Så påverkas leverantörerna av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så påverkas leverantörerna av"

Transkript

1 Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson

2 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1 april inrättades den nya myndigheten Tillväxtverket I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet

3 Tillväxtverket arbetar för Att påverka reglers utformning, tillämpning och tillgänglighet så att de - främjar start och drift av företag och - minskar kostnaderna för företagen att - minskar kostnaderna för företagen att följa regler

4 Tillväxtverkets regelförenklingsarbete Stödja myndigheter i deras regelförenklingsarbete Mätningar av administrativa kostnader och databasen Malin Konsekvensutredningar - metodutveckling - rådgivning - utbildning Framöver ska regelförenklingsarbetet breddas, ex lokal/regional nivå och arbete med nya indikatorer

5 Olika kostnader för att följa regler Finansiella kostnader (skatter avgifter m.m.) Materiella kostnader Administrativa kostnader Irritationskostnader osäkerhet, irritation Regelförenkling är en åtgärd som ger en minskning av en eller flera av kostnaderna

6 Mätningar av administrativa kostnaderna med Standardkostnadsmodellen Skatt Årsredovisningslagen Miljö Jordbruk Arbetsrätt Statistik Livsmedel Bygg- och fastighet Transport Kommunikation Associationsrätt Bokföring Tull och utrikeshandel Finans Produkt- och konsument Hälso- och sjukvård Energi

7 Mätning av företagens administrativa kostnader för att lämna in anbud i en offentlig upphandling Genomfördes under 2007 av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers på uppdrag av Nutek Mätning med utgångspunkt i standardkostnadsmodellen, men metoden har anpassats eftersom krav och innehåll inte går att generalisera Fokus blev istället att ge en bild av vilka delar i anbudsprocessen som företagen anser är mest arbetskrävande Rapporten Offentlig upphandling vad tycker företagen är krångligt (Nutek R 2008:06)

8 Resultat av mätningen av företagens kostnader att lämna anbud i upphandlingar Att sätta sig in i informationskrav 15 % Informationsinsamling 13 % Upprätta dokument 36 % Beräkning 33 % Inrapportering 1 % Övrigt, kopiering, arkivering 2 % Totalt 100 % Grov uppskattning av anbudsprocessen är 50 timmar (varierade mellan 4 och 236 timmar i undersökningen)

9 Kartläggning av fördelar med elektroniska upphandlingssystem Utfördes våren 2009 som en del i Nuteks arbete att ta fram en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg Utgångspunkt i tidigare mätning av företagens administrativa kostnader att lämna anbud vid upphandlingar Uppdrag: Jämföra företagens kostnader att lämna anbud vid e- upphandling med en helt pappersbaserad upphandling Metod: tidigare mätning och 18 djupintervjuer Uppskattningar av vinster (ej mätning) Inventering av möjliga regelförenklingar Uppdraget utfördes av en konsult (Stelacon)

10 Övergripande reflektioner Samtliga intervjuade (företag, organisationer och myndigheter) positiva till elektronisk upphandling Två kategorier av vinster: - Tidsvinster - Generella vinster Inga hindrande regler identifierade

11 Elektroniska upphandlingssystem vilka stödfunktioner erbjuds? Upphandlingsmoment Exempel på stödfunktioner från elektroniska system Att sätta sig in i informationskrav Lättillgängliga underlag Ofta tydligare och koncisare underlag Checklistor på skall-krav Enkelt och spårbart att ställa kompletterande frågor Informationsinsamling (Exempelvis intyg från Skatteverket, årsredovisning, policydokument, företagsförsäkring, etc.) Lagring av dokument i systemet, som kan återanvändas i flera upphandlingar Central inhämtning av offentlig information som tex kreditupplysningar

12 Elektroniska upphandlingssystem vilka stödfunktioner erbjuds? Upprätta (Exempelvis beskrivning av företag, varor, tjänster, personal, kvalitet, FoU, uppdragslistor och referenser, CV, etc., samt sammanställning av anbud.) Lagring av dokument i systemet, som kan återanvändas i flera upphandlingar Kontroller över uppfyllda skall-krav Flera medarbetare kan arbeta med anbudet i en gemensam e- arbetsyta Beräkning och kalkylering av pris Produktlistor Direkt återkoppling och automatisk beräkning av kvalitets- och prispoäng Inlämning av anbud Elektronisk inlämning Möjlighet till elektronisk signering Övrigt inkl. kopiering, arkivering, förhandling med upphandlande enhet Arkivering av anbud Digital avtalssignering vid avtalsskrivning Uppföljning av avtalsuppfyllelse

13 Tidsvinster och vad dessa består av (Baserat på medelstor upphandling om 50 timmar) Moment Att sätta sig in i informationskrav Informations- Insamling Tidsåtgång (andel) Tidsåtgång pappersupph (timmar) Uppskattad Tidsåtgång e-upph Tidsåtgång E-upph (timmar) 15 % 7,5 h 80 % 6 h 13 % 6,5 h 60 % 4 h Upprätta 36 % 18 h 70 % 12,5 h Dokument Beräkning 33 % 16,5 h 85 % 14 h Inrapportering 1% 05h 0,5 10 % 005h 0,05 Övrigt 2 % 1 h 40 % 0,4 h Totalt 100 % 50 h 37 h Uppskattad tidvinst: 26 procent

14 Generella vinster för företag All information samlad på en plats Möjlighet till arbete på distans flera kan arbeta samtidigt Pappershantering minskar Tid för kopiering och transport av anbud behöver ej avsättas Besparing avseende porto, bud, etc. Automatiska kvalitetskontroller och checklistor

15 Förfrågningsunderlagen blir bättre Intervjuade företag noterade kvalitetshöjning med e-upphandling I samband med införande av e-upphandling sker ofta genomgång av rutiner, metoder, kriterier Kunskap tillförs utifrån, konsulter ger inspiration Leder till markant kvalitetshöjning; bättre struktur och tydligare underlag som sparar tid I teorin möjligt att uppnå liknande tidsvinster utan e-system

16 Rapportförfattarnas slutsatser Idel positiv inställning till e-upphandling Betydande tidsvinst för alla inblandade, även upphandlande myndigheter Tydligare underlag ger tydligare anbud Tidsvinsterna blir störst vid små och enkla upphandlingar. Stora och komplexa upphandlingar påverkas inte lika mycket Ökad tydlighet och spårbarhet leder sannolikt till färre överprövningar Lägre kostnader medför ökad medverkan från mindre företag - ökad mångfald och ökad konkurrens

17 Författarnas rekommendationer Stimulera bredare spridning av e-upphandlingssystem Stimulera kompetensutveckling och ökad interaktion med privata aktörer Studera besparings- och effektiviseringspotential i samband med införande av elektroniska upphandlingssystem Utbilda myndighetschefer och ledningsgrupper, för upp upphandlingsfrågor på strategisk ledningsnivå Stimulera upphandlande enheters uppföljning av ingångna avtal Förtydliga för alla parter hur mallar bör användas (tidsbesparingar genom återvinning av tidigare texter, undvika felaktiga eller irrelevanta krav eller utvärderingskriterier)

18 Nuteks rapporter om offentliga upphandlingar: R 2005:21 Småföretag och offentlig upphandling hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar R 2006:21 Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse R 2007:24 Offentliga upphandlingar inom vård och omsorg R 2008:06 Offentlig upphandling vad tycker företagen är krångligt Stöd och verktyg vid upphandlingar R 2008:40 Värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg Avknoppning av verksamheter inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg R 2009:04 Offentliga upphandlingar och elektroniska upphandlingssystem

19 e-inköpsdagen SMS:a frågor till Utställare

Offentliga upphandlingar och elektroniska upphandlingssystem

Offentliga upphandlingar och elektroniska upphandlingssystem R 2009:04 entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg Offentliga upphandlingar och elektroniska upphandlingssystem En kartläggning av hur elektroniska upphandlingssystem kan minska företagens

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058.

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058. Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010 Rapport 0058 kommunikation Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen. Underlagsrapport

StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen. Underlagsrapport StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen Underlagsrapport StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen Innehåll Sida Sammanfattning...

Läs mer

Mätning av företagens administrativa börda

Mätning av företagens administrativa börda Mätning av företagens administrativa börda Huvudrapport: Metodbedömning, organisationsförslag samt resursbedömning 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681 91 00. Telefax: 08-19

Läs mer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer 2005:16 Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer - ökad användning av offentlig elektronisk handel 1 (35) Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Läs mer

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Sammanfattning Järfälla planerar att införa digital tidrapportering i hemtjänsten. För att bedöma nyttan av en sådan investering har en nyttoanalys

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn

Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12829) samt medverkande företag 6 december

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Kartläggning av kvalitetskriterier

Kartläggning av kvalitetskriterier Kartläggning av kvalitetskriterier SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling Barbro Gälldin Sidan 1 2012-11-06 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Begreppet kvalitet... 3 Kvalitetsaspekter i upphandling...

Läs mer

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER En studie av små och medelstora byggentreprenörer Sanna Andersson Ida Boréus! Institutionen!för!teknikvetenskaper,!Byggteknik,!Uppsala!Universitet!

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer