Myndigheternas IT-rankning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheternas IT-rankning"

Transkript

1 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter och kommuner i Stockholms och Uppsala län visar på några framgångar, men också att det är långt kvar till regeringens mål. Skatteverket har den bästa statliga e-förvaltningen. Upplands Väsby är den bästa e-kommunen i Stockholms och Uppsala län. Flera myndigheter följer inte säkerhetsföreskrifterna. Av 56 förvaltningar uppgav endast 12 (21 procent) att de hade system för elektronisk anbudshantering. Elektroniska fakturor är en framgång. Mer än hälften av förvaltningarna har ingen plan för e-förvaltningsarbetet. Stor okunnighet i förvaltningen om företags och medborgares rätt till offentlig information för vidareutnyttjande. Bara 1 av 6 förvaltningar har anpassat webbplatsen till mobila enheter. 1

2 Regeringens e-förvaltningspolitik räcker inte till Målet för regeringen är att Sverige 2010 ska ha återtagit en ledande position inom e-förvaltningsområdet. Förvaltningen ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt. Handelskammaren har tagit initiativ till en undersökning av utvecklingen av e-förvaltningen som ska bli återkommande. Vi har undersökt ett antal myndigheter och kommunerna inom Handelskammarens område (Stockholms län och Uppsala län). Undersökningen visar att arbetet är i gång, men att viktiga områden kräver fortsatt uppmärksamhet. Över hälften av de svarande förvaltningarna har ingen fastställd plan för e-förvaltningsarbetet. Flera myndigheter följer inte Vervas säkerhetsföreskrifter. Endast tolv förvaltningar uppger att de har system för elektronisk upphandling. Huvudkontoret har tagit över Huvudkontoret har tagit över sa Mats Odell när han presenterade sina planer för e-förvaltning i januari Regeringen avsåg att ta ett större ansvar och visa ledarskap i utvecklingen av e-förvaltningen. Tydlighet från regeringen är viktigt för att driva e-förvaltningen framåt. Vår undersökning visar att arbetet med elektroniska fakturor har kommit långt sedan regeringen framställt krav att alla myndigheter ska kunna skicka och ta emot e-fakturor. Undersökningen visar också att kommunerna inom några områden, som t.ex. elektronisk upphandling ligger något före myndigheterna. Hur står det till på själva huvudkontoret då? Det svaret får vänta. Odells egen myndighet Regeringskansliet har inte har svarat på vår enkät. E-förvaltningen går sakta framåt Baserat på vår enkät med ett trettiotal frågor om elektronisk förvaltning har vi rangordnat myndigheterna och kommunerna efter hur många procent av den möjliga poängen de fick. De fem bästa myndigheterna 1. Skatteverket 81 % 2. Läkemedelsverket 60 % 3. Post- och telestyrelsen (PTS) 56 % 4. Kronofogdemyndigheten 54 % 5. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 53 % De fem sämsta myndigheterna 35. Nutek 30 % 36. Medlingsinstitutet 27 % 37. Elsäkerhetsverket 23 % 38. Lotteriinspektionen 22 % 39. Bokföringsnämnden 21 % 2

3 De fem bästa kommunerna 1. Upplands Väsby 65 % 2. Tyresö 56 % 3. Stockholm 55 % 4. Enköping 56 % 5. Nacka 56 % De fem sämsta kommunerna 12. Tierp 33 % 13. Vallentuna 29 % 14. Salem 27 % 15. Lidingö 13 % 16. Upplands-Bro 8 % Medelvärdet för alla förvaltningar är 42 procent. Det är bara cirka en tredjedel (17 av 55) som får över 50 procent av poängen i undersökningen. Förvaltningarna är som helhet starkast inom området elektroniska fakturor där 66 procent av de möjliga poängen har delats ut. Därefter följer informationssäkerhet med 57 procent av poängen. Kommunerna visare ett bättre resultat inom elektronisk upphandling, öppen källkod och elektronisk identifiering. Den elektroniska upphandlingen har inte kommit särskilt långt. Endast 14 procent av de möjliga poängen delades ut. För kommunerna delades bara 7 procent av poängen för kommunala e-tjänster ut. 3

4 Brister i informationssäkerhetsarbetet Myndigheterna och kommunerna arbetar med informationssäkerhet, 91 procent (av 54 svarande) har utsett en informationssäkerhetsansvarig. Sex förvaltningar får full poäng: Skatteverket Kronofogdemyndigheten Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Luftfartsverket (LFV) Fiskeriverket Post- och telestyrelsen (PTS) Bästa kommunen är Stockholm på tionde plats. Det finns behov av ytterligare satsningar på säkerhetsområdet. Var femte förvaltning har inte upprättat en informationssäkerhetspolicy eller andra styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet. Var fjärde gör inte risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet. Var tredje förvaltningsledning får inte årligen en redovisning av granskningar och skyddsåtgärder av större vikt som har vidtagits. Andel av svarande förvaltningar (54 svar) 4

5 Frågorna om informationssäkerhetsarbetet bygger på Vervas föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte (VERVAFS 2007:2) som gäller statliga myndigheter under regeringen. Svaren från 22 myndigheter antyder att de inte följer Vervas föreskrift. 5

6 Digital signatur är en krypteringsmetod som säkrar att meddelanden inte har ändrats på vägen samt säkrar identifiering av motparten. Enligt en undersökning från Statiska centralbyrån (Företagens användning av IT 2007, SCB 2007) använder 23 procent av företagen digitala signaturer. I vår undersökning ligger myndigheter och kommuner bra till i jämförelse: 20 procent av dem använder digitala signaturer. Ett protokoll är en uppsättning regler för utbytet av information mellan datorer över ett nätverk. Säkra protokoll, som Secure Socket Layer (SSL) och Transport Layer Security (TLS), använder kryptering för att säkra att endast den rätta mottagaren kan läsa meddelandet och för autentisering av avsändaren. Enligt SCB använder bara var tionde företag säkra protokoll vid mottagande av beställningar via Internet. Här ligger förvaltningarna före med en andel om 58 procent. Elektronisk upphandling avlägsen? Elektronisk upphandling är en viktig fråga för näringslivet och skulle innebära vinster för alla upphandlare, anbudsgivare, leverantörer och medborgarna. Upphandlingarna kan också göras säkrare och rättvisare i de ofta komplicerade upphandlingsprocesserna. Av 56 förvaltningar uppgav endast 12 (21 procent) att de hade system för elektronisk anbudshantering. Det inger oro för utvecklingen av elektronisk upphandling. Enköping och Nynäshamn får dock full poäng. E-fakturorna är här Hela 87 procent av myndigheterna (84 procent av alla förvaltningar i undersökningen) i vår undersökning använder e-fakturor. Förklaringen är att från och med den 1 juli 2008 måste alla myndigheter under regeringen hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt (vår undersökning avslutades i juni). Finansdepartementet meddelade i augusti att 99 procent av myndigheterna kunde skicka elektroniska fakturor och 98 procent kunde ta emot dem till utsatt tid. Som en jämförelse anger Statistiska Centralbyrån att andelen företag som skickar elektroniska fakturor som kan processas automatiskt är 10 procent för alla företag och 55 procent bland företag med fler än 500 anställda (Företagens användning av IT 2007, SCB 2007). Frågan om elektroniska fakturor visar att när regeringen väl bestämmer sig för att genomföra något konkret inom e-förvaltningspolitiken så kan det ge resultat. Det är naturligtvis önskvärt att regeringen nu tar sig an flera områden i e- förvaltningen på motsvarande sätt. 6

7 Andel förvaltningar (47 svarande) som svarat ja. Elektronisk identifiering De vanligaste användningarna för elektronisk identifiering är kontroll av behörighet när uppgifter lämnas ut (85 procent av 33 svarande förvaltningar) och lämnas till förvaltningen (67 procent). Energimyndigheten får som enda förvaltning full poäng för arbetet med elektronisk identifiering. Nyfikna på öppen källkod Av 58 förvaltningar som svarat på frågor om öppen källkod så använder 26 procent program i normal drift och 28 procent har utvärderat program med öppen källkod men använder dem inte. Operativsystem är vanligast både i drift och i utvärderingarna. Som ett tecken på att förvaltningen följer 7

8 utvecklingen har de som använder eller utvärderat öppen källkod fått poäng i undersökningen. Planlöst arbete I enkäten svarade 64 förvaltningar på frågan om de hade en fastställd plan för arbetet med e-förvaltningen 56 procent av dem svarade att de inte har någon plan. Handelskammaren ställde några frågor om vad som hindrade utvecklingen av e-förvaltningen. Förvaltningarnas webbplatser Internetuppkopplade handdatorer och mobiltelefoner blir allt vanligare, men bara 16 procent av förvaltningarna hade en version av webbplatsen anpassad för mobila enheter. Var femte förvaltning har ingen information om integritet och hantering av personuppgifter på webbplatsen. Nästan 84 procent av förvaltningarna hade anpassat webbplatsen så att den underlättar för funktionshindrade att ta del av innehållet. Var femte förvaltning har sitt diarium tillgängligt via webbplatsen. Av 52 svarande förvaltningar uppger alla att webbläsaren Microsoft Internet Explorer kan användas för all funktionalitet på webbplatsen. Motsvarande andel är för Mozilla Firefox är 87 procent, Apple Safari och Opera har 60 procent. Stor okunnighet om rätten till information Det s.k. PSI-direktivet (Public Sector Information) syftar till att ge företag och medborgare tillgång till offentlig information för vidareutnyttjande till ingen eller en låg kostnad. Sverige ligger dåligt till bland medlemsstaterna i EU i arbetet med att leva upp till direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn). Av 54 förvaltningar svarade häften att de inte visste om de har information som omfattas av PSI-direktivet. Inom det här området har regeringen ett stort ansvar att driva arbetet framåt. Teknisk tillgänglighet Tillsammans med undersökningsföretaget Sitescanner mätte vi den tekniska tillgängligheten för myndigheter och kommuner, dvs. om det var möjligt att nå förvaltningens webbplats. Enligt Sitescanner är en tillgänglighet lägre än 99,8 procent av tiden problematisk och det är allvarligt om den är under 8

9 98 procent. Sitescanner mätte också svarstiden när man laddar ner webbplatsens förstasida. I vår mätning av 31 kommuner är det mer än hälften (18 kommuner, 58 procent) som har en tillgänglighet under 99,8 procent, men ingen under 98 procent. Motsvarande siffror för de 58 myndigheterna (inkl. riksdagen) som mättes är 18 under 99,8 varav två under 98 procent. Bäst tillgänglighet hade Arbetsförmedlingen (med en av de snabbaste svarstiderna för förstasidan), Skatteverket, Statskontoret, Regeringskansliet och Luftfartsstyrelsen (dock en av de långsammaste tekniska svarstiderna) som alla hade 100 procents tillgänglighet under mätperioden. Sämst var Konkurrensverket (97,6 procent) och Swedac (97,9 procent). Vad hindrar utvecklingen? Bristande resurser är ett hinder för utveckling av e-förvaltningen enligt enkätsvaren. Lagar och regler verkar inte var stort problem. Kommuner efterfrågar ytterligare samordning. En tredjedel av svaren pekar dock inte ut något hinder, så det kan finnas andra viktiga hinder för e-förvaltningen. Svarande 39 myndigheter, 14 kommuner, avrundade procenttal. 9

10 Vad vi har mätt Förvaltningarna fick svara på ca 30 frågor om elektronisk förvaltning som poängsattes inom områdena informationssäkerhet (25 poäng) elektronisk upphandling (20) elektronisk identifiering (15) elektroniska fakturor (15) allmän IT-användning och webbplatser (10) öppen källkod (5) antal länkar och besökare till webbplatsen (5) webbplatsens tekniska tillgänglighet och svarstider (5) kommunala tjänster för företag (10). Sammanlagt kunde myndigheterna få 100 poäng och kommunerna 110 poäng. Förvaltningarna rangordnas efter den andel av totalpoängen som de fått. Skatteverket fick 80,5 poäng vilket avrundas till 81 procent av 100 möjliga poäng. Upplands Väsby fick 71,5 poäng av 110 möjliga, det ger 65 procent. Frågor informationssäkerhet 1. Har organisationen upprättat en informationssäkerhetspolicy och andra styrande dokument som behövs för organisationens informationssäkerhet? 2. Använder organisationen standarden Ledningssystem för informationssäkerhet i informationssäkerhetsarbetet? 3. Har organisationen någon utpekad som ansvarig för informationssäkerhetsarbetet? 4. Får ledningen minst en gång per år en redovisning av de granskningar och skyddsåtgärder av större vikt som har vidtagits? 5. Görs risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet? Frågor om e-id För vilka ändamål använder organisationen elektronisk identifikation? Identifiering av annan organisation: För att kontrollera till vilken organisations webbplats eller e-tjänst som anslutning har skett. Elektronisk underskrift: För att ställa ut elektroniska handlingar, som är skyddade mot förfalskning eller förnekande av underskrift. Kontroll av elektronisk underskrift: För att granska om en elektroniskt undertecknad handling, som har kommit in till eller upprättats vid organisationen, är utställd ut av den som angetts som undertecknare. Elektronisk stämpel: För att ställa ut elektroniska handlingar som är skyddade mot förfalskning på motsvarande sätt som en traditionell hand- 10

11 5. 6. ling i vilken en organisation anges som utställare genom särskilt tryck eller på annat liknande sätt. Kontroll av en annan elektronisk stämpel: För att granska om en stämplad elektronisk handling härrör från den myndighet som har angetts som utställare. Insynsskydd: Genom kryptering hindra obehöriga från att ta del av informationen. Frågor elektroniska fakturor 1. Kan ta emot elektroniska fakturor i ett sådant format att de kan processas automatiskt i organisationens IT-system. 2. Kan skicka elektroniska fakturor i ett sådant format att de kan processas automatiskt i mottagarens IT-system. 3. Pappersfakturor skannas in och hanteras elektroniskt. 4. Elektroniska workflowfunktioner för t.ex. kontroll, attest och betalning av fakturor. Om undersökningen Stockholms Handelskammare tackar de förvaltningar och personer som avsatte tid för att svara på enkäten. Undersökningen gjordes genom en enkät till 92 förvaltningar: 58 statliga myndigheter och de 34 kommunerna i Stockholms och Uppsala län. Urvalet var myndigheter som var relevanta för företag och medborgare eller intressanta ur något annat perspektiv. Av dessa svarade 73 förvaltningar helt eller delvis på enkäten. Undersökningen genomfördes 12 maj 2 juni Mycket av e-förvaltningen utvecklas i de olika myndigheternas specifika ämnesområden, som inte lätt kan jämföras. Syftet med undersökningen har dock varit att rangordna förvaltningarna. I huvudsak har vi använt förvaltningarnas svar och uppgifter. Några kompletteringar har gjorts. Uppgifter om antalet anställda har i några fall hämtats från information tillgänglig via en förvaltnings webbplats. En bild av förvaltningarnas genomslag på Internet skapades genom att antalet besökare och länkar till en webbplats vägdes in. Antalet länkar till en webbplats räknades genom att använda Googlesökningen: link:<webbadress>. Det viktades baserat på antalet anställda i en myndighet respektive antalet invånare i en kommun för att kunna jämföras. Undersökningen gjordes den 7 augusti I samarbetet med Sitescanner (<www.sitescanner.se>) mättes webbplatsernas tekniska tillgänglighet och svarstider för nedladdning av första sidan på webbplatsen. Mätperioden för tillgängligheten till webbplatserna var för myndigheterna 11

12 16 april 7 augusti 2008 och för kommunerna. Mätningen omfattade alla myndigheter och kommuner som var med i undersökningen (inte bara de som besvarat enkäten). Uppgifterna för Håbo, Solna och Österåker var onormala och hade krävt en närmare analys och därför uteslöts de. Bortfall i undersökningen Vägverket och Försvarets radioanstalt (FRA) avböjde att vara med i undersökningen. Följande myndigheter har inte svarat: Banverket Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV) Energimarknadsinspektionen Forskarskattenämnden Invest in Sweden Agency (ISA) Järnvägsstyrelsen Lantmäteriet Livsmedelsverket Regeringskansliet Rikstrafiken Följande kommuner har inte svarat: Danderyd Haninge Håbo Nykvarn Sigtuna Sollentuna Södertälje Vaxholm Följande myndigheter och kommuner har svarat, men lämnat så ofullständigt svar att de har tagits bort ur sammanställningen: Exportkreditnämnden Länsstyrelsen i Uppsala län Marknadsdomstolen Patent- och registreringsverket Tullverket Botkyrka Ekerö Järfälla Norrtälje Solna 12

13 Täby Uppsala Värmdö Älvkarleby Östhammar Resultatlista för myndigheter och kommuner 1. Skatteverket 81 % 2. Upplands Väsby 65 % 3. Läkemedelsverket 60 % 4. Tyresö 56 % 5. Enköping 56 % 6. Nacka 56 % 7. Post- och telestyrelsen (PTS) 56 % 8. Stockholm 55 % 9. Kronofogdemyndigheten 54 % 10. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 53 % 11. Konsumentverket 53 % 12. Försäkringskassan 52 % 13. Sjöfartsverket 51 % 14. Fastighetsmäklarnämnden 51 % 15. Statistiska centralbyrån (SCB) 51 % 16. Länsstyrelsen i Stockholms län 50 % 17. Huddinge 50 % 18. Verket för innovationssystem (Vinnova) 49 % 19. Heby 49 % 20. Nynäshamn 48 % 21. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 46 % 22. Försvarets materielverk (FMV) 46 % 23. Konkurrensverket 46 % 24. Socialstyrelsen 45 % 25. Luftfartsverket (LFV) 44 % 26. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 44 % 27. Riksdagen 42 % 28. Fiskeriverket 42 % 29. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 42 % 30. Kemikalieinspektionen 41 % 31. Sundbyberg 41 % 32. Datainspektionen 41 % 33. Österåker 40 % 34. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 40 % 35. Energimyndigheten 40 % 36. Bolagsverket 39 % 37. Arbetsförmedlingen 37 % 38. Kammarkollegiet 37 % 13

14 39. Statskontoret 37 % 40. Knivsta 34 % 41. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 34 % 42. Arbetsmiljöverket 33 % 43. Tierp 33 % 44. Kommerskollegium 33 % 45. Luftfartsstyrelsen 32 % 46. Revisorsnämnden 30 % 47. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 30 % 48. Vallentuna 29 % 49. Medlingsinstitutet 27 % 50. Salem 27 % 51. Elsäkerhetsverket 23 % 52. Lotteriinspektionen 22 % 53. Bokföringsnämnden 21 % 54. Lidingö 13 % 55. Upplands-Bro 8 % Resultatlista för kommuner 1. Upplands Väsby 65 % 2. Tyresö 56 % 3. Enköping 56 % 4. Nacka 56 % 5. Stockholm 55 % 6. Huddinge 50 % 7. Heby 49 % 8. Nynäshamn 48 % 9. Sundbyberg 41 % 10. Österåker 40 % 11. Knivsta 34 % 12. Tierp 33 % 13. Vallentuna 29 % 14. Salem 27 % 15. Lidingö 13 % 16. Upplands-Bro 8 % Resultatlista för myndigheter 1. Skatteverket 81 % 2. Läkemedelsverket 60 % 3. Post- och telestyrelsen (PTS) 56 % 4. Kronofogdemyndigheten 54 % 5. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 53 % 6. Konsumentverket 53 % 7. Försäkringskassan 52 % 14

15 8. Sjöfartsverket 51 % 9. Fastighetsmäklarnämnden 51 % 10. Statistiska centralbyrån (SCB) 51 % 11. Länsstyrelsen i Stockholms län 50 % 12. Verket för innovationssystem (Vinnova) 49 % 13. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 46 % 14. Försvarets materielverk (FMV) 46 % 15. Konkurrensverket 46 % 16. Socialstyrelsen 45 % 17. Luftfartsverket (LFV) 44 % 18. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 44 % 19. Riksdagen 42 % 20. Fiskeriverket 42 % 21. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 42 % 22. Kemikalieinspektionen 41 % 23. Datainspektionen 41 % 24. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 40 % 25. Energimyndigheten 40 % 26. Bolagsverket 39 % 27. Arbetsförmedlingen 37 % 28. Kammarkollegiet 37 % 29. Statskontoret 37 % 30. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 34 % 31. Arbetsmiljöverket 33 % 32. Kommerskollegium 33 % 33. Luftfartsstyrelsen 32 % 34. Revisorsnämnden 30 % 35. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 30 % 36. Medlingsinstitutet 27 % 37. Elsäkerhetsverket 23 % 38. Lotteriinspektionen 22 % 39. Bokföringsnämnden 21 % 15

Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2010

Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2010 Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex 2010 December 2010 Sammanfattning Stockholms Handelskammares tredje undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen i myndigheter och kommuner visar att arbetet

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE 25 kvm Komplementbyggnad (Attefallshus) Jesper Torstensson 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Detta

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling

Upphandlingsindex Stockholms län 2013. En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2013 En granskning av Stockholmskommunernas rutiner för inköp och upphandling Maj 2013 Inledning Varje år går staten miste om närmare 180 miljarder i skatteintäkter. Det

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010

Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Tjänsteskrivelse 2010-09-03 Dnr UBN 2009/121 1 (11) Utbildningsnämnden 9 Redovisning av resultat från kundenkät inom vuxenutbildningen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Vervas allmänna råd till föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen...

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen... Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen......om opartisk och kostnadsfri kommunal energirådgivning Energirådgivning för ett energieffektivare samhälle 1 25 kommuner Sigtuna Nykvarn Håbo Vallentuna

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet?

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet? Hur har Public Sector Information direktivet () påverkat Skatteverkets verksamhet? Den 24 november 2009 Lars Haglund Rättsavdelningen Skatteverket Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/48/EG av den

Läs mer

Näringslivet och e-förvaltningen

Näringslivet och e-förvaltningen Näringslivet och e-förvaltningen Nicklas Lundblad Stockholms Handelskammare 02004-11-12 Varför intresserar sig näringslivet för e-förvaltningen? Förhoppningar om sänkta kostnader Förhoppningar om snabbare

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Översikt 1-3v 4v 6-8v 3-5m 6m 8m 10m 12m 18m 2,5-3 år* 4 år 5 år Hem BVC BVC BVC BVC BVC Hem BVC BVC BVC BVC BVC BVC S 2 besök L+S

Läs mer