Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt"

Transkript

1 Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen - från annonsering till kontrakt

2

3 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 1 1. Introduktion Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet (nedan kallat Upphandlingsstödet) presenterar här en processmodell för elektronisk upphandling, att använda som ett verktyg i arbetet med att införa elektronisk upphandling eller för att helt enkelt på ett schematiskt sätt åskådliggöra upphandlingsprocessen för respektive förfarande. En förhållandevis detaljerad modell över upphandlingsprocessen är en förutsättning för att Upphandlingsstödet, i enlighet med uppdraget, ska kunna driva utvecklingen av elektronisk upphandling. Arbetet med att ta fram en första version av en sådan processmodell genomfördes under våren 2010 genom ett antal workshoppar. Förutom Upphandlingsstödet och Konkurrensverket medverkade nedanstående upphandlande myndigheter, alla med erfarenheter av elektronisk upphandling. CSN Jönköpings kommun Kriminalvården Lunds Universitet Länsstyrelsen i Stockholms län Solna kommun Umeå kommun Utgångspunkten för workshopparna var att ta fram en processmodell som kan användas som ett verktyg i arbetet med att införa elektronisk upphandling. Processmodellen, som omfattar samtliga upphandlingsförfaranden, går emellertid utmärkt att använda även för att förstå och följa händelseförloppet generellt under en upphandling. Den processmodell som togs fram under workshopparna har använts av Upphandlingsstödet i olika sammanhang, såsom i det europeiska standardiseringsarbetet och i diskussioner med leverantörer av upphandlingssystem. Erfarenheterna som då gjorts har resulterat i att processmodellen succesivt utvecklats och konsoliderats. Detta främst genom en ökad grad av modularisering som medfört att antalet delmodeller kunnat minskas ner. Den nya versionen av processmodellen har därefter kvalitetssäkrats genom ett antal interna workshoppar på Upphandlingsstödet.

4 2 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN Processmodellen för elektronisk upphandling går nu in i en förvaltningsfas. Processmodellen kommer, liksom Upphandlingsstödets övriga vägledningar, att regelbundet uppdateras. Med anledning av detta är både era erfarenheter av att använda modellen i det egna arbetet såväl som övriga synpunkter mycket välkomna! Om intresse finns kan Upphandlingsstödet också komma ut och presentera hela processmodellen, ge svar på era eventuella frågor samt diskutera hur man på bästa sätt utifrån den egna situationen kan använda processmodellen. 2. Vad är en modell? En modell fungerar som en karta, det vill säga är en avbildning av verkligheten. En bra modell omfattar bara det som är viktigt för det område inom vilket modellen ska användas. För att göra modellen lätt att läsa och förstå utelämnas alltså allt det som inte behövs för att kunna följa de logiska sambanden. Så till exempel innehåller en karta med fornminnen i stort sett varje liten sten och avvikelse i landskapet. Medan det på en vanlig orienteringskarta endast finns en grov avbildning av landskapet. Detta för att man ska kunna finna vägen genom terrängen. Modellering, det vill säga arbetssättet att ta fram modeller, syftar till att förklara och beskriva olika händelseförlopp. Modeller kan utgöra ett komplement till skriven text. Speciellt viktiga är modeller när det handlar om komplexa samband, där vi inte enbart genom att läsa texten kan få en direkt uppfattning om hela händelseförloppet från start till slut och vad som behövs under resans gång för att uppnå det förväntade resultatet. Vi människor läser och tar också in information på olika sätt. Vissa föredrar text framför att se de logiska sambanden illustrerade i en modell. Medan andra är precis tvärtom och föredrar en modell framför stora textmassor. Detta betyder alltså att det alltid är bäst att komplettera omfattande text, såsom komplexa lagar eller komplicerade bruksanvisningar, med en förklarande modell.

5 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 3 3. Vad är en processmodell? En processmodell innehåller olika aktiviteter, det vill säga de funktioner eller planerade händelser som är nödvändiga för att vi ska kunna förstå hela processen. Därutöver brukar också de moment som behövs för att en process eller aktivitet ska kunna sätta igång, liksom det som produceras i varje process eller aktivitet finnas med. Det som behövs eller produceras kallas i dessa sammanhang för leverabler. Leverabler kan till exempel bestå av dokument, handlingar eller grupper av information. Både processer och aktiviteter är värdeskapande, det vill säga det man matar in måste komma ut ur processen eller aktiviteten mer förädlat. Ett exempel från vardagen är processen baka bröd där man från leverablerna recept, mjöl, jäst och vatten i slutet av processen erhåller den förädlade produkten bröd.

6 4 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 4. Processmodellen för elektronisk upphandling 4.1 Uppbyggnad Processmodellen för elektronisk upphandling är en modell som visar hur händelseförloppet i en upphandling skulle kunna se ut efter att man infört elektronisk upphandling. Processmodellen kan läsas ur flera perspektiv. Vilket gör att läsaren själv kan välja vilka förlopp och sammanhang som är intressanta. 1. Upphandlingsprocessen innefattar följande. a. Vilka delprocesser eller aktiviteter som processen består av. b. Vilka leverabler (dokument, handlingar, etc.) som används och/eller produceras av de olika aktiviteterna i processen. c. Speciella beslut och val som måste tas i processen för att flödet ska fortsätta och vad som händer efter varje val. d. Situationer som leder till att processen avbryts eller avslutas. 2. Utbytet av leverabler mellan upphandlande myndighet och anbudsgivare genom hela processen. 3. Inkluderat i processmodellen finns också det IT-stöd som behövs i de olika momenten vid arbete i ett upphandlingssystem. Detta betyder att man under hela upphandlingsprocessen kan se hur IT-stödet används och vilka funktioner som måste finnas för att man ska erhålla ett effektivt IT-stöd för de elektroniska momenten. De olika perspektiven gör att processmodellen också kan användas som komplement till de vägledningar som Upphandlingsstödet tagit fram, vid kartläggning av den egna upphandlingsprocessen i en organisation eller verksamhet, vid utvecklandet och införandet av upphandlingssystem, samt för vidareutbildning av upphandlare.

7 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN Omfattning och användningsområden Processmodellen omfattar alla upphandlingsförfaranden enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) både över och under tröskelvärdet. Även elektronisk auktion, som inte är ett fullständigt upphandlingsförfarande, förklaras i en separat delmodell. Processmodellen fokuserar på kärnprocesserna vid en upphandling, från utformning av förfrågningsunderlag fram till tecknande av kontrakt. Kommentarer ges i form av separata noter där så är av vikt. I syfte att förenkla modellen har en mängd saker utelämnats, som senare kan bli föremål för egna modeller. Några av dessa är: Arkivering och diarieföring Juridisk hantering vid överprövning Tidsfrister i olika situationer Förhandsinsyn vid direktupphandling Kontraktsuppföljning För processmodell och beskrivning gällande kontraktsuppföljning hänvisas till Upphandlingsstödets vägledning om Kontraktsuppföljning som finns att hämta på I processmodellen indelas varje upphandlingsförfarande i tre faser. 1. Underlag och annons 2. Urval och inbjudan 3. Kvalificering, prövning och utvärdering Den inledande bilden till processmodellen visar i vilken utsträckning de tre faserna ingår i respektive upphandlingsförfarande. I vissa förfaranden så ingår fas 2 i fas 1 eller förekommer inte alls beroende på att urval eller inbjudan inte är aktuellt i det förfarandet. Varje fas har sina egna delmodeller. För Konkurrenspräglad dialog och Elektronisk auktion finns en separat delmodell. För Konkurrenspräglad dialog betyder detta att man mer detaljerat kan följa dialogprocessen i förfarandet och vilka val man som upphandlande myndighet och anbudsgivare ställs inför under dialogen.

8 6 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN Förutom att separat kunna följa de tre faserna under varje upphandlingsförfarande, kan man också följa de olika delmodellerna för en viss fas och på så sätt se hur just den fasen skiljer sig i de olika upphandlingsförfarandena. 4.3 Simbanor I processmodellen används så kallade simbanor. Detta för att kunna se flera skilda processer samtidigt och förstå hur dessa interagerar med varandra. Istället för att visa varje processkedja separat visas kedjorna parallellt i en och samma processbild. Processmodellen innehåller tre olika simbanor. 1. Den upphandlande myndigheten 2. IT-stödet 3. Anbudsgivarna Interaktionen mellan simbanorna indikeras med pilar och de leverabler som flödar mellan simbanorna. Eftersom den mittersta simbanan i modellen visar vad som sker i IT-stödet, det vill säga i upphandlingssystemet, flödar informationen oftast via den simbanan. I de fall information rör sig genom simbanan för IT-stödet visas detta genom en svart pil som passerar in eller ut från simbanan. För alla andra flöden i modellen används pilar i orange färg.

9 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 7 1. Pilar i orange används för att visa flödet mellan processer/aktiviteter i de olika simbanorna. 2. Streckad pil i orange används för att visa att flödet kan förekomma under speciella omständigheter. 3. Pil i orange används mellan simbanor för att visa att ITstödet inte är involverat i flödet. 4. Pil i svart används för att visa flödet mellan IT-funktioner i simbanan för IT-stödet. 5. Streckad pil i svart används för att visa att flödet kan förekomma under speciella omständigheter. 6. Pil i svart används för att vis att IT-stödet är involverat i flödet.

10 8 M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN 5. Framtida planer för modellen för elektronisk upphandling Processmodellen kommer att kompletteras med delmodeller för både avrop från ramavtal och upphandlingsprocessen enligt LOV samt även Dynamiska inköpssystem i de fall dessa inkluderas i den svenska upphandlingslagstiftningen. I framtiden kommer också en interaktiv presentation av processmodellen att publiceras på En sådan interaktiv modell kan också kompletteras med till exempel stödprocesser för arkivering, diarieföring och de lagrum som tillämpas i de olika upphandlingsförfarandena. Det finns även planer på att utveckla processmodellen så att den omfattar hela den elektroniska inköpskedjan, det vill säga såväl den elektroniska upphandlingsprocessen som den elektroniska processen vid elektronisk handel.

11 Processmodellen för elektronisk upphandling

12 Översiktsbild, modellens uppbyggnad Översiktsbild som visar hur processmodellen för elektronisk upphandling är uppbyggd. Horisontellt de tre faser som alla upphandlingsförfaranden kan inordnas i. Vertikalt upphandlingsförfaranden över och under tröskelvärdena. I mitten pilar som visar vilka delmodeller som utgör respektive upphandlingsförfarande. (Se 4.2. för mera information).

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Upphandlingsstödet ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Denna skrift får användas fritt, förutsatt att källan anges. Det är alltså tillåtet att ladda hem skriften i pdf från vår hemsida (www.upphandlingsstöd.se) och publicera den på andra webbplatser. Ange källa och gärna även en länk till innehållet. Box 22I8, I03 I5 Stockholm Besök Birger Jarlsgatan I6 Tel Fax E-post

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Rygg Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 Siffror och fakta om offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:1 Konkurrensverket januari 2011 Utredare: Anette Eriksson och

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer