Att utvärdera kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utvärdera kvalitet"

Transkript

1 Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden 2013 Vinnare av Handslaget för årets upphandling The Capital of Scandinavia Christina Fagerström och Stefan Tengbom Stockholms stads serviceförvaltning

2 Ansvar för upphandlad verksamhet inom äldreomsorgen Kommunfullmäktige beslutar om genomförande av upphandling av entreprenader inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen beslutar om förfrågningsunderlag. Stadsdirektören fattar tilldelningsbeslut m.m. och uppdrar till serviceförvaltningen att genomföra upphandlingarna i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar och äldreförvaltningen. Stadsdelsnämnderna ansvarar för avtalsförvaltning och uppföljning. Äldreförvaltningen utarbetar övergripande anvisningar och riktlinjer samt genomför uppföljningar. Berörda stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och, stadsledningskontoret deltar aktivt i upphandlingens samtliga faser tillsammans med serviceförvaltningen. Sid 2

3 Upphandlingen i siffror Upphandlingen har genomförts fem gånger (2008, 2009, 2010, 2011 och 2013). Driften av 46 vård- och omsorgsboenden för äldre har upphandlats i konkurrens, sammanlagt ungefär platser. Totalt har 60 anbudsgivande organisationer lämnat 364 anbud (2013: 13 anbudsgivare, 21 anbud). 41 verksamhetsövergångar har genomförts, fem upphandlingar har avbrutits (exkl. egenregivinster). 14 olika entreprenörer har erhållit uppdrag. Tre gånger har egen regi vunnit (stadsdelens bud). Två gånger har avknoppare vunnit. Sid 3

4 Utvärdering av anbud Ingen priskonkurrens i upphandlingen. Alla utförare inom staden får samma ersättning, oavsett driftsform. Anbudsutvärderingen görs enbart utifrån kvalitetskriterier. Anbudsgivare ska göra beskrivningar och åtaganden utifrån kvalitetskriterierna och förutsättningarna för respektive boende. Utvärdering görs av vilka mervärden som anbudsgivarnas skrivningar/åtaganden bedöms innebära utifrån förutsättningarna för respektive boende, bl.a. bemanningen. Syftet är att ge anbudsgivare möjlighet att presentera sina idéer för det boende som upphandlas. Sid 4

5 Exempel på utvärderingskriterier och bedömningsgrunder, 1 Engagerat ledarskap och individinriktat förhållningssätt. Omsorg och vård med värdighet, kontinuitet, trygghet och självbestämmande fyra kriterier, nedbrutna i elva bedömningsgrunder. Varje kriterium är indelat i ett antal bedömningsgrunder, t.ex.: Anbudsgivaren ska kortfattat beskriva den värdegrund som ska finnas i verksamheten vid det aktuella boendet och tydliggöra hur värdegrunden systematiskt och metodiskt sprids och förankras för att få genomslag i vården och omsorgen om den enskilde. 50 eller 100 poäng kan utdelas för det mervärde som bedöms finnas i anbudsgivarens beskrivningar och åtaganden avseende värdegrund och värdegrundsarbete vid det aktuella boendet. Av beskrivningar och åtaganden ska framgå och göras troligt att värdegrunden kommer att genomsyra hela verksamheten och personalens förhållningssätt i planeringen, utförandet och uppföljningen av vården och omsorgen för den enskilde brukaren. Sid 5

6 Exempel på utvärderingskriterier och bedömningsgrunder, 2 Anbudsgivaren ska utifrån det boende som anbudet avser beskriva metoder och rutiner för att uppnå en vård och omsorg med värdighet, kontinuitet, trygghet, självbestämmande och säkerhet för den enskilde, dygnet runt. Beskriv insatser under hela dygnet och hur dokumentationen arbetas fram och används för att säkerställa och följa upp kvaliteten på omsorgen för den enskilde. Beskriv metoder och hur samarbete och samverkan mellan olika yrkeskategorier säkerställs och genomförs, dygnet runt, utifrån den enskildes behov, vilja och förutsättningar. 50 eller 100 poäng kan utdelas för det mervärde som bedöms finnas i anbudsgivarens beskrivningar och åtaganden avseende rutiner och metoder och arbetssätt för att åstadkomma en individuellt utformad vård och omsorg samt metoder för att säkerställa hög kontinuitet och tillgång till olika kompetenser i vården och omsorgen för den enskilde boende. Till grund för bedömningen kommer också att ligga hur anbudsgivaren visar att man aktivt kommer att använda dokumentationen och genomförandeplanen i det dagliga arbetet och hur de olika kompetenserna samverkar under dygnet. Sid 6

7 Att tänka på vid utformningen av utvärderingskriterierna Utgå från grundkraven på verksamheten. Utred och diskutera inom vilka områden verksamheten ska/bör/önskas utvecklas. Formulera utvärderingskriterier utifrån dessa områden! Ange vilka beskrivningar anbudsgivarna ska göra i sina anbud. Ange vad som kommer att värdesättas vid anbudsutvärderingen. Tänk på att ge anbudsgivarna tillräcklig vägledning för att uppfylla kraven på förutsebarhet och transparens, men ge samtidigt utrymme för deras egna idéer och initiativ! Sid 7

8 Utvärderingen görs av sakkunniga Utvärderingen görs av sakkunniga inom äldreomsorg. Utvärderingen görs först enskilt, sedan i mindre grupp och sedan i storgrupp. Bedömningarna görs i konsensus. Sid 8

9 Att tänka på vid utvärderingen Utvärderingen tar tid. Dokumentera och motivera! Sammansättningen i utvärderingsgrupperna! Sid 9

10 Bedömningar Anbudsgivarens beskrivningar och åtaganden ska vara tydliga och uppföljningsbara för att kunna ge poäng. Beskrivningar och åtaganden ska innebära ett mervärde i förhållande till ställda krav och vad som anses vara god kvalitet i äldreomsorg. Beskrivningar och åtaganden ska vara troliga i förhållande till bemanning och övriga förutsättningar vid boendet. Exempel på mervärden: Åtaganden om metoder och arbetssätt som ska säkerställa att värdegrunden omfattas av all personal, inklusive åtaganden om tidplaner för genomförande och uppföljning. Åtaganden om utökad personal. Åtaganden om personal med viss kompetens. Åtaganden om riktade utbildningar inom vissa områden. Åtaganden om metoder för att säkerställa och kontinuerligt följa upp att samarbete och samverkan mellan personalkategorier fungerar. Åtaganden om särskilda arbetsmetoder, till exempel för att säkerställa aktiviteter för alla, även för dem som inte klarar att delta i allmänna aktiviteter. Sid 10

11 Referenser Referenser används i kvalificeringen och i anbudsutvärderingen. I utvärderingen ska referenter anges som stöder att tjänsten kan utföras med i bedömningskriteriet aktuellt mervärde. Poäng erhålls alltså utifrån de mervärden som utvärderingsgruppen bedömt finns i anbudet och som görs troligt genom beskrivningar och åtaganden samt stöds genom referenser och planerad bemanning. Referenser inhämtas från de referenter som anbudsgivarna angett och från samtliga stadens stadsdelsförvaltningar. Tänk på att referenser i utvärderingen ska vara framåtsyftande och ges rimlig påverkan i förhållande till anbudet och den utvärdering som utvärderingsgrupperna gör! Sid 11

12 Överprövningar Totalt sju överprövningar av tilldelningsbeslut, varav sex vinster och en återkallad. Totalt två överprövningar av avbrytandebeslut, varav en förlust och en återkallad. Sid 12

13 Utmaningar * Utvecklingen av utvärderingskriterierna - Hur finna mervärden? * Referenser - Utnyttja optimalt och samtidigt upprätthålla likabehandling. Krav att utveckla användande av referenser. * Upphandla centralt Följa upp lokalt - Hur åstadkomma likartad uppföljning inom staden? * Rättsläget - Tillräcklig tydlighet i vad som efterfrågas och på vilka grunder bedömningar görs (KR , Tyresö-Förenade Care, FR Stockholm-Förenade Care ej PT i högre instans). Sid 13

14 Användbarhet i andra upphandlingar? Tydlig nivå på grundkrav underlättar, d.v.s. att det är tydligt i förhållande till vad som mervärde bedöms. Inom Stockholms stad används motsvarande eller liknande utvärderingsmodell, helt eller delvis, i upphandlingar av t.ex. LSS-verksamhet, parklekar och fritidsgårdar men även i vissa IT-upphandlingar. Sid 14

15 Framgångsfaktorer Ett mycket bra samarbete mellan berörda förvaltningar ger möjlighet att ta tillvara stadens samlade erfarenheter och kompetens inför och i varje upphandling. Ett aktivt arbete med att införliva de politiska målen för verksamheten i upphandlingen. Bra omvärldsbevakning: vilka frågor och utvecklingsområden är aktuella? Anbudsgivarna ges stora möjligheter att själva beskriva den verksamhet de vill bedriva och vad de vill och kan åstadkomma. Utvärderingsmodellen inbjuder till, och stimulerar, nya idéer och arbetssätt. Upphandlingen fokuserar på verksamhetens innehåll och kvalitet. Sid 15

16 Frågor? Christina Fagerström, telefon: Stefan Tengbom, telefon: Sid 16

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer