeärende tog lång tid (17,5 timmar), och att en liten del av personalen orsakade en stor del av skadorna. Slarv samt bristande kunskap, rutiner och information var anledningar till skadefrekvensen. Hypoteser som kunde avfärdas var att parkeringarna var för trånga och att personalen i hemtjänsten inte kunde köra bil. Hela bilen 3

4 Projektet har bidragit till att effektivisera sättet att anmäla skadorna. Tidigare var personalen tvungen att åka till Servicekontoret för att få fordonsskadan fotograferad. Idag fotograferar den fordonsansvarige skadan, e-postar in skadeanmälan och fotografierna. Detta bidrar till att tidsåtgången vid varje skada kraftigt reducerats. Skadeprocessen har kortats med i snitt 4,75 timmar, vilket innebär en besparing med över kronor per ärende. Efter grundlig kartläggning utformades en förvaltningsgemensam rutinpärm och fordonsansvariga på varje enhet utbildades. Ett nät finns nu mellan enheterna, Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. Projektet ger förutsättningar att korta transporttiden vid skador minska antalet oanmälda skador minska tidsåtgången på grund av färre skador minska kostnaden för egna reparationer kostnaden för självrisk sjunker till följd av färre skador. Dessa fem förbättringsområden ger tillsammans en potential på 2,8 miljoner. 4 Hela bilen

5 Six Sigma Förbättringsarbetet enligt Six Sigma drivs som väldefinierade projekt i fem faser. En viktig framgångsfaktor i ett sådant förbättringsprojekt är att basera beslut på fakta och vetande (inte tro och tyckande). Projekten drivs systematiskt med faktainsamling genom alla fem faserna. D-fasen I denna fas tas en tydlig problemformulering fram, den berörda processen studeras samt önskemål och behov identifieras hos interna och externa kunder. Här behöver man ofta också avgränsa för att göra projektet mer hanterbart och för att kunna nå ett resultat inom rimlig tid. Definierafasen resulterar även i en detaljerad projektplan som bidrar till projektets framgång. M-fasen Nästa steg är att genom mätningar och olika källor få fram information och data om problemet och den berörda processen. Detta skapar synlighet och förutsättningar för en korrekt analys och ett faktabaserat förbättringsarbete. A-fasen Den insamlade informationen från M-fasen analyseras systematiskt. Denna fas identifierar de bakomliggande orsakerna till problemen. Därefter tas lämpliga förbättringsåtgärder fram, som sedan genomförs i nästa fas. För att hitta de rätta förbättringsåtgärderna används från enkla basverktyg till de mest avancerade statistiska analysmetoderna. I-fasen Det är dags att testa och genomföra samt implementera konkreta förbättringsåtgärder som föreslagits i A-fasen. Förutom rent tekniska utmaningar innehåller denna fas ofta förändringsledning. C-fasen För att säkra att förbättringarna blir bestående krävs kontinuerlig uppföljning. Denna fas verifierar ekonomiska vinster och övriga effekter, samt sammanfattar projektet i en slutrapport. Därefter lämnas förbättringsprojektet över till processledaren och linjeorganisationen. Dessa skall sedan se till att processen ständigt förbättras. Hela bilen 5

6 Förutsättningar för projektet Bakgrund Borås Stad hade länge haft ökande kostnader för sina fordon. Dessa berodde dels på den ständigt ökande fordonsparken, dels på en hög andel skador på fordonen. Själva hanteringen av fordonen tog dessutom mycket tid för personalen och belastade Borås Stad ekonomiskt. Det fanns en uppdelning i ansvarstagandet i allt som rör fordonen och deras hantering. Tekniska förvaltningen arbetade med säkerheten och upphandlingen kring fordonen, Servicekontoret arbetade med leasingen och skadehanteringen kring fordonen. Enheterna ansvarade för fordonens skötsel och kostnaderna som uppstår under det 3-åriga leasingavtalet. Problemformulering Det saknades gemensamma rutiner för fordons- och skadehantering. På flertalet enheter saknades även fordonsansvariga, samtidigt som det rådde stor osäkerhet och fanns stora skillnader i hur deras ansvar och arbetsuppgifter var fördelade. Det rådde okunskap om vart de skulle vända sig och hur de skulle agera när det uppstod en skada på fordonet. Det saknades även någon som övergripande arbetade med att minska fordonsskadorna. Kostnaderna för Borås Stads fordonspark hade ökat under de senaste 10 åren. Andelen skadade fordon ökade från 48 procent till 66 procent mellan 2002 och 2010, samtidigt som antalet fordon ökade från 467 till 636. I äldreomsorgen, som hade en stor del av personfordonen, var 86 procent av skadorna egenvållade. Problemformuleringen blev således: Det fanns en stor del egenvållade skador på kommunens fordon inom äldreomsorgen. Fordonen har från 2002 fram till 2012 inneburit ökande kostnader. Enheterna saknade arbetssätt kring fordonshanteringen och för de fordonstillbud som uppstår. (Konsekvenserna av detta blir fler skadade fordon och högre kostnader för skadorna). Syfte Eftersom det saknades en kostnadskontroll och en helhetsbild över hur fordonen hanterades vid skada blev syftet med projektet att minska frekvensen och effektivisera hanteringen av fordonskadorna 6 Hela bilen

7 Avgränsningar Äldreomsorgen hade fler fordon och högre skadefrekvens än de övriga verksamheterna. Mest effekt kunde därför uppnås genom att först angripa denna verksamhet. Projektet inriktade sig på att minska frekvensen av egenvållade skador på kommunens egna fordon i hemtjänsten. Potential De områden som projektet hade möjlighet att påverka och som genererade mest ekonomisk potential var självrisken som uppstår vid skador antalet egna reparationer tiden som gick åt på grund av skador kostnaden för oanmälda skador transporttiden vid fordonshantering (skador) Dessa fem förbättringsområden genererade tillsammans en potential på 2,8 miljoner. Självrisk Kostnaden för självrisk uppgick 2011 till kr, varav kr ligger inom projektets avgränsning. Projektet syftar till att minska de egenvållade skadorna med 50 procent, vilket då ger en kostnadsminskning på kronor. Egna reparationer Kostnaden för egna reparationer uppgick 2011 till kr, varav 75 procent ligger inom projektets avgränsning. Att minska de egenvållade skadorna med 50 procent kan åstadkomma en kostnadsminskning på kronor. Tidsåtgång Tiden för skadereglering kostade Borås Stad cirka 3 miljoner kr. En skadereglering tog i snitt 17,5 mantimmar för alla inblandade. Minskat antal skador beräknades kunna minska denna kostnad med 40 procent. Detta innebar en potentiell kostnadsminskning på 1,2 miljoner. Oanmälda skador De oanmälda skadorna orsakade årligen en värdeminskning av fordonen på mellan och kr. Denna kostnad drabbar direkt den enhet som haft fordonen. Projektet syftar till att få alla skador anmälda. Om alla skador anmäls försvinner denna kostnad, dock tillkommer självrisken. En kostnadsminskning på cirka kr kan då åstadkommas. Transporttid Transporttiden vid skador hade vid projektets början ett spann på 5,5-10 timmar. Genom att de fordonsansvariga själva dokumenterar skadan och använder sig av digital skadeanmä- Hela bilen 7

8 lan, samt att det nu erbjuds en hämta-lämna-tjänst, kan man helt ta bort denna tid. Det innebär en genomsnittlig tidsvinst på 7 timmar och 45 minuter, vilket i sin tur innebär kr besparing på 300 skador. Med hjälp av aktivitetsgruppen 2 kan även en ny städservice och däckbyte erbjudas. Vid städning av 100 fordon varje månad åstadkoms då städningar á 1 timme årligen. En ytterligare potential på kronor kan uppnås. 1 Vid däckbyte av 300 fordon två gånger årligen åstadkoms en besparing på 600 timmar, vilket motsvarar kr. 1 Totalt uppnås en tidsbesparing motsvarande kr. Processkarta SIPOC Leverantörer och vad de bidrar med till processen samt vad processen levererar till kunderna. Processöversikt Leverantörer Indata Process Utdata Kunder Äldreomsorgen i Borås Stad Skada på leasingfordonet uppstår Skadan anmäls till ansvarig chef eller fordonsansvarig Servicekontoret Tekniska förvaltningen Servicekontorets handläggare hanterar ärendet Skadan dokumenteras och skickas till handläggaren på Servicekontoret Handläggaren reglerar skadan och återkopplar till enheten Skadan repareras, skadestatistik dokumenteras på Servicekontoret Sammanställning av skadestatistik Reparerat fordon Äldreomsorgen i Borås Stad Servicekontoret Tekniska förvaltningen 1) Räknat på den genomsnittliga kostnaden av 202 kr för personal inom Äldreomsorgen inom Borås Stad. 2) Aktivitetsverksamhet för arbetssökande som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. 8 Hela bilen

9 Kartläggning Nuläget För att analysera problemet, mäta och följa upp förbättringar var det viktigt med en noggrann kartläggning av nuläget. För en helhetsbild av problemet genomfördes intervjuer, enkäter, referensgrupper och arbetsgrupp. Personliga erfarenheter och konkreta fakta insamlades. Det visade sig att skadeprocessen tog timmar per ärende. Snitthandläggningen per ärende var 17,5 timmar. Hanteringen av fordonen innebär en ekonomisk belastning och tidsåtgång för äldreomsorgen. Nedan beskrivs skadehanteringsprocessen i detalj. Process idag Personal i äldreomsorgen Servicekontoret Tekniskaförvaltningen Verkstaden Bilen körs Bilen skadas Går bilen att köra? Nej Ringer efter hjälp Bilen hämtas Behöver kollega hämta? Ja Arbetskollega transporterar Ja min 1 timme 30min-1tim Kör vidare Nej Skadeanmälan fylls i Ja Anmäls Skadan? Hämtar hyrbil Kollega kör till hyrbilen Boka hyrbil min Nej min 30min-1tim min Ja Behövs hyrbil? Finns det någon ansvarig Nej Enheten får Betala för hela beloppet Ja Bilen transporteras till Servicekontoret 30min-1tim Skadehantering Kollega kör dig för återlämning av bil till Servicekontoret Bilen körs därifrån Bilen körs till verkstaden Lånat bilen från Servicekontoret? Nej Hämtar bilen från verkstaden 30min-1tim Behövs hyrbil? Bil repareras Ja Eventuell faktura betalas Kan den fås från verkstad? Hyrbil hämtas Kollega kör till Servicekontoret 5-19 tim 30min-1tim 30min-1tim 30min-1tim Nej Ja Ja 30min-1tim Skadehanteringsprocessen före förbättringen. Statistik Servicekontoret rapporterar in statistik över fordon och skador. De senaste tillförlitliga siffrorna över antalet fordonsskador var från Fordonsantalet var då 636, och antalet anmälda fordonsskador 420. Till detta kommer de skador som inte registrerats, d.v.s. de Hela bilen 9

10 oanmälda skadorna. Dessa skador belastar enheten ekonomiskt när fordonens leasingperiod upphör i form av värdenedskrivningar. För att få reda på hur Borås Stads enhetschefer och personal upplevde situationen gjordes en anonym enkätundersökning. 185 personer av personalen svarade på enkäten. 78 procent av de som varit med om en skada hade själva orsakat den. 43 procent ansåg att fordonen skadades oftare under vintern. 47 procent såg promenad som ett alternativ till bil. 72 procent av enheterna saknade rutiner för skadebesiktning av bilen. Enligt personalen var de vanligaste skadorna skrap- (53 procent) och backskador (36 procent). Sju av de tillfrågade 21 enhetscheferna svarade på enkätfrågorna. Uppfattningen var att skadorna huvudsakligen orsakades av slarv bland personalen. Enheterna budgeterade i snitt kronor per fordon, men uppskattade att de i verkligheten skulle kosta kronor i medel. Majoriteten (57 procent) av cheferna såg cykel som ett tänkbart alternativ till bil. Förbättringspotential För att se vad Borås Stad skulle kunna förbättra gjordes en omvärldsundersökning hos andra kommuner, bolag och företag. Bland de som arbetade med att minska antal skador eller hanteringen kring fordonen visade sig följande. Verksamheter med projektledare hade lyckats hålla nere kostnaderna. En samlad enhet för allt som rörde bilarna skapade kontroll och minskade kostnader. Det erbjöds alternativa transportmedel. Vid anskaffandet av fordon undersöktes först om enheter kunde samnyttja dem. En funktion som ansvarade för skadehantering och antal fordon resulterade i minskade kostnader. Styrgruppen beslutade vad som för projektet var viktigt att följa upp och därmed också mäta nuläget på. Viktiga mått för projektet var: Antalet anmälda skador Antalet oanmälda skador Tiden som skadeprocessen tog Kostnad 10 Hela bilen

11 Analys och identifiering av grundorsaker I Borås Stad finns en uppdelning i ansvar för fordonen och deras hantering. Tekniska förvaltningen arbetar med säkerheten och upphandlingen kring fordonen, övriga arbetar med leasingen och skadehanteringen kring fordonen. Enheterna kan välja bland det som finns upphandlat. Det som finns upphandlat och det som enheterna har behov av är ofta två olika saker. De ställer sig inte alltid frågan om det är rätt fordon för ändamålet i sin verksamhet. Enheterna ansvarar för fordonens skötsel och belastas av kostnaderna under det 3-åriga avtalet. Vid återlämnandet tillkommer kostnader på grund av oanmälda skador, slitage och övermil var 86 procent av skadorna på fordon inom äldreomsorgen egenvållade. Då antalet fordon och skador successivt ökat varje år, pekar allt på att kostnaden för försäkringspremien och leasingen vid nästa upphandling kommer att stiga för Borås Stad ökade antalet fordon med 36 procent, samtidigt som antalet skador ökade med 86 procent. Skadeprocessen granskades i detalj, och det framkom moment som inte var värdeskapande. Processen kunde förändras och effektiviseras utan försämring för personalen. Digital skadeanmälan skulle spara handläggning och transporttid. För att ta reda på anledningen till skadorna och de bakomliggande orsakerna (rotorsaker) skapades en arbetsgrupp av sakkunniga personer från verksamheterna. De faktorer som påverkar skador på fordonen samt de bakomliggande orsakerna analyserades med hjälp av ett orsak-verkan-diagram. För en djupare förståelse av problemet intervjuades också personal ute på enheterna. Anledningar till skador var bland annat att personalen hade dålig kännedom av bilen och dess storlek chansade vid backning och trånga utrymmen var nonchalanta med fordonen, då de ändå inte betalade för skadorna kände sig stressad och inte hann fundera på konsekvenserna vid bilkörningen Anledningar till skador inte anmäldes var bland annat att personal skämdes över skadan personal trodde att de själva ska få betala skadan. personal trodde att skadan påverkar lönesättning eller sin privata försäkring. det saknades rutiner kring fordonen och de som fanns var bristfälliga Hela bilen 11

12 För att uppnå projektets syfte behövdes utbildning av fordonsansvarig och personal ute på enheterna. rapportrutin för skadestatistiken. kommunövergripande fordonsrutiner. processägare som följer upp, utvärderar och bevakar framtida förbättringar. Implementering Efter en analys av rotorsakerna började arbetet att implementera det nya sättet att tänka kring fordonshanteringen Det har skapats ett nätverk med fordonsansvariga i äldreomsorgen, Tekniska förvaltningen och Servicekontoret. De fordonsansvariga har utbildats i säkerheten kring bilhanteringen och det nya sättet att jobba. Denna grupp har idag en övergripande syn och kontroll över sina fordon. De stödjer enhetschef och personal kring allt som rör fordonen och ansvarar över skadorna. Rutiner har skapats och distribuerats till enheterna i en fordonsansvarigpärm. En gemensam plattform har utformats för rutinerna till fordonspärmen och inrapporteringen av skador på fordonen. Där kan alla med behörighet följa och rapportera in sina skador. Därmed kan processägaren och Servicekontorets personal se hur många anmälda respektive oanmälda skador enheterna har, och agera snabbt om man ser att en enhet stiger i antalet skador. Det har utformats ett nytt sätt att anmäla skadorna. Tidigare var personalen tvungen att åka till Servicekontoret för att få fordonsskadan fotograferad. Idag fotograferar den fordonsansvarige skadan, e-postar in skadeanmälan och fotografierna. Detta gör att tidsåtgången vid varje skada kraftigt kan reduceras. Varje skadeprocess kortades i snitt med 4 timmar och 45 minuter, vilket innebar en besparing med kr per ärende. Det var både direkt och indirekt ekonomiskt fördelaktigt för enheterna att lämna in fordonen för städ och tvätt. En av kommunens egna verksamheter började erbjuda städ och tvätt av fordonen, vilket kommer innebära att det regelbundet utförs på ett effektivt och korrekt sätt. För att ytterligare minimera tidsåtgången har kommunens aktivitetsgrupp inlett en tjänst där de till självkostnadspris transporterar fordonen till och från tvätt, verkstad, service osv. 12 Hela bilen

13 Skadehanteringsprocessen efter förbättringen. Säkerställa den nya processen Fordonsansvariga valdes på varje enhet i äldreomsorgen i Borås Stad och utbildades under Uppdraget är att ansvara för fordonshanteringen på enheten samt vara en länk med Tekniska Förvaltningen och Servicekontoret. För att nå ut med detta nya arbetssätt har fordonsansvariga, projektledare och Tekniska förvaltningen informerat på arbetsplatsträffar. Ett första avstämningsmöte för alla fordonsansvariga hölls i december Mötet syftade till att repetera och informera om uppdraget, samt att sprida goda exempel. Årligen kommer fordonsansvariga bli inbjudna till diskussionsforum för att utveckla och förbättra uppdraget, samt för spridning av goda exempel från verksamheterna. Under våren 2013 följer projektledarna upp att inrapportering sker från enheterna och att det stämmer med statistiken från Servicekontoret. Enhetscheferna är informerade om den fordonsansvariges arbetsuppgifter och varför det är viktigt för enheten att dessa uppgifter utförs. Hela bilen 13

14 För att säkerställa att processen håller även i framtiden har en processägare utsetts. Processägaren tar från och med april 2013 över ansvaret för att förvalta och utveckla processen. Ett årshjul med aktiviteter gör att både fordonsansvariga och processägare vet när uppgifter skall inrapporteras, möten bokas, samt avstämning och förbättringar av rutinerna göras. De mått som kontinuerligt ska följas upp och åtgärdas varje kvartal är Oanmälda skador efter 3 år Oanmälda skador vid stickprov av processägare (10 st slumpmässigt utvalda) Anmälda skador i procent av totalen Återbruket antal användare Enkäter kommer att mäta rutiner och kundnöjdhet. Dessutom ska tiden för skadeprocessen mätas. Fortsatt arbete När projektet avslutas finns nu möjligheten att sprida rutinerna och det nya arbetssättet till de verksamheter i Borås Stad som ännu inte involverats. Projektet pekar på att det finns förutsättningar för att även minska antalet fordon. Fordon delas inte mellan enheterna i större utsträckning, och alternativa transportmedel som t.ex. el-cykel väljs inte i någon högre grad. Diskussion Fordonsparken har under ökat med 4 procent årligen. Inget pekar på att trenden är på väg att vända. Projektledarna har lyft vikten av att undersöka detta i ett kommande projekt. En ny upphandling av försäkring sker under Premien baseras på skadefrekvensen under de senaste tre åren; på grund av de senaste årens allt högre skadefrekvens kommer detta att drabba Borås Stad. Försäkringsmäklaren har påtalat att Borås Stad kan räkna med att premien höjs med minst 30 procent. Även en ny upphandling av fordon kommer att slutföras under december Enligt uppgift var föregående upphandling väldigt fördelaktig för Borås Stad. Inför kommande upphandling tyder allt på att leverantörerna kommer att höja leasingavgifterna 1. 1) Enligt uppgifter från Willis AB, försäkringsmäklare och Borås Stads säkerhetschef. 14 Hela bilen

15 I det långa perspektivet (2-3 år) är tanken att vända denna trend genom att minska antalet skador, men även genom att visa att Borås Stad prioriterar detta och arbetar med hanteringen kring fordonen. Ett resultat av projektet blir även ett underlag för berörda att ta del av inför upphandlingen. Liknande underlag och arbete är något försäkringsbolagen efterfrågar när förhandlingar kring premie inleds. Vid besöken på enheter och fordonsträffar framgick det tydligt att personalen hade annat behov av fordon i tjänsten än vad som i dag fanns upphandlat. Det nätverk som idag existerar kan vid nästa upphandling i förväg ta reda på vilka behov och önskemål som finns i verksamheterna. Då det fortfarande finns verksamheter med flertalet fordon som projektet ännu inte berört är förhoppningen att bolag och förvaltningar inom Borås Stad utnyttjar materialet och rutinerna i sin verksamhet. Detta skulle innebära en ökad potential för projektet och därmed minskade kostnader för Borås Stad. Hela bilen 15

16 16 Hela bilen

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1

AVGIFTER. i äldreomsorgen. » Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning. Avgifter i äldreomsorgen 1 AVGIFTER i äldreomsorgen» Gemensam process gav förutsättningar för en rättssäker avgiftshandläggning Avgifter i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Tfu 45 Den 2016-05-26 Teknik- och fritidsutskottet 2016-05-26 7 Tfu 45 Dnr 2016.217 057 Revidering av rutiner för hantering av leasingbilar

Läs mer

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat:

Nej. Arbetsgång i en processförbättring. Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete. Föranalysens resultat: Arbetsgång i en processförbättring Signaler från Kund, VP, medarbetare eller på andra sätt om att ett förbättringsarbete behövs Processägare beslutar att inleda ett förbättringsarbete och utser processledare

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E

S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E S K A D E F Ö R E B Y G G A N D E P R O G R A M AGENDA Process skadeförebyggande arbete Rutiner vid skadeanmälan P-skador Glasskador Reparationskostnader Attityder, vårdabilen Jonny Vall Motorskadetekniker

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Rammeverk: Rutin för intern uppföljning av korrigeringar i levererad statistik felrapportering

Rammeverk: Rutin för intern uppföljning av korrigeringar i levererad statistik felrapportering STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(5) Rammeverk: Rutin för intern uppföljning av korrigeringar i levererad statistik felrapportering E-post: mats.bergdahl@scb.se Statistiska centralbyrån, Processavdelningen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER

SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER SMARTA LÄKEMEDELS- LEVERANSER» Bättre framförhållning ger lugnare arbetsmiljö Läkemedel 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning 6 Analys

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun

Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Revisionsrapport Kommunens fordon Sölvesborgs kommun Nils Fredholm 2014-03-21 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3 Iakttagelser

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Privatleasing 12 enkla tips

Privatleasing 12 enkla tips Detta dokument innehar Creative Commons Attribution - inga bearbetningar Biloffert Sverige AB har full upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera text och grafik under förutsättning

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

AVN Datum 1 (8) Slutrapport Internkontroll 2016

AVN Datum 1 (8) Slutrapport Internkontroll 2016 AVN Datum 1 (8) 2017-01-17 Slutrapport Internkontroll 2016 Innehållsförteckning 2 (8) 1 Sammanfattning... 3 2 Kontrollområde och moment... 3 2.1 Närvaro... 3 2.2 Kvalitetsuppföljning... 4 2.3 Allmänna

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Häggska förskola

Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vision/ledningsdeklaration Vi utgår från vårt förhållningssätt mot alla på Häggska förskolan, som vi tidigare

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2

Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET. Skola i världsklass 2 Skola i världsklass DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN PRIO-PROJEKTET Skola i världsklass 2 Bakgrund Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

ElevOmbudsman. Verksamhetshandbok. Ljusdals Barn och Utbildningsförvaltning. Version: 0 Datum: 2008 06 16. Verksamhetshandbok ElevOmbudsman

ElevOmbudsman. Verksamhetshandbok. Ljusdals Barn och Utbildningsförvaltning. Version: 0 Datum: 2008 06 16. Verksamhetshandbok ElevOmbudsman Verksamhetshandbok Ljusdals Barn och Utbildningsförvaltning Version: 0 Datum: 2008 06 16 1. Inledning 2. Tillsyn 3. Hantering av ärenden 4. Utbildning 2. Tillsyn Syfte: Tillsynen är ett sätt att systematiskt

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se Det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet beskriver det systematiska kvalitetsarbetet i Kungsbacka kommun och innehåller information om både processen och metoden i gransknings- och uppföljningsarbetet

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Uppföljning social beredskap

Uppföljning social beredskap 2009-12-14 B Gunnar Andersson Uppföljning social beredskap Sammanfattning Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker och städerna Lidingö och Vaxholm har ett avtal sedan 2008-02-01 om social beredskap.

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Nulägesanalys. Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi måste ha koll på. Sedan kollade vi hur vi ligger till.

Nulägesanalys. Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi måste ha koll på. Sedan kollade vi hur vi ligger till. p o h s k r o W Nulägesanalys Ok, från en punkt till huvudprocesser och stödprocesser som vi måste ha koll på. Sedan kollade vi hur vi ligger till. Strategi En karta till framtiden Förklarar visionen för

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden Bilaga 3:1 Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:44 042 2016-02-10 1/5 Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige, i samband

Läs mer

Hur kommer SeniorAlertregistreringen

Hur kommer SeniorAlertregistreringen Hur kommer SeniorAlertregistreringen patienten tillgodo? Hallands sjukhus Kungsbacka Annsofi Johansson, avdelningschef Vårdavdelningen Hs Kungsbacka Vi fick (ännu) en uppgift; Registrera i Senior Alert!

Läs mer

Förbättringsarbete inom Swedbank, ramverk och ett projekt!

Förbättringsarbete inom Swedbank, ramverk och ett projekt! Förbättringsarbete inom Swedbank, ramverk och ett projekt! 2016-10-21 Martin Livstedt Lending Operations, Swedbank Swedbank Vilket värde skapar vi? Rådgivning/kundmöte Ärendehantering Service Offering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede.

Mål: Målet är att tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slutskede. Palliativt Kompetenscentrum i Östergötland () 2012-0-05 Till Palliativa ombud, i särskilda boenden i kommunerna, kan sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utses. Funktionsbeskrivning för Palliativa

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Riskanalyser inom extern strålbehandling med inriktning mot MTO Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård

Riskanalyser inom extern strålbehandling med inriktning mot MTO Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård Riskanalyser inom extern strålbehandling med inriktning mot MTO Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård Marcus Arvidsson 1 Syfte med projektet Öka kunskapen om metoder för

Läs mer

Att motverka missförhållanden. En modell för risk- och händelseanalyser

Att motverka missförhållanden. En modell för risk- och händelseanalyser Att motverka missförhållanden En modell för risk- och händelseanalyser Bakgrund - Nya Lex Sarah - Bättre stöd till utsatta barn - Samordning, effektivitet och klientsäkerhet - Kvalitetsparagrafen i SoL

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

SAMS (SAmverkan om Sjukvårdsförsäkrade) www.skane.se/utvecklingscentrum

SAMS (SAmverkan om Sjukvårdsförsäkrade) www.skane.se/utvecklingscentrum SAMS (SAmverkan om Sjukvårdsförsäkrade) Detta är vår verklighet SAMS - samverkansprojekt mellan Malmö Stad, Försäkringskassan, Hälso- oh sjukvård och Arbetsförmedlingen Tvådelat uppdrag: -Att göra fördjupade

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer