Myndigheternas IT-rankning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheternas IT-rankning"

Transkript

1 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter och kommuner i Stockholms och Uppsala län visar på några framgångar, men också att det är långt kvar till regeringens mål. Skatteverket har den bästa statliga e-förvaltningen. Upplands Väsby är den bästa e-kommunen i Stockholms och Uppsala län. Flera myndigheter följer inte säkerhetsföreskrifterna. Av 56 förvaltningar uppgav endast 12 (21 procent) att de hade system för elektronisk anbudshantering. Elektroniska fakturor är en framgång. Mer än hälften av förvaltningarna har ingen plan för e-förvaltningsarbetet. Stor okunnighet i förvaltningen om företags och medborgares rätt till offentlig information för vidareutnyttjande. Bara 1 av 6 förvaltningar har anpassat webbplatsen till mobila enheter. 1

2 Regeringens e-förvaltningspolitik räcker inte till Målet för regeringen är att Sverige 2010 ska ha återtagit en ledande position inom e-förvaltningsområdet. Förvaltningen ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt. Handelskammaren har tagit initiativ till en undersökning av utvecklingen av e-förvaltningen som ska bli återkommande. Vi har undersökt ett antal myndigheter och kommunerna inom Handelskammarens område (Stockholms län och Uppsala län). Undersökningen visar att arbetet är i gång, men att viktiga områden kräver fortsatt uppmärksamhet. Över hälften av de svarande förvaltningarna har ingen fastställd plan för e-förvaltningsarbetet. Flera myndigheter följer inte Vervas säkerhetsföreskrifter. Endast tolv förvaltningar uppger att de har system för elektronisk upphandling. Huvudkontoret har tagit över Huvudkontoret har tagit över sa Mats Odell när han presenterade sina planer för e-förvaltning i januari Regeringen avsåg att ta ett större ansvar och visa ledarskap i utvecklingen av e-förvaltningen. Tydlighet från regeringen är viktigt för att driva e-förvaltningen framåt. Vår undersökning visar att arbetet med elektroniska fakturor har kommit långt sedan regeringen framställt krav att alla myndigheter ska kunna skicka och ta emot e-fakturor. Undersökningen visar också att kommunerna inom några områden, som t.ex. elektronisk upphandling ligger något före myndigheterna. Hur står det till på själva huvudkontoret då? Det svaret får vänta. Odells egen myndighet Regeringskansliet har inte har svarat på vår enkät. E-förvaltningen går sakta framåt Baserat på vår enkät med ett trettiotal frågor om elektronisk förvaltning har vi rangordnat myndigheterna och kommunerna efter hur många procent av den möjliga poängen de fick. De fem bästa myndigheterna 1. Skatteverket 81 % 2. Läkemedelsverket 60 % 3. Post- och telestyrelsen (PTS) 56 % 4. Kronofogdemyndigheten 54 % 5. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 53 % De fem sämsta myndigheterna 35. Nutek 30 % 36. Medlingsinstitutet 27 % 37. Elsäkerhetsverket 23 % 38. Lotteriinspektionen 22 % 39. Bokföringsnämnden 21 % 2

3 De fem bästa kommunerna 1. Upplands Väsby 65 % 2. Tyresö 56 % 3. Stockholm 55 % 4. Enköping 56 % 5. Nacka 56 % De fem sämsta kommunerna 12. Tierp 33 % 13. Vallentuna 29 % 14. Salem 27 % 15. Lidingö 13 % 16. Upplands-Bro 8 % Medelvärdet för alla förvaltningar är 42 procent. Det är bara cirka en tredjedel (17 av 55) som får över 50 procent av poängen i undersökningen. Förvaltningarna är som helhet starkast inom området elektroniska fakturor där 66 procent av de möjliga poängen har delats ut. Därefter följer informationssäkerhet med 57 procent av poängen. Kommunerna visare ett bättre resultat inom elektronisk upphandling, öppen källkod och elektronisk identifiering. Den elektroniska upphandlingen har inte kommit särskilt långt. Endast 14 procent av de möjliga poängen delades ut. För kommunerna delades bara 7 procent av poängen för kommunala e-tjänster ut. 3

4 Brister i informationssäkerhetsarbetet Myndigheterna och kommunerna arbetar med informationssäkerhet, 91 procent (av 54 svarande) har utsett en informationssäkerhetsansvarig. Sex förvaltningar får full poäng: Skatteverket Kronofogdemyndigheten Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Luftfartsverket (LFV) Fiskeriverket Post- och telestyrelsen (PTS) Bästa kommunen är Stockholm på tionde plats. Det finns behov av ytterligare satsningar på säkerhetsområdet. Var femte förvaltning har inte upprättat en informationssäkerhetspolicy eller andra styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet. Var fjärde gör inte risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet. Var tredje förvaltningsledning får inte årligen en redovisning av granskningar och skyddsåtgärder av större vikt som har vidtagits. Andel av svarande förvaltningar (54 svar) 4

5 Frågorna om informationssäkerhetsarbetet bygger på Vervas föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte (VERVAFS 2007:2) som gäller statliga myndigheter under regeringen. Svaren från 22 myndigheter antyder att de inte följer Vervas föreskrift. 5

6 Digital signatur är en krypteringsmetod som säkrar att meddelanden inte har ändrats på vägen samt säkrar identifiering av motparten. Enligt en undersökning från Statiska centralbyrån (Företagens användning av IT 2007, SCB 2007) använder 23 procent av företagen digitala signaturer. I vår undersökning ligger myndigheter och kommuner bra till i jämförelse: 20 procent av dem använder digitala signaturer. Ett protokoll är en uppsättning regler för utbytet av information mellan datorer över ett nätverk. Säkra protokoll, som Secure Socket Layer (SSL) och Transport Layer Security (TLS), använder kryptering för att säkra att endast den rätta mottagaren kan läsa meddelandet och för autentisering av avsändaren. Enligt SCB använder bara var tionde företag säkra protokoll vid mottagande av beställningar via Internet. Här ligger förvaltningarna före med en andel om 58 procent. Elektronisk upphandling avlägsen? Elektronisk upphandling är en viktig fråga för näringslivet och skulle innebära vinster för alla upphandlare, anbudsgivare, leverantörer och medborgarna. Upphandlingarna kan också göras säkrare och rättvisare i de ofta komplicerade upphandlingsprocesserna. Av 56 förvaltningar uppgav endast 12 (21 procent) att de hade system för elektronisk anbudshantering. Det inger oro för utvecklingen av elektronisk upphandling. Enköping och Nynäshamn får dock full poäng. E-fakturorna är här Hela 87 procent av myndigheterna (84 procent av alla förvaltningar i undersökningen) i vår undersökning använder e-fakturor. Förklaringen är att från och med den 1 juli 2008 måste alla myndigheter under regeringen hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt (vår undersökning avslutades i juni). Finansdepartementet meddelade i augusti att 99 procent av myndigheterna kunde skicka elektroniska fakturor och 98 procent kunde ta emot dem till utsatt tid. Som en jämförelse anger Statistiska Centralbyrån att andelen företag som skickar elektroniska fakturor som kan processas automatiskt är 10 procent för alla företag och 55 procent bland företag med fler än 500 anställda (Företagens användning av IT 2007, SCB 2007). Frågan om elektroniska fakturor visar att när regeringen väl bestämmer sig för att genomföra något konkret inom e-förvaltningspolitiken så kan det ge resultat. Det är naturligtvis önskvärt att regeringen nu tar sig an flera områden i e- förvaltningen på motsvarande sätt. 6

7 Andel förvaltningar (47 svarande) som svarat ja. Elektronisk identifiering De vanligaste användningarna för elektronisk identifiering är kontroll av behörighet när uppgifter lämnas ut (85 procent av 33 svarande förvaltningar) och lämnas till förvaltningen (67 procent). Energimyndigheten får som enda förvaltning full poäng för arbetet med elektronisk identifiering. Nyfikna på öppen källkod Av 58 förvaltningar som svarat på frågor om öppen källkod så använder 26 procent program i normal drift och 28 procent har utvärderat program med öppen källkod men använder dem inte. Operativsystem är vanligast både i drift och i utvärderingarna. Som ett tecken på att förvaltningen följer 7

8 utvecklingen har de som använder eller utvärderat öppen källkod fått poäng i undersökningen. Planlöst arbete I enkäten svarade 64 förvaltningar på frågan om de hade en fastställd plan för arbetet med e-förvaltningen 56 procent av dem svarade att de inte har någon plan. Handelskammaren ställde några frågor om vad som hindrade utvecklingen av e-förvaltningen. Förvaltningarnas webbplatser Internetuppkopplade handdatorer och mobiltelefoner blir allt vanligare, men bara 16 procent av förvaltningarna hade en version av webbplatsen anpassad för mobila enheter. Var femte förvaltning har ingen information om integritet och hantering av personuppgifter på webbplatsen. Nästan 84 procent av förvaltningarna hade anpassat webbplatsen så att den underlättar för funktionshindrade att ta del av innehållet. Var femte förvaltning har sitt diarium tillgängligt via webbplatsen. Av 52 svarande förvaltningar uppger alla att webbläsaren Microsoft Internet Explorer kan användas för all funktionalitet på webbplatsen. Motsvarande andel är för Mozilla Firefox är 87 procent, Apple Safari och Opera har 60 procent. Stor okunnighet om rätten till information Det s.k. PSI-direktivet (Public Sector Information) syftar till att ge företag och medborgare tillgång till offentlig information för vidareutnyttjande till ingen eller en låg kostnad. Sverige ligger dåligt till bland medlemsstaterna i EU i arbetet med att leva upp till direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn). Av 54 förvaltningar svarade häften att de inte visste om de har information som omfattas av PSI-direktivet. Inom det här området har regeringen ett stort ansvar att driva arbetet framåt. Teknisk tillgänglighet Tillsammans med undersökningsföretaget Sitescanner mätte vi den tekniska tillgängligheten för myndigheter och kommuner, dvs. om det var möjligt att nå förvaltningens webbplats. Enligt Sitescanner är en tillgänglighet lägre än 99,8 procent av tiden problematisk och det är allvarligt om den är under 8

9 98 procent. Sitescanner mätte också svarstiden när man laddar ner webbplatsens förstasida. I vår mätning av 31 kommuner är det mer än hälften (18 kommuner, 58 procent) som har en tillgänglighet under 99,8 procent, men ingen under 98 procent. Motsvarande siffror för de 58 myndigheterna (inkl. riksdagen) som mättes är 18 under 99,8 varav två under 98 procent. Bäst tillgänglighet hade Arbetsförmedlingen (med en av de snabbaste svarstiderna för förstasidan), Skatteverket, Statskontoret, Regeringskansliet och Luftfartsstyrelsen (dock en av de långsammaste tekniska svarstiderna) som alla hade 100 procents tillgänglighet under mätperioden. Sämst var Konkurrensverket (97,6 procent) och Swedac (97,9 procent). Vad hindrar utvecklingen? Bristande resurser är ett hinder för utveckling av e-förvaltningen enligt enkätsvaren. Lagar och regler verkar inte var stort problem. Kommuner efterfrågar ytterligare samordning. En tredjedel av svaren pekar dock inte ut något hinder, så det kan finnas andra viktiga hinder för e-förvaltningen. Svarande 39 myndigheter, 14 kommuner, avrundade procenttal. 9

10 Vad vi har mätt Förvaltningarna fick svara på ca 30 frågor om elektronisk förvaltning som poängsattes inom områdena informationssäkerhet (25 poäng) elektronisk upphandling (20) elektronisk identifiering (15) elektroniska fakturor (15) allmän IT-användning och webbplatser (10) öppen källkod (5) antal länkar och besökare till webbplatsen (5) webbplatsens tekniska tillgänglighet och svarstider (5) kommunala tjänster för företag (10). Sammanlagt kunde myndigheterna få 100 poäng och kommunerna 110 poäng. Förvaltningarna rangordnas efter den andel av totalpoängen som de fått. Skatteverket fick 80,5 poäng vilket avrundas till 81 procent av 100 möjliga poäng. Upplands Väsby fick 71,5 poäng av 110 möjliga, det ger 65 procent. Frågor informationssäkerhet 1. Har organisationen upprättat en informationssäkerhetspolicy och andra styrande dokument som behövs för organisationens informationssäkerhet? 2. Använder organisationen standarden Ledningssystem för informationssäkerhet i informationssäkerhetsarbetet? 3. Har organisationen någon utpekad som ansvarig för informationssäkerhetsarbetet? 4. Får ledningen minst en gång per år en redovisning av de granskningar och skyddsåtgärder av större vikt som har vidtagits? 5. Görs risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet? Frågor om e-id För vilka ändamål använder organisationen elektronisk identifikation? Identifiering av annan organisation: För att kontrollera till vilken organisations webbplats eller e-tjänst som anslutning har skett. Elektronisk underskrift: För att ställa ut elektroniska handlingar, som är skyddade mot förfalskning eller förnekande av underskrift. Kontroll av elektronisk underskrift: För att granska om en elektroniskt undertecknad handling, som har kommit in till eller upprättats vid organisationen, är utställd ut av den som angetts som undertecknare. Elektronisk stämpel: För att ställa ut elektroniska handlingar som är skyddade mot förfalskning på motsvarande sätt som en traditionell hand- 10

11 5. 6. ling i vilken en organisation anges som utställare genom särskilt tryck eller på annat liknande sätt. Kontroll av en annan elektronisk stämpel: För att granska om en stämplad elektronisk handling härrör från den myndighet som har angetts som utställare. Insynsskydd: Genom kryptering hindra obehöriga från att ta del av informationen. Frågor elektroniska fakturor 1. Kan ta emot elektroniska fakturor i ett sådant format att de kan processas automatiskt i organisationens IT-system. 2. Kan skicka elektroniska fakturor i ett sådant format att de kan processas automatiskt i mottagarens IT-system. 3. Pappersfakturor skannas in och hanteras elektroniskt. 4. Elektroniska workflowfunktioner för t.ex. kontroll, attest och betalning av fakturor. Om undersökningen Stockholms Handelskammare tackar de förvaltningar och personer som avsatte tid för att svara på enkäten. Undersökningen gjordes genom en enkät till 92 förvaltningar: 58 statliga myndigheter och de 34 kommunerna i Stockholms och Uppsala län. Urvalet var myndigheter som var relevanta för företag och medborgare eller intressanta ur något annat perspektiv. Av dessa svarade 73 förvaltningar helt eller delvis på enkäten. Undersökningen genomfördes 12 maj 2 juni Mycket av e-förvaltningen utvecklas i de olika myndigheternas specifika ämnesområden, som inte lätt kan jämföras. Syftet med undersökningen har dock varit att rangordna förvaltningarna. I huvudsak har vi använt förvaltningarnas svar och uppgifter. Några kompletteringar har gjorts. Uppgifter om antalet anställda har i några fall hämtats från information tillgänglig via en förvaltnings webbplats. En bild av förvaltningarnas genomslag på Internet skapades genom att antalet besökare och länkar till en webbplats vägdes in. Antalet länkar till en webbplats räknades genom att använda Googlesökningen: link:<webbadress>. Det viktades baserat på antalet anställda i en myndighet respektive antalet invånare i en kommun för att kunna jämföras. Undersökningen gjordes den 7 augusti I samarbetet med Sitescanner (<www.sitescanner.se>) mättes webbplatsernas tekniska tillgänglighet och svarstider för nedladdning av första sidan på webbplatsen. Mätperioden för tillgängligheten till webbplatserna var för myndigheterna 11

12 16 april 7 augusti 2008 och för kommunerna. Mätningen omfattade alla myndigheter och kommuner som var med i undersökningen (inte bara de som besvarat enkäten). Uppgifterna för Håbo, Solna och Österåker var onormala och hade krävt en närmare analys och därför uteslöts de. Bortfall i undersökningen Vägverket och Försvarets radioanstalt (FRA) avböjde att vara med i undersökningen. Följande myndigheter har inte svarat: Banverket Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV) Energimarknadsinspektionen Forskarskattenämnden Invest in Sweden Agency (ISA) Järnvägsstyrelsen Lantmäteriet Livsmedelsverket Regeringskansliet Rikstrafiken Följande kommuner har inte svarat: Danderyd Haninge Håbo Nykvarn Sigtuna Sollentuna Södertälje Vaxholm Följande myndigheter och kommuner har svarat, men lämnat så ofullständigt svar att de har tagits bort ur sammanställningen: Exportkreditnämnden Länsstyrelsen i Uppsala län Marknadsdomstolen Patent- och registreringsverket Tullverket Botkyrka Ekerö Järfälla Norrtälje Solna 12

13 Täby Uppsala Värmdö Älvkarleby Östhammar Resultatlista för myndigheter och kommuner 1. Skatteverket 81 % 2. Upplands Väsby 65 % 3. Läkemedelsverket 60 % 4. Tyresö 56 % 5. Enköping 56 % 6. Nacka 56 % 7. Post- och telestyrelsen (PTS) 56 % 8. Stockholm 55 % 9. Kronofogdemyndigheten 54 % 10. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 53 % 11. Konsumentverket 53 % 12. Försäkringskassan 52 % 13. Sjöfartsverket 51 % 14. Fastighetsmäklarnämnden 51 % 15. Statistiska centralbyrån (SCB) 51 % 16. Länsstyrelsen i Stockholms län 50 % 17. Huddinge 50 % 18. Verket för innovationssystem (Vinnova) 49 % 19. Heby 49 % 20. Nynäshamn 48 % 21. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 46 % 22. Försvarets materielverk (FMV) 46 % 23. Konkurrensverket 46 % 24. Socialstyrelsen 45 % 25. Luftfartsverket (LFV) 44 % 26. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 44 % 27. Riksdagen 42 % 28. Fiskeriverket 42 % 29. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 42 % 30. Kemikalieinspektionen 41 % 31. Sundbyberg 41 % 32. Datainspektionen 41 % 33. Österåker 40 % 34. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 40 % 35. Energimyndigheten 40 % 36. Bolagsverket 39 % 37. Arbetsförmedlingen 37 % 38. Kammarkollegiet 37 % 13

14 39. Statskontoret 37 % 40. Knivsta 34 % 41. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 34 % 42. Arbetsmiljöverket 33 % 43. Tierp 33 % 44. Kommerskollegium 33 % 45. Luftfartsstyrelsen 32 % 46. Revisorsnämnden 30 % 47. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 30 % 48. Vallentuna 29 % 49. Medlingsinstitutet 27 % 50. Salem 27 % 51. Elsäkerhetsverket 23 % 52. Lotteriinspektionen 22 % 53. Bokföringsnämnden 21 % 54. Lidingö 13 % 55. Upplands-Bro 8 % Resultatlista för kommuner 1. Upplands Väsby 65 % 2. Tyresö 56 % 3. Enköping 56 % 4. Nacka 56 % 5. Stockholm 55 % 6. Huddinge 50 % 7. Heby 49 % 8. Nynäshamn 48 % 9. Sundbyberg 41 % 10. Österåker 40 % 11. Knivsta 34 % 12. Tierp 33 % 13. Vallentuna 29 % 14. Salem 27 % 15. Lidingö 13 % 16. Upplands-Bro 8 % Resultatlista för myndigheter 1. Skatteverket 81 % 2. Läkemedelsverket 60 % 3. Post- och telestyrelsen (PTS) 56 % 4. Kronofogdemyndigheten 54 % 5. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 53 % 6. Konsumentverket 53 % 7. Försäkringskassan 52 % 14

15 8. Sjöfartsverket 51 % 9. Fastighetsmäklarnämnden 51 % 10. Statistiska centralbyrån (SCB) 51 % 11. Länsstyrelsen i Stockholms län 50 % 12. Verket för innovationssystem (Vinnova) 49 % 13. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 46 % 14. Försvarets materielverk (FMV) 46 % 15. Konkurrensverket 46 % 16. Socialstyrelsen 45 % 17. Luftfartsverket (LFV) 44 % 18. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 44 % 19. Riksdagen 42 % 20. Fiskeriverket 42 % 21. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 42 % 22. Kemikalieinspektionen 41 % 23. Datainspektionen 41 % 24. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 40 % 25. Energimyndigheten 40 % 26. Bolagsverket 39 % 27. Arbetsförmedlingen 37 % 28. Kammarkollegiet 37 % 29. Statskontoret 37 % 30. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 34 % 31. Arbetsmiljöverket 33 % 32. Kommerskollegium 33 % 33. Luftfartsstyrelsen 32 % 34. Revisorsnämnden 30 % 35. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 30 % 36. Medlingsinstitutet 27 % 37. Elsäkerhetsverket 23 % 38. Lotteriinspektionen 22 % 39. Bokföringsnämnden 21 % 15

Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2009

Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2009 Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2009 24 september 2009 Sammanfattning Stockholms Handelskammares andra undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen i statliga myndigheter och kommuner

Läs mer

Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2010

Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2010 Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2010 December 2010 Sammanfattning Stockholms Handelskammares tredje undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen i myndigheter och kommuner visar att arbetet

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

"Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Svenskt Näringsliv 12 000 medlemsföretag i Stockholms län "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Dir. 2013:2 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2010 SLB-ANALYS, APRIL ÅR 2012 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Totala utsläpp

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund LVF 2015:12 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2012 Alfred Ruckle SLB-ANALYS, MAJ 2015 Förord SLB-analys är operatör för Östra Sveriges luftvårdsförbunds system för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer