Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolinspektionens processorienterade arbetssätt"

Transkript

1 Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och för att säkerställa likvärdighet inom myndigheten. Processorientering är ett instrument för att systematiskt och strukturerat arbeta för att verksamheten ständigt ska förbättras. Genom att tydligt definiera processer, ansvar och roller och genom att kontinuerligt följa upp verksamheten skapas förutsättning för t.ex. kortare handläggningstider, likvärdiga bedömningar och en jämnare arbetsbelastning i myndigheten. Skolinspektionens processorienterade arbetssätt innehåller tre grundläggande delar; 1. Modell för att beskriva myndighetens processer 2. Tydlig roll- och ansvarsfördelning 3. Modell för att arbeta med ständiga förbättringar 2 Målsättning med processorienterat arbetssätt Processorienteringen ska bidra och leda till att engagera och motivera medarbetarna att arbeta systematiskt enligt överenskomna arbetssätt i syfte att uppnå effektivitet, kvalitet och likvärdighet i arbetet. Ett processorienterat arbetssätt ger följande fördelar: Genom att kartlägga våra arbetssätt gör vi det tydligt hur vi arbetar idag. Vi får därmed en grund för att identifiera vad i arbetet som vi vill utveckla och förbättra. När vi har bestämt oss för hur vi vill att arbetsprocessen ska se ut och illustrerat detta i en processkarta skapas förutsättningar för ett likvärdigt och effektivt arbete av hög kvalitet. Genom att ta fram och följa upp arbetet med hjälp av mätetal som anger vilka resultat processerna ska leda till blir det möjligt att jämföra faktiskt utfall med önskat resultat. Det blir också möjligt att göra jämförelser mellan olika delar av myndigheten och över tid. 1

2 3 Skolinspektionens modell för processbeskrivning 3.1 Syfte med modellen Syftet är att skapa en struktur för att dokumentera, använda, följa upp och förvalta processer inom Skolinspektionen. 3.2 Definition av en process En process är arbetsmoment som utförs mer än en gång i syfte att uppnå ett bestämt resultat. Vid beskrivningen av en process definieras inleveranser, aktiviteter, roller, resultat och mottagare. Mål och mätningar är också kopplade till en process. 3.3 Dokumentation av Skolinspektionens processer Skolinspektionens processer ska dokumenteras på ett enhetligt sätt i max tre nivåer. Mallar finns utvecklade för att beskriva och dokumentera processerna. För att underlätta kartläggningsarbetet av Skolinspektionens processer finns en mall för processbeskrivning och för arbetet med ständiga förbättringar. Mallen innehåller standardiserade symboler för processkartläggning samt en guide med förklaringar och definitioner. Mallen finns tillgänglig i PowerPoint och kan skrivas ut på A3-ark (framsida samt baksida). Framsida Baksida 2

3 För att göra de dokumenterade processerna tillgängliga och enkla att uppdatera dokumenteras de i nuläget i PowerPoint. På sikt ska processdokumentationen integreras med Skolinspektionens intranät (SIW). Varje steg i processen är klickbart vilken gör det enkelt att borra sig ner i processen för att hitta den information och de dokument som är kopplade till en viss aktivitet eller ett visst arbetsmoment. Dessa dokument öppnas genom att följa en länk. Översiktskarta Aktivitetskarta Aktivitetsinformation Enkel navigation mellan olika nivåer i processen genom musklick För varje steg på översiktskartan finns en aktivitetskarta. För varje steg i aktivitetskarta finns i sin tur en sida med aktivitetsinformation. 3.4 Mätning och resultatmål för processer Utfallet av varje process ska kunna mätas. Därför är det viktigt att definiera och koppla lämpliga mätetal till respektive process som gör att de kan jämföras mellan delar av myndigheten och över tid. Varje mätetal ska vara förenat med ett resultatmål. Exempel på vanliga mått är genomloppstid (från processens start till dess slut), kvalitet på slutprodukten samt produktionstakt. 4 Roller och ansvar inom ett processorienterat arbetssätt Ett processorienterat arbetssätt förutsätter några specifika roller, av vilka några är nya i organisationen. Följande roller ska leda och utveckla det processorienterade arbetssättet inom Skolinspektionen: Verksamhetsansvarig GD Beslutar om väsentliga processförändringar Beslutar om övergripande mätetal och resultatmål för de olika processerna Processägare - Avdelningschef Ansvarar för att processen utvecklas och efterlevs Beslutar om revisioner 3

4 Definierar och sammanställer mätetal Tidåtgång: ca 10% Processutvecklare Driver utvecklingsarbetet under ledning av processägaren Uppdaterar processdokumentation och gör den tillgänglig Utför revisioner Tidåtgång: ca % Operativt processansvar - Enhetschefer Implementerar uppdaterade processer Modellförvaltare Avdelningen för verksamhetsstöd förvaltar Skolinspektionens modeller för det processorienterade arbetet. Rollerna som processägare och processutvecklare för de olika kärnprocesserna bemannas för en period på två år. Processutvecklarna utses efter ett ansökningsförfarande. Processägarna utnämns av generaldirektören. Det operativa processansvaret faller på alla enhetschefer i organisationen. 5 Skolinspektionens modell för ständiga förbättringar 5.1 Syfte med modellen Skolinspektionens modell för ständiga förbättringar är ett instrument för att systematiskt och strukturerat arbeta för att förbättra verksamheten och för att säkra att myndighetens mål och resultat uppnås. Syftet är att reducera eller eliminera aktiviteter och moment som inte skapar önskat resultat eller värde för mottagaren. För att framgångsrikt arbeta med förbättringar av verksamheten krävs att processerna är dokumenterade och att det finns mätetal kopplade till processerna som gör det möjligt att göra jämförelser. 4

5 5.2 Inriktning för val av förbättringsområden Processägare och processutvecklare definierar vilka förbättringsaktiviteter som ska genomföras. Större och väsentliga förändringsaktiviteter prioriteras och beslutas av generaldirektören. I första hand ska förändringsområdena fastställas i samband med att årets verksamhetsplan beslutas. Inriktning för val av förbättringsområden och aktiviteter: Processens mätetal ska följas upp för att se om det finns något som indikerar potential för förbättring (handläggningstid, kostnad, kvalitet, etc). En förbättringsaktivitet bör inte pågå mer än 4 månader. Alla som arbetar i processen ska uppmuntras att rapportera avvikelser och förbättringsförslag i första hand till linjechefen. En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att involvera hela organisationen genom att ge möjlighet till alla att bidra med förslag till förbättringar. Linjechefernas roll är att rapportera avvikelser och förbättringsförslag till processägare och processutvecklare. 5.3 Genomförande av förbättringsaktivitet Innan en förbättringsaktivitet sätts igång ska processen utredas systematiskt och strukturerat för att säkerställa att rätt lösning på rätt problem tas fram. Ett sätt att säkerställa detta är att arbeta enligt följande modell. Definiera Mäta Analysera Implementera Kontrollera Definiera Förbättringsområden och aktiviteter definieras och prioriteras av antingen generaldirektören eller processägaren. Aktivitetens syfte, mål och omfattning fastställs. Resurser och kompetenser allokeras för genomförande av aktiviteten. Mäta Processens prestanda inom det definierade förbättringsområdet mäts för att finna jämförelsepunkten mellan nuläge och nyläge. Det är viktigt att veta vilka resultat som uppnås i nuläget för att kunna fastställa förväntat resultat efter genomförd förbättringsåtgärd. Analysera Den aktuella processen analyseras noggrant för att hitta roten till det problem som ska lösas. Här kan det vara till fördel att arbeta med detaljkartor och förbättringssymboler för att identifiera moment och brister i processen som inte leder till önskat resultat eller värde för mottagaren. I denna fas utvecklas det nya arbetssättet (nyläget). 5

6 Implementera Det nya arbetssättet dokumenteras och förankras. Processutvecklaren svarar för att uppdatera processkartor och stödmaterial samt ta fram utbildningsmaterial efter behov. Kontrollera Uppföljning görs för att säkerställa att det nya arbetssättet är ändamålsenligt och att det efterlevs i organisationen. Processens prestanda mäts i förhållande till det föregående nuläget för att garantera att förbättringsaktiviteten gav förväntat resultat. 6

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Västfastigheter underhållsprocessen. Mars 2008

Västfastigheter underhållsprocessen. Mars 2008 Västfastigheter underhållsprocessen Mars 2008 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Målsättning 5 Metod 6 Avgränsningar 8 Övergripande bedömning 9 Definitionsfasen 10 Genomförandefasen 24 Uppföljningsfasen 30 Förslag

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0

Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 1 Vägledning i Nyttorealisering E-delegationen Version 2.0 Sammanfattning Offentlig förvaltning investerar årligen miljardbelopp i IT-utveckling och verksamhetsförändring.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07 Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun PwC 2014-02-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och upplägg... 4 Förslag på övergripande modell för ett servicecenter...

Läs mer