Teknik och säkerhetsupphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik och säkerhetsupphandlingar"

Transkript

1 Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den

2 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de olika upphandlingsförfarandena och när de används Kort om LUFS i förhållande till LOU/LUF några exempel Kort om rättsmedel

3 3 INLEDNING VAD, VARFÖR, VEM OCH NÄR?

4 4 Flera upphandlingslagar: Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) ny lag den 1 november 2011 Det finns flera lagar, men dessa är de viktigaste när det gäller teknik- och säkerhetsupphandlingar för kommuner. Område i ständig utveckling. Bland annat arbetar nu Upphandlingsutredningen och Upphandlingsstödsutredningen med nya förslag, samtidigt som översyn av bakomliggande direktiv påg inom EU

5 5 Vad är upphandlingslagarna? De tre angivna upphandlingslagarna, LOU, LUF och LUFS, bygger på EU-direktiv Hög detaljnivå Reglerar vilka som skall följa lagen, i vilka situationer och hur dessa skall agera Ger enskilda leverantörer rättigheter och rättsmedel

6 6 Varför finns upphandlingslagarna? För att bidra till att skapa den inre marknaden För att undanröja hinder mot fri rörlighet för varor och tjänster och mot fri etableringsrätt För att öppna upp för konkurrens, principerna för offentlig upphandling/upphandling måste följas För att den offentliga upphandlingen skall ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader Den offentliga upphandlingen omsätter mellan miljarder SEK per år - av stor betydelse för vårt samhälles ekonomi

7 7 Vem måste följa upphandlingslagarna? Alla upphandlande myndigheter måste följa LOU när de upphandlar Alla upphandlande enheter måste följa LUF när de upphandlar Alla upphandlande myndigheter/enheter måste följa LUFS när de upphandlar inom försvars- och säkerhetsområdet Upphandlande myndigheter staten, kommuner, landsting, statliga myndigheter och verk samt vissa offentligt ägda bolag Upphandling åtgärder som vidtas av en um/ue i syfte att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader

8 8 PRINCIPERNA FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING/UPPHANDLING

9 9 Den viktigaste bestämmelsen i LOU/LUF och LUFS grundläggande krav på en upphandling Upphandlande myndigheter/enheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. 1 kap. 9 LOU, 1 kap. 24 LUF och 1 kap. 11 LUFS

10 10 De grundläggande EU-rättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Icke-diskrimineringsprincipen Transparensprincipen Proportionalitetsprincipen Principen om ömsesidigt erkännande

11 11 GENOMGÅNG AV DE OLIKA UPPHANDLINGSFÖRFARANDENA

12 12 Gällande tröskelvärden Lågt värde (under detta värde får direktupphandling användas) LOU ca (15 % av angivet tröskelvärde för varor etc.) LUF/LUFS ca Tröskelvärde för varor och A-tjänster (värde över direktivstyrda förfarande, värde under 15 kap. LOU/LUF/LUFS) LOU 1,9 MSEK LUF/LUFS 3,8 MSEK Tröskelvärde för byggentreprenader (värde över direktivstyrda förfaranden, värde under 15 kap. LOU/LUF/LUFS) LOU, LUF, LUFS 48 MSEK Andra värden gäller för staten vid upphandling av varor och A-tjänster

13 13 Hur beräknas värdet av en upphandling? Värdet av kontrakt skall uppskattas till det totala belopp som skall betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen skall options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. En planerad anskaffning av en viss mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag. Kom dock ihåg att det är ert behov som ska ligga till grund för upphandlingen och att det är ni som väljer hur ni ska paketera en upphandling. Stor köparmakt

14 14 De upphandlingsrättsliga förfarandena Direktivstyrda förfaranden LOU huvudregel öppet eller selektivt, i undantagsfall förhandlat eller konkurrenspräglad dialog LUF huvudregel öppet, selektivt eller förhandlat LUFS huvudregel selektivt eller förhandlat, i vissa fall konkurrenspräglad dialog Icke-direktivstyrda förfaranden LOU förenklat, urvals, i undantagsfall direktupphandling eller konkurrenspräglad dialog LUF - förenklat, urvals, i undantagsfall direktupphandling LUFS - förenklat, urvals, i undantagsfall direktupphandling eller konkurrenspräglad dialog

15 15 KORT OM LUFS I FÖRHÅLLANDE TILL LOU/LUF NÅGRA EXEMPEL

16 16 Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUFS Trädde i kraft den 1 november Äldre bestämmelser ska gälla för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. En upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat om vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas eller senast när myndigheten eller enheten genom annons eller på annat sätt beslutat att begära in anbud. LUFS struktur liknar LOU:s/LUF:s

17 17 LUFS tillämpningsområde Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet av 1. militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter, 2. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter, 3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till den utrustning som avses i 1 och 2, under hela dess livslängd, eller 4. byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär. Känslig karaktär: utrustning, byggentreprenad och tjänster som har ett säkerhetssyfte och som inbegriper, kräver eller innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

18 18 LUFS tillämpningsområde Vad menas med utrustning, byggentreprenad och tjänster av känslig karaktär? Prop. 2010/11:150 sidorna : Sådana som har ett säkerhetssyfte och som inbegriper, kräver eller innehåller s.k. sekretessbelagd information. Som exempel nämns gränsskydd, polisverksamhet och krishanteringsinsatser. LUFS avsedd främst för myndigheter som handhar försvar och säkerhet på riksnivå. Regeringen bedömer det dock inte som uteslutet att kommuner och landsting kan vara betjänta av LUFS i händelse av t.ex. behov att upphandla skydd mot terroristattacker mot kommunens dricksvattenförsörjning eller mot dess elnät. Både upphandlande myndigheter i den klassiska sektorn och upphandlande enheter i försörjningssektorerna ska följa LUFS vid upphandlingar som faller inom lagens tillämpningsområde.

19 19 LUFS tillämpningsområde, viktig ändring i LOU/LUF från och med den 1 november Upphandlingar som omfattas av sekretess, dvs. upphandlingar som kräver offentliggörande av känslig information, exempel upphandling av fängelseentreprenad där förfrågningsunderlaget måste innehålla känsliga ritningar etc. vars röjande kan leda till skada för fängelset och samhället i stort. Annat exempel upphandling av transport av guld till guldreserv, finns flera. Före 1 november gällde att sådana upphandlingar skulle hanteras enligt reglerna i 15 kap. LOU/LUF (ickedirektivstyrda förfaranden). Vidare kunde um/ue ansöka om undantag från bestämmelser om annonsering etc. (se tidigare 15 kap. 22 LOU/LUF). Nu ny viktig regel i 1 kap. 5 a LOU, 1 kap 13 a LUF: Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess (eller rör rikets väsentliga intressen). (text inom parantes gäller inte LUF) Exempel: Sekretess - Upphandlingar som avser säkerhets- och bevakningsåtgärder enl. 18:8 OSL, Väsentliga säkerhetsintressen ombyggnation av museum vars övervakningssystem måste hållas hemligt.

20 20 LUFS tillämpningsområde, viktig ändring i LOU/LUF från och med den 1 november 18 kap. 8 OSL (offentlighets- och sekretesslagen) Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 8 Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser 1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier, 2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen, 3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information, 4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling, 5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten, 6. transporter på land av farligt gods, eller 7. hamnskydd.

21 21 LUFS tillämpningsområde Om både LUFS och LOU/LUF är tillämpliga ska LUFS tillämpas. Om upphandlingen omfattas delvis av LUFS, men varken av LOU/LUF, ska ingen av lagarna tillämpas. Detta betyder att då fråga om upphandling som omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen ska ingen av upphandlingslagarna tillämpas! (prop. 2010/11:150 sidan 155)

22 22 LUFS tillämpningsområde, exempel Inköp av säkerhetsutrustning utan installation omfattas inte av sekretess eller avser inte rikets väsentliga intressen LOU/LUF Inköp av säkerhetstjänster - omfattas (troligen) inte av sekretess eller avser inte rikets väsentliga intressen LOU/LUF (beror på hur detaljerat uppdraget är beskrivet), B-tjänst Inköp av en helhetslösning avseende säkerhet och där underlaget beskriver känsliga punkter torde omfattas av sekretess och nu därmed falla utanför upphandlingslagarna helt Inköp av säkerhetssystem för kommunens dricksvattenförsörjning - LUFS

23 23 KORT OM RÄTTSMEDEL

24 24 Rättsmedel LUFS bestämmelser om rättsmedel motsvarar i huvudsak bestämmelserna i LOU och LUF. Överprövning av upphandling Överprövning av avtals giltighet Överprövning av avbrytandebeslut Skadestånd Upphandlingsskadeavgift

25 25 Anna Ulfsdotter Forssell/ Partner / Advokat Telefon Mobil Advokatfirman Delphi Regeringsgatan P.O. Box 1432 SE Stockholm Sweden Telefon Fax

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-026 PM 2 2008-12-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direktupphandling i strid mot bestämmelserna om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning).

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg 1. Inledning Per Flensburg Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Läget idag 8 Offentlig IT 11 2. Upphandling av offentliga system 13 Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 13 3 Begrepp och definitioner

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer