Elektronisk upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk upphandling"

Transkript

1 2010 : 5 ISSN Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen i samtliga kommuner och landsting i Stockholms och Uppsala län. Den här studie syftar till att titta närmare på ett område som inte är kartlagt idag, nämligen hur elektronisk upphandling används inom kommunerna och landstingen i Stockholms och Uppsalas län. Det är sammanlagt 36 offentliga upphandlare i en region som upphandlar för närmare hundra miljarder kronor varje år. Vidare syftar rapporten till att lyfta fram vikten av användingen av elektronisk upphandling och belysa vilka vinster offentliga inköpare kan göra. Underlaget bygger på intervjuer med upphandlingsansvariga eller upphandlare i respektive kommun eller landsting. Mätningen av just region Stockholm och Uppsala är vald utifrån Handelskammarens verksamhetsområde. Med elektronisk upphandling och särskilt elektroniska upphandlingssystem avses system som möjliggör att hela upphandlingsprocessen genomförs elektroniskt. Utgångspunkten för den här rapporten är att med elektronisk upphandling (e-upphandling) avses hela ledet från annonsering över anbudshantering till tilldelning av anbud är elektroniskt. Det innefattar emellertid inte lösningar för elektronisk signering av anbud. Det finns dessutom ytterligare steg, både innan annonsering och efter tilldelning, som kan skötas elektroniskt i de flesta system men som med vår definition faller utanför den här studien. Regionen Stockholm-Uppsala behöver arbeta mer för att införliva och särskilt använda sina system för elektronisk upphandling. Fördelarna talar sitt tydliga språk. 1

2 Sammanfattning E-upphandling innebär enklare hantering och kostnadsbesparing. Upphandlande enheter kan tidsmässigt spara 25 procent. För många kommuner är ungefär hälften av omsättningen knuten till den upphandlande verksamheten. För stora kommuner eller landsting som upphandlar för miljarder kronor årligen innebär sådana tidsvinster en rejäl besparing i administrativa kostnader. Svenskt näringsliv missar en sammanlagd besparing om närmare en halv miljard kronor per år samtidigt som man missar en rad kvalitetsmässiga fördelar i form av tydligare underlag och fler nöjda anbudsgivare. Den här analysen visar glädjande nog att en klar majoritet av kommunerna i Stockholms län i dag har system för elektronisk upphandling. Emellertid visar den också på att den nivån sjunker med drygt 25 procent om man tittar på den egentliga nivån för användning av e-upphandling. I och med att det verkliga nyttjandet av systemen är avsevärt lägre innebär det att endast lite mer än hälften har och använder elektroniska upphandlingssystem i länet. I Uppsala län är situationen avsevärt sämre för e-upphandling. I det stora flertalet kommuner finns inga system för e-upphandling, eller några planer på att införa det. I norra delarna av länet förekommer ett samarbete med Gävleborg vilket är uppmuntrande då Gävleborg satsar på elektroniska system, men i övrigt använder endast en kommun e-upphandling fullt ut och ytterligare en till två kommuner håller på att förbereda för införande av elektroniska upphandlingssystem. Regionen Stockholm - Uppsala behöver arbeta mer för att införliva och särskilt använda sina system för elektronisk upphandling. Fördelarna talar sitt tydliga språk. En effektivare upphandling kan innebära att kommuner med allt krympande budgetunderlag inte behöver höja skatten, säga upp personal eller begära mer pengar från statens kassa. Elektroniska upphandlingssystem är samtidigt lättare att använda för anbudsgivare eftersom det blir enklare att undvika misstag som diskvalificerar leverantörer. Det ger fler anbud per upphandling vilket i sin tur skapar bättre konkurrens och lägre priser som ger ett bättre nyttjande av skattepengarna. Ur ett EU-perspektiv är det viktigt att det europeiska samarbetet om standarder för elektronisk upphandling fortgår och gör framsteg. En harmonisering av systemlösningar krävs för en verklig utveckling av e-upphandling. Det finns storstilade målsättningar med handlingsplaner och pågående projekt, både inom EU och på nationell nivå, men det går långsamt. De politiska målsättningarna är än så länge långt från den praktiska verkligheten. 2

3 Krav för e-upphandling Med dagens tekniska hjälpmedel finns det flera sätt att använda IT/informationsteknik i upphandlingen och det finns i dag färdiga lösningar för att elektroniskt genomföra i stort sett alla led i en upphandling. Sådana möjligheter innebär att vi idag kan göra mer och mer av upphandlingsprocessen elektroniskt vilket ger både besparingar och förenklingar för alla parter i processen. Annonser om upphandlingar skickas och publiceras elektroniskt, förfrågningsunderlag finns tillgängliga på upphandlande enheters webbplatser och så vidare. Det är emellertid viktigt att se på hela inköpsprocessen, från planering och annonsering till fakturahantering, för att verkligen kunna få ut full nytta med IT-baserad stöd i upphandlingsprocessen. Hanteringen omfattar dock fortfarande en viss grad av manuellt arbete. De svenska upphandlingslagarna, lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUFS), ger en upphandlande myndighet rätten att bestämma att anbudsansökningar och anbud ska lämnas elektroniskt. Anvisade elektroniska kommunikationsmedel ska vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans med sådan datorutrustning och program som i allmänhet används. Både EU-direktiven och de svenska reglerna för upphandling ålägger upphandlande myndigheter att ha sådan utrustning att den elektroniskt kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt. Kraven är dock inte helt tydliga på alla punkter. Utrustningen ska ha särskilda säkerhetsanordningar bland annat för att säkerställa att (i) bara behöriga personer får tillgång till uppgifterna, (ii) obehörig access till uppgifterna kan spåras, (iii) det går att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs emot, (iv) ingen har tillgång till uppgifterna innan angivna tidsfrister har löpt ut, (v) det går att få del av de insända uppgifterna bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, (vii) insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter bestämt datum för att ta del av uppgifterna. Med detta ställs sannolikt högre krav på elektroniska anbud än traditionella anbud på papper. Det är rimligt att kraven för e-upphandling är högre av säkerhetsskäl, men det är viktigt att de fokuseras på den juridiska säkerheten och inte främst, som idag, på den tekniska säkerheten. Det bör krävas signering även vid elektroniska upphandlingar, samtidigt som den tekniska säkerheten inte får gå så långt att den ställer för höga krav på anbudsgivarna. 3

4 System för elektronisk upphandling Det finns ett antal elektroniska system tillgängliga på marknaden som upphandlare kan införskaffa eller prenumerera på. De syftar till att stödja upphandlaren i genomförandet av upphandlingen med funktionalitet för de olika upphandlingsmomenten. De kommuner som ingår i studien och som har ett elektroniskt upphandlingssystem har i stort sett alla fall valt antingen Tend Sign eller e-avrop. Någon enstaka upphandlande enhet använder systemet Kommers, Visma Tender eller Avantra. Det finns även flera företag som erbjuder liknande system. Tend Sign och e-avrop har funnits på marknaden några år och är utvecklade av privata företag. Sverige har valt att låta den privata sektorn utveckla den här typren av tjänster istället för att satsa på en gemensam offentlig lösning, som flera andra länder inom EU har gjort. De upphandlingssystem som förekommer i studien har system för de olika delarna av upphandlingsprocessen. Det gäller till exempel för att göra förslag på lämplig tidplan, utvärdera anbudspriser automatiskt, presentera resultat, sprida och hantera avtal, prislistor och produktblad genom integration mot organisationens intranät, planeringsstöd för förfrågningsunderlag, upphandling, avtal och organisation, dokumenthantering, frågor och svar för anbudsgivare, kreditbevakning, etc. Systemet kopplas till befintliga IT-system i organisationen. På samma sätt kan en leverantör utföra hela sin anbudsprocess. Systemen är uppbyggda kring fristående moduler där exempelvis upphandling är en särskild modul. En användare behöver emellertid inte nödvändigtvis använda alla delar i ett upphandlingssystem. Ofta använder kommuner upphandlingssystemet enbart för annonsering men utnyttjar inte övriga delar. Systemen kan användas, och används, vid i stort sett alla former av upphandling av varor och tjänster i alla branscher för både klassiska sektorn och försörjningssektorn. De elektroniska systemen i denna studie innehåller dessutom verktyg för att ställa frågor och göra kompletteringar vilket också underlättar för anbudsgivare samtidigt som likabehandlingsprincipen inte överträds. 1 Exempelvis Vervas rapport 2008:1, Hur är läget? 2 Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex E-upphandling i Stockholm och Uppsala hur långt har det kommit? I tidigare studier om elektronisk upphandling har fokus särskilt legat på myndigheternas genomförande vad gäller e-upphandling. 1 Resultatet från denna studie utgår från kommunerna och landstingen i Stockholms- och Uppsalaregionen. I Handelskammarens e-förvaltningsindex från september konstaterades att andelen förvaltningar (myndigheter och kommuner) som har tillgång till system för elektronisk anbudshantering fördubblats men att man startat från en låg nivå. Av de 36 upphandlande enheter som ingår i undersökningen är 34 kommuner och 2 landsting (dock inga myndigheter). I presentationen av undersökningen görs emellertid ingen skillnad mellan kommun och landsting. 23 av de 36 upphandlande enheterna, 64 procent, har ett elektroniskt upphandlingssystem. Av de 23 upphandlande enheter som har ett system är det emellertid endast 16 som använder systemet fullt ut, det vill säga från annonsering till anbudshantering. Det innebär att i praktiken är det 44 procent av samtliga enheter som verkligen använder sig av elektronisk upphandling (Tabell 1) i regionen. TABELL 1 Det är i sammanhanget intressant att jämföra Stockholms och Uppsala län eftersom skillnaderna är stora. Om vi ser enbart till Stockholm är andelen som har ett system för e-upphandling 21 av 27 enheter (26 kommuner och 1 landsting) eller 78 procent. (Tabell 2) 4

5 TABELL 2 Kommunerna har i flera fall nyligen infört ett system för elektronisk upphandling eller planerar att göra det. Hos de enheter som ännu inte införskaffat något system för e-upphandling anges bristande resurser som en vanlig orsak. En annan orsak är att kommunen samarbetar med andra större kommuner i sina upphandlingar och därmed inte behöver ett eget elektroniskt system. Tid är pengar Å andra sidan blir siffran avsevärt lägre när vi tittar på hur stor andel som använder sina system fullt ut. Den verkliga siffran för användande av elektronisk upphandling i Stockholms län krymper då till 15 av 27, dvs. 55 procent. I Uppsala råder ett annat läge. Där har 7 av 9 enheter, 77 procent, inget system för e-upphandling. Håbo kommun har ett system som också används, medan Heby nyligen installerat sitt system men dröjer med att använda det fullt ut (Tabell 2). Anledningen till att systemen för e-upphandling inte används för hela upphandlingsprocessen är i majoriteten av fallen, 57 procent, att enheten helt enkelt inte använder delen att hantera anbud. För 29 procent faller full tillämpbarhet på att enheten inte anser att de tekniska delarna för systemet fungerar tillfredsställande eller att systemet inte används till annat än att annonsera då det i övrigt upplevs som svårt att tillämpa. Den tredje största delen, 14 procent, beror på att enheten inte har skaffat vissa delar av upphandlingssystemet. (Tabell 3) TABELL 3 Att förenklingar kan åstadkommas med elektroniska upphandlingssystem är väl känt från rapporter från av bland annat Tillväxtverket (tidigare NUTEK) och Verva (numera nedlagt). Vinsterna för upphandlarna är främst en förenklad och effektivare administration. Möjligheten att återanvända information ur systemet gör att de upphandlande myndigheterna kan spara mycket tid. Genom att exempelvis återanvända mallar och formuleringar vid utformning av förfrågningsunderlag och annonser uppskattar Tillväxtverket 3 en tidsvinst om procent. Det ska sättas i relation till att regionen upphandlar för närmare hundra miljarder på år (uppgiften baseras på intejuver med upphandlare i regionen Stockholm Uppsala). I ett fiktivt exempel på ett företag som i genomsnitt lägger ner 50 timmar på att lämna anbud i en medelstor upphandling sparar företaget 26 procent av tiden om upphandlingen istället genomförs elektroniskt. Det ger i sin tur en ungefärlig besparing för svenskt näringsliv om cirka 400 miljoner kronor årligen 4. Det är främst tidsvinster i form av att förfrågningsunderlagen i elektroniska upphandlingar är mer strukturerade och tydliga. Mer strukturerade förfrågningsunderlag ger i sin tur bättre och mer strukturerade anbud vilket alla tjänar på. Fernando de Pablo Martin, General Director for the promotion of egovernment, pekade under egovernment Conference i Malmö i November 2009 på att e-upphandling inom EU sparar ca 5 procent för upphandlande myndigheter, och mellan 50 procent till 80 procent av transaktionskostnader för både köpare och säljare. En annan direkt vinst för leverantören är juridiska och kvalitetsmässiga fördelar. Alla handlingar och all information finns samlad på en plats, leverantörer kan arbeta i upphandlingssystemet och på distans och pappershanteringen minskar. Automatiska kvalitets- 3 NUTEK R 2009:04, Offentliga upphandlingar och elektroniska upphandlingssystem, mars A.a. s. 15. Uppskattingen gäller vid uppgift om ca upphandlingar/år, ca 5 anbud/upphandling och personalkostnad om 400 kr/ timme. 5

6 kontroller och checklistor minskar problemen med slarvfel som kan leda till diskvalificering. Utformning och layout av anbudet får samtidigt mindre betydelse och riskerar inte att påverka bedömningen lika mycket som vid en upphandling där elektroniskt upphandlingssystem inte används. Hur stora tidsvinsterna blir varierar beroende på vilken upphandling det rör sig om och hur komplex upphandlingen är. Rapporten från Tillväxtverket visar även att företag noterade generella kvalitetshöjningar efter kommuners införande av elektroniska upphandlingssystem. 5 Det är emellertid främst upphandlarna som gör de största effektivitetsvinsterna genom e-upphandling. Möjligheten att återanvända informationen ur systemet gör att de upphandlande enheterna kan spara mycket tid. Mallar och formuleringar i systemet kan återanvändas vid exempelvis utformning av förfrågningsunderlag och för annonser. Uppgifter och formuleringar från leverantören kan enkelt återanvändas vid avtalsskrivandet vilket både sparar tid och minskar risk för felkällor. Spridande av information om befintliga avtal förenklas också genom informationsstöd i form av ett elektroniskt upphandlingssystem. Det är även möjligt att i systemen bygga upp en avtalsdatabas som berörda personer kan ha tillgång till. En avtalsdatabas där alla avtal finns lättillgängliga innebär att avtalen utnyttjas i högre utsträckning och att onödiga upphandlingar undviks. Vad krävs för e-upphandlingen att utvecklas? Det finns flera fungerande system för elektroniskupphandling på marknaden i dag. Systemen utvecklas snabbt och tekniken gör att systemen blir mer och mer användarvänliga. Många upphandlare har elektronisk upphandling men använder det inte fullt ut. Studien visar på flera anledningar till varför, men generellt uppmärksammar de flesta av dessa upphandlare inte värdet av att använda systemen eller att det inte upplevs som en reell förenkling. Flera upphandlare har just börjat använda sina system och har ännu inte hunnit utvärdera dem. Man vill gärna ta en steg i taget. De flesta annonserar idag via olika elektroniska webbsidor, exempelvis Allego eller Opic, och har nyligen vant sig vid detta. Flera rapporter pekar på ett tydligt samband mellan e-upphandling besparingar i tid och pengar. Det är av stort intresse för många kom- 5 A.a. 6 Stockholms Handelskammaren e-förvaltningsindex Uppdrag att arbeta för ökad användning av elektronisk upphandling, rapport 2007:5 6

7 munder, i synnerhet för de som kämpar med strama budgetramar. Frågan om e-upphandling är för många, ca 30 procent 6, en fråga om resurser. En utveckling som ligger i tiden är att mindre kommuner går med i övergripande kommunsamarbeten där flera kommuner hjälps åt med upphandling och delar på kostnaderna. Några kommuner i Uppsala län är till exempel med i Inköp Gävleborg eller UNO (Upphandling Nordost) för kommuner i norra delarna av Stockholms län. Det är ett sätt att göra mer professionella och kostnadseffektiva upphandlingar. En viktig ingrediens i arbetet att utveckla och sprida användningen av e-upphandling är en harmonisering av systemlösningar. En positiv utveckling av e-upphandling förutsätter standarder som är öppna för att undvika alltför snäva teknikinvesteringar med inlåsningseffekter och snedvridning av konkurrensen. Det numera nedlagda Verket för förvaltningsutveckling (Verva), som bl.a. hade till uppgift att samordna de statliga IT-inköpen, pekar i en rapport 7 från 2007 på att de lösningar som tas fram måste utformas på sådant sätt att de inte tar bort konkurrensmöjligheterna och inte heller skapar obalans i förutsättningarna för olika leverantörer. Detta gäller särskilt för små och medelstora företag som annars riskerar att utestängas om inte hänsyn tas till deras förutsättningar redan på planeringsstadiet. För att öka farten på e-upphandlingen är det också nödvändigt att införa de nya upphandlingsförfarandena elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. Dessa är frivilliga delar i direktivet som Sverige valt att vänta med att införliva men som nu under våren varit under beredning i regeringskansliet. Dessa förfaranden är starkt knutna till elektroniska upphandlingssystem. Genom att införliva dynamiska inköpssystem och e-auktioner blir användningen större, bredare och enklare. Upphandlare kommer att behöva bli mer bekanta med verktygen och i och med ökad användning så sprids kunskapen och därmed även en säkerhet att lita till systemen för e-upphandling. I den proposition som regeringen lade fram i april i år 8 finns förslag med att införa e-auktioner från den 15 juli i år. Däremot har regeringen tyvärr valt att vänta med dynamiska inköpssystem. Målsättningar i EU och Sverige om e-upphandling Regeringens uttalade mål är att den statliga förvaltningens inköpsprocesser ska kunna hanteras helt elektroniskt från och med 2010 vilket ligger i linje med målsättningen på EU-nivå. Ett delmål inom EU är att minst 50 procent av upphandlingarna över tröskelvärdena ska genomföras elektroniskt. Målen är högt satta och både vad gäller nationellt och på EU nivå är man fortfarande en bit ifrån att uppnå dem och har därför skjutits på framtiden. Ramen för Lissabonstrategins i2010 e-governement Action Plan från 2006, plus den ministerdeklaration som antogs i september 2007 om e-förvaltning, är de instrument på EU nivå som styr målsättningarna på området. Aktionsplanen lyfter fram e-upphandling som en viktig del i att effektivisera offentlig förvaltning. Ministerdeklarationen lyfter fram den ökande vikten av e-förvaltning i genomförandet av ett flertal direktiv, till exempel tjänstedirektivet. En arbetsgrupp för e-förvaltning samordnar arbetet kring denna deklaration. Deklarationen nämner vissa områden som prioriterade, nämligen gränsöverskridande teknisk samverkansförmåga inom områdena elektronisk identifiering. Den nuvarande strategin tar slut i mars 2010 och en ny strategi, , är på gång att lanseras. Det finns flera nationella uppdrag som berör elektronisk upphandling. Ekonomistyrningsverket (ESV) har ett uppdrag av regeringen att arbeta för att öka införandet av elektroniska inköpssystem och målet är att uppnå EU-kommissionens mål. 9 Manchester Ministerial Declaration 2005, statuerar att myndigheterna inom EU år 2010 ska kunna hantera alla upphandlingar elektroniskt. Statliga myndigheter ska införa elektroniska beställningar senast 2013 (små myndigheter undantas). ESV leder och samordnar det arbetet. Dessutom har Kammarkollegiet fått i uppdrag att ta fram en plattform för elektronisk upphandling och verka pådrivande för utvecklingen av elektronisk 8 Prop. 2009/10 :180 9 Verva, Rapport 2007:5, Uppdrag att arbeta för en ökad användning av elektronisk offentlig upphandling. 10 Statskontoret 2005:27, Underlag till nationell plan för att införa elektronisk upphandling. 7

8 upphandling, bland annat genom standardisering. Regeringens nationella handlingsplan 10 för den svenska e-förvaltningen har som mål att förbereda införandet av elektronisk upphandling i Sverige i enlighet med kommissionens handlingsplan från den 21 oktober Dessa åtgärder är ett led i regeringens satsning på en effektivare offentlig förvaltning. Ett projekt inom EU som syftar till ökande gränsöverskridande handel genom elektroniska system är PEPPOL (Pan European Public Procurement On-line). PEPPOL drivs i samarbete med vissa medlemsstater samt myndigheter och institutioner. Syftet är att åstadkomma en gemensam teknisk lösning för inköp inom hela EU. Sverige gick med i projektet under 2009 men fokuserar främst på delarna som rör elektroniskafakturor. Stockholms Handelskammare uppmanar kommuner och landsting i regionen: Att kommuner som i dag inte använder sig av elektronisk upphandling sjösätter planer för hur detta kan införas Att de kommuner som har system för elektronisk upphandling använder dem i de viktigaste delarna av processen, i synnerhet i anbuds hanteringen, för att underlätta för leverantörerna. Handelskammaren föreslår också: Att Kammarkollegiet snabbar på utvecklingen av standarder på området Att regeringen så snart som möjligt ser till att den statliga förvaltningens inköpsprocesser hanteras elektroniskt och därmed lever upp till sina egna målsättningar Att regeringen uppmuntrar kommuner och landsting att införa och använda system för e-upphandling. Kommuner och landsting i studien som inte har något system för elektronisk upphandling: Stockholms län (6): Järfälla Knivsta Nykvarn Salem Sollentuna Stockholms läns landsting Uppsala län (7): Enköping Tierp Uppsala Upplands-Bro Uppsala landsting Älvkarleby (ingår i inköp Gävleborg men upphandlar själva vid låga värden) Östhammar Totalt: 13 Kommuner som har någon typ av system för elektronisk upphandling men som inte använder för hela processen: Stockholms län (6): Haninge Huddinge Nacka Stockholm (har inte alla delar på plats i hela kommunen ännu) Tyresö Vaxholm Uppslala län (1): Heby Totalt: 7 Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys och information: Niklas Kåvius, 11 COM(2006)173 och SEC(2005) 959, tolkningsmeddelande. 8

9 9

10 10

11 11

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Sid 0 (11) Birgitta Nelson birgitta.nelson@kammarkollegiet.se 08-7000716 2013-01-28 Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters

Läs mer

Elektronisk offentlig upphandling

Elektronisk offentlig upphandling Elektronisk offentlig upphandling Vad innebär förslagen till nya upphandlingsdirektiv? Andra sätt EU kommissionen vill främja e-upphandling? Några reflexioner; vad anser vi från svensk sida? Vad händer

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010)

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000381/2010 SID 1 (5) 2010-10-06 Handläggare: Ia Magnusson Telefon: 08-508 14 097 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794

Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 KKV1007, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2011-01-04 Dnr 644/2010 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens grönbok om elektronisk upphandling 2010/4794 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument. Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Förenklingar vid anbudslämnande Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument Bestämmelser genom förordning ESPD är ett standardformulär som fastställts av kommissionen

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Läs mer

Underlag till handlingsplan för en genomgående elektronisk inköpsprocess

Underlag till handlingsplan för en genomgående elektronisk inköpsprocess 1 [47] Underlag till handlingsplan för en genomgående elektronisk inköpsprocess Upphandlingsmyndigheten Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm Telefon: 08-586 21 700

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 1 december 2016. SFS 2016:1162 Utkom från trycket den 9 december 2016 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna förordning

Läs mer

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015

Nya upphandlingsregler 2016. Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 Nya upphandlingsregler 2016 Henrik Grönberg Upphandlingsmyndighetens konferens 16 oktober 2015 I denna presentation behandlar vi Lagstiftningsarbetet. Annonsering, förfaranden och förhandling. Uppdelning

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Upphandlingsförordning; utfärdad den 29 september 2011. SFS 2011:1040 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 Regeringen föreskriver 1 följande. Förordningens innehåll 1 Denna

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014) Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent

Nyheter inom offentlig upphandling. Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent Nyheter inom offentlig upphandling Mora 5 oktober 2017 Birgitta Laurent 1 Tre nya upphandlingslagar 2017-01-01 Lagen om offentlig upphandling (LOU) + komplettering 2017-06-01 Lagen om upphandling inom

Läs mer

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017

Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Upphandlingsdagarna Nya regler om sociala tjänster och andra särskilda tjänster Catharina Piper den 24 januari 2017 Presentation av åhörare och föreläsare Era förväntningar? Upphandling då och nu! Tempora

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg)

Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Vilka krav bör ställas på system för e-upphandling? Rekommendationer från Kommissionens expertgrupp för e-upphandling ( e-teg) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 Åtgärder

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

Ny lagstiftning om offentlig upphandling Ny lagstiftning om offentlig upphandling vad innebär den för dig som leverantör? När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar.

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling

Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling 2008 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling finns för att medborgarnas skattepengar skall används så effektivt

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun

Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Avslutad: Arbetskläder och arbetsskor till Huddinge kommun Info Version 11 URL http://com.mercell.com/permalink/37298160.aspx Externt anbuds-id 17049-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22 Program Direktupphandling Nya EU-direktiv och förändringar i LOU Aktuella upphandling Övriga frågor Direktupphandling Höjd beloppsgräns: 505 800 kr Dokumentationsplikt

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Myndigheternas IT-rankning

Myndigheternas IT-rankning 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter

Läs mer

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178155-2012:text:sv:html SE-Umeå: Arkitekt-,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : KKV1030, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-30 Dnr 285/2012 1 (13) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Mål nr 1857-12 Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Finansdepartementet. Magnus Enzell Finansdepartementet

Finansdepartementet. Magnus Enzell Finansdepartementet Magnus Enzell Att utveckla den svenska förvaltningen En förvaltning förverkligar politiska mål En effektiv förvaltning skapar grogrund för tillväxt Stolta anor men stor ryggsäck Förvaltningspolitisk doktrin:

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen.

Avslutad: 2013/235-KS IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Avslutad: 2013/235-KS-061 - IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38388469.aspx Externt anbuds-id 105822-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

E-handel i offentlig sektor i Sverige

E-handel i offentlig sektor i Sverige E-handel i offentlig sektor i Sverige DIFI EHF-konferens Mats Goffhé Sören Pedersen Agenda E-handel i offentlig sektor i Sverige: Status idag och framåtblick Hur tar man hem nyttan med e-handel? Obligatoriskt

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig

Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig Offentlig e-upphandling; dags att förbereda sig Obligatoriskt med e-upphandling framöver Nyheter kring kvalificering (det enhetliga upphandlingsdokumentet) Dynamiska inköpssystem Elektroniska kataloger

Läs mer

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013

EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 EU:s nya upphandlingsdirektiv vad ändras? Ajankohtaista EU-asioista Kommunmarknaden 11.9.-12.9.2013 Jonna Törnroos Jurist, vicehäradsdhövding Finlands Kommunförbund rf. och arbets- och näringsministeriet

Läs mer

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling). 1 (8) Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016 Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. 1. Upphandlat år 2016 Här avses annonserade

Läs mer

GRÖNBOK. om en ökad användning av e-upphandling i EU SEK(2010) 1214

GRÖNBOK. om en ökad användning av e-upphandling i EU SEK(2010) 1214 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2010 KOM(2010) 571 slutlig GRÖNBOK om en ökad användning av e-upphandling i EU SEK(2010) 1214 SV SV GRÖNBOK om en ökad användning av e-upphandling i EU

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

CTM Release Notes 7.5.0

CTM Release Notes 7.5.0 CTM Release Notes 7.5.0 Page 1 of 7 1 CTM RELEASE NOTES 7.5.0... 3 1.1 NYA EU DIREKTIVEN... 3 1.1.1 TED FORMULÄREN... 3 1.1.2 ÄNDRING AV TILLDELNING... 4 1.1.3 AVBRYTA PUBLICERAD UPPHANDLING... 5 1.2 UPPHANDLINGSMODULEN...

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Remissvar avseende delbetänkande av upphandlingsutredningen På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73

Remissvar avseende delbetänkande av upphandlingsutredningen På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm, 24 januari, 2012 Remissvar avseende delbetänkande av upphandlingsutredningen På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73 Stockholms Handelskammare har givits

Läs mer