Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år Rapport 0023 Rev A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A"

Transkript

1 Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008 Rapport 0023 Rev A

2

3 Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008 Rapport 0023 Rev A

4 Tillväxtverket Upplaga: ex, därefter tryck vid behov Stockholm, maj 2009 Produktion: Ordförrådet AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Rapport 0023 Rev A Har du frågor om denna publikation, kontakta: Sofia Hercules Telefon, växel

5 Förord Företag omges av lagar och andra regler. Många kan förbättras så att de lättare kan följas och tar mindre tid och resurser i anspråk för företagen. Tillväxtverket arbetar aktivt för att göra vardagen enklare för svenska företag. Delar av arbetet går ut på att mäta företagens administrativa kostnader för att följa regelverken. Mätningarna och de efterföljande årliga uppdateringarna ger en uppfattning om de administrativa kostnaderna för att följa reglerna inom ett område och gör det möjligt att följa kostnadernas utveckling över tiden. I december 2008 påbörjades uppdateringarna av samtliga 17 områden som ingår i mätningarna och här redovisar vi resultatet på en övergripande nivå. Dessutom finns rapporter med mer detaljerad information för samtliga områden. Tillväxtverket vill tacka representanter från branschorganisationer, departement och myndigheter som deltagit i projektet för gott samarbete och stort engagemang i arbetet. Tillväxtverket vill även tacka de konsulter som genomfört mätningarna av de administrativa kostnaderna samt de företag som blivit intervjuade i samband med genomförandet av uppdateringen. Christina Lugnet Generaldirektör

6

7 Innehåll 1. Inledning Mätningar av företagens administrativa kostnader 7 2. Förändring av de administrativa kostnaderna Hur har de totala administrativa kostnaderna förändrats? Förändring av de administrativa kostnaderna per mätområde Förändring av de administrativa kostnaderna per departement Hur stor del av kostnaderna hänför sig till EG-relaterad lagstiftning? Förändringar som har påverkat de administrativa kostnaderna Förändringar av administrativa kostnader kopplat till e-tjänster 16 Bilaga 1. Förteckning över 2008 års uppdateringsrapporter för respektive mätområde 19

8

9 1. Inledning Regelförenkling är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i fler och växande företag. Regeringens mål är att minska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk med minst 25 procent fram till år Syftet är att regelförenklingsarbetet ska leda till en märkbar förändring i företagens vardag. Tillväxtverket arbetar på uppdrag av regeringen med att mäta företagens administrativa kostnader för att följa lagar och andra regler. Arbetet påbörjades år 2006 och planeras att avslutas år Projektet startade med en fullskalig mätning av respektive område, en så kallad nollbasmätning, som visade hur mycket lagstiftningen kostade företag i Sverige den 1 juli Därefter har det tidigare genomförts en uppdatering som visar förändringar av de administrativa kostnaderna under år Denna rapport redogör för de förändringar som skett under Även för år 2009 och 2010 kommer uppdateringar att genomföras för att visa hur de administrativa kostnaderna utvecklas mot regeringens mål. Totalt ingår 17 regelområden i mätningarna och de sträcker sig över 11 departements och 46 myndigheters ansvarsområden. 1.1 Mätningar av företagens administrativa kostnader Den metod som används i Sverige är internationellt vedertagen och kallas Standardkostnadsmodellen (SKM). Modellen har utvecklats i Nederländerna och tillämpas idag av huvuddelen av EU:s medlemsstater samt av Europeiska kommissionen och OECD. Standardkostnadsmodellen är inte någon statistisk metod med enkäter till ett stort antal företag, utan metoden utgår från djupintervjuer med företag. Cirka 300 intervjuer har genomförts i samband med den uppdatering som avser Totalt har närmare 3000 intervjuer genomförts sedan projektet startade. Det som mäts är de administrativa kostnader som uppstår när företagen ska upprätta, lagra eller överföra information till följd av informationskrav i lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd. Materiella kostnader, så som investeringskostnader, samt finansiella kostnader, så som avgifter, ingår därmed inte. Med hjälp av mätningarna ges en bild av hur mycket administrationen på grund av en viss regel kostar i tid och kronor för företag i Sverige. Den tid som det tar för företagen att utföra kravet prissätts med en lönekostnad, alternativt den externa kostnad som företaget har när en konsult utför motsvarade arbete. Därefter räknas kostnaden per företag/tillfälle upp med de antal gånger per år som kravet ska uppfyllas (frekvens) och antalet företag som omfattas (population). 7

10 Alla mätresultat registreras i Tillväxtverkets databas (Malin). Genom att ta ut rapporter från databasen är det möjligt att följa kostnadernas utveckling över tid, att hitta de mest kostsamma informationskraven och i vissa fall använda data för att simulera effekter av förändringar i samband med exempelvis konsekvensutredningar. 8

11 2. Förändring av de administrativa kostnaderna 2.1 Hur har de totala administrativa kostnaderna förändrats? Uppdateringen som avser år 2008 visar att de administrativa kostnaderna har minskat sedan år 2007 med cirka fyra procent eller med närmare fyra miljarder kronor. Även jämfört med nollbasen år 2006 har en minskning skett med cirka två procent eller två miljarder kronor. Tabell 1 visar förändringen sedan uppdateringen år 2007 samt sedan nollbasen år Tabell 1. Förändring av de totala administrativa kostnaderna mellan år (avrundat till närmsta hundratusental) Total administrativ kostnad Kostnad 2006 i tkr (nollbas) Kostnad 2007 i tkr Kostnad 2008 i tkr Förändring i procent Förändring i procent * ,99% -2,07% * I samband med årets uppdateringar av de administrativa kostnaderna har en allmän översyn och kvalitetshöjning av uppgifterna i nollbasmätningarna gjorts av departement och myndigheter, vilket har resulterat i att kostnaden för nollbasen har förändrats. 2.2 Förändring av de administrativa kostnaderna per mätområde I figur 1 nedan illustreras utvecklingen av de administrativa kostnaderna för de mätområden som ingår i uppdateringarna. Arbetsrättsområdet Associationsrättsområdet Bokföringsområdet Bygg- och fastighetsområdet Energiområdet Finansområdet Hälso- och sjukvårdsområdet Jordbruks-, skogsbruks- och fiskeområdet Kommunikationsområdet Livsmedelsområdet Miljöområdet Produkt- och konsumentområdet Skatteområdet Statistikområdet Transportområdet Tull- och utrikeshandelsområdet Årsredovisningsområdet År 2006 År 2007 År 2008 Miljarder kronor Figur 1. Förändring av de administrativa kostnaderna per mätområde 9

12 Figur 1 illustrerar att det är sex områden (arbetsrätt, kommunikation, livsmedel, miljö, produkt och konsument och skatt) där de administrativa kostnaderna har minskat sedan föregående uppdatering med 4,3 miljarder kronor. För ett område (hälso och sjukvård) har kostnaderna ökat med 318 miljoner kronor. I avsnitt 2.5 beskrivs vad som orsakar dessa förändringar. Tabell 2. Förändring av de administrativa kostnaderna per mätområde (avrundat till närmaste hundratusental) Område Totalkostnad 2006 i tkr Totalkostnad 2007 i tkr Totalkostnad 2008 i tkr Förändring i procent Förändring i procent Arbetsrättsområdet ,99 % -1,93 % Associationsrättsområdet ,01 % 0,24 % Bokföringsområdet ,00 % 0,16 % Bygg- och fastighetsområdet ,00 % 0,00 % Energiområdet ,88 % 1,72 % Finansområdet ,05 % 13,46 % Hälso- och sjukvårdsområdet ,02 % 31,33 % Jordbruks-, skogsbruks ,40 % -4,04 % och fiskeområdet Kommunikationsområdet ,04 % 53,95 % Livsmedelsområdet ,72 % -35,72 % Miljöområdet ,03 % -2,52 % Produkt- och konsumentområdet ,54 % -1,56 % Skatteområdet ,47 % 7,80 % Statistikområdet ,24 % 0,30 % Transportområdet ,00 % -0,01 % Tull- och utrikeshandelsområdet ,00 % 0,00 % Årsredovisningsområdet ,00 % -5,16 % Totalt ,99 % -2,07 % 2. 3 Förändring av de administrativa kostnaderna per departement Lagstiftningen som de olika departementen ansvarar för genererar olika stora administrativa kostnader för företagen. Figur 2 visar fördelningen av de administrativa kostnaderna (för samtliga områden) mellan de olika departementens ansvarsområden. Justitiedepartementet ansvarar för över hälften av de administrativa kostnaderna. En procentuell minskning av de administrativa kostnaderna för Justitiedepartementets ansvarsområde bör med andra ord kunna få ett stort genomslag på de totala administrativa kostnaderna. En förklaring till att Justitiedepartementet har en hög kostnad beror på att majoriteten av departementets lagstiftning berör samtliga företag i Sverige, som till exempel bokföringslagen. I figur 3 redovisas utvecklingen av de administrativa kostnaderna sedan nollbasen år 2006, fördelade per departement. 10

13 Kulturdepartementet, 0,0 % Utrikesdepartementet, 0,0 % Miljödepartementet, 11,2 % Näringsdepartementet, 6,3 % Socialdepartementet, 2,0 % Justitiedepartementet, 54,0 % Arbetsmarknadsdepartementet, 6,8 % Finansdepartementet, 11,5 % Försvarsdepartementet, 0,4 % Integrations- och jämställdhetsdep. 1,3 % Jordbruksdepartementet, 6,3 % Figur 2. Fördelningen i procent av de administrativa kostnaderna per departements ansvarsområde 1 Arbetsmarknadsdepartementet Finansdepartementet Försvarsdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jordbruksdepartementet Justitiedepartementet Kulturdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet År 2006 År 2007 Socialdepartementet Utrikesdepartementet År 2008 Miljarder kronor Figur 3. Förändring i miljarder kronor av de administrativa kostnaderna per departement 2 Sedan föregående uppdatering har minskningar skett inom framförallt två departements ansvarsområden; Jordbruksdepartementet och Försvarsdepartementet. Det har skett en ökning av kostnaderna inom Socialdepartementets ansvarsområde. I avsnitt 2.5 beskrivs dessa förändringar. 1 De administrativa kostnaderna för Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet utgör en för liten procentuell del av de totala kostnaderna för att kunna illustreras i figur 2. 2 De administrativa kostnaderna för Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet utgör en för liten procentuell del av de totala kostnaderna för att kunna illustreras i figur 3. 11

14 Tabell 3. Förändring av de administrativa kostnaderna per departement för samtliga områden (avrundat till närmaste hundra tusental) Departement Arbetsmarknadsdepartementet Totalkostnad 2006 i tkr (nollbas) Totalkostnad 2007 i tkr Totalkostnad 2008 i tkr Förändring i procent Förändring i procent ,87-1,70 Finansdepartementet ,24 8,37 Försvarsdepartementet ,14-15,14 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jordbruksdepartementet ,39-33,52 Justitiedepartementet Kulturdepartementet Miljödepartementet ,69-0,88 Näringsdepartementet ,02 2,50 Socialdepartementet ,63 19,42 Utrikesdepartementet ,79-0,13 Totalt ,99-2, Hur stor del av kostnaderna hänför sig till EG-relaterad lagstiftning? Av de totala administrativa kostnaderna har 50,2 procent sitt ursprung i EG relaterad lagstiftning. Figur 4 visar fördelningen av de administrativa kostnaderna, per mätområde, som hänför sig till EGrelaterad lagstiftning. De områden som har en stor andel av kostnaderna hänförliga till EGrättsliga krav är framförallt årsredovisning, livsmedel och kommunikation. Den stora andelen krav som härrör från EG relaterad lagstiftning medför att arbetet med att åstadkomma regelförenklingar kan ta längre tid än när förenklingar kan genomföras genom enbart nationella beslut. Det är emellertid värt att lyfta fram att den största minskningen i årets uppdatering bygger på en förenkling inom livsmedelsområdet (se avsnitt 2.5). Här har Livsmedelsverket i samråd med flera andra EU:s medlemsstater gjort en ny tolkning av en EG förordning. Det visar att det även är möjligt att minska de administrativa kostnaderna inom områden med en hög andel EG relaterad lagstiftning. 12

15 Associationsrättsområdet Bokföringsområdet Bygg- och fastighetsområdet Energiområdet Finansområdet Hälso- och sjukvårdsområdet Jordbruks-, skogsbruks- och fiskeområdet Kommunikationsområdet Livsmedelsområdet Miljöområdet Produkt- och konsumentområdet Skatteområdet Statistikområdet Transportområdet Tull- och utrikeshandelsområdet Årsredovisningsområdet* 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % * Inom årsredovisningsområdet och arbetsmarknadsområdet ses fördelningen över. Figur 4. Andel administrativa kostnader, per mätområde, som hänför sig till EG-relaterad lagstiftning 2. 5 Förändringar som har påverkat de administrativa kostnaderna Förändringar kan dels få genomslag på de totala administrativa kost nadernas utveckling och dels på ett enskilt område eller för en grupp företag. Det är dock viktigt att lyfta fram att även en liten kostnadsminskning för enskilda företag kan få stor effekt för de samlade kostnaderna om att det är många företag som berörs av kraven. Exempel på det är krav inom bokföring eller krav inom associationsrätten. Förändringar av krav där få företag berörs kan ge ett litet utslag på de totala kostnaderna men de kan vara nog så viktiga för det enskilda företaget. Nedan beskrivs först förändringar som fått genomslag på de totala administrativa kostnaderna och sedan redogörs för ett urval av för ändringar som har betydelse inom enskilda områden. Förändringar som har fått genomslag på de totala administrativa kostnaderna Även om vissa förändringar påverkar de administrativa kostnaderna är det inte alltid säkert att företagen upplever en förändring i sin vardag på grund av de minskade kostnaderna. Det kan bero på att de administrativa kostnaderna på vissa områden kan betraktas som så kallade affärskritiska kostnader eller Business as Usual. Det innebär att 13

16 kostnaden kan härledas till regelverken men att företagen genom inarbetade rutiner och/eller egna beslut skulle kunna ha haft dessa kostnader oavsett om regleringen finns eller inte. Jordbruksdepartementet/Livsmedelsverket Den största minskningen i årets uppdateringar finns på Livsmedelsområdet. Den är ett resultat av att Livsmedelsverket i samråd med flera andra EU medlemsstater gjort en ny tolkning av en EG förordning gällande inre spårbarhet av livsmedel. Den nya tolkningen innebär att inre spårbarhet av livsmedel inte längre krävs. Det leder till en minskning av de administrativa kostnaderna för kravet med cirka tre miljarder kronor. Arbetsmarknadsdepartementet/Arbetsmiljöverket En regelförenkling inom arbetsrättsområdet är att Arbetsmiljöverket tagit bort kravet på en årlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud, istället ska nu företagen rapportera in när tillbud har skett. Förändringen i årets uppdatering minskade kostnaderna med ca 125 miljoner kronor. Finansdepartementet/Skatteverket En stor del av minskningen på skatteområdet kan härledas till kravet för omvänd skattskyldighet för byggtjänster. Efter intervjuer med företag dras slutsatsen att den ökade kostnaden som kravet medförde år 2007 har sjunkit till en lägre nivå år Socialdepartementet/Försäkringskassan En förändring inom hälso och sjukvårdsområdet är att en ny tandvårdsreform började gälla under år Den innebär förändringar för vårdgivarna framförallt när det gäller administration för att få ersättning från Försäkringskassan. Vårdgivarens skyldigheter gentemot patienten har också stramats åt och förtydligats vilket innebär merarbete för tandläkarna, till exempel ska en skriftlig behandlingsplan tas fram vid omfattande behandlingar. Som en följd av detta har de administrativa kostnaderna ökat med 295 miljoner kronor. Trots den ökade kostnaden anser de flesta av de intervjuade företagen att tanken med den nya reformen är bra men att den har införts allt för snabbt och med allt för många problem i IT stödet. Ett urval av förändringar som har betydelse inom enskilda områden Miljödepartementet/Naturvårdsverket Det har genomförts en rad förändringar gällande prövningsnivåer för miljöfarlig verksamhet på miljöområdet. Vissa tidigare tillståndspliktiga verksamheter omfattas numera istället av anmälningsplikt. Det innebär att vissa företag inte längre berörs av omfattande tillståndsan 14

17 sökningar utan endast behöver göra en anmälan. Vissa företag omfattas numera varken av tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Det har lett till en minskning av de administrativa kostnaderna med 66 miljoner kronor. Finansdepartementet/Statistiska Centralbyrån Statistiska Centralbyrån har under år 2008 genomfört ändringar i undersökningen UFO 302 Forskning och utveckling inom företagssektorn som fått effekt inom Statistikområdet. I samband med nollbasmätningen ansåg samtliga intervjuade företag att delar av blanketten var omständlig och helst skulle förenklas. Detta har under denna uppdateringsperiod genomförts och har upplevts som positivt av företagen. Genom att omformulera två frågor i undersökningen har de administrativa kostnaderna minskat med 1,3 miljoner kronor. Företagen ska nu istället för att specificera personalen efter utbildningsnivå ange fördelning av personalen efter yrke. Den andra frågan som omformulerats gäller antal personer i forskning och utvecklingsverksamhet med forskarexamen. Miljödepartementet/Boverket Inom området bygg och fastighetsrätt har en förenkling genomförts så att det är möjligt att ansöka om bygglov för åtgärd av säsongskaraktär. Den sökande behöver numera bara ansöka om bygglov en gång och kan sedan upprepa åtgärden utan att ansöka om nytt bygglov nästkommande år. Detta upplevs av företagen som en betydelsefull förenkling. Försvarsdepartement/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vid nollbasmätningen av produkt och konsumentområdet lyfte flera företag fram att man utan att öka risken för olyckor borde kunna lätta på kravet på daglig tillsyn på bensinstationer när det gäller hantering av brandfarliga gaser och vätskor och istället göra den mer sällan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under uppdateringsperioden upphävt detta krav, vilket resulterat i en minskning av de administrativa kostnaderna med 70 miljoner kronor. Istället har en handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer tagits fram. Näringsdepartement/Post- och Telestyrelsen Inom kommunikationsområdet har en marginell minskning skett av de administrativa kostnaderna. I förra årets uppdatering tillkom kravet på specificerade telefonräkningar. Delar av kostnaden för kravet har i årets uppdatering sjunkit till en lägre nivå, vilket medför stora delar av kostnadsminskningen inom området. 15

18 2.6 Förändringar av administrativa kostnader kopplat till e-tjänster I en uppdatering inkluderas förändringar i regelverket som innebär att lagstiftningen förändrats. Det finns emellertid andra insatser för regelförenkling som direkt påverkar de administrativa kostnaderna och som ingår i en uppdatering, till exempel e tjänster. I Tillväxtverkets mätningar mäts den faktiska andelen företag som använder de elektroniska tjänsterna. Eftersom användandet förändras över tiden och fler företag går över till att använda e tjänster kontrolleras vid varje uppdatering om fördelningen har förändrats. Urval av nya och förändrade e-tjänster Inom området associationsrätt finns det nu nya möjligheter att anmäla ärenden elektroniskt för handelsbolag och ekonomiska föreningar. Det har bidragit till att minska de administrativa kostnaderna med drygt fem miljoner kronor. På hälso och sjukvårdsområdet införde Statens Folkhälsoinstitut under år 2007 en tjänst för att låta restauranger lämna sina restaurangrapporter elektroniskt. Antalet restauranger som utnyttjat möjligheten med elektronisk inrapportering ökade under år 2008 med 15 procent. Det ökade användandet av tjänsten har dock inte gett någon större kostnadsminskning för företagen. Vid intervjuer med företag har det dock lyfts fram att det upplevs som smidigare med elektronisk inrapportering, även om företagen inte sparar så mycket tid. Elektronisk inrapportering av årsredovisning har inte resulterat i minskade administrativa kostnader. Kostnaderna har istället marginellt ökat och få företag har utnyttjat möjligheten att använda detta rapporteringssätt. De intervjuade företagen har dock upplevt det som betydligt smidigare att rapportera elektroniskt jämfört med postalt. Genom att styrelsen och revisorn som ska underteckna inte behöver vara på samma plats vid samma tillfälle finns det en potential att vinna tid och skapa förenkling. De företag som har många ledamöter i styrelsen, som dessutom kan vara spridda geografiskt, kan antas få större vinster med denna e tjänst. Det finns en viktig mätteknisk aspekt som kan nyansera varför kostnaderna för elektronisk inrapportering ibland blir högre än vid postal inrapportering. Enligt Standardkostnadsmodellen ingår inte tid för kompletteringar eller handläggningstid, något som är vanligt vid postal inrapportering. Vid elektronisk rapportering får företagen återkoppling direkt om någon uppgift är felaktigt ifylld eller saknas. Det resulterar i att tiden för inrapportering blir längre samtidigt som den 16

19 totala tiden för inrapportering (inklusive handläggningstider samt eventuella kompletteringar) blir kortare. Elektronisk inrapportering innebär även att den finansiella kostnaden för porto försvinner. Dessa aspekter kan vara orsak till varför de intervjuade företagen upplever elektronisk inrapportering som en smidigare process samtidigt som det inte nödvändigtvis resulterar i minskade administrativa kostnader. 17

20 18

21 Bilaga 1. Förteckning över 2008 års uppdateringsrapporter för respektive mätområde Rapport 0007 Rapport 0008 Rapport 0009 Rapport 0010 Rapport 0011 Rapport 0012 Rapport 0013 Rapport 0014 Rapport 0015 Rapport 0016 Rapport 0017 Rapport 0018 Rapport 0019 Rapport 0020 Rapport 0021 Rapport 0022 Näringslivets administrativa kostnader för transportområdet Näringslivets administrativa kostnader för jordbruks-, skogsbruks- och fiskeområdet Näringslivets administrativa kostnader för energiområdet Näringslivets administrativa kostnader för miljöområdet Näringslivets administrativa kostnader för tull- och utrikeshandelsområdet Näringslivets administrativa kostnader för bygg- och fastighetsområdet Näringslivets administrativa kostnader för skatteområdet Uppdatering 2008 Näringslivets administrativa kostnader för området associationsrätt Näringslivets administrativa kostnader för området årsredovisning och bokföring Näringslivets administrativa kostnader för hälso- och sjukvårdsområdet Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Näringslivets administrativa kostnader för finansområdet Näringslivets administrativa kostnader för produkt- och konsumentområdet Näringslivets administrativa kostnader för statistikområdet Näringslivets administrativa kostnader för livsmedelsområdet Näringslivets administrativa kostnader för arbetsrättsområdet 19

22 20

23

24 Tillväxtverket Tel För fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Rapport 0023 Rev A

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Minskning av administrativa bördor

Minskning av administrativa bördor Minskning av administrativa bördor Målet är att minska de administrativa bördorna hänförliga till EU:s regelverk med 25 % till 2012 (ER mars 2007) KOM och Rådet har uppmanat MS att sätta nationella mål.

Läs mer

MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET

MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp Minirapport Uppdrag Uppdatering och mätning av företagens administrativa kostnader 2010-2012 Datum Maj, 2013 MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET MINIRAPPORT MILJÖOMRÅDET Datum

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058.

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058. Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010 Rapport 0058 kommunikation Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet

Läs mer

Användarmanual för mätdatabasen Malin

Användarmanual för mätdatabasen Malin Användarmanual för mätdatabasen Malin Tillväxtverkets databas för resultaten från mätningarna av företagens administrativa kostnader 117 86 Stockholm Besöksadress: Götgatan 74 Telefon: 08-681 91 00. Telefax:

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Kommittédirektiv En effektiv Sevesolagstiftning Dir. 2011:72 Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över regleringen av tillståndsgivning och tillsyn

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Arkivbeskrivning för Statskontoret

Arkivbeskrivning för Statskontoret ARKIVBESKRIVNING 1.1 1 (5) för Statskontoret Denna arkivbeskrivning tar upp perioden efter 2006-01-01. För tidigare perioder se 1.0 (2013-09-04). Statskontorets verksamhet Statskontorets uppgifter redovisas

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2008. Rapport 0017

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2008. Rapport 0017 Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2008 Rapport 0017 Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2008 Rapport 0017 Tillväxtverket

Läs mer

- Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2012

- Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2012 2012-06-20 Dnr 011-2011-5066 Förslag på hur Tillväxtverket kan ge stöd i förenklingsarbetet på myndigheter med omfattande verksamhet riktad till företag. - Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning.

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning. Promemoria 2016-08-26 FA2016/01035/JA Förvaltningsavdelningen Juridik- och affärsenheten Arkiv- och registratursektionen Beskrivning över Regeringskansliets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets-

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Företagens totala regelkostnader

Företagens totala regelkostnader Företagens totala regelkostnader Delrapport 1: Kemibolaget i Bromma har regelkostnader på 6 miljoner kr per år 4 951 800 234 400 499 400 278 400 Arbetsmarknad Miljö Skatt Bransch NNR regelkostnadsprojekt:

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Revisorsnämnden Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2013-12-12 Ju2013/8571/DOM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Revisorsnämnden Box 24014 104 50 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Revisorsnämnden Riksdagen

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Företagens totala regelkostnader

Företagens totala regelkostnader Företagens totala regelkostnader Delrapport 4: Gnosjö Automatsvarvning har regelkostnader på 4,8 miljoner kr per år 4 539 000 122 000 113 000 Arbetsmarknad Miljö Skatt 58 000 Bransch NNR regelkostnadsprojekt:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Företagens totala regelkostnader

Företagens totala regelkostnader Företagens totala regelkostnader Delrapport 5: Anna Norbergs Buss har regelkostnader på 3,1 miljoner kr per år 2 689 100 170 100 77 100 125 900 Arbetsmarknad Miljö Skatt Bransch NNR regelkostnadsprojekt:

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande Promemoria 2005-05-18 Fi2005/2323 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, S5 Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Liberal politik för färre och enklare regler

Liberal politik för färre och enklare regler Partimotion Motion till riksdagen 2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2005 KOM(2005) 518 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag

Uppdrag att göra en genomgång av regelverk m.m. i syfte att minska den administrativa bördan för företag 1 (6) Föreskriftsenheten Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Kristina Nilsson, 011-19 14 71 2003-10-20 N2003/6613/IR Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att göra

Läs mer

Utdömda miljösanktionsavgifter

Utdömda miljösanktionsavgifter Utdömda miljösanktionsavgifter 2002 MI0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Miljöbalkens tillämpning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Ekofinrådets möte den 21 mars 2017

Ekofinrådets möte den 21 mars 2017 Kommenterad dagordning Rådet 2017-03-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 mars 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 6 mars 2017. 1. Godkännande av den

Läs mer

Företagens totala regelkostnader

Företagens totala regelkostnader Företagens totala regelkostnader Delrapport 2: WelcomeGruppen har regelkostnader på 4,3 miljoner kr per år 3 696 700 215 200 274 000 Arbetsmarknad Miljö Skatt 108 500 Bransch NNR regelkostnadsprojekt:

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen Bilaga 1 17 (22) Aktivitet Population Frekvens Tidsåtgång minuter Timlön 1 kronor Resultat kronor Information om 11000 1 20 280 1027000 regleringen Anmälan tillgång till 1 1 10 380 63 Mina sidor och anmälan

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Arbetsmiljöpolitik inom Sverige och EU och möjliga effekter för svensk industri. Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv

Arbetsmiljöpolitik inom Sverige och EU och möjliga effekter för svensk industri. Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv Arbetsmiljöpolitik inom Sverige och EU och möjliga effekter för svensk industri Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv Arbetsmiljön och EU Jämförande arbetsolycksfallsstatistik Eurostat Arbetsmiljöveckan i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet?

HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? HFS Konferens Utvecklingskraft 30 maj Regeringsuppdrag om hälsofrämjande insatser rörande mat och fysisk aktivitet vad blev resultatet? Pia Lindeskog Global burden of disease, Sweden 2015 Sid 2. 2017-06-19

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision i Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader

Läs mer

1. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om tingsrätters 12 september effektivitet och produktivitet

1. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om tingsrätters 12 september effektivitet och produktivitet 2017-09-12 Statsrådsberedningen Riksmötet 2017/18 Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från och med 12 september 2017 till mitten av januari 2018. Propositionerna redovisas i

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer