3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning :"

Transkript

1 KKV1030, v1.2, YTTRANDE Dnr 285/ (13) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Mål nr Toshiba TEC Nordic AB./. SKL Kommentus Inköpscentral AB angående överprövning av upphandling Förvaltningsrätten i Stockholm har anmodat Konkurrensverket att yttra sig i målet. Yttrandet ska avse frågan huruvida alla avropsberättigade upphandlande myndigheter måste anges redan i förfrågningsunderlaget när en inköpscentral upphandlar ramavtal i eget namn, samt huruvida upphandlande myndigheter kan ansluta till eller frånträda ett sådant ramavtal under dess löptid. Yttrandet kan även avse andra frågor som Konkurrensverket finner relevanta i målet. Mot bakgrund av detta får Konkurrensverket anföra följande. Omständigheterna i målet 1. SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) genomför en samordnad upphandling av ramavtal avseende skrivare och kopiatorer för kommuner, landsting samt kommunala och landstingsägda företag, Skrivare & kopiatorer SKI agerar enligt egen uppgift som en inköpscentral enligt 2 kap. 9 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2. Upphandlingen genomförs av SKI i eget namn. Ramavtalet omfattar 21 geografiska avtalsområden. Det är tillåtet att lämna anbud på valfritt antal av dessa avtalsområden. Avsikten är anta att en leverantör per avtalsområde. Några förnyade konkurrensutsättningar i ramavtalet kommer inte att ske. 3. I upphandlingens annons i TED (Tenders Electronic Daily) anges bl.a. följande under rubriken Sammanfattning : Skrivare & kopiatorer Upphandlingens omfattning. Ett antal myndigheter/enheter kommer att tillämpa ramavtalen från avtalsstart och vissa upphandlande myndigheter/enheter från ett senare datum (se bilaga 1 Upphandlande myndigheter enheter för detaljerad Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 285/ (13) information). Samtliga kommuner, landsting och regioner kan tillämpa detta ramavtal. Detta innebär att även andra, Se bilaga 1A Upphandlande myndigheter- enheter, än de upphandlande myndigheter/enheter som initialt meddelat intresse kan komma att tillämpa ramavtalet under avtalsperioden. Information om aktuella avropande myndigheter/enheter kommer löpande att lämnas på SKI:s hemsida (för detaljerad information om förfarandet vid avropsaktivering, se bilaga 3 Ramavtal kommersiella villkor ). 4. I två bilagor till upphandlingens förfrågningsunderlag återfinns förteckningar över vilka upphandlande myndigheter och enheter som är berättigade att genomföra avrop i ramavtalet. 5. I den första bilagan återfinns en lista över 70 upphandlande myndigheter och enheter (69 kommuner och ett landsting) som enligt vad som anges i bilagan har visat intresse att tillämpa ramavtalet, antingen från starten eller vid senare datum. 6. I den andra bilagan återfinns en lista över upphandlande myndigheter och enheter (282 kommuner, 21 landsting/regioner, 33 kommunalförbund/landstingsförbund samt 809 kommunala/landstingsägda företag). 1 Av dessa har myndigheter och enheter inte anmält intresse från start, men har enligt förfrågningsunderlaget möjlighet att under avtalets gång börja avropa från ramavtalet. 7. Toshiba TEC Nordic AB (Toshiba) har ansökt om överprövning av ramavtalsupphandlingen. Bolaget anser bland annat att SKI har brutit mot LOU i den aktuella upphandlingen på grund av att det i förfrågningsunderlaget har angetts att upphandlingen omfattar ett antal kommuner, landsting och bolag som kan komma att ansluta sig till ramavtalet vid en senare tidpunkt. 8. SKI har bestritt bifall till ansökan. SKI anser bland annat att förbudet mot anslutning i efterhand av parter till ett ramavtal inte har överträtts, eftersom den aktuella utformningen av kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter i förfrågningsunderlaget inte innebär att någon sådan senare anslutning sker. Omfattningen av Konkurrensverkets yttrande 9. Konkurrensverkets yttrande i målet rör frågan huruvida det sätt genom vilket SKI har bestämt kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter är förenligt med LOU. Därutöver gör Konkurrensverket vissa allmänna uttalan- 1 Bland dessa myndigheter och enheter återfinns 68 av de 70 myndigheter och enheter som också är upptagna i den första bilagan (Värnamo och Solna kommuner återfinns i den första men inte i den andra bilagan). Det totala antalet avropsberättigade myndigheter och enheter i upphandlingen uppgår således till

3 Dnr 285/ (13) den rörande tolkningen av bestämmelserna om ramavtal och inköpscentraler som verket bedömer är av principiellt intresse. 10. Konkurrensverket yttrar sig inte över andra invändningar mot upphandlingen som framförts i målet av Toshiba. Unionsrätten och de grundläggande principerna för offentlig upphandling 11. Enligt 1 kap. 9 LOU ska upphandlande myndigheter behandla alla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. De grundläggande principerna för offentlig upphandling återfinns i artikel 2 samt i beaktandesats 2 i direktiv 2004/18/EG. 12. Den detaljerade regleringen av upphandlingsförfarandet i direktiv 2004/18/EG kan enligt Konkurrensverkets mening beskrivas som en konkretisering av vilken skyddsnivå eller grad av iakttagande av de grundläggande principerna för offentlig upphandling som unionslagstiftaren vill upprätthålla, och vilka avvägningar som gjorts gentemot andra intressen. 13. De grundläggande principerna ska alltid iakttas vid offentliga upphandlingar. Principerna används både vid tolkningen av bestämmelser i LOU och vid bedömningen av huruvida en upphandling är förenlig med LOU när det saknas andra bestämmelser i lagen som reglerar den uppkomna frågan. 14. Eftersom LOU bygger på unionsrättsliga bestämmelser ska lagen tolkas i enlighet med ordalydelsen och syftet med dessa bestämmelser samt med beaktande av EU-domstolens rättspraxis, så kallad direktivkonform tolkning När det finns uttalanden i svenska förarbeten om den närmare tolkningen av lagbestämmelser som genomför EU-direktiv eller som grundas på annan unionsrätt, får sådana förarbetsuttalanden läsas med större försiktighet än vid rent nationell lagstiftning. Lagrådet har uttalat att svenska förarbetsuttalanden i sådana fall får värderas efter den sakliga tyngden i argumenten mer än utifrån auktoriteten hos den som framför dem. 3 EU-domstolen har i målet Björnekulla uttalat att nationella domstolar är skyldiga att tolka nationell rätt i enlighet med ordalydelsen och syftet med EU-direktivet, även om det finns 2 Jfr bl.a. mål 14/83 von Colson, punkt 26 och C-106/89 Marleasing, punkt 8, mål 283/81 CILFIT, punkt 20 och mål C-62/00 Marks & Spencer, särskilt punkterna 33 och 44 samt beaktandesats 2 i direktiv 2004/18/EG. 3 Lagrådets yttrande i prop. 2001/02:121, bilaga 9, s Jfr även regeringens uttalanden i propositionen om Sveriges medlemskap i EU (prop. 1994/95:19 s. 529).

4 Dnr 285/ (13) upplysningar av motsatt innebörd om hur lagen ska tolkas i förarbetena till den nationella bestämmelsen Det kan emellertid uppkomma situationer där det inte är möjligt att tolka nationella bestämmelser direktivkonformt, exempelvis när medlemsstaten har underlåtit att genomföra en viss bestämmelse i EU-direktivet. I sådana fall är nationella domstolar under vissa förutsättningar skyldiga att ge bestämmelser i EU-direktiv direkt effekt, och således tillämpa direktivet även om det saknas nationella bestämmelser i frågan eller om de nationella bestämmelserna som finns står i strid med direktivet Den grundläggande princip som aktualiseras i detta yttrande är principen om transparens (öppenhet och förutsebarhet). 18. Transparensprincipen innebär bland annat att den information som ges i annonsen och i förfrågningsunderlaget i en upphandling ska vara av sådan omfattning och kvalitet att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt. 6 Leverantörer måste i annonsen och i förfrågningsunderlaget kunna erhålla information för att bilda sig en uppfattning om vad som ska upphandlas, hur upphandlingen kommer att gå till rent praktiskt, vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger samt vilka egenskaper hos leverantörer och deras anbud som den upphandlande myndigheten tillmäter betydelse vid kontraktstilldelningen. 19. Vid prövningen av om en annons eller ett förfrågningsunderlag i en upphandling uppfyller kravet på transparens, får det i varje enskilt fall prövas huruvida informationen som ges medför en tillräcklig öppenhet och förutsebarhet för rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer. 7 4 Mål C-371/02 Björnekulla, punkt Se bl.a. mål 41/74 van Duyn och mål 148/78 Ratti. 6 Jfr bl.a. mål C-19/00 SIAC Construction, punkt Jfr bl.a. mål C-376/08 Serrantoni, punkt 31 samt Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i RÅ 2002 ref. 50.

5 Dnr 285/ (13) 20. Frågor om transparens i upphandlingar kan många gånger avse den rent språkliga tydligheten i formuleringar i en annons eller i ett förfrågningsunderlag. I andra fall vilket är aktuellt i förevarande mål kan en påstådd transparensbrist istället röra den ekonomiska eller affärsmässiga osäkerheten för potentiella leverantörer. 8 Ramavtal Bestämmelserna om ramavtal 21. Bestämmelser om ramavtal finns i 5 kap. LOU och i artikel 32 direktiv 2004/18/EG. Av 5 kap. 2 första stycket LOU och artikel 32.2 andra stycket direktiv 2004/18/EG följer att avrop i ett ramavtal endast får ske mellan de upphandlande myndigheter och leverantörer som från början är parter i ramavtalet. 9 Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut i mars 2010 funnit att det inte var tillåtet att ta över och avropa från ett ramavtal som myndigheten inte ursprungligen var part i. 10 I det fallet fanns ingen förteckning i förfrågningsunderlaget till ramavtalsupphandlingen över avropsberättigade myndigheter och enheter. 22. Både Toshiba och SKI synes dela uppfattningen att det är förbjudet att låta andra än de ursprungliga parterna ansluta sig till ett ramavtal. Toshiba och SKI är däremot oense huruvida detta förbud överträds när myndigheter och enheter som endast finns upptagna i den andra bilagan till förfrågningsunderlaget i förevarande upphandling genomför avrop från ramavtalet. 23. Enligt artikel 32.2 femte stycket direktiv 2004/18/EG får en upphandlande myndighet inte använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Någon motsvarighet till denna bestämmelse har inte tagits med i LOU. Orsaken till detta var att Lagrådet ansåg att kravet i bestämmelsen redan följde av de grundläggande principerna i 1 kap. 9 (prop. 2006/07:128 s. 333 och 614). 8 Jfr RÅ 2010 ref. 97, där Högsta förvaltningsdomstolen fört resonemang kring transparensprincipen och ekonomisk osäkerhet för leverantörer: Kravet på likabehandling innebär bl.a. att tilldelningskriterierna enligt ett ramavtal inte får ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet och kravet på transparens får anses innebära att en leverantör som tar del av förfrågningsunderlaget ska få klart för sig hur tilldelningen av kontrakt enligt ramavtalet kommer att ske. Det är t.ex. av betydelse att veta i vilken mån förnyad konkurrensutsättning blir aktuell eftersom detta är förenat med ytterligare arbete och därmed kostnader. Om det inte är tydligt vad ramavtalet innebär beträffande tilldelningen kan leverantörer komma att avstå från att lämna anbud i upphandlingen av ramavtalet. (Konkurrensverkets kursivering) 9 Begreppet avrop återfinns inte i LOU eller i direktivet. Begreppet används ofta för att benämna köp eller beställningar som görs i ett ramavtal. Om det är fråga om ett ramavtal enligt 5 kap. 7 LOU, används begreppet ofta även som en benämning på förnyade konkurrensutsättningar. 10 Konkurrensverkets beslut den 11 mars 2010, dnr 425/2009.

6 Dnr 285/ (13) 24. Regeringen har uttalat att artikel 32.2 femte stycket innebär att den upphandlande myndigheten måste överväga hur ramavtalet ska utformas för att uppnå konkurrens. Det kan av det skälet exempelvis vara olämpligt att teckna centrala ramavtal med få leverantörer för samtliga myndigheters räkning, vilket kan medföra att monopolliknande situationer uppstår. Vidare kan det enligt regeringen vara svårt för små företag att delta i ramavtal där kontrakten sträcker sig över lång tid, utan att leverantörerna vet i vilken omfattning de kommer att få leverera (prop. 2006/07:128 s. 172). 25. Europeiska kommissionen har år 2005 publicerat en så kallad Explanatory note angående tolkningen av bestämmelserna om ramavtal i artikel 32 i direktiv 2004/18/EG. 11 Enligt kommissionen måste de upphandlande myndigheterna namnges uttryckligen redan i annonsen eller genom hänvisning i annonsen till andra dokument (såsom i specifikationen eller på en lista som hålls tillgänglig). Det är enligt kommissionen inte tillräckligt att ange att ett ramavtal kan användas av upphandlande myndigheter i en medlemsstat. En beskrivning av deltagande myndigheter ska, för att anses uppfylla direktivets krav, enligt kommissionen innebära att det är möjligt att omedelbart identifiera vilka som är parter i ett ramavtal. Ett ramavtal är enligt kommissionen att betrakta som ett slutet system där det inte är möjligt att komma in, vare sig för leverantörer eller för upphandlande myndigheter. 26. Enligt Konkurrensverkets bedömning framgår det inte av ordalydelsen i artikel 32.2 andra stycket i direktiv 2004/18/EG huruvida det sätt genom vilket SKI har bestämt kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter är förenligt med unionsrätten, och därmed också förenligt med LOU. Enligt Konkurrensverket står det klart att frågan i målet avgörs genom en tillämpning och tolkning av unionsrätten. 27. Det finns inga avgöranden från EU-domstolen angående tolkningen av bestämmelserna om ramavtal i artikel 32 i direktiv 2004/18/EG. Det saknas följaktligen också vägledning från EU-domstolen huruvida den situation som är för handen i SKI:s ramavtalsupphandling i förevarande mål kan anses vara förenlig med förbudet mot anslutning i efterhand i artikel 32.2 andra stycket i direktiv 2004/18/EG. Såvitt Konkurrensverket har kunnat utröna finns för närvarande inte heller något mål anhängiggjort hos EU-domstolen där denna tolkningsfråga kommer att besvaras. Oklara avropsvolymer i ramavtal och transparensprincipen 28. I bilaga VII A till direktiv 2004/18/EG anges vilken information som ska finnas med i annonser om offentliga upphandlingar i TED. Enligt punkt 6 i 11 Explanatory Note Framework Agreements Classic Directive (CC/2005/03_rev 1 of ). Detta tolkningsmeddelande finns inte på svenska, och de här gjorda översättningarna är Konkurrensverkets.

7 Dnr 285/ (13) bilaga VII A ska det vid upphandlingar av ramavtal anges ramavtalets planerade löptid, det totala beräknade värdet under hela ramavtalets löptid för varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna samt, i den utsträckning detta är möjligt, kontraktens värde och frekvens. 29. Den ramavtalsslutande myndigheten är alltså skyldig att ange ett uppskattat totalt värde i ramavtalsupphandlingen, samt även, när detta är möjligt, de enskilda avropens värde och frekvens. Dessa skyldigheter måste ses i ljuset av det är en inneboende egenskap hos ramavtal att parterna i avtalet inte förpliktar sig att beställa en i förväg fastställd volym av de aktuella varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna. Vid upphandlingar av ramavtal föreligger typiskt sett en osäkerhet om vilka volymer som kommer att avropas under avtalsperioden. Ett ramavtals volymer och ekonomiska värde styrs av de deltagande myndigheternas och enheternas successiva behov under avtalsperioden. 30. Kravet på att ange ett uppskattat totalt värde i ramavtalsupphandlingen och, i den utsträckning detta är möjligt, även de enskilda avropens värde och frekvens, kan enligt Konkurrensverkets bedömning endast innebära att den upphandlande myndigheten är skyldig att försöka göra en rimlig uppskattning av det förväntade värdet. 31. Den osäkerhet om förväntade volymer som typiskt sett föreligger vid ramavtalsupphandlingar kan inverka negativt på leverantörers möjligheter att förutse det ekonomiska värdet av ett ramavtal. Detta kan i sin tur inverka negativt på leverantörernas möjligheter att erbjuda bästa möjliga pris och kvalitet i upphandlingen. Att upphandla ramavtal är dock i sig naturligtvis förenligt med unionsrätten och direktiv 2004/18/EG. 32. Vid ramavtalsupphandlingar föreligger således en oklarhet för leverantörer vilken inte i sig kan anses stå i strid med transparensprincipen eller unionsrätten i övrigt. Istället får bestämmelserna om ramavtal i artikel 32 i direktiv 2004/18/EG enligt Konkurrensverkets mening ge uttryck för en avvägning mellan leverantörers rätt till en så god öppenhet och förutsebarhet som möjligt å ena sidan och myndigheters och enheters behov av att möjliggöra rationella och kostnadseffektiva anskaffningar av varor, tjänster och byggentreprenader för likartade och ofta återkommande behov å andra sidan. Närmare om generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG 33. Generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG om att ramavtal inte får användas på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids, får enligt Konkurrensverkets mening utgöra en motvikt till de risker för negativa effekter på konkurrensen som upphandlingar av ramavtal i vissa fall typiskt

8 Dnr 285/ (13) sett kan innebära. Förekomsten av generalklausulen får anses inskärpa vikten av att de grundläggande principerna iakttas vid ramavtalsupphandlingar. 34. Konkurrensverket delar emellertid inte Lagrådets och regeringens bedömning att generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket endast reglerar vad som redan följer av de grundläggande principerna för offentlig upphandling i 1 kap. 9 LOU Enligt Konkurrensverkets mening torde generalklausulen i 32.2 femte stycket istället få tolkas så att det utöver vad som redan följer av de grundläggande principerna för offentlig upphandling också ställs andra och mer långtgående krav på den upphandlande myndighetens agerande vid upphandlingar av ramavtal. Att unionslagstiftaren föreskrivit en sådan ordning kan anses förenligt med de inneboende risker för negativa effekter på konkurrensen som upphandlingar av ramavtal i vissa fall typiskt sett kan medföra. 36. Exempelvis skulle mycket stora ramavtal som utan sakligt godtagbara skäl stänger ute andra leverantörer än de allra största, eller som allvarligt kan skada konkurrensen genom att den eller de leverantörer som inte antas i ramavtalet riskerar att helt försvinna från den aktuella marknaden, kunna bli föremål för ingripande av allmän förvaltningsdomstol med stöd av artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG, även om de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU inte har överträtts i upphandlingen. I sådana fall kan det bli aktuellt för domstolen att ge generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG direkt effekt, eftersom den inte har genomförts i LOU och det saknas bestämmelser i lagen som kan tolkas i enlighet med generalklausulens ordalydelse och syfte Ingripanden gentemot upphandlingar som inte avser ramavtal, men som medför liknande skadliga effekter för konkurrensen, torde däremot inte kunna ske i mål om överprövning med stöd av bestämmelserna i LOU eller i 12 Se prop. 2006/07:128 s. 333 och 614. Motsvarande generalklausuler återfinns också i direktivets bestämmelser rörande elektronisk auktion (artikel 54.8 andra stycket) och dynamiska inköpssystem (artikel 33.7 andra stycket), se prop. 2009/10:180 s. 254 angående generalklausulen vid elektronisk auktion. Möjligheten att använda dynamiska inköpssystem har inte införts i LOU. Utifrån direktivets ordalydelse och systematik torde generalklausulerna endast vara tillämpliga i dessa tre fall, och inte vid offentliga upphandlingar i allmänhet. 13 Ett annat synsätt kan emellertid vara att ingripandet sker genom en extensiv och direktivkonform tolkning av 1 kap. 9 LOU, som då ges ett vidare tillämpningsområde vid ramavtalsupphandlingar än vid upphandlingar i allmänhet. Oavsett genom vilket av dessa två metoder frågan löses i rättstillämpningen torde den praktiska effekten bli densamma vid överprövningar av ramavtalsupphandlingar.

9 Dnr 285/ (13) direktiv 2004/18/EG, om det inte också skett en överträdelse av de grundläggande principerna för offentlig upphandling. 14 Inköpscentraler Allmänt om inköpscentraler 38. I 4 kap. 22 LOU anges att en upphandlande myndighet får anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader med hjälp av en inköpscentral. Av 2 kap. 9 a LOU framgår att en inköpscentral är en upphandlande myndighet som 1) ingår ramavtal som är avsedda för andra upphandlande myndigheter eller som 2) medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter. Det är endast upphandlande myndigheter som kan utgöra inköpscentraler i lagens mening, även när inköpen är avsedda för upphandlande enheter i försörjningssektorerna När en upphandlande myndighet anlitar en inköpscentral behöver själva tjänsten att genomföra upphandlingen som inköpscentralen utför inte upphandlas enligt LOU (se bl.a. prop. 2009/10:180 s. 264 och 328). Detta torde vara skälet till att andra organisationer än upphandlande myndigheter inte får uppträda som inköpscentraler i lagens mening. Andra tjänster som en inköpscentral eventuellt erbjuder upphandlande myndigheter eller enheter måste dock upphandlas enligt respektive lag i sedvanlig ordning. 40. Reglerna om inköpscentraler kan underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att samverka vid inköp. En samverkan kan exempelvis ske genom att en kommun och av kommunen ägda företag bildar en inköpscentral för att genomföra upphandlingar av ramavtal för vissa varor, tjänster eller byggentreprenader vilka både kommunen och de kommunala företagen har behov av. Det kan likaså röra sig om flera mindre upphandlande myndigheter i en viss ort eller region som går samman för att rationalisera inköpen av vissa varor, tjänster eller byggentreprenader. 41. De anskaffningar enligt LOU som sker genom en inköpscentral får också användas för inköpscentralens egna behov, förutsatt att detta har angetts i samband med varje upphandling. Exempelvis kan en kommun vara en inköpscentral och genomföra gemensamma upphandlingar för sina egna och andra myndigheters eller enheters behov. En inköpscentral behöver alltså inte uppträda som ett upphandlingskonsultföretag på det sätt SKI gör i förevarande upphandling. 14 En annan sak är att avtal eller ageranden i vissa fall kan vara otillåtna enligt konkurrenslagen (2008:579), oavsett om det är fråga om ramavtal eller andra upphandlingar. 15 Vissa organisationer som är verksamma i försörjningssektorerna är både att betrakta som upphandlande enheter och upphandlande myndigheter, till exempel kommunala energiföretag. Sådana upphandlande enheter får eftersom de också utgör upphandlande myndigheter uppträda som inköpscentraler.

10 Dnr 285/ (13) SKI och Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet 42. Det finns anledning att jämföra SKI:s ramavtalsupphandlingar med dem som görs av Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet. 43. Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation har även kommuner och landsting kunnat ansluta sig till ramavtalen. Enligt förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning ska myndigheter under regeringen använda de ramavtal eller andra gemensamma avtal som upphandlas av Statens inköpscentral enligt förordningen, om inte myndigheten finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre. 44. Statens inköpscentral ska verka för att avtal enligt förordningen träffas. När en myndighet under regeringen avser att upphandla utan att använda de avtal som upphandlats enligt förordningen, ska Kammarkollegiet underrättas om skälen till detta. 45. Myndigheter som lyder under regeringen det vill säga samtliga statliga myndigheter förutom dem som lyder under riksdagen (Riksbanken, Riksrevisionen, JO och Riksdagsförvaltningen) är alltså genom en förordning i princip skyldiga att använda de ramavtal som statens inköpscentral upphandlar. 46. När SKI upphandlar ramavtal avsedda för kommuner, landsting, kommunalförbund och kommunala företag som alla är självständiga i förhållande till SKI finns ingen motsvarande författningsstyrd möjlighet att ålägga dessa myndigheter och enheter någon skyldighet att använda ramavtalen. SKI:s ramavtal kan till skillnad från ramavtalen som Statens inköpscentral upphandlar endast bygga på att upphandlande myndigheter och enheter frivilligt deltar i ramavtalen. 47. SKI kan med andra ord inte binda andra upphandlande myndigheter eller enheter till ett ramavtal än dem som själva uttryckligen har förpliktat sig att använda avtalet. Konkurrensverkets svar på förvaltningsrättens fråga 48. Konkurrensverket bedömer att frågan huruvida det sätt genom vilket SKI har angett kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter är förenligt med LOU, ska avgöras genom en tillämpning av förbudet mot anslutning till ett ramavtal i efterhand i 5 kap. 2 första stycket LOU och artikel 32.2 andra stycket direktiv 2004/18/EG. Vid bestämmandet av förbudets närmare inne-

11 Dnr 285/ (13) börd utgör transparensprincipen en faktor av betydelse. 16 Även generalklausulen i 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG har i detta mål enligt Konkurrensverket viss, men inte avgörande betydelse. 49. Att det typiskt sett föreligger osäkerhet om deltagande myndigheters och enheters avropsvolymer i ett ramavtal, innebär enligt Konkurrensverkets mening inte att tillskapandet av ytterligare osäkerheter rörande de ekonomiska förutsättningarna för ramavtalet kan eller bör godtas. 50. I den aktuella ramavtalsupphandlingen finns i den andra bilagan till förfrågningsunderlaget myndigheter och enheter uppräknade som inte anmält intresse att delta i ramavtalet. Dessa myndigheter och enheter har enligt förfrågningsunderlaget möjlighet att själva avgöra om de i något senare skede under avtalsperiodens löptid önskar avropa från ramavtalet. 51. Att samtliga avropsberättigade myndigheter och enheter i ramavtalet på detta sätt inte har angetts tydligt, skapar en osäkerhet för leverantörer om vilka som kommer att använda ramavtalet, och därmed de ekonomiska förutsättningarna för avtalet. Denna osäkerhet är inte en följd av inneboende egenskaper hos ramavtal generellt, utan av SKI:s utformning av upphandlingen. Osäkerheten är således en följd av andra omständigheter än den generella osäkerheten kring hur stora volymer som deltagande myndigheter och enheter i ett ramavtal kommer att avropa under avtalets löptid. 52. Vidare kan de upphandlande myndigheter och enheter som endast återfinns i den andra bilagan och som inte anmält intresse i förväg att delta i ramavtalet enligt Konkurrensverket inte anses utgöra parter i ramavtalet, eftersom SKI inte kan binda en myndighet eller enhet till ett ramavtal utan att denna själv aktivt, innan upphandlingen av ramavtalet annonseras, har förpliktat sig att använda avtalet. 53. Konkurrensverket anser mot denna bakgrund att bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket LOU och artikel 32.2 andra stycket direktiv 2004/18/EG ska tolkas på följande sätt. 54. Det är tillåtet att i en ramavtalsupphandling ange en lista över myndigheter och enheter som får avropa från ramavtalet, under förutsättning att dessa i förväg aktivt har förpliktat sig till detta eller om de på andra förutsebara grunder kommer att använda ramavtalet. Det är däremot inte tillåtet att ange en lista över myndigheter och enheter som kan komma att avropa från ram- 16 En överträdelse av transparensprincipen kan naturligtvis också utgöra en självständig grund för ingripande, vid sidan av bestämmelserna i LOU, i mål om överprövning. I förevarande fall väljer Konkurrensverket dock att låta transparensprincipen utgöra en faktor vid bestämmandet av den närmare innebörden av bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket LOU.

12 Dnr 285/ (13) avtalet, när dessa inte aktivt i förväg har förpliktat sig till detta eller på andra förutsebara grunder kan förutsättas komma att använda ramavtalet. 55. Det sätt genom vilket SKI i den aktuella upphandlingen har angett kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter i den andra bilagan till att även avse myndigheter och enheter som inte anmält intresse, är således inte förenligt med LOU. Detta gäller i princip och oavsett antalet myndigheter och enheter som i det enskilda fallet återfinns i en förteckning med motsvarande innebörd som i den andra bilagan i förevarande upphandling. Det saknar också betydelse om det är fråga om en inköpscentral som genomför ramavtalsupphandlingen i eget namn eller som ombud. 56. När det gäller förenligheten med generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2005/18/EG antecknar Konkurrensverket följande. 57. Genom ramavtalet kommer konkurrensutsättningen för en potentiellt sett mycket stor del av hela den offentliga sektorns inköpsbehov av skrivare och kopiatorer samt tjänster rörande underhåll och support av dessa i upp till fyra år ske vid ett och samma tillfälle, istället för att marknadens aktörer vid olika tillfällen under dessa fyra år ges tillfälle att konkurrera om leveranserna vid olika upphandlingar. 58. Likaså kommer avropen av de varor och tjänster som omfattas av ramavtalet endast kunna ske avseende just de offererade varorna och tjänsterna, och endast på det sätt som föreskrivs i ramavtalet, och således utesluta alternativa produkter, utföranden eller lösningar som lika bra eller bättre skulle kunna tillgodose de divergerande behoven hos upphandlande myndigheter och enheter. Detta leder till att leverantörers incitament att skapa innovativa lösningar, bättre processer och bättre kvalitet försämras. 59. Den mycket stora mängd osäkra avropsberättigade myndigheter och enheter i den andra bilagan (1 077 stycken) jämfört med mängden avropsberättigade myndigheter och enheter (70 stycken) medför vidare att det är svårt för många leverantörer särskilt små och medelstora att över huvud taget kunna beräkna rimliga anbudspriser samt planera vilka resurser som behövs för att kunna leverera det som sedermera kan komma att avropas. 60. Utformningen av SKI:s ramavtalsupphandling riskerar sammanfattningsvis enligt Konkurrensverkets bedömning på grund av vad som anförts i punkt att vara otillbörlig eller förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen och därmed vara oförenlig med generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG. 61. Konkurrensverket vill dock erinra om att verket bedömer att det sätt genom vilket SKI angett kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter strider

13 Dnr 285/ (13) mot förbudet i 5 kap. 2 första stycket LOU och artikel 32.2 andra stycket direktiv 2004/18/EG, oavsett huruvida upphandlingen också är oförenlig med generalklausulen i artikel 32.2 femte stycket i direktiv 2004/18/EG. 62. Anskaffningar som görs genom avrop i ramavtalet av de upphandlande myndigheter och enheter som finns upptagna endast i den andra bilagan i SKI:s förfrågningsunderlag, blir då att betrakta som otillåtna direktupphandlingar. Avtal som ingåtts med leverantörer vid sådana avrop kan ogiltigförklaras enligt 16 kap. 13 LOU respektive LUF. 17 Likaså kan myndigheter och enheter som gjort sådana avrop åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 LOU respektive LUF. Konkurrensverkets slutsats 63. Det sätt genom vilket SKI har angett kretsen avropsberättigade myndigheter och enheter i den andra bilagan i förfrågningsunderlaget till den aktuella ramavtalsupphandlingen är inte förenligt med bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket LOU och artikel 32.2 andra stycket direktiv 2004/18/EG. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit processrådet Daniel Johansson. Dan Sjöblom Daniel Johansson Detta yttrande publiceras på Konkurrensverkets webbplats 17 Enligt lydelsen av 16 kap. LOU och LUF från och med den 1 november Dessförinnan återfanns bestämmelsen om ogiltighet av avtal vid otillåten direktupphandling i 16 kap. 15 LOU och LUF.

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken

Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken KKV1013, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-27 Dnr 225/2011 1 (6) Västtrafik AB Box 405 401 26 Göteborg Västtrafiks tilldelning av kontrakt för köp av tåg till regiontrafiken Beslut Konkurrensverket avskriver

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT

7JW. 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority. Södertörns högskolas köp av konsulttjänster BESLUT 4(1 KONKURRENSVERKET // Swedish Competition Authority 2015-04-15 Dnr606/2014 1 (6) 7JW Södertörns högskola 141 89 Huddinge Södertörns högskolas köp av konsulttjänster Konkurrensverkets beslut Södertörns

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 442-16, 444-16, 446-16, 466--467-16, 1 SÖKANDE Oticon Aktiebolag, 556044-3185 Ombud: Advokaterna Mikael Dubois och Fredrik Linder Hamilton Advokatbyrå

Läs mer

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl.

Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD S.N.C. och Stockholms läns landsting m.fl. KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-01 Dnr 589/2010 1 (8) Kammarrätten i Stockholm Avdelning 7 Box 2302 103 17 Stockholm Kammarrätten i Stockholms mål nr 5609--5629-10 mellan Sanofi Pasteur MSD

Läs mer

Svedala kommuns övertagande av ramavtal för leverans av Mac-produkter

Svedala kommuns övertagande av ramavtal för leverans av Mac-produkter KKV1015, v1.1, 2010-03-04 BESLUT 2010-03-11 Dnr 425/2009 1 (8) Svedala kommun 233 80 Svedala Svedala kommuns övertagande av ramavtal för leverans av Mac-produkter Beslut Svedala kommun har brutit mot 5

Läs mer

DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2016-03-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 1156-16 1 SÖKANDE Svea Inkasso AB, 556214-1423 Box 101 169 81 Solna Ombud: Advokat Madeleine Sifvert och Jur.kand. Marion Kronberg Advokatfirman

Läs mer

Kalmar kommuns upphandlingspolicy

Kalmar kommuns upphandlingspolicy KKV1015, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2013-03-06 Dnr 72/2012 1 (6) Kalmar kommun Box 611 391 26 Kalmar Kalmar kommuns upphandlingspolicy Beslut Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129 Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Prop. 2015/16:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång

Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång KKV1000, v1.1, 2009-12-14 BESLUT 2010-02-04 Dnr 451/2009 1 (7) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Konkurrensneutralitet i VG Primärvård - Gullspång Beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 64-12 Enhet 15 1 SÖKANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Box 1536 171 29 Solna Ombud: Advokat Carl Norén Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm

Läs mer

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset

Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset KKV1015, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-06 Dnr 533/2010 1 (8) Färgelanda kommun 458 80 Färgelanda Färgelanda kommuns ombyggnation av fastigheten Gatersbyn 1:120 Björnhuset Beslut Färgelanda kommun har

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL

På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall. Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen Aktuella rättsfall Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman, SKL På gång inom lagstiftningen EU:S grönbok om offentlig upphandling Direktiv om tjänstekoncessioner Anders

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-01-14 Dnr 28/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Herrljunga kommun, Torget 1,

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-09-07 Dnr 320/2009 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) N2009/4523/TR Sammanfattning Konkurrensverket är positivt till

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2015-06-22 Dnr 416/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, Box 22550,

Läs mer

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-05-05 Dnr 198/2010 1 (11) Upplands Väsby kommun 194 80Upplands Väsby Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft Beslut Det vindkraftsverksavtal som Upplands Väsby kommun

Läs mer

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2016-03-22 Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 6531 6533-15 KLAGANDE Stockholms kommun, 212000-0142 Ombud: Stadsadvokat Malin Lindvall Juridiska avdelningen Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-005 PM 2 2011-03-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

Bakgrund. Konkurrensverket får anföra följande.

Bakgrund. Konkurrensverket får anföra följande. KKV1040, v1.3, 2012-09-20 YTTRANDE 2014-03-26 Dnr 175/2014 1 (16) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Apoteket AB./. Västra Götalandsregionen och Apotekstjänst Sverige AB angående överprövning

Läs mer

DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-28 Meddelad i Göteborg Mål nr 5210-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, 556579-3311 Box 2523 403 17 Göteborg Ombud: Advokaten Susanne Wiklund Rosengrens Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-18 Meddelad i Linköping Mål nr 7520-15 1 SÖKANDE Sjöbyggnation i Stenungsund AB, 556743-7453 Stenunge väg 9 444 31 Stenungsund MOTPART Sjöfartsverket 601 78 Norrköping SAKEN Överprövning av

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 18328-15 1 SÖKANDE Dahl Sverige AB, 556287-0229 Ombud: Martin Göransson Mikael Rendahl Prosent AB Kungsgatan 13 B 352 31 Växjö MOTPART Husbyggnadsvaror

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se September 2015 INNEHÅLL Sid. Utredningar SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2 Överprövning

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader

Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader KKV1025, v1.8, 2015-01-09 BESLUT 2015-09-11 Dnr 818/2014 1 (5) Swedavia AB 190 45 Stockholm Arlanda Swedavia AB avtal avseende varor, tjänster och byggentreprenader Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-29 Dnr 579/2015 1 (15) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Fi 2015/4196 Sammanfattning

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 november 2009 KLAGANDE Halmstads Fastighets AB, 556041-1786 Box 147 301 04 Halmstad MOTPART Svensk Rörinfodring AB, 556557-3747 Ombud: Jur.kand. Roger

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

DOM. 2013-07-08 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad. MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839

DOM. 2013-07-08 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad. MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839 1 %yi3fc#* KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2013-07-08 Meddelad i Göteborg Mål nr 1336-13 KLAGANDE Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad MOTPART Lecab Lastbilar AB, 556561-9839

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm

KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Sida l (6) KAMMARRÄTTEN T^r^TV/T UUIVL Mål nr 5452-12 Avdelning 6 2013-04-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Försvarets materielverk 115 88 Stockholm MOTPART Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 1161-16 1 SÖKANDE Nav International AB, 556783-2570 Safirgatan 18 554 47 Jönköping MOTPART Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm SAKEN Överprövning

Läs mer

Kriminalvårdsverket 601 80 NORRKÖPING. Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt i Östersund

Kriminalvårdsverket 601 80 NORRKÖPING. Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt i Östersund Handläggare Datum Diarienummer 1(5) Anders Svenson 2006-11-16 Ert datum Er beteckning Kriminalvårdsverket 601 80 NORRKÖPING Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna

KONKURRENSVERKET BESLUT. Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun. Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Swedish Competition Authority 2011-01-19 Dnr455/2010 1(7) Landstingsstyrelsen Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun Villkor för filialer i Hälsoval Dalarna Beslut Landstinget Dalarna har, genom att

Läs mer

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-14 Meddelad i Linköping Mål nr 7774-15 1 KLAGANDE Otis AB, 556129-3803 Box 2163 600 02 Norrköping Ombud: Lennart Stoltz Med samma adress som ovan MOTPART Nyköpingshem AB, 556450-9486 Box 1019

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority u ^ 2013-11-18 Dnr 636/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Polismyndigheten i Skåne, 205 90

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03-20 Meddelad i Göteborg 1 2012-03-20 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 SÖKANDE Kriminalvården Region Väst, Regionkontoret Box 2562 403 17 Göteborg MOTPART Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag, 556070-5054 Stora Badhusgatan

Läs mer

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov

sådana fritidsaktiviteter som Leverantören ska tillhandahålla utifrån ungdomarnas enskilda behov KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 15-007 PM 2 2015-03-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Är inköpen av samma slag?

Är inköpen av samma slag? Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag VÄGLEDNING NR 1 (2015) Innehåll Om vägledningen....5 Direktupphandling vad är det och vilka

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen

Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Tillämpning av LOU med anledning av flyktingsituationen Med anledning av den pågående flyktingsituationen ställs många upphandlande myndigheter inför den akuta situationen att behöva köpa in och upphandla

Läs mer

Ramavtal - möjligheter och begränsningar

Ramavtal - möjligheter och begränsningar Ramavtal - möjligheter och begränsningar 4 oktober 2012 Advokat Carl Bokwall i samarbete med Upphandling24 Aktuella rättsliga frågor om ramavtal 1. Alternativa avropsmetoder 2. Avropsberättigade myndigheter

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-015 PM 2 2008-09-03 SLUTLIGT BESLUT Fråga om snedvridning av konkurrensen genom tilldelning av uppdragsavtal utan föregående anbudsinfordran. Karlskrona kommun har utan föregående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2172-13 KLAGANDE Coty Germany GmbH, DE149046939 Postfach 1126 D 55001 Mainz Tyskland Ombud: Advokat AB och jur.kand.

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 330/2013 1 (6) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad

DOM 2014-10-23 Meddelad i Karlstad Meddelad i Karlstad Mål nr 1 SÖKANDE Qbranch Stockholm AB, 556590-7069 Primusgatan 18 112 62 Stockholm MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad Ombud: Advokat Anna Ulfsdotter Forssell Jur. kand.

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 18 september

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2015-03-20 Dnr 216/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Umeå

Läs mer

Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-09-28 Dnr 593/2015 1 (6) Jordbruksverket 551 82 Jönköping Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt

Läs mer

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-23 Meddelad i Göteborg 2012-04-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:5 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Box 4154 422 04 Hisings Backa Ombud: Patrik Wiland adress som ovan MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Michael Slavicek Telefon 031-10 50 75 eller 08-454 48 51 Ert datum Er beteckning 1 (5) Malmö kommunstyrelse 205 80 MALMÖ Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

DOM 2014-10-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 DOM 2014-10-22 Meddelad i Stockholm Sida l (8) Mål nr 3560-14 KLAGANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Ombud: Advokat Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-19 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Interimistiska beslut vid överprövning

Läs mer

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2015-06-24 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Kammarrätten i Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer