Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling"

Transkript

1 2008 : 2 ISSN Stockholms Handelskammares analys Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling finns för att medborgarnas skattepengar skall används så effektivt som möjligt. Den garanterar fri konkurrens, öppenhet och motverkar korruption. När upphandlingen fungerar dåligt försvagas medborgarnas skydd mot bristande konkurrens och onödiga kostnader. Den offentliga upphandlingen omfattar enorma belopp. I Sverige köper offentlig sektor varor och tjänster för mer än 400 miljarder kronor per år. På europeisk nivå är siffran svindlande miljarder kronor. Det är en enorm marknad för nya tillväxtföretag och en stor möjlighet att stärka entreprenörs- och innovationsklimatet i Sverige. Samtidigt finns fortfarande en rad problem med den offentliga upphandlingen som gör att många företag inte finns med på denna marknad. Den offentliga upphandlingen i Sverige fungerar i vissa fall direkt dåligt och i strid med EG-rätten. Det beror bland annat på bristande kompetens hos dem som sköter upphandlingen. Det finns också en betydande potential i att använda sig mer av fördelarna med e-upphandling. Det finns också oklarheter i blandningen mellan politik och juridik, som inte alltid går ihop. Krav på miljövänliga alternativ eller närproducerat är svåra att förena med principen om lägsta pris. Lagen ger ingen vägledning om hur dessa faktorer skall vägas mot varandra. Detta ger en rättsosäker situation och dålig förutsebarhet. Handelskammaren kräver att regeringen ser över den offentliga upphandlingen på en rad punkter. Det skulle gynna både skattebetalare och företagen. Den offentliga upphandlingen i Sverige fungerar i vissa fall direkt dåligt och i strid med EG-rätten. Det beror bland annat på bristande kompetens hos dem som sköter upphandlingen.

2 Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling Gemenskapsrättens principer om konkurrens, transparens, likabehandling, proportionalitet och objektivitet är centrala principer för den offentliga upphandlingen. Med utgångspunkt i dessa principer syftar upphandlingsreglerna till att ge medborgarna och skattebetalarna så bra varor och tjänster som möjligt till så låga priser som möjligt. miljövänliga lösningar upphandlas under förutsättning att det sker inom ramen för de EG-rättsliga principerna och utan risk för snedvriden konkurrens. I skrivelsen Miljöanpassad offentlig upphandling presenterar regeringen en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. 1 De ökade krav som följer av denna handlingsplan innebär dock att konflikten mellan regelverkets huvudprincip om lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga, och mer kostsamma och miljövänliga alternativ ytterliggare accentueras. Den offentliga upphandlingen fungerar emellertid ofta dåligt. Den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari i år har medfört vissa förbättringar. Det finns dock ett antal kvarstående problem som måste åtgärdas. Bland annat krävs följande: Tydligare mål för den offentliga upphandlingen Stärkt tillsyn Utvidgad talerätt för överprövningar Sanktioner vid överträdelser Särskilda upphandlingsdomstolar E-upphandling Motstridiga målsättningar Upphandlingsreglerna har flera sinsemellan motstridiga mål. Lagen om offentlig upphandling (LOU) skall inte bara ge bra produkter och tjänster till låga priser utan även medverka till miljövänliga lösningar och ett ökat socialt ansvar. Denna sammanblandning av ekonomiska och andra samhällspolitiska intressen försvårar emellertid den offentliga upphandlingen. Bland annat leder den till otydliga förfrågningsunderlag och svårförutsebara utvärderingar. Denna sammanblandning av ekonomiska och andra samhällspolitiska intressen försvårar emellertid den offentliga upphandlingen. Problemet har visat sig särskilt stort när det gäller olika miljökrav. Viss ledning ges i Miljöstyrningsrådets riktlinjer. Tydlig vägledning saknas dock om hur värderingen skall ske mellan miljökrav och andra krav som följer av LOU. Handelskammaren är öppen för att I allt större utsträckning har också s.k. rättvisemärkt upphandling kommit att tillämpas. Bland kommuner har utvecklats en trend att bli rättvisemärkt. Möjligheten att ställa tillkommande kontraktsvillkor (på miljö, sociala förhållanden etc.) har förtydligats i de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari Tyvärr anger dock inte lagstiftningen vilka begränsningar som gäller och tillkommande kontraktsvillkor används därför i allt större utsträckning för att främja andra mål som inte har med kontraktsföremålet i upphandlingen att göra. EG-domstolens praxis har satt gränser för hur långt denna möjlighet sträcker sig. Till exempel är det inte möjligt att tillämpa kriterier som inte går att kontrollera i utvärderingen. 2 Detta synes dock inte ha avsatt sig i svensk lag och praxis. Kommissionen planerar att utarbeta ett särskilt direktiv om miljöanpassad upphandling. Det torde dock 1 Regeringens skrivelse Skr. 2006/07:54 2 Mål C-448/01 EVN AG (Krav på el från förnybara energikällor)

3 ta åtskilliga år innan ett sådant direktiv föreligger i slutlig form. I avvaktan härpå bör Regeringen uppdra åt Konkurrensverket att genom föreskrifter baserade på EG-domstolens praxis och EU-kommissionens tolkningsunderlag tydliggöra intresseavvägningen mellan regelverkets primära syfte att skapa förutsättningar för de ekonomiskt mest fördelaktiga affärerna och regelverkets sekundära syften att medverka till miljövänliga lösningar och ett ökat socialt ansvar. Bristande tillsyn Efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen är dålig. Bristande kompetens råder hos många upphandlande enheter. I vissa fall kan även direkt missbruk av LOU misstänkas ske i syfte att gynna lokala leverantörer. 3 De många otillåtna direktupphandlingarna som sker är endast ett av många exempel på regelöverträdelser som undergräver förtroendet för den offentliga upphandlingen. Den komplexa och oklara lagstiftningen är en förklaring. Åtskilliga överträdelser torde dock vara uppsåtliga och kan ske på grund av att tillsyn och sanktioner saknas. När det gäller tillsynen består den idag i realiteten av de leverantörer som till följd av missnöje med den offentliga upphandlingen väljer att ta upp upphandlingen i domstol för överprövning. Flertalet leverantörer är dock obenägna att inleda domstolsprocess mot den upphandlande enheten eftersom de rätt eller fel befarar att komma i ett sämre läge vid nästa upphandling. Flertalet leverantörer är dock obenägna att inleda domstolsprocess mot den upphandlande enheten eftersom de rätt eller fel befarar att komma i ett sämre läge vid nästa upphandling. Missbruket av upphandlingsreglerna medför alltså inte bara bristande konkurrens i det enskilda fallet, utan bidrar också till att försämra anbudsdeltagandet och därmed också den reella tillsynen över området. Handelskammaren anser därför att Konkurrensverket bör ges utökade befogenheter och resurser att utöva 3 Se t.ex. advokat Michael Pålssons artikel på effektiv tillsyn. Vidare bör Konkurrensverket ges befogenhet att föra talan inför domstol vid överträdelser av reglerna samt att föra talan om utdömande av böter, vite eller s.k. marknadsskadeavgift (se i det följande om sanktioner). Sanktioner saknas Antalet överträdelser av upphandlingslagstiftningen är så omfattande att sanktioner är nödvändiga för att komma tillrätta med problemet. Kännbara sanktioner är särskilt viktiga för att stävja upprepade otillåtna direkta kontraktstilldelningar, s.k. otillåten direktupphandling. 4 Det är vidare oacceptabelt att domstolstrots tillåts fortgå utan att det åtföljs av sanktioner. EU: s rättsmedelsdirektiv fastslår att medlemsstaterna skall införa effektiva rättsmedel som garanterar att granskningsorganens beslut verkligen åtlyds. Sådana sanktioner har emellertid inte införts i svensk rätt. Avsaknaden av sanktioner vid domstolstrots torde därför vara i strid med rättsmedelsdirektiven och gemenskapsrätten. Sverige bryter därför mot EU:s upphandlingsregler i detta avseende. 5 I december 2007 antogs ett nytt rättsmedelsdirektiv. 6 Även detta direktivet överlåter till medlemsstaterna att själva utforma ett effektivt sanktionssystem. Artikel 2f.4 föreskriver dock att medlemsstaterna är skyldiga att införa ett sanktionssystem om avtal träffats i strid med skyldigheten att meddela tilldelningsbeslutet (eng. intended not to leave unpunished ) till de berörda leverantörerna och att iaktta tidsfristen innan avtal ingås. Detta följer också av EG-domstolens praxis som innebär att en medlemsstat är skyldig att verka för att ett upphandlingskontrakt, som ingåtts i strid med upphandlingsreglerna, upphör att gälla (enligt den s.k. ogiltighetsregeln). 7 Det gäller åtminstone i det fall värdet av det som upphandlas överstiger tröskelvärdena och kontraktstiden är av viss längd. 4 JO konstaterade i sitt beslut den 29 juni 2007 att det finns ett behov av ytterligare sanktionsmöjligheter på området. Marknadsskadeavgift förespråkas från många håll, Se t.ex. Upphandlingskommitténs betänkande Effektivare offentlig upphandling för fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt (SOU 1999:139). 5 NOU gav också uttryck för den bedömningen i sitt yttrande 2006/ , 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. Ett av de främsta motiven till nya direktiv har varit att utveckla de prekontraktuella rättsmedlen för att söka minska antalet otillåtna direkta kontraktstilldelningar. 7 Se dom den 10 april 2003 i de förenade målen C-20/01 och C-28/01 och dom den 18 juli 2007 i mål C-503/04.

4 Handelskammaren anser, i linje med vad Konkurrensverket anför i sin skrivelse till regeringen den 22 februari 2008, att endast införandet av en ogiltighetsregel inte räcker till för att komma till rätta med problemen inom den offentliga upphandlingen. Sanktioner i form av marknadsskadeavgift måste införas. Handelskammaren anser vidare att möjligheterna till vitesföreläggande vid upprepade brott mot lagstiftningen bör utvidgas till att utöver försörjningssektorerna även omfatta upphandlingar inom klassisk sektor, dvs. varor och tjänster. Talerätten bör utvidgas Endast leverantörer har rätt att begära överprövning. Intressekonflikten är uppenbar för en leverantör som avser lämna in anbud men som upptäcker att upphandlingen är på väg att genomföras på ett felaktigt sätt. Leverantören är förvisso den som vid sidan om upphandlande enhet har bäst insyn i hur upphandlingen ifråga går till och är därför den som ligger närmast till hands att begära överprövning i det enskilda fallet. Många överträdelser påtalas dock inte eftersom risken att skada förhållandet med upphandlaren gör att leverantören ofta avstår från att begära överprövning. I vissa sammanhang talas t.o.m. om att leverantörer hamnar på särskilda svarta listor. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att talerätten utökas till att också omfatta andra än leverantörer. I Danmark har Konkurrencestyrelsen, By- og Boligministeriet samt flera andra myndigheter och branschorganisationer rätt att begära överprövning. 8 förfrågningsunderlaget uppställda skall-krav. Handelskammaren föreslår följande konkreta åtgärder som regeringen kan vidta för att åtgärda denna brist: Koncentrera upphandlingsmålen till ett fåtal särskilda upphandlingsdomstolar (länsrätter), alternativt ta bort kravet på prövningstillstånd för överprövning till kammarrätten. Ge Konkurrensverket i uppdrag att sammanställa och beskriva EG-domstolens praxis och kommissionens tolkningsmeddelanden och övrigt tolkningsunderlag till ledning för upphandlande myndigheter/enheter, leverantörer, bransch-, näringslivs- och upphandlarorganisationer (se avsnitt 1 ovan). E-upphandling medför stora besparingar Sverige var bland de första medlemsländerna inom EU att införa regler som möjliggör effektivisering av upphandlingsprocessen med hjälp av s.k. e-upphandling. När LOU ändrades 2000 infördes regler som bland annat medför att anbud kan tas emot elektroniskt under förutsättning att det säkerställs att innehållet i anbuden inte röjs förrän anbuden ska öppnas. Tekniken för att upphandla elektroniskt finns och tilllämpas idag av ett fåtal kommuner och någon enstaka statlig myndighet. Många upphandlande enheter har emellertid infört elektroniskt förfarande vid upphandling och avtalsteckning utan infrastruktur för kryptering och elektronisk signatur vilket står i strid med både den gamla och nya LOU. De organisationer som främst bör få talerätt är Konkurrensverket samt näringslivs- och branschorganisationer. En utvidgad talerätt skulle komplettera rättsskyddet för anbudsgivaren. Handelskammaren anser att tillsynsfunktionen bör stärkas genom att en talerätt införs för överprövning av upphandlingsärenden för konkurrensverket samt näringslivs- och branschorganisationer. Otydlig rättspraxis Rättspraxis från överprövningar i länsrätter är spretig. I många grundläggande rättsfrågor dömer domstolarna olika. 9 Till exempel varierar sättet att se på skyldigheten för upphandlande enhet att följa i Utöver ekonomiska effektivitetsvinster stärker e-upphandlingen tilliten till att upphandlingsprocessen är kvalitetssäkrad och fungerar. Trots det förekommer e- upphandling, som uppfyller LOU:s krav, endast i undantagsfall. 8 Se 14 Bekendtgörelse om Klagenaevnet for Udbud. 9 Se till exempel Rättsreferat och debatt om rättspraxis i anbudsjournalen, E-upphandling medför stora ekonomiska besparingar eftersom dokument inte behöver kopieras, antalet

5 tjänstemän som hanterar anbudshanteringen kan minskas, kvalitetssäkring av anbudsinnehåll kan automatiseras, inskickade dokument kan krypteras och försättas med tidlås vilket styr tidpunkten för när de kan öppnas. Kryptering medför att information i ett anbud inte kan bytas ut och därmed stärks dataintegriteten. Det finns alltså en rad uppenbara fördelar med att använda e-upphandling. öka kunskapen om hur omfattande nettovinsterna av e-upphandling kan bli. Att besparingar kan göras är enligt Handelskammarens mening dock inget som behöver särskild utredning. Det saknas därför skäl att avvakta med att tillämpa en effektiv e-upphandling. Slutsatser Handelskammarens krav för en bättre fungerande offentlig upphandling: Tydligare mål för den offentliga upphandlingen Stärkt tillsyn från Konkurrensverket Utvidgad talerätt för överprövningar Sanktioner vid överträdelser Särskilda upphandlingsdomstolar E-upphandling Utöver ekonomiska effektivitetsvinster stärker e-upphandlingen tilliten till att upphandlingsprocessen är kvalitetssäkrad och fungerar. Trots det förekommer e-upphandling, som uppfyller LOU:s krav, endast i undantagsfall. År 2006 införde Frankrike krav på att alla upphandlingar skulle kunna motta anbud elektroniskt. Sverige har trots att vi varit föregångare med tidig lagstiftning på området knappt kommit att använda e-upphandling i nämnvärd omfattning. IT har utvecklats framgångsrikt de senaste åren och tekniken för till exempel elektroniska signaturer är numera beprövad. Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket i uppdrag att kartlägga, inventera och kostnadsberäkna införandet av elektroniska inköpsprocesser. Handelskammaren menar att sådana uppdrag förvisso kan Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Per Hammarstedt, Ansvarig information: Andreas Krohn,

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2013-06-14 Ulrica Dyrke S2013/1826/RU Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

Inköpshandbok Karolinska Institutet

Inköpshandbok Karolinska Institutet Inköpshandbok Karolinska Institutet Senaste webbversion: 2012-12-18 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Offentlig upphandling... 7 3 Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?...

Läs mer

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 50/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 50/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

- ett metodutvecklingsarbete

- ett metodutvecklingsarbete R 2005:21 Regionala Småföretag utvecklingsprogramrup och offentlig upphandling Hinder och möjligheter för småföretag att delta i offentliga upphandlingar - ett metodutvecklingsarbete Småföretag och offentlig

Läs mer

Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling 2010 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Elektronisk upphandling - en studie av användningen av e-upphandling i Stockholm och Uppsala En rapport om omfattningen av den elektroniska upphandlingen

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Affärsmässighet och samhällshänsyn vid offentlig upphandling

Affärsmässighet och samhällshänsyn vid offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Karin Gjörtler Affärsmässighet och samhällshänsyn vid offentlig upphandling om rättsutvecklingen, LOU och EG-rätten Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt Lundell

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv

Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv Juridiska institutionen Examensarbete, 30 HP Juristprogrammet höstterminen 2013 Handledare: Erik Sandin Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv Mohamed

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se AGENDA Miljöstyrningsrådets i t kriterier i för upphandling Ekologiska livsmedel Miljöanpassade

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 NOU:s exempel på antidiskrimineringsklausul 4 3 Uppdraget 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 NOU:s exempel på antidiskrimineringsklausul 4 3 Uppdraget 6 Datum Vår beteckning 2002-05-31 2002/0019-28 Era datum Era beteckningar 2002-01-17 2002-03-27 Regeringen Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Fi2002/422 Fi2002/422 Rapport från Nämnden för offentlig upphandling

Läs mer