Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun"

Transkript

1 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad Reviderad Reviderad ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling gäller kommunens samtliga förvaltningar. Tillämpningsanvisningarna ska ge vägledning för anställda och förtroendevalda om hur de ska agera när det gäller upphandling och inköp. Den centrala upphandlingsfunktionen upprättar och reviderar löpande tillämpningsanvisningarna som förtydligar upphandlingspolicyn och regler för upphandling. Utöver dessa dokument finns också regler för miljökrav. För att underlätta har tillämpningsanvisningarna delats upp i handläggningsrutiner för verksamheterna och handläggningsrutiner för upphandlingsenheten. 2 UPPHANDLINGSPROCESSEN Handläggningsrutiner för verksamheterna Här följer en beskrivning av hur du går till väga för att genomföra en upphandling (ett köp)/avrop. Behovsanalys Ställ dig följande frågor: 1. Vad ska köpas/upphandlas? Vad är verksamhetens mål och syfte? Behövs en marknadsundersökning? 2. Finns ramavtal som motsvarar behovet ska detta användas och du ska göra ett s k avrop från Sollentuna kommuns egna ramavtal (se avtalskatalogen i Tendsign på Solsidan). 3. Kolla även kommunens rabattavtal som ej är tvingande men upprättats i syfte att underlätta för verksamheterna. Fråga upphandlingsenheten om du är osäker.

2 2 4. Om jag vet att jag kommer att ha ett återkommande behov av viss vara/tjänst/entreprenad ska kontakt tas med upphandlingsenheten för bedömning av om en upphandling av ramavtal behöver genomföras. Detta för att undvika att genomföra otillåtna direktupphandlingar som kan medföra skadeståndsskyldighet för kommunen. Om inte ditt behov tillgodoses av något av de ramavtal som Sollentuna kommun kan avropa ifrån ska du ställa dig följande fråga: Vilket värde har det som ska köpas? Beräkna den totala kostnaden. Tänk på att monterings/installations/supportkostnader kan komma att inräknas i den totala kostnaden. Det är inte tillåtet att dela upp köpet i delar för att värdet på det enskilda köpet ska bli lägre. Direktupphandling får genomföras enligt anvisningarna nedan under förutsättning att ramavtal inte finns och att nedanstående beloppsgränser inte överskrids. Mallar finns att hämta på Solsidan. VIKTIGT All upphandling (köp) enligt nedan ska ske med beaktande av de EUrättsliga principerna för offentlig upphandling (dvs. likabehandlingsprincipen, principen om icke diskriminering, transparens och proportionalitetsprincipen samt principen om ömsesidigt erkännande, se punkt 4 policyn) Direktupphandling upp till max kr Direktupphandling under kr Vid enstaka inköp då ramavtal saknas och där inköpssumman understiger kr krävs i princip ingen dokumentation. Dock ska verksamheterna beakta de konkurrensmöjligheter som finns. Direktupphandling mellan kr kr - Ärendet handläggs och registreras hos respektive nämnd/förvaltning - Förfrågningsunderlaget (anbudsinbjudan) ska vara skriftligt. Exempel/Mall finns att hämta på Solsidan. - Sista dag för lämnade av anbud ska anges. - Anbudstiden ska vara skälig, ca 2 veckor

3 3 - Giltighetstid för anbuden ska anges - Anbudsinbjudan bör skickas till tre lämpliga leverantörer - Anbud ska vara skriftliga - För sent inkomna anbud förkastas - Seriositetskontroll ska utföras (dvs. kontroll av leverantörernas ekonomiska status) av upphandlingsenheten. (maila till - Anbudsutvärdering ska ske utifrån i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterier. Utvärderingskriterier kan vara; lägsta pris eller enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga såsom pris, leveranstid, kvalitetsrelaterade kriterier såsom utförande, teknik, tekniskt stöd, referenser och garantier. Om kriterium ej anges gäller lägsta pris. - Sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagens regler om upphandlingssekretess - Beslut ska meddelas de anbudsgivare som ej antagits. - Upphandlingsenheten ska underrättas genom att en särskild blankett ska fyllas i som finns på Solsidan. Blanketten ska skickas in i samband med beslut om vinnande leverantör. - Skriftlig beställning/avtal ska träffas. Exempel/Mall finns att hämta på Solsidan. Ärendet ska alltid dokumenteras skriftligt hos ansvarig enhet. (Exempel på dokumentation är tillfrågade leverantörer, anbud som kommit in, val av leverantör, avtal, skriftliga beställningar, fakturor etc). Handläggningsrutiner för upphandlingsenheten Upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena samt B-tjänster oavsett värde (gäller under förutsättning att ramavtal inte finns). A. Förenklad upphandling Med förenklad upphandling avses köp av tjänst eller vara som vid inköpstillfället överstiger ett värde av 28 % av tröskelvärdet (f n kr) men som understiger tröskelvärdena under punkt 3.1 (1,8 milj kr). - alla leverantörer har rätt att delta - obligatorisk annonsering - förfrågningsunderlaget läggs in i upphandlingsverktyget TendSign - avtal kan slutas efter förhandling

4 4 - anbudstid = minimum 3-4 veckor - tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga anbudsgivare och avtal tecknas inte förrän efter 10 dagar gått från det att informationen skickades ut B. Urvalsupphandling Med urvalsupphandling avses köp av tjänst eller vara som vid inköpstillfället överstiger ett värde av 28 % av tröskelvärdet (f n kr) men som understiger tröskelvärdena under punkt obligatorisk annonsering - anbudsinbjudan läggs in i upphandlingsverktyget TendSign - upphandlingen delas upp i två steg; intresseanmälan samt utskick av anbudsunderlag till selektivt utvalda leverantörer (min 5 max 20) - avtal kan slutas efter förhandling - anbudstid = minimum 10 dagar för intresseanmälan + 20 dagar i anbudstid - tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga anbudsgivare samt anbudssökanden och avtal tecknas inte förrän efter 10 dagar gått från det att informationen skickades ut Upphandlingsförfarande över tröskelvärdena och A-tjänster Här måste en EU-upphandling göras, d v s öppen upphandling, selektiv upphandling, förhandlad upphandling, konkurrenspräglad dialog. A. Öppen upphandling - obligatorisk annonsering - alla får delta - förfrågningsunderlaget läggs in upphandlingsverktyget TendSign - anbudstid = minimum 52 dagar om inte något av undantagen i LOU kan tillämpas (förkortning av anbudstid, se avsnitt 9 anbudstid) - tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga anbudsgivare och avtal tecknas inte förrän efter 10 dagar gått från det att informationen skickades ut - avtal sluts utan föregående förhandling - obligatorisk efterannonsering B. Selektiv upphandling - obligatorisk annonsering - förfrågningsunderlaget läggs in upphandlingsverktyget TendSign

5 5 - upphandlingen delas upp i två steg; intresseanmälan samt utskick av anbudsunderlag till selektivt utvalda leverantörer (min 5 max 20) - avtal sluts utan föregående förhandling - anbudstid = minst 37 dagar för intresseanmälan + 40 dagar i anbudstid (förkortning av anbudstid, se avsnitt 9 anbudstid - tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga anbudsgivare samt anbudssökanden och avtal tecknas inte förrän efter 10 dagar gått från det att informationen skickades ut - obligatorisk efterannonsering C. Förhandlad upphandling - obligatorisk annonsering med vissa undantag - förfrågningsunderlaget läggs in upphandlingsverktyget TendSign - upphandlingen delas upp i två steg; intresseanmälan samt utskick av anbudsunderlag till selektivt utvalda leverantörer - avtal kan slutas efter förhandling - anbudstid = minst 37 dagar för intresseanmälan + lämplig anbudstid (förkortning av anbudstid, se avsnitt 9 anbudstid) - tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga anbudsgivare samt anbudssökanden och avtal tecknas inte förrän efter 10 dagar gått från det att informationen skickades ut - obligatorisk efterannonsering Anmärkning Förhandlad upphandling skall användas mycket restriktivt; endast tillämpas i få fall och om i lagen särskilt angivna fall. Ett av dessa fall är att förfrågningsunderlag inte går att upprättas med tillräcklig precision för att bästa val av anbud kan göras. D. Konkurrenspräglad dialog - Kan användas inom hela LOU:s tillämpningsområde, dvs. för kontraktsvärden över och under tröskelvärdena för varor, tjänster och byggentreprenader - får användas vid särskilt komplicerade kontrakt i syfte att identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst ska tillgodoses och där öppet, selektivt respektive förenklad förfarande eller urvalsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt - obligatorisk annonsering

6 6 - upphandlingen delas upp i två steg; intresseanmälan och sedan diskussion med de anbudssökanden som kvalificerat sig. - alla aspekter av kontraktet med de utvalda anbudssökanden kan diskuteras. - myndigheten får inte röja för de andra kvalificerade anbudssökanden vilka lösningar en anbudssökande har föreslagit. - dialogen fortsätter fram till dess myndigheten funnit att den eller de lösningar som tillgodoser deras behov. De kvalificerade anbudssökanden får därefter lämna sitt slutgiltiga anbud på grundval av de lösningar som lagts fram och specificerats under dialogen. Efter det är det ej tillåtet att förhandla - tilldelningsbeslut skickas ut till samtliga anbudsgivare samt anbudssökanden och avtal tecknas inte förrän efter 10 dagar gått från det att informationen skickades ut - de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna ska iakttas. E. Elektroniska auktioner - En elektronisk auktion är en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden - detta är ingen upphandlingsform utan ska användas som en avslutande del i ett upphandlingsförfarande vilket innebär att den ska föregås av en fullständig utvärdering av anbuden i enlighet med de tilldelningskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. - får genomföras vid öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, ramavtal och förnyad konkurrensutsättning, förenklat förfarande och urvalsförfarande. - resultatet av auktionen blir helt avgörande för vilken anbudsgivare som tilldelas kontraktet. - om den upphandlande myndigheten avser att avsluta en upphandling med en elektronisk auktion ska detta anges redan i annonsen. 4 RAMAVTAL Ramavtalen är tvingande att följa enligt upphandlingspolicy fastställd av fullmäktige. Avtalen är upphandlade för köp avseende kommunens totala volym. Upphandlingsenheten ansvarar för att de mest frekventa varorna och tjänsterna för kommunens totala behov finns upphandlade i ramavtal.

7 7 Inom samma varugrupp/tjänsteområde kan flera leverantörer finnas. Angiven rangordning eller fördelningsnyckel som framgår av ramavtalet ska följas. Finns ramavtal, skall beställning/avrop ske från leverantör enligt avtalet. Avsteg från denna skyldighet får endast göras efter samråd med upphandlingsenheten. För det fall ramavtalsleverantör ej kan tillgodose avropat behov kan köp ske från annan leverantör. Förteckning över kommunens ramavtal finns på kommunens intranät. Avrop från ramavtal är inte någon upphandling. 5 RABATTAVTAL För mindre, men dock frekventa varugrupper där ramavtal saknas, tecknar upphandlingsenheten pris/rabattavtal. Rabattavtalen är ej tvingande att följa. Rabattavtal är avtal där rabatter utverkas utan förbindelse om köp av viss kvantitet. Inom samma varugrupp/tjänsteområde kan flera leverantörer finnas. Förteckning över kommunens rabattavtal finns på kommunens intranät. 6 SEKRETESS För upphandlingsärenden gäller absolut sekretess fram till dess beslut om leverantör fattats (tilldelningsbeslut) eller upphandlingen avbrutits. Det betyder att uppgifter inte får lämnas ut om exempelvis vilka man vänt sig till, vilka som lämnat in anbud eller hur många anbud som kommit in. Om den upphandlande myndigheten anlitar en utomstående konsult för att hjälpa till med upphandlingen omfattas denna av tystnadsplikt. 7 ANBUDSUTVÄRDERING När man upprättar förfrågningsunderlag behöver man noga överväga vilken utvärderingsmodell och vilka kriterier man ska använda. Nya eller andra kriterier än de som angivits i förfrågningsunderlaget får ej ligga till grund vid prövning eller bedömning av anbud. Utvärderingen måste ta hänsyn till de grundläggande upphandlingsprinciperna (se upphandlingspolicyn). Anbudsgivare ska kunna se om de uppställda kraven kan uppfyllas och hur dessa kommer att värderas. Utvärderingen kan ske genom en av två metoder; lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Kontroll av registrering för moms och skatt samt ekonomisk status ska alltid göras på varje anbudsgivare/leverantör vid upphandling.

8 8 8 ANNONSERING I princip ska alla upphandlingar annonseras. Direktupphandlingar och upphandlingar som görs i enlighet med särskilda undantag i LOU behöver dock ej annonseras. Upphandlingar av varor och A-tjänster över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s databas för publicering av offentliga upphandlingar (TED, Tender Electronic Daily). Sollentuna kommun annonserar även på egen hemsida via länk från upphandlingsverktyget Vid all EU-upphandling, öppen selektiv och förhandlad upphandling samt konkurrenspräglad dialog ska upphandlingen när den är avslutad, efterannonseras i TED. Upphandling av varor och A-tjänster under tröskelvärdet samt B-tjänster ska annonseras i Sverige. Sollentuna kommun annonserar på egen hemsida via länk från 9 ANBUDSTID Ett tvingade administrativt krav är att anbud eller anbudsansökan ska vara inlämnad en viss tid. Anbud som inlämnas efter den tiden diskvalificeras och får inte tas upp till prövning. Minimitider för lämnade av anbud eller anbudsansökan finns fastslagna i LOU. Märk att tiderna kan förkortas om annons skickas elektroniskt och ytterligare om förfrågningsunderlag kan hämtas elektroniskt. Minimitid för upphandlingar under tröskelvärde och för dem som gäller B-tjänster finns inte men man ska ge anbudsgivaren skälig tid vilket i praxis satts till fyra veckor. Här bör man ta hänsyn till upphandlingens komplexitet. 10 KOMPLETTERING, FRÅGOR OCH SVAR UNDER ANBUDS- TIDEN Vid svar på frågor måste sekretessen och de grundläggande principerna beaktas (se punkt 4 i policyn). Detta innebär bl. a att alla som anmält intresse för upphandlingen ska få ta del av frågor och svar där innehållet är av vikt för upphandlingen. 11 MOTTAGANDE OCH ÖPPNING AV ANBUD Anbud tas emot av upphandlingsenheten. Inkomna anbud ska förvaras oöppnade och sekretesskyddade till dess att anbudstiden har gått ut och anbuden ska öppnas. Ansvarig upphandlare samt ytterligare en person ska närvara vid öppningen. Protokoll ska upprättas vid anbudsöppningen och undertecknas av dem som varit närvarande vid öppningen. Finns pappersanbud ska originalanbud kontrolleras mot kopia att de överensstämmer med varandra.

9 9 12 PRÖVNING AV ANBUD Prövning sker i tre steg; kvalificering av leverantören, uppfyllelse av kravspecifikation och anbudsutvärdering. Anbud som kommer in för sent får ej tas upp till prövning även om avsändaren inte har förorsakat förseningen. Leverantörskvalificering Leverantörskvalificering innebär att kommunen prövar vilka anbudsgivare som uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i upphandlingen. Kvalificeringskraven måste vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Uppfyllelse av kravspecifikation Kommunen kontrollerar så att anbudsgivarna uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen. Om anbudsgivare inte uppfyller de obligatoriska kraven får de inte gå vidare till utvärderingsfasen. Anbudsutvärdering Utvärdering görs enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud: Här görs utvärderingen utifrån de utvärderingskriterier kommunen angivit i förfrågningsunderlaget. Det är inte tillåtet att frångå valda utvärderingskriterier eller utvärderingsmodell. Lägsta pris: Anbud med lägsta pris ska antas. 13 KOMPLETTERING Det är kommunen som avgör om en komplettering får ske. Kommunen måste behandla anbudssökande/anbudsgivarna lika, ingen får gynnas. Uppenbara felskrivningar och felräkningar får rättas. 14 TILLDELNINGSBESLUT När utvärderingen av anbud är klar ska ett tilldelningsbeslut fattas. Beslutet ska innehålla information om upphandlingen, vilka anbud som inkommit, kvalificeringen, anbudsutvärderingen och vilken/vilka anbudsgivare som tilldelas avtal och skälen för detta. Beslutet skickas till alla anbudsgivare och skickas som huvudregel via e-post eller upphandlingsverktyget. En ansökan om överprövning av upphandlingen ska ha kommit in till rätten innan avtalsspärren löpt ut (tio dagar om tilldelningsbeslut skickats elektroniskt).

10 10 15 TECKNA AVTAL Anbudsgivare som vunnit upphandlingen bjuds in för att teckna avtal. När avtal tecknats etableras överenskomna kontakter med beställare/avropare. Vid objektsupphandlingar tecknar upphandlingsenheten avtal tillsammans med ansvarig handläggare på aktuell förvaltning. Vid ramavtal tecknar upphandlingsenheten avtal för kommunen som helhet eller i förekommande fall tecknas ramavtal tillsammans med ansvarig förvaltning. 16 ARKIVERING Handlingar i ett upphandlingsärende ska förvaras inlåst på betryggande sätt. Under upphandlingens gång får endast de som handlägger ärendet ha tillgång till handlingarna. 17 UPPFÖLJNING Om upphandlingen avser ett ramavtal eller rabattavtal läggs avtalet in i kommunens avtalskatalog, TendSign. Under avtalstidens gång uppdaterar upphandlingsenheten ramavtalskatalogen med aktuell information såsom prisjusteringar mm. Vidare sker automatiskt kontroll av kommunens avtalspartners soliditet och andra faktorer som kan påverka samarbetet. 18 ÖVERPRÖVNING I de fall någon av leverantörerna överprövar en upphandling ska kontakt omedelbart tas med upphandlingsenheten. Upphandlingschefen har delegation på att föra talan i domstol. Byggentreprenader som handläggs av kommunstyrelsen eller trafik- och fastighetsnämnden är undantagna dock ska upphandlingsenheten informeras om aktuell överprövning.

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 Reviderad 2016-06-20 Innehåll 1 ALLMÄNT... 1 2 HANDLÄGGNINSRUTINER

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Reviderad av kommunstyrelsen 2017-08-22 216 Sammanfattning Vägledande

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Danderyds kommun

Riktlinjer för upphandling i Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret KS 2010/0183 / 2011-08-23 Rev KS 2014/0230 1(19) Antagna i kommunstyrelsen 2011-09-05, 140 Reviderade 2014-06-30, pkt 2.8, st 1 Reviderade 2014-09-29 107, pkt 2.8

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(9) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Policy upphandling och inköp

Policy upphandling och inköp Policy upphandling och inköp Kyrkogårdsnämnden 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte 3 2 Handledning och checklista 3 3 Ansvarig för inköp och upphandling 3 4 Planering och förberedelser 3

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Utbildning i upphandling. Att lämna anbud till Tibro kommun

Utbildning i upphandling. Att lämna anbud till Tibro kommun Utbildning i upphandling Att lämna anbud till Tibro kommun 2018-09-06 Upphandlingsprocessen Lagar och regler Inköp och avtal Tibro kommun Hur man lämnar anbud Tibro kommun kanske blir din nya kund Tibro

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Allmänt om diarieföring

Allmänt om diarieföring KU STADSLEDNINGSKONTORET STADS DIREKTÖ REN SID I (9) 2010-11-01 ANVISNINGAR OM SEKRETESS OCH DIARIEFÖRING AV UPPHANDLINGSÄRENDEN DIARIEFÖRING I UPPHANDLINGSÄRENDEN Allmänt om diarieföring Som huvudregel

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng

OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng OFENTLIG UPPHANDLING ED, PL Alfred Streng Upphandlingsordlista Anbudsgivare: Med anbudsgivare avses den eller de leverantörer som lämnar anbud i en upphandling 1 Anbudssökande: Med anbudssökande avses

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Vi utvecklar människor som utvecklar företag. Offentlig upphandling VT 2017

Vi utvecklar människor som utvecklar företag. Offentlig upphandling VT 2017 Vi utvecklar människor som utvecklar företag Offentlig upphandling VT 2017 Intro och upplägg Tanken med föreläsningarna Upplägget Allmän info Bakgrund m.m. Främja kostnadseffektivt användande av skattemedel

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för direktupphandling. 22 Dnr 2018/00102

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för direktupphandling. 22 Dnr 2018/00102 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 22 Den 2018-03-06 22 Dnr 2018/00102 Riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för direktupphandling fastställs

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Riktlinje för direktupphandling

Riktlinje för direktupphandling Diarienr 2014/995-KS nternati Riktlinje för direktupphandling Beslutad av kommunstyrelsen 19 november 2014 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för direktupphandling program policy handlingsplan

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.

Källa: LOU/LUF bilaga 2. Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet. Till innehållet Sök Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A A-tjänst Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för

Läs mer

Bilaga 1, KS 94/2018 Sida 1 av 6. Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun

Bilaga 1, KS 94/2018 Sida 1 av 6. Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun Sida 1 av 6 Riktlinjer för upphandling samt direktupphandling i Östhammars kommun Sida 2 av 6 Datum Dnr Sid 2017-06-13 KS-2017-6 1 (5) Riktlinjer för Upphandling i Östhammars kommun samt direktupphandling

Läs mer

Vi utvecklar människor som utvecklar företag. Offentlig upphandling HT 2017

Vi utvecklar människor som utvecklar företag. Offentlig upphandling HT 2017 Vi utvecklar människor som utvecklar företag Offentlig upphandling HT 2017 Intro och upplägg Tanken med föreläsningarna Upplägget Allmän info Bakgrund m.m. Främja kostnadseffektivt användande av skattemedel

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 Dnr: KS 2014/0295 Kommentar: - Hänvisningen till Policy

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Dynamiska inköpssystem

Dynamiska inköpssystem Dynamiska inköpssystem Vad innebär dynamiska inköpssystem (DIS)? När passar det bäst att använda? Jämförelse med ramavtal? Johanna Elmstedt, kommunjurist Nacka kommun Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist,

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi

Farsta stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi Farsta stadsdelsförvaltning Sida 0 (6) 2019-03-15 Storforsplan 36 123 47 Farsta Växel 08-508 18 000 Ekonomi.farsta@stockholm.se stockholm.se Farsta stadsdelsförvaltning Sida 1 (6) 2019-03-15 Innehållsförteckning...

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Offentlig upphandling på Åland. Upphandlare Mårten Broman

Offentlig upphandling på Åland. Upphandlare Mårten Broman Offentlig upphandling på Åland Upphandlare Mårten Broman 15.5.2019 Lagar som gäller för hela Åland över EU:s tröskelvärden Åland har egen behörighet att lagstifta om upphandling. Enligt landskapslagen

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

Riktlinjer Upphandlingsverksamhet

Riktlinjer Upphandlingsverksamhet FÄRGELANDA KOMMUN Dnr: KS 2019-174 Version: Version 1.0 Beslutad av KS 2019-05-22 89 Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Tillämpningsanvisningar inköpspolicy

Tillämpningsanvisningar inköpspolicy 1/6 DATUM 2016-02-0 DIARIENUMMER KS/2014:207-059 Tillämpningsanvisningar inköpspolicy Antagna av kommunfullmäktige 2014-09-15, 69 1 Träder i kraft 2014-09-15 Detta dokument är ett komplement till Burlöv

Läs mer

Offentlig upphandling inom byggsektorn - Vägledning för upphandlande myndigheter. Innehållsförteckning

Offentlig upphandling inom byggsektorn - Vägledning för upphandlande myndigheter. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 OM VÄGLEDNINGEN... 3 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.2 INNEHÅLL OCH OMFATTNING... 3 1.3 SAMRÅD... 3 2 LAGSTIFTNINGEN... 3 3 BEGREPP OCH DEFINITIONER... 4 4 FÖRBEREDA EN UPPHANDLING...

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun

Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:28 Dnr. KS 2014/0295 Revidering av tillämpningsanvisningar till policyn för upphandling i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt 18001-18005 Linjetrafik Västerbotten Lycksele 2017-03-10 Innehållsförteckning Underrättelse om tilldelningsbeslut... 1 1 Upphandlingsrapport... 2 2 Lagen om upphandling...

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandlingshandledning Norsjö kommun

Upphandlingshandledning Norsjö kommun Upphandlingshandledning Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 Innehållsförteckning 1. VAD ÄR UPPHANDLING?... 3 2. INKÖPSORGANISATION I NORSJÖ KOMMUN... 4 2.1. Upphandlande

Läs mer

BESLUT Dnr SU Susanne Ekman Upphandlingschef Inköps- och upphandlingssektionen Ekonomiavdelningen

BESLUT Dnr SU Susanne Ekman Upphandlingschef Inköps- och upphandlingssektionen Ekonomiavdelningen 1 (6) BESLUT 2017-12-21 Dnr SU -2.2.1-1679-15 Handläggare: Susanne Ekman Upphandlingschef Inköps- och upphandlingssektionen Ekonomiavdelningen Regler för inköp och upphandling Till dessa regler finns också

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Rutin med tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Rutin med tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Rutin med tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Dnr KS 2013/105 Rutin med tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente (B 16:1) Beslutad av tillförordnad kommunchef Helena Berlin 19

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Granskning av upphandlingar. Skurups kommun. Revisionsrapport Alf Wahlgren

Granskning av upphandlingar. Skurups kommun. Revisionsrapport Alf Wahlgren Granskning av upphandlingar Skurups kommun Revisionsrapport 2010-12-21 Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2 Metod och avgränsning...3 2 Lag och policy upphandling...4

Läs mer